Скачать презентацию Обігові кошти підприємства Короткий зміст теми 1 Скачать презентацию Обігові кошти підприємства Короткий зміст теми 1

prezent ukr.ppt

  • Количество слайдов: 20

Обігові кошти підприємства Обігові кошти підприємства

Короткий зміст теми: 1. Склад і структура оборотних коштів 2. Джерела формування оборотних коштів Короткий зміст теми: 1. Склад і структура оборотних коштів 2. Джерела формування оборотних коштів 3. Показники ефективного використання оборотних засобів 4. Нормування обігових коштів

1. Склад і структура оборотніх коштів Оборотні кошти - це грошові кошти, які йдуть 1. Склад і структура оборотніх коштів Оборотні кошти - це грошові кошти, які йдуть на формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу Склад - сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти підприємства Структура - співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене в %.

Склад та структура оборотних засобів Обігові кошти 100% Оборотні Фонди обігу Виробничі фонди 70% Склад та структура оборотних засобів Обігові кошти 100% Оборотні Фонди обігу Виробничі фонди 70% Виробничі запаси 70% 100% Незавершене виробництво 25% 30% 100% Витрати майбутніх періодів Готова продукці я на складі Готова продукці яв дорозі 5% 30% Грошо-ві кошти 25% На р/рах. Нормовані оборотні кошти 80% Дебеторск ая заборгова ність 15% В кассі Ненормовані оборотні кошти 20%

Елементний склад оборотних фондів Елементний склад обігових фондів Характеристика 1 2 Виробничі Предмети праці, Елементний склад оборотних фондів Елементний склад обігових фондів Характеристика 1 2 Виробничі Предмети праці, які надходять на підприємство для запаси (складські подальшої переробки в готову продукцію: сировина, запаси) основні та допоміжні матеріали, купівельні напівфабрикати; паливо; тара; запасні частини; інструменти; малоцінні й швидкозношувальні предмети та ін. У процесі виробництва Не завершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва. Витрати майбутніх періодів Витрати, які здійснюються в поточному періоді, а відшкодовуються за рахунок собівартості в наступних періодах.

2. Джерела формування оборотних коштів 1. Власні - формуються за рахунок власних коштів підприємства 2. Джерела формування оборотних коштів 1. Власні - формуються за рахунок власних коштів підприємства (прибуток) 2. Позикові - кредити банків та інших комерційних організацій 3. Залучені - кошти цільового фінансування для їх використання за прямим призначенням

Оборотні кошти являють собою рухому частину матеріально-технічної бази підприємства. У процесі руху оборотні кошти Оборотні кошти являють собою рухому частину матеріально-технічної бази підприємства. У процесі руху оборотні кошти роблять кругообіг. У кожному кругообігу вони проходять три стадії: 2. Виробнича 1. Підготовча 3. Сбитова

Го ро ви на б ер ро ви ат і ал и ку пк Го ро ви на б ер ро ви ат і ал и ку пк за і , м ош ап ро ал кц ре ду ія во цт бн и ро 1. Підготовча іза Гр ци я ош в е і (н ли о чи в а на ) тов ви ни Не цт во за в ви р о ер ш б и ен цт е во Си Гр 2. Виробнича 3. Сбитова

3. Показники ефективного використання оборотних засобів 1. Тривалість одного обороту (в днях) - показує, 3. Показники ефективного використання оборотних засобів 1. Тривалість одного обороту (в днях) - показує, за який оборотні кошти здійснюють повний кругообіг. где Тз – тривалість заготовлюючого циклу; Тв – тривалість циклу виготовлення; Тр – тривалість цикклу реалізації. або Д – тривалість планового періоду; КО – коэффіцієнт оборотності оборотних засобів.

Показники ефективного використання оборотних засобів 2. Коеффіцієнт оборотності - показує, число кругооборотів зроблених оборотними Показники ефективного використання оборотних засобів 2. Коеффіцієнт оборотності - показує, число кругооборотів зроблених оборотними засобами за плановий період. де ОЗ – доходи підприємства за певнийперіод часу ; Д – величина реалізованної продукції. 3. Коэффіцієнт завантаження – показує долю вартості оборотних засобів, приподаючу на одиницю реалізованної продукції.

Задача Норматив оборотних коштів підприємства 3300 грн. , план реалізації продукції за квартал (90 Задача Норматив оборотних коштів підприємства 3300 грн. , план реалізації продукції за квартал (90 днів), склав 19800 грн. Визначити коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту оборотних коштів.

Розв'язок Розв 1) Коеффіцієнт оборотності: 2) Тривалість одного обороту (в днях): Розв'язок Розв 1) Коеффіцієнт оборотності: 2) Тривалість одного обороту (в днях):

4. Нормування - встановлення економічно обґрунтованих норм запасу і нормативів обігових засобів за елементами, 4. Нормування - встановлення економічно обґрунтованих норм запасу і нормативів обігових засобів за елементами, необхідних для нормальної діяльності підприємства. Норма - відносна величина, що відповідає обсягу запасу кожного елемента оборотних коштів. Норми встановлюються %, у грошовому вираженні, або в днях запасу і показують кількість оборотних коштів, необхідних для безперебійної роботи обладнання протягом певного періоду часу. Норматив - він показує конкретну кількість оборотних коштів, необхідних для виробництва, або одиниці продукції або певного обсягу для безперервної роботи.

Норма оборотних коштів за кожним видом або однорідною групою матеріалів враховує час перебування в: Норма оборотних коштів за кожним видом або однорідною групою матеріалів враховує час перебування в: • Поточному запасі, • страховий запас, • транспортному запасі, • технологічному запасі.

Поточний запас. Призначений для забезпечення виробництва матеріальними ресурсами між двома черговими поставками. ТЗ = Поточний запас. Призначений для забезпечення виробництва матеріальними ресурсами між двома черговими поставками. ТЗ = Всут * Іп де Всут - середньосуточна витрата матеріальних ресурсів (грн. ) Іп – інтервал між поставками (дні) Страховий запас. Створюється, якщо порушення часу поставки матеріала повязано с постачальником. СЗ = Всут * Іп * 0, 5

Транспортний запас. Створюється, якщо порушення часу поставки повязано с транспортною організацією. Він розраховується аналогічно Транспортний запас. Створюється, якщо порушення часу поставки повязано с транспортною організацією. Він розраховується аналогічно страховому запасу. ТРз = Всут * Іп * 0, 5 Технологічний запас. Створюеться в тіх випадках, коли надходять матеріальні цінности не відповідні вимогам технологічного процесу і до запуска в виробництво проходять відповідну обробку. Тех з = (ТЗ + СЗ + ТРз) * Ктех де Ктех – коефіцієнт технологічного запаса.

Задача Визначте вартість постачання матеріальних ресурсів, якщо вартість споживання за 10 днів - ( Задача Визначте вартість постачання матеріальних ресурсів, якщо вартість споживання за 10 днів - ( Цдек ) - 72 тис. грн. , інтервал між поставками - 8 днів, страховий запас - 2 дні, транспортний запас - 1 день, коефіцієнт технологічного запасу - 3%.

Розв'язок Розв Іп – 8 дн. Сз – 2 дн. ТРз – 1 дн. Розв'язок Розв Іп – 8 дн. Сз – 2 дн. ТРз – 1 дн. Ктех – 3%

Тест 1. 2. 3. 4. 5. Предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес, Тест 1. 2. 3. 4. 5. Предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес, характеризують: а) виробничі запаси; б) незавершене виробництво; в) витрати майбутніх періодів. Який елемент оборотних коштів не нормується: а) виробничі запаси; б) готова продукція на складі; в) дебеторская заборгованість. Гранично-допустима величина витрати будь-якого ресурсу на одиницю продукції: а) норматив; б) нормування; в) норма. Час, протягом якого оборотні кошти роблять повний кругообіг: а) коефіцієнт оборотності; б) норма оборотних коштів; в) період обороту оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається: а) К 0 = Р п / О 3 б) К 0 = О 3 / Р п в) К 0 = Р п ∙ О 3

Тест (відповіді) 1. 2. 3. 4. 5. Предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий Тест (відповіді) 1. 2. 3. 4. 5. Предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес, характеризують: а) виробничі запаси; б) незавершене виробництво; в) витрати майбутніх періодів. Який елемент оборотних коштів не нормується: а) виробничі запаси; б) готова продукція на складі; в) дебеторская заборгованість. Гранично-допустима величина витрати будь-якого ресурсу на одиницю продукції: а) норматив; б) нормування; в) норма. Час, протягом якого оборотні кошти роблять повний кругообіг: а) коефіцієнт оборотності; б) норма оборотних коштів; в) період обороту оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається: а) К 0 = Р п / О 3 б) К 0 = О 3 / Р п в) К 0 = Р п ∙ О 3