Скачать презентацию Nye vegar til plan forvaltningsrevisjon Gardermoen 4 2 Скачать презентацию Nye vegar til plan forvaltningsrevisjon Gardermoen 4 2

8e6767f1c1857842d8674ac9e463bea5.ppt

  • Количество слайдов: 19

Nye vegar til plan forvaltningsrevisjon? Gardermoen 4. 2. 2009 Jan Olav Fretland leiar i Nye vegar til plan forvaltningsrevisjon? Gardermoen 4. 2. 2009 Jan Olav Fretland leiar i kontrollutvalet Lærdal kommune

Lærdal kommune, vill og grøn • Unesco verdsarvområde: Vestnorsk fjordlandskap • Borgund stavkyrkje • Lærdal kommune, vill og grøn • Unesco verdsarvområde: Vestnorsk fjordlandskap • Borgund stavkyrkje • Lærdalselvi • Lærdalstunnelen • Lærdøler og mange andre nasjonalitetar

Sognefjorden på Unesco-lista Sognefjorden på Unesco-lista

Besøk frå vennskapsbyen Jeriko ved Borgund stavkyrkje Besøk frå vennskapsbyen Jeriko ved Borgund stavkyrkje

Lærdals-tunnelen mellom Lærdal og Aurland er verdas lengste: 24, 5 km Lærdals-tunnelen mellom Lærdal og Aurland er verdas lengste: 24, 5 km

Kontrollutvalet, eit farleg dyr eller nyttig verktøy? Utsnitt av presentasjon til kommunestyret 26. 6. Kontrollutvalet, eit farleg dyr eller nyttig verktøy? Utsnitt av presentasjon til kommunestyret 26. 6. 2008

Kommunestyret - ansvar og oppgåver • Har det øvste tilsynsansvaret • Vel eit kontrollutval Kommunestyret - ansvar og oppgåver • Har det øvste tilsynsansvaret • Vel eit kontrollutval til å ha det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga • Kan påleggja kontrollutvalet oppgåver • Gjer vedtak i saker som gjeld kontroll og tilsyn • Skal syta for sekretariatshjelp som tilfredsstiller kontrollutvalet sitt behov

Kommunestyret Kontrollutvalget Sekretariat Kontroll/tilsyn Rapportering Tilsyn Revisor Rådmannen og administrasjonen Produserer tenester Planlegg Utøver Kommunestyret Kontrollutvalget Sekretariat Kontroll/tilsyn Rapportering Tilsyn Revisor Rådmannen og administrasjonen Produserer tenester Planlegg Utøver mynde

KU sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon § 9 Forvaltningsrevisjon - KU skal sjå til at KU sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon § 9 Forvaltningsrevisjon - KU skal sjå til at kommunen si verksemd årleg vert gjenstand forvaltningsrevisjon i samsvar med føresegnene i dette kapitlet. - Forvaltningsrevisjon kan utførast av andre enn den som er ansvarleg for revisjon av kommunen sin årsrekneskap eller kommunalt føretak sin årsrekneskap.

KU sine oppgåver etter lova - 2 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrev. KU sine oppgåver etter lova - 2 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrev. - KU skal minst ein gong i løpet av valperioden og seinast innan utgangen av året etter KS er konstituert, utarbeida ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtakast av KS, som kan delegere til KU å gjera endringar i planperioden.

KU sine oppgåver etter lova - 3 § 10 framhald • Planen skal baserast KU sine oppgåver etter lova - 3 § 10 framhald • Planen skal baserast på ein overordna analyse av kommunen si verksemd ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar, med sikte på å identifisera behovet forvaltningsrevisjon på dei ulike sektorane og i dei ulike verksemdene.

Plan forvaltningsrevisjon i perioden • • Plan i kontrollutvalet, i kommunestyret 26. 6 8. Plan forvaltningsrevisjon i perioden • • Plan i kontrollutvalet, i kommunestyret 26. 6 8. september: idedugnad lag og org. og andre Internt møte tilsette og folkevalde i kommunen Sekretariatet arbeider framlegg til overordna analyse og forvaltningsplan • 2. desember: Kontrollutvalet (sekretariatet) tilrår overordna analyse og plan forvaltningsrevisjon • Kontrollutvalet tilrår nytt sekretariat (mot vår vilje) • 11. des. : Kommunestyret vedtek overordna plan

Så blei det idedugnad! ”Korleis vil DU gjera Lærdal kommune betre? • Måndag 8. Så blei det idedugnad! ”Korleis vil DU gjera Lærdal kommune betre? • Måndag 8. september inviterer Kontrollutvalet alle interesserte til å komma i Kultursalen og seia si meining om Lærdal kommune” • Annonse på lokal nettavis og i lokalavisa Sogn Avis og rundskriv til alle husstandar (som Posten sende ut dagen etter … • ”Streng” innleiing frå utvalsleiaren • Mellom 70 og 80 kom, mange innspel

Sterke meiningar, les Sterke meiningar, les

Mange innspel, nær 40 på og utanom møtet • Pleie- og omsorg og pårørande/bemanning Mange innspel, nær 40 på og utanom møtet • Pleie- og omsorg og pårørande/bemanning • Pleie- og omsorg og rapporteringsrutinar • Styringssystema • Ombygging av rådhuset, overskriding • EØS-reglement anbod • Kulturminneforvaltning • Nok adm. kompetanse? • Erfaring etter tiltak? • Trafikk, mange ønske – Gatelys – Fartsgrense – Vegstandard, gangveg • • • Framlegg miljøtiltak Rette stadnamn Viltforvaltning Nye eldrebustader Ny bruk av kommunale bustader

Behandling av innspela • Eit fullstendig offentleg referat på 7 -8 sider, inkl. Innspel Behandling av innspela • Eit fullstendig offentleg referat på 7 -8 sider, inkl. Innspel på førehand, referat frå møtet og innspel i ettertid pga. rot frå Posten • Behandling av kvart innspel, med vedtak skrive inn i referatet • Forsøk på samandrag og systematisering, for å – ha betre grunnlag for overordna analyse – få med fleire innspel i treårsplanen • Utarbeida plan forvaltningsrevisjon

Kva vart resultatet i KU og kommunestyret? • 2009 -2010: Forholdet vedtekne planar og Kva vart resultatet i KU og kommunestyret? • 2009 -2010: Forholdet vedtekne planar og ressursar i kommunen. Mogleg eksempel: Energi- og miljøplan. Budsjett 2009: 100 000 kroner • 2009 -2010: Kulturminneforvaltning: byggjeløyve vern, restaurering • 2011: Oppfølging av kritikk etter forvaltningsrevisjon av alders- og sjukeheimen • Andre system brukarbetaling vatn, avløp og renovasjon budsjettprosess og organisering av økonomikontor praktisering av offentleglov og forvaltningslov

Fire viktige spørsmål • Er det kontrollutvalet sin jobb å ha idédugnad om ”korleis Fire viktige spørsmål • Er det kontrollutvalet sin jobb å ha idédugnad om ”korleis gjera kommunen betre”? • Blir innspela relevante nok for arbeidet i KU, eller blir det politiske ønskjemål som kjem fram? • Er det for mange som blir skuffa? • Har tiltaket hatt ein effekt?

- Å leiga inn konsulentar er ofte like bortkasta som å raka lauv med - Å leiga inn konsulentar er ofte like bortkasta som å raka lauv med rive utan tindar - Politikarane og byråkratane brukar ofte så lang tid på å bortforklare feil dei gjer – at dei kjem i tidsnaud når dei skal gjera det rette …. Johan Fjellby husdiktar i Lærdal