Скачать презентацию ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПОДГОТОВКА НА НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД Скачать презентацию ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПОДГОТОВКА НА НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

086a140bb0b1b07e2afdc42e20234bf0.ppt

  • Количество слайдов: 52

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПОДГОТОВКА НА НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД Проект Областен информационен център – Русе ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПОДГОТОВКА НА НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД Проект Областен информационен център – Русе № BG 161 РО 002 -3. 3. 02 -0004 – C 0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. РУСЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014 -2020 2 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014 -2020 2

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014 -2020 ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 – 2013 ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014 -2020 ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 – 2013 ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 3

МНОГОФОНДОВО ФИНАНСИРАНЕ ЕСФ ЕФРР ü Обвързване и интегриране на мерките с цел, постигане на МНОГОФОНДОВО ФИНАНСИРАНЕ ЕСФ ЕФРР ü Обвързване и интегриране на мерките с цел, постигане на синергия и цялостен резултат от прилагането им ü Обща политика и стратегия, съчетаваща в себе си мерки свързани с повишаване на административния капацитет на публичните институции и съдебната система; гарантиране на ефективността и устойчивостта на системата за управление на средствата от ЕС 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОПДУ Модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОПДУ Модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса Повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система 5

ПРИОРИТЕТ 1 1. 2. Развитие на гъвкава и адаптивна структура на администрацията 1. 1. ПРИОРИТЕТ 1 1. 2. Развитие на гъвкава и адаптивна структура на администрацията 1. 1. Интелигентно регулиране 1. 3. Усъвършенстване на политиките за развитие на човешките ресурси 1. Мерки, свързани с повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация 1. 4. Насърчаване участието на гражданското общество в управлението 1. 5. Осигуряване председателството на България на съвета на ЕС през 2018 г. ПРИОРИТЕТ І. Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система 2. 1. Укрепване на капацитета на правосъдните и правоприлагащите органи 2. Мерки, свързани с повишаване на капацитета, ефективността и ефикасността на съдебната система 2. 2. Повишаване на квалификацията на магистратите, съдебните служители и разследващите органи 6

ПРИОРИТЕТ 2 1. 2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, включително интегриране ПРИОРИТЕТ 2 1. 2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, включително интегриране и електронизация 1. 1. Развитие и надграждане на информационната инфраструктура 1. Мерки, свързани с предоставянето на интегрирани административни услуги, включително електронно управление 1. 3. Повишаване на информираността на гражданите за дейността и отговорностите на държавните институции и предоставяне на публичен достъп до бази данни ПРИОРИТЕТ ІІ. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие 2. 1. Внедряване на информационни системи, ориентирани към обслужването 2. Мерки, свързани с електронното правосъдие 7

ПРИОРИТЕТ 3 1. 1. Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на ПРИОРИТЕТ 3 1. 1. Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от ес 1. Мерки, свързани с поддържане, развитие и оптимизиране на управлението, координацията, мониторинга, контрола и одита на средствата от ЕС 1. 2. Осигуряване на достъпна и качествена информация за средствата от ЕС ПРИОРИТЕТ ІІІ. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС. 2. 1. ИСУН 2020 2. 2. Електронен и дигитален архив 2. Мерки, свързани с развитие и усъвършенстване на информационните системи за управление на средствата от ЕС 2. 4. Подкрепа за работа с информационните системи от потребителите 2. 3. Географска информационна система 8

БЕНЕФИЦИЕНТИ Оперативна програма “Добро управление” Всички структури на държавната администрация (на централно, областно и БЕНЕФИЦИЕНТИ Оперативна програма “Добро управление” Всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво) Органи на Съдебната система Обучителни институции и центрове на администрацията и съдебната власт Структури на гражданското общество 9

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 -2020 10 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 -2020 10

НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПИК 2014 – 2020 Извършено е качествено проучване чрез дълбочинни НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПИК 2014 – 2020 Извършено е качествено проучване чрез дълбочинни интервюта и фокус групи сред бенефициенти и други заинтересовани страни (бизнес организации, научни институти, консултанти и др. ) за опита им с настоящата ОПРКБИ 2007 -2013. Целта е да се очертаят основните трудности и да се формулират конкретни предложения или насоки за промяна в следващия програмен период. Идентифицирани са приложимите предварителни (ex-ante) условности, по отношение на които МИЕТ е отговорна институция и мерките, свързани с тяхното изпълнение (съгласно РМС 668/6. 08. 2012). Предстои стартиране на процедурата по избор на консултанти, които да подпомогнат процеса по разработване на новата оперативна програма, както и за независима предварителна (exante) оценка и стратегическа екологична оценка на ОП ИК 20142020. 11

НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПИК 2014 – 2020 Проведени са срещи, консултации и са НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПИК 2014 – 2020 Проведени са срещи, консултации и са получени конкретни препоръки за оформянето на новата ОП от страна на бизнеса: секторите на ИКТ, фармацевтика, мехатроника и електрическо оборудване, преработка на храни, защита и търговска реализация на интелектуална собственост и креативни индустрии Асоциация на бизнес клъстерите Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска асоциация по рециклиране (БАР) Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Фондация SOS Предприемачи други 12

НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПИК 2014 – 2020 Разработена е първоначална концепция за ОП НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПИК 2014 – 2020 Разработена е първоначална концепция за ОП ИК 2014 -2020 (индикативни инвестиционни приоритети, дейности и инструменти). На 26. 04. 2013 г. - първо заседание на Тематичната работна група (ТРГ). Обсъдени са приети Вътрешните правила за работа на ТРГ, представена е основната концепция на ОПИК 2014 -2020. Проведена е дискусия по предложения обхват, приоритетни направления, индикативни дейности и инструменти за финансиране. До момента са постъпили становища по представената концепция на ОП ИК 2014 -2020 от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Дирекция „Бизнес среда и политика за МСП“ към МИЕТ. Очакват се становища от останалите членове на Тематичната работна група (ТРГ) в срок до 15. 05. 2013 г. 13

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ Приложими приоритетни области, определени от ЕК ОП ИК – приоритетни направления (в ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ Приложими приоритетни области, определени от ЕК ОП ИК – приоритетни направления (в процес на уточняване) 2. Благоприятна за иновации бизнес среда Подкрепа за развитието на бизнеса Улесняване на достъпа до финансиране и модерни бизнес услуги за МСП и нововъзникващи предприятия Подкрепа на частни инвестиции за изследвания и иновации, инфраструктура и капацитет Иновации и предриемачество 4. Екологосъобразна и ефективно използваща ресурсите икономика Насърчаване на нисковъглеродна икономика, енергийна ефективност и ВЕИ Енергийна и ресурсна ефективност Обхват: Подкрепа за инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност и инфраструктура и развитие на връзките между бизнеса и научните центрове в секторите с висока добавена стойност и иновационен потенциал Конкурентоспособност на предприятията Обхват: Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез подкрепа за усъвършенстване на технологии и подобряване на достъпа до модерни услуги за бизнеса. Обхват: Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез повишаване на енергийната и ресурсната ефективност 14

ЦЕЛИ И ПОДХОД Ясно приоритизиране на икономическите области, за да се постигне значим ефект ЦЕЛИ И ПОДХОД Ясно приоритизиране на икономическите области, за да се постигне значим ефект от ограничен публичен ресурс (Стратегия за интелигентна специализация). Мерките трябва да мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като катализатор за икономическо развитие, а не като краен източник на финансиране. Процедурите трябва да са максимално опростени от гледна точка на административно бреме – фокус върху постигане на резултати, а не върху формата. Управлението на програмата трябва да заложи на пазарни механизми за оценка потенциала на проектите (особено по отношение на иновациите) Фокус върху регионални инициативи и клъстери на база естествена концентрация на предприятия, образователен капацитет и потенциал за конкурентоспособност (износ). Задаване на ясни цели и индикатори за измерване на успеха на всеки проект и всяка мярка; мониторинг на постигнатите резултати от самото 15 начало на програмата.

ЦЕЛИ И ПОДХОД Подкрепата ще бъде предоставяна чрез следните индикативни инструменти: - директна подкрепа ЦЕЛИ И ПОДХОД Подкрепата ще бъде предоставяна чрез следните индикативни инструменти: - директна подкрепа чрез схеми за предоставяне на БФП (грантови схеми), - предоставяне на ваучери, - използване на финансови инструменти; Индикативни бенефициенти: Микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), клъстери, агенции и други организации и ведомства, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата (институционални бенефициенти). 16

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА” ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 17 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА” ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 17

СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМАТА ОП Околна среда 2014 – 2020 и стратегически документи на ЕС СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМАТА ОП Околна среда 2014 – 2020 и стратегически документи на ЕС (ПОС и ПИК) Стратегически документи на ниво ЕС за ПОС и ПИК ОПОС 2014 -2020 БЛУПРИНТ за опазване водите на Европа (до 2020) Приоритетна ос 1: ВОДИ Пътна карта за ресурсно ефективна Европа (до 2020) Стратегия за биоразнообразието на ЕС (до 2020) Приоритетна ос 2: ОТПАДЪЦИ План за екоиновации (до 2020) и Европейско партньорство за иновации Приоритетна ос 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата Приоритетна ос 4: ТЕХНИЧЕСКА 18 ПОМОЩ

ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (1) • Цели опазване и подобряване състоянието на водните ресурси ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (1) • Цели опазване и подобряване състоянието на водните ресурси • Изграждане на Ви. К инфраструктура в агломерации с над 2, 000 е. ж. ü ПСОВ, канализационна мрежа ü ПСПВ, водопроводна мрежа ü Съоръжения за третиране на утайки Бенефициенти: общини, Ви. К асоциации (на по-късен етап) 19

ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (2) • Доизграждане на системите за мониторинг на водите 1. ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (2) • Доизграждане на системите за мониторинг на водите 1. Мониторинг на количественото състояние на водите 2. Мониторинг на качеството на водите 3. Обновяване и модернизиране на лабораториите на ИАОС 4. Мониторинг на морските води и морска околна среда Бенефициенти: ü зa 1 и 4: МОСВ - дирекция “Управление на водите” ü за 2 и 3: ИАОС • Създаване на оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване Бенефициент: МОСВ - дирекция “Управление на водите” 20

ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (3) • Екоиновации в сектор “Води” Бенефициент: МСП с основен ПРИОРИТEТНА ОС 1: ВОДИ (3) • Екоиновации в сектор “Води” Бенефициент: МСП с основен предмет на дейност - управление на водите и/или превенция и управление на риска от наводнения и засушаване • Укрепване на капацитета за управление на водите - Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи и на съответните допълващи документи; - Мерки за подобряване на административния капацитет за формиране и прилагане на политики в областта на управление на водите; Бенефициенти: МОСВ (дирекции УВ, ПИК, НСЗП), асоциации по Ви. К, оператори на Ви. К мрежи, оператори на хидромелиоративни мрежи 21

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОТПАДЪЦИ (1) • Цели устойчиво управление на отпадъците за ресурсно – ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОТПАДЪЦИ (1) • Цели устойчиво управление на отпадъците за ресурсно – ефективна и зелена икономика • Инсталации и мерки, според йерархията за управление на отпадъците, за подобряване управлението на битовите отпадъци и за изпълнение на законодателните изисквания - Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци - Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба - Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци - Изграждане на инсталации за предварително третиране на опасни отпадъци от потока битови отпадъци - Изграждане на инсталации за биоразградими отпадъци и зелени отпадъци - Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза - Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци Бенефициенти: общини, регионални сдружения за управление на отпадъците; оползотворяващи организации за отпадъци от опаковки и МСП от сектор „Отпадъци” 22

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОТПАДЪЦИ (2) • Укрепване на капацитета за управление на отпадъците (УО) ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ОТПАДЪЦИ (2) • Укрепване на капацитета за управление на отпадъците (УО) - Мерки за подпомагане формирането/прилагането на политики за УО - Подготовка и провеждане на специфични програми за обучение по УО - Повишаване на информираността на населението и заинтересовани страни - Укрепване на капацитета на компетентните органи, отговорни за УО на национално ниво Бенефициенти: МОСВ (дирекция УООП), ИАОС, РИОСВ, общини (за регионални планове за управление на отпадъците). • Схема за екоиновации в сектор “Отпадъци” Бенефициенти: МСП от сектор „Отпадъци” 23

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ (1) • Цел - ограничаване и спиране ПРИОРИТЕТНА ОС 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ (1) • Цел - ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие • Изпълнение на мерки от НПРД по Н 2000 например: - Опазване, поддържане и възстановяване на видове и местообитания - Разработване на ПУЗЗ по Директива 92/43/ЕИО - Разработване/актуализация на ПУЗТ на защитени територии, които са в обхвата на ЗЗ Бенефициенти: МОСВ (дирекция НСЗП), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Натура 2000 в страната; за ЗТ – структури на МОСВ и МЗХ по компетентност. • Проучване на разпространението, оценка на състоянието и опазване на видове и местообитания в ЗЗ от Н 2000 в Черно море Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП) 24

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ (2) • Система за мониторинг на биоразнообразието ПРИОРИТЕТНА ОС 3: НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ (2) • Система за мониторинг на биоразнообразието Бенефициент: ИАОС • Изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура 2000 Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП), МЗХ, общински администрации (чрез ОИЦ), структури/органи/звена, отговорни за управлението на ЗЗ от мрежата Н 2000 в страната • Изпълнение на мерки за борба с инвазивните чужди видове Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП) • Изграждане на информационна система за генетичните ресурси и традиционни знания за тях • Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП), ИАОС • Подобряване на знанията за екосистемните услуги Бенефициент: МОСВ (дирекция НСЗП) 25

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 -2020 26 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 -2020 26

СТРАТЕГИЯ НА ОП РЧР 2014 – 2020 г. I СТЪЛБ III СТЪЛБ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОП РЧР 2014 – 2020 г. I СТЪЛБ III СТЪЛБ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА И ПО-КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ 27

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ § ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ПРИОРИТЕТНИ ОСИ § ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” § ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” § ПО 3 “Модернизация на институците на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” § ПО 4 “Транснационално сътрудничество” § ПО 5 “Техническа помощ” 28

ПО “ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” ИП 2: Устойчива интеграция ПО “ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” ИП 2: Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила ИП 3: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия ИП 4: Подобряване на достъпа до учене през целия живот, усъвършенстване на уменията и квалификацията на работната сила и по-добро съгласуване между системите за образование и обучение и пазара на труда ИП 5: Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените 29

ПО “НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” ИП 1: Интеграция ромите на ПО “НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” ИП 1: Интеграция ромите на маргинализирани общности като ИП 2: Активно включване ИП 3: Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия 30

ПО “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” ИП 1: ПО “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” ИП 1: Инвестиции в институционален капацитет, ефикасност на публичните администрации и публичните услуги, с цел провеждане на реформи и постигане на по-добро регулиране и добро управление ИП 2: Изграждане на капацитет на заинтересованите страни, които изпълняват политики в областта на заетостта, образованието или социалната сфера, както и секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на реформи на национално, регионално и местно равнище 31

ПО “ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” СЦ 1: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на ПО “ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” СЦ 1: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване и укрепването на институционалния капацитет СЦ 2: Укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на Дунав в областта „Инвестиране в хора и умения” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. 32

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020 33 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020 33

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 34 СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 34

ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ Интегриран градски приоритет • Енергийна ефективност • Градска среда, спортна инфр. ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ Интегриран градски приоритет • Енергийна ефективност • Градска среда, спортна инфр. , Икономически зони • Общинска социална, здравна и културна инфраструктура • Градски транспорт • • • Подкрепа за ИПГВР Една схема без краен срок Лимити само между тематични цели Мин. 5% за социална инфр-ра Заделен ресурс за всеки град Интегрирано въздействие върху територията • Хоризонтален подход за енергийна ефективност в жилища и градски транспорт Секторни политики от регионално значение Здраве. Социална Регионален Пътна Превенция опазване инфраструктура туризъм инфраструктура на риска • Здравна реформа с отчитане на териториалните измерения • Деинституционализация; • Опазване на културно и природно наследство • Ключови пътни отсечки от 1 -ви, 2 -ри и 3 -ти клас с достъп до ТЕНТ мрежата; • Превенция на свлачища; 35

ПО 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ Енергийна ефективност и ВЕИ в Подобряване на ПО 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ Енергийна ефективност и ВЕИ в Подобряване на градската околна среда жилищни сгради и публичния сектор Интегриран градски транспорт насърчаване на устойчива градска мобилност Образователна инфраструктура 36

ПО 2: „ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието образователна инфраструктура и на ПО 2: „ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение Преди проекта След проекта ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 37

ПО 3: „РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Оборудване на лечебни заведения 38 ПО 3: „РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Оборудване на лечебни заведения 38

ПО 4: „РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 39 ПО 4: „РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 39

ПО 5: „РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ“ Белоградчишките скали Асеновата крепост 40 ПО 5: „РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ“ Белоградчишките скали Асеновата крепост 40

ПО 6: „РЕГИОНАЛНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище Преди ПО 6: „РЕГИОНАЛНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище Преди проекта След проекта 41

ПО 7: „ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА“ • 8 -мо заседание на ТРГ за разработване на ПО 7: „ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА“ • 8 -мо заседание на ТРГ за разработване на ОПРР 2014 -2020 г. 25 април 2013 г. : - Принципно решение за включване в обхвата на подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на приоритетна ос 7 „Превенция на риска“, без детайлизиране на дейностите и бенефициентите - Сформирана вътрешноведомствена работна подгрупа към ТРГ на ОПРР 2014 -2020 г. - План за действие за включване на мерки и дейности в приоритетна ос 7 „Превенция на риска“ в обхвата на ОПРР 2014 -2020 г. 42

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 -2020 43 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 -2020 43

ОБЩА И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ „Развитие на устойчива транспортна система”. Общата цел на програмата отговаря ОБЩА И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ „Развитие на устойчива транспортна система”. Общата цел на програмата отговаря на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” „Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа” „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура” 44

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (ПО) „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (ПО) „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” „Техническа помощ” 45

ПО 1 „РАЗВИТИЕ НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА” • Приоритетни направления по ПО 1 „РАЗВИТИЕ НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА” • Приоритетни направления по „разширената” TEN-T мрежа • Русе – Варна • Горна Оряховица – Варна • Карнобат – Синдел • • Приоритетни направления по „основната” TEN-T мрежа Драгоман (сръбска граница) – София – Пловдив – Бургас/ Свиленград (турска/ гръцка граница); Видин – София – Кулата; София – Радомир – Гюешево (македонска граница); София – Мездра – Горна Оряховица; Русе – Стара Загора – Димитровград 46

ПО 2 „РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА ПО 2 „РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА" Приоритетни направления Видин – София – Кулата София – Русе Пътят от София до Букурещ през Русе има важно значение. Изграждането на автомагистрала „Хемус” до Велико Търново ще осигури връзка от София в посока Северна България през най-прекия маршрут, а отсечката от Велико Търново до Шумен, попадаща в обхвата на „разширената” мрежа ще осигури връзка от София и в посока северното Черноморие. Завършването на автомагистрала „Струма”, с което пътната мрежа на България ще се свърже директно с гръцката пътна мрежа на юг до Солун и Атина. 47

ПО 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВО НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА ПО 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВО НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСК ТРАНСПОРТ” Подприоритет 1 „Подобряване на интермодалността при превоза на товари” Потенциални бенефициенти Национална компания „Железопътна инфраструктура” Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България - Русе – целта е да се създадат условия за оптимално съчетаване и интегриране на различни видове транспорт /вътрешно-воден, железопътен и автомобилен/. 48

ПО 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА ПО 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСК Подприоритет 2 ТРАНСПОРТ” „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници” Специфична цел „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура ” Потенциални бенефициенти Национална компания „Железопътна инфраструктура” „ Метрополитен ” ЕАД Примерни допустими дейности Ø Разширяване на метрото в София и създаване на новиинтермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София; Ø Реконструкция на ключови гарови комплекси терминали. 49

ПО 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА ПО 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСК ТРАНСПОРТ” Подприоритет 2 „Закупуване на локомотиви и подвижен състав” Специфична цел „Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура ” Примерни допустими дейности Потенциални бенефициенти „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД Доставка на локомотиви и подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” 50 ЕООД

ПО 4 „ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПО 4 „ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ТРАНСПОРТА” Подприоритет 1 „Въвеждане на модерни системи за управление на трафика” Потенциални бенефициенти Ø ДП „Пристанищна инфраструктура”; Ø Агенция „Пътна инфраструктура” / Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Ø Национална компания „Железопътна инфраструктура” Подприоритет 2 „Закупуване на локомотиви и подвижен състав” Потенциални бенефициенти Ø „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 51

ЗА КОНТАКТИ БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! Областен информационен център – Русе Доходно здание, пл. „Свобода” ЗА КОНТАКТИ БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! Областен информационен център – Русе Доходно здание, пл. „Свобода” № 4 тел: 082 506 899 е-mail: oic. [email protected] bg