Скачать презентацию NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA — predmet javne Скачать презентацию NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA — predmet javne

0ede247d72344bdb525bd4c05078779d.ppt

  • Количество слайдов: 17

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - predmet javne nabavke i postupci dodele ugovora ĐORĐE NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - predmet javne nabavke i postupci dodele ugovora ĐORĐE BELENZADA UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke O Dobra, usluge i radovi O Dobra • Kupovina, zakup, lizing Predmet javne nabavke O Dobra, usluge i radovi O Dobra • Kupovina, zakup, lizing • Opšti rečnik nabavki O Usluge • Prilog 1 • Jedinstveni režim dodele ugovora O Radovi • Jedinstvena klasifikacija delatnosti – sektor F

Predmet javne nabavke O Nabavke koje finansira naručilac u iznosu preko 50% O Posebni Predmet javne nabavke O Nabavke koje finansira naručilac u iznosu preko 50% O Posebni sektori – status naručioca O Odbrana i bezbednost – naoružanje i vojna oprema, bezbednosno osetljiva oprema, usluge i radovi

Izuzeci O Šta više nije izuzetak? O Nepokretnosti O Poverljive nabavke O Telekomunikacione usluge Izuzeci O Šta više nije izuzetak? O Nepokretnosti O Poverljive nabavke O Telekomunikacione usluge O Šta jeste izuzetak? O Delatnosti elektronskih komunikacija O Određene nabavke dobara i usluga za potrebe izrade novčanica O Usluge javnog beležnika O Finansijske usluge za potrebe prikupljanja kapitala O Posebni sektori – in-house nabavke O Odbrana i bezbednost

Postupci O Otvoreni postupak O Restriktivni postupak O Kvalifikacioni postupak O Konkurentni dijalog O Postupci O Otvoreni postupak O Restriktivni postupak O Kvalifikacioni postupak O Konkurentni dijalog O Pregovarački postupak sa objavom O Pregovarački postupak bez objave O Konkurs za nacrt O Javna nabavka male vrednosti

Novi alati O Okvirni sporazumi O Sistem dinamičke nabavke O Elektronske licitacije Novi alati O Okvirni sporazumi O Sistem dinamičke nabavke O Elektronske licitacije

O Pravilo – otvoreni i restriktivni postupak (u posebnom sektoru i pregovarački sa objavljivanjem O Pravilo – otvoreni i restriktivni postupak (u posebnom sektoru i pregovarački sa objavljivanjem i kvalifikacioni postupak) O Za kompleksne nabavke – konkurentni dijalog i pregovarački postupak sa objavom javnog poziva O Za nabavke kod kojih je teško unapred definisati ugovorne količine – kvalifikacioni postupak, okvirni sporazumi

Restriktivni postupak O Otvoreni postupak u ’’dva koraka’’ O Ocena ponuđača (kvalifikacija) se vrši Restriktivni postupak O Otvoreni postupak u ’’dva koraka’’ O Ocena ponuđača (kvalifikacija) se vrši odvojeno od ocene ponuda (dodela ugovora) O Faza dodele ugovora (’’druga faza’’) u roku od 6 meseci od faze kvalifikacije (’’prva faza’’) O Nema mogućnosti ponavljanja faze dodele ugovora

Restriktivni postupak O Faza kvalifikacije O Objava poziva za podnošenje prijava O Podnošenje prijava Restriktivni postupak O Faza kvalifikacije O Objava poziva za podnošenje prijava O Podnošenje prijava (30 dana) O Kvalifikacija (min 3 kandidata) i objava obaveštenja O Faza dodele ugovora O Poziv za podnošenje ponuda O Podnošenje ponuda (20 dana) O Dodela ugovora i objava obaveštenja

Kvalifikacioni postupak O Restriktivni postupak iz prethodnog ZJN-a O Poziv za podnošenje prijava mora Kvalifikacioni postupak O Restriktivni postupak iz prethodnog ZJN-a O Poziv za podnošenje prijava mora da bude dostupan tokom celog perioda važenja liste kandidata O Lista važi do 3 godine (4 godine u posebnom sektoru) O Obaveza ažuriranja liste svakih 6 meseci O Isključenje kandidata: O Prestao da ispunjava uslove O Negativna referenca

Kvalifikacioni postupak O Faza kvalifikacije: O Objava poziva za podnošenje prijava O Podnošenje prijava Kvalifikacioni postupak O Faza kvalifikacije: O Objava poziva za podnošenje prijava O Podnošenje prijava (kod prvog formiranja liste kandidata – 30 dana) O Kvalifikacija (min 5 kandidata) i objava obaveštenja O Ažuriranje – na svakih 6 meseci (ažuriranje uslova u posebnom sektoru) O Faza dodele ugovora: O Objava poziva za podnošenje ponuda O Podnošenje ponuda (8 dana) O Dodela ugovora i objava obaveštenja

Pregovarački postupak bez objave O Smanjen broj dozvoljenih izuzetaka O Mišljenje Uprave za javne Pregovarački postupak bez objave O Smanjen broj dozvoljenih izuzetaka O Mišljenje Uprave za javne nabavke O Dodatne nabavke – do 15 % vrednosti ugovora i u roku od 2 godine O Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkurentni dijalog O Za izrazito kompleksne ugovore O Cilj dijaloga = tehnička specifikacija O Konkurentni dijalog O Za izrazito kompleksne ugovore O Cilj dijaloga = tehnička specifikacija O Saglasnost UJN O Postupak ima dve faze: O Faza predkvalifikacije O Faza dijaloga i dodele ugovora

Konkurentni dijalog O Faza kvalifikacije O Objava poziva za podnošenje prijava O Podnošenje prijava Konkurentni dijalog O Faza kvalifikacije O Objava poziva za podnošenje prijava O Podnošenje prijava (40 dana) O Kvalifikacija O Faza dijaloga O Pozivanje u dijalog i dijalog O Definisanje finalne tehničke specifikacije i slanje poziva za podnošenje ponuda O Podnošenje ponuda (20 dana) O Dodela ugovora i objava obaveštenja

Javna nabavka male vrednosti O Limit: 400 hiljada – 3 miliona dinara O Sprovodi Javna nabavka male vrednosti O Limit: 400 hiljada – 3 miliona dinara O Sprovodi službenik za javne nabavke O Naručilac poziva trojicu i objavljuje poziv na Portalu i svojoj internet stranici O Rok za podnošenje ponuda – 8 dana

Okvirni sporazum O Zaključuje se nakon otvorenog ili O O restriktivnog postupka Nije obavezujući Okvirni sporazum O Zaključuje se nakon otvorenog ili O O restriktivnog postupka Nije obavezujući niti je osnov za plaćanje Zaključuje se sa jednim ponuđačem ili sa najmanje tri Na period od tri godine (sa jednim) ili dve godine (sa tri i više) Na osnovu OS zaključuju se pojedinačni ugovori o javnoj nabavci

HVALA NA PAŽNJI! email: djordje. belenzada@ujn. gov. rs HVALA NA PAŽNJI! email: djordje. [email protected] gov. rs