Скачать презентацию Нови хоризонти за туризма Пазарджик Септември Лесичово РЕГИОН Скачать презентацию Нови хоризонти за туризма Пазарджик Септември Лесичово РЕГИОН

8a3010951a399c14ea01418d9c4e43fb.ppt

  • Количество слайдов: 16

Нови хоризонти за туризма Пазарджик, Септември, Лесичово РЕГИОН… Водеща организация Община Пазарджик Кръгла маса Нови хоризонти за туризма Пазарджик, Септември, Лесичово РЕГИОН… Водеща организация Община Пазарджик Кръгла маса Пазарджик 15. 02. 2012 г. от 10. 30 ч. Септември 16. 02. 2012 г. от 10. 30 ч. Лесичово 16. 02. 2012 г. от 12. 30 ч.

Цели на кръглата маса Запознаване на обществеността с проект по операция 3. 2. „Развитие Цели на кръглата маса Запознаване на обществеността с проект по операция 3. 2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” – ОПРР Представяне на анкета Обсъждане на потребностите на района в контекста на поканата за подаване на проектни предложения Възможности за развитие и диверсификация Формиране на виждането на екипа за съставяне на проектното предложение

Цел на процедурата Операция 3. 2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на Цел на процедурата Операция 3. 2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Специфичната цел на операция 3. 2: * увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой * подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите * използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.

Основни дейности Обособяване на туристическата дестинация Разработване на туристически продукти Рекламни дейности Участие в Основни дейности Обособяване на туристическата дестинация Разработване на туристически продукти Рекламни дейности Участие в туристически борси, изложения и панаири Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности Обществено осведомяване и информационни услуги

Размах на проекта Продължителност – 2 г. Участници – 3 общини – Пазарджик, Септември, Размах на проекта Продължителност – 2 г. Участници – 3 общини – Пазарджик, Септември, Лесичово Човекомесеци – 150 Обща територия на региона – 1200, 6 кв. км. Пазарджик - 639. 8 km 2 Септември - 348. 9 km 2 Лесичово - 211. 9 km 2

План за действие Решение за участие – общини Пазарджик, Лесичово и Септември и покана План за действие Решение за участие – общини Пазарджик, Лесичово и Септември и покана към община Велинград Избор на изпълнител за изработка на проектното предложение и концепцията за развитие на туризма План и организация за работа Набиране на изходна информация и анализ Подготовка на анкети

План за действие Подготовка и организация на широко обществено обсъждане Провеждане на кръгли маси План за действие Подготовка и организация на широко обществено обсъждане Провеждане на кръгли маси Сформиране на работни групи и назначаване на мандати Провеждане на анкети Представяне пред обществеността Разписване на договори и формализиране на партньорството

Финална фаза Представяне на Концепцията за развитие на туризма Представяне и избор на конкретните Финална фаза Представяне на Концепцията за развитие на туризма Представяне и избор на конкретните цели и дейности за постигане на оптимален ефект в резултат на изпълнението на проекта Разпределяне на ресурсите в проекта Подготовка на документацията за електронно кандидатстване

Туристически продукти Общ регионален продукт – 3 броя Специфичен регионален продукт с акцент община: Туристически продукти Общ регионален продукт – 3 броя Специфичен регионален продукт с акцент община: Пазарджик – култура, отдих, конферентен Септември – археология, история, алтернативен Лесичово – фолклорен, екстремен, зелен туризъм Общо 6 туристически продукта

Заинтересовани страни Бизнес сектор туризъм сектор услуги НПО и граждани Културни институции Публични институции Заинтересовани страни Бизнес сектор туризъм сектор услуги НПО и граждани Културни институции Публични институции Надграждане на резултати от други проекти

Резултати Обособен туристически регион Готови 6 туристически продукта Брандиране на региона – медиа миксинг Резултати Обособен туристически регион Готови 6 туристически продукта Брандиране на региона – медиа миксинг Функциониращо самостоятелно администриране Информационен център разполагащ с подробна база и възможност за разширяване и обновяване Методика за функциониране на центъра

Резултати Създадени връзки между институции и бизнес Реклама и маркетинг чрез модерни технологични средства, Резултати Създадени връзки между институции и бизнес Реклама и маркетинг чрез модерни технологични средства, ефективна туристическа информация Създадена база данни за туристическите възможности на региона Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой Повишена заетост на легловата база

Резултати Навлизане в нови пазарни сегменти Подобрени връзки съседните региони Интегрирано управление и маркетинг Резултати Навлизане в нови пазарни сегменти Подобрени връзки съседните региони Интегрирано управление и маркетинг на дестинацията Планиране и разработване на политиките за регионално и местно туристическо развитие базирани на научна основа Пазарно ориентирана стратегия за развитие на региона

ТИЦ ТИЦ

Информационна база Съдържание: Сайт Комуникационни канали Регистри: Туристически обекти Туроператори Крайни клиенти Информационна база Съдържание: Сайт Комуникационни канали Регистри: Туристически обекти Туроператори Крайни клиенти

Перспективи Поставени основи за устойчиво развитие на сектор туризъм в региона Участие в следващи Перспективи Поставени основи за устойчиво развитие на сектор туризъм в региона Участие в следващи проекти Включване в инициативи на национално и наднационално ниво Потенциално участие в EDEN - European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) Привличане на допълнителни ресурси за развитие на туризма в региона Общо регионално планиране на развитието на туризма базирано на научна основа “Spill-over” ефект за целия регион