Скачать презентацию НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ Скачать презентацию НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

4f26e411cc12a91364d4d213b4474158.ppt

  • Количество слайдов: 27

НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕЕ ПРИ КРАЙНИТЕ НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕЕ ПРИ КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ и ПЪРВИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЕ, София, 29 -30 окотмври 2007 год. Инж. Снежана Тодорова, директор “МС и ЕИ”, АЕЕ 1

ПРЕДПОСТАВКИ • Сигурност на енергийните доставки : 50% от енергийните потребности на ЕС се ПРЕДПОСТАВКИ • Сигурност на енергийните доставки : 50% от енергийните потребности на ЕС се внасят от вън, до 2030 г. те ще нараснат до 70% • Промените в климата : EС трябва да намали вредните емисии до 20% в сравнение с базата през 1990 г. • Подобряването на ЕЕ се смята за най- ефективния начин за намаляване на енергийните потребности и зависимостта от вноса на горивата 2

ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕЕ • Октомври 19, 2006 ЕК публикува и обяви ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕЕ • Октомври 19, 2006 ЕК публикува и обяви “Плана за действие за ЕЕ : Реализирането на потенциала” • Планът начертава основните политики с оглед постигането на подобряването на ЕЕ през 2020 година с 20%. . . • …. чрез пълното внедряване и подкрепа на съществуващата и бъдеща законова рамка (вече съществуващите и внедрени директиви или споразумения ) 3

Европейските директиви за ЕЕ • Директива 2003/87/EC за търговия с емисии • Директивата за Европейските директиви за ЕЕ • Директива 2003/87/EC за търговия с емисии • Директивата за етикетиране на уредите • Директивата за когенерация на електричество и топлина (CHP) • Енергийната програма STAR • Директивата 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите (EPBD) • Директивата 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • Директивата за Еко дизайн • Доброволните споразумения за ЕЕ при колите • Директивата за етикетирането на колите 4

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕЕ : ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 10 ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕЕ : ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 10 ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ЕТИКЕТИРАНЕ НА УРЕДИ И СТАНДАРТИ ЗА МИНИМАЛНА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ EE В СГРАДИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАСИВНИТЕ КЪЩИ ЕФЕКТИВНО ГЕНЕРИРАНЕ И ДИСТРИБУТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ЕФЕКТИВНИ ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛИТЕ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ЕЕ ПРИ МСП И ЕСКО ФИРМИТЕ ПРОМОЦИРАНЕ НА ЕЕ В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ КОХЕРЕНТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ЕЕ ЕЕ В ЗАСТРОЕНИТЕ ПЛОЩИ ПРОМОЦИРАНЕ НА ЕЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ 5

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ • ДИНАМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНА ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ • ДИНАМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СГРАДИ И УСЛУГИ • ПОДОБРЕНА ЕНЕРГИЙНА ТРАНСФОРМАЦИЯ • ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЕ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР • ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИРАЩИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА • ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО СПРЯМО ЕЕ • ЗАСИЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕЕ 6

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ • ПОСОЧЕНИТЕ И ВНЕДРЕНИ МЕРКИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ • ПОСОЧЕНИТЕ И ВНЕДРЕНИ МЕРКИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЩЕ ДАДАТ РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 6 ГОДИНИ. • ПОСТИГНАТИЯТ УСПЕХ ЩЕ БЪДЕ ОТРАЗЕН В РЕГУЛЯРНИТЕ ДОКЛАДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ. • ОСНОВНИЯТ АНАЛИЗ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕЗ 2009 ГОДИНА ПРИ ПЪЛНОТО ВНЕДЯРАВЕН НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 7

Директива 2006/32/EC за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • В сила от Директива 2006/32/EC за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • В сила от 17 май 2006 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ • Доставчиците на мерки за подобряване на ЕЕ, доставчиците на енергия, операторите на разпределителни системи на енергия и фирмите за търговия с енергия на дребно. • Крайните клиенти, без включените категории дейности от Анекс 1 към Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на министрите от 13 октомври 2003 г. , установяваща схема за търговия с емисии от парникови газови в Общността; • Въоръжените сили, само до степента, до която прилагането й не причинява никакъв конфликт с природата и основната цел на дейностите на въоръжените сили и с изключение на материалите, използвани само за военни цели. 8

Директива 2006/32/EC за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • Целта на тази Директива 2006/32/EC за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • Целта на тази Директива е да подобрява рентабилността и ефективното крайно използване на енергията в Страните-членки, чрез: • осигуряване на необходимите индикативни цели, както и механизми, стимули и институционални, финансови и законови рамки за премахване на съществуващите пазарни пречки и несъвършенства, които възпрепятстват за ефективното крайно използване на енергията; • създаване на условията за развитието и подкрепата на пазар на енергийни услуги и за предоставянето на други мерки за подобряване на ЕЕ на крайните потребители на енергия. 9

Директива 2006/32/EC от 5 април 2006 за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги Директива 2006/32/EC от 5 април 2006 за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги За постигането на целите на Директивата, Страните-Членки се призовават да извършат следните мерки : • промени в нормативната база • да приемат и разпространят модели на ESCO договори. • да осигурят прозрачна и широко рекламирана информация по отношение механизмите на ЕЕ и финансовите и законови рамки за всички участници в пазара. • да осигурят наличието на ефективни, високо качествени схеми за обследване. 10

Директива 2006/32/EC за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • да премахнат поощренията Директива 2006/32/EC за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • да премахнат поощренията при преноса и разпределението на енергията, които ненужно увеличават обема на пренасяната или разпределена енергия. • - да създадат фонд или фондове за финансиране разработката на програми за ЕЕ и други мерки за ЕЕ и да предизвикат създаването на пазар за мерки за подобряване на ЕЕ. • да одобрят общи национални цели от годишно 1% кумулативни спестявания за подпомагане на ЕЕ на крайното потребление и за осигуряване на продължителен растеж и жизненост на пазара за енергийни услуги. 11

Директива 2006/32/EC от 5 април 2006 за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги Директива 2006/32/EC от 5 април 2006 за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги • да осигурят интегрирането на доставките на енергия с мерките за подобряването на ЕЕ при крайните потребители; • да изискват oт своите регулаторни органи и съответно от ЕРП, да предприемат съответните мерки и инструменти за подпомагане на енергийните услуги и програмите по ЕЕ; • да създадат условия всички големи доставчици на енергия и горива да предлагат и да насърчават енергийни услуги и енергийни обследвания за крайните потребители. 12

Директива 2006/32/EC от 5 април 2006 за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги Директива 2006/32/EC от 5 април 2006 за ЕЕ при крайните консуматори и енергийните услуги Държавите членки на ЕС трябва: • да представят на Комисията ПЪРВИ План за действие за ЕЕ не по късно от 30 юни 2007 година; • да представят на Комисията ВТОРИ План за действие за ЕЕ не по късно от 30 юни 2011 година; • да представят на Комисията ТРЕТИ План за действие за ЕЕ не по късно от 30 юни 2014 година; • да определят организация или организации, която да осъществява надзор върху задълженията за икономия на енергия и предлагането на енергийни услуги и която да извършва дейностите по наблюдение и проверка на изпълнението на тези задължения, а също и изготвянето на докладите към ЕК. 13

План за действие по ЕЕ В съответствие с чл. 14 на Директивата страната ни План за действие по ЕЕ В съответствие с чл. 14 на Директивата страната ни трябваше да подготви Планове за действие в областта на енергийната ефективност (ПДЕЕ), както следва: • Първи НПДЕЕ /2008 -2010/– до 30 Юни 2007 г. • Втори НПДЕЕ /2011 – 2013/– до 30 Юни 2010 г. • Трети НПДЕЕ /2014 -2016/– до 30 Юни 2014 г. Първият Национален план за действие по ЕЕ /2008 -2010 год. / беше приет от МС на 04. 10. 2007 год. 14

Национална цел на България • Индикативна цел за 9 години 2008 -2016 год. : Национална цел на България • Индикативна цел за 9 години 2008 -2016 год. : 9 % = 627 ktoe = 7 291 GWh • Годишна индикативна цел: 1 % = 69, 7 ktoe = 2 430 GWh • Индикативната цел ще се приеме за изпълнена, ако КЕП нараства с до 4% на година, т. е. с 1, 5% по малко от нарастването на БВП. 15

МЕЖДИННА ИНДИКАТИВНА ЦЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ 16 МЕЖДИННА ИНДИКАТИВНА ЦЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ 16

Макроикономически показатели – БВП, КЕИ КЕИ за България е – 0, 167 toe/euro 2000 Макроикономически показатели – БВП, КЕИ КЕИ за България е – 0, 167 toe/euro 2000 p, което е с 43% повече в сравнение с ЕС 25 – 0, 117 toe/euro 2000 p 17

Макроикономически показатели – БВП, КЕИ ПЕИ за България е – 0, 346 toe/€ 2000 Макроикономически показатели – БВП, КЕИ ПЕИ за България е – 0, 346 toe/€ 2000 p, което е с 93% повече в сравнение с ЕС 25 – 0, 179 toe/€ 2000 p 18

КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ГОРИВА 19 КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ГОРИВА 19

ДЯЛОВЕ НА СЕКТОРИТЕ В КЕП, В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВАТА • 62% от КЕП са ДЯЛОВЕ НА СЕКТОРИТЕ В КЕП, В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВАТА • 62% от КЕП са съсредоточени в сектор “Транспорт”и “Домакинства” • домакинства и услуги - електроенергия и топлинна енергия • индустрия- електроенергия и топлинна енергия • автомобилен транспорт (лични МПС) - петролни горива 20

Разпределение на индикативната цел по сектори • • • Домакинства Услуги – Индустрия Транспорт Разпределение на индикативната цел по сектори • • • Домакинства Услуги – Индустрия Транспорт Селско стопанство Общо - • • • домакинства и услуги - електроенергия и топлинна енергия индустрия- електроенергия и топлинна енергия автомобилен транспорт (лични МПС) - петролни горива 61 ktoe 29 ktoe 48 ktoe 63 ktoe 8 ktoe 209 ktoe 29% 14% 23% 30% 4% 100% 21

22 22

Нормативни промени Закон за енергийната ефективност • Създаване на отделна глава в ЗЕЕ във Нормативни промени Закон за енергийната ефективност • Създаване на отделна глава в ЗЕЕ във връзка с изпълнението на Директивата, свързана с нормативното регламентиране статута и контролните правомощия на Агенция по енергийна ефективност в качеството й на орган по директивата, с цел упражняването на контрол и мониторинг по отношение на спазване на директивата; • Изменение и допълнение на някои разпоредби в ЗЕЕ с цел тяхното прецизиране по отношеие на новите изисквания на Директивата. • Механизъм за мониторинг на изпълнението на националната цел от 1%/год спестени енергии и горива; • Разработване на програми за въвеждане на мерки по ЕЕ и механизми за осъществяване на целите; • Оценка на изготвените проекти и въведени мерки във връзка с постигане на целите на Директивата; • Координация между отделните ведомства по прилагане на мерките за ЕЕ; • Изготвяне на 3 – годишни планове за действие по ЕЕ и мониторинг за тяхното изпълнение. 23

Нормативни промени Закон за енергетиката • • • Изменението и допълнението на Закона се Нормативни промени Закон за енергетиката • • • Изменението и допълнението на Закона се налагат във връзка с необходимостта от промяна на някои разпоредби и за привличане на други ведомства като енергоразпределителните дружества /ЕРП/, операторите на разпределителната мрежа и/или фирми за търговия на енаргия на дребно, които са регламентирани в обхвата на Директивата, чл. 2 а) като: Въвеждане на задължения за изпълнение на мерки от страна на лицата от обхвата на Директивата с цел изпълнението на националната цел от 9 % спестени енергии и горива; Участие на ДКЕВР при реализирането на мерките и механизми за осъществяване на целите на Директивата; Регламентиране на задълженията на съответните ведомства за изпълнение на мерките във връзка с постигане на целите на Директивата; Закон за обществените поръчки /ЗОП/ и наредбите към него • При оценка на офертите да се вземат под внимание и енергийните характеристики, свързани с ЕЕ. 24

Финансови и данъчни Финансови: • Осигуряване на достъп до източници на облекчено финансиране на Финансови и данъчни Финансови: • Осигуряване на достъп до източници на облекчено финансиране на доставчици на ЕУ. • Подпомагане усвояването на европейските фондове от промишлени предприятия. • Подпомагането на енергийните обследвания в промишлени предприятия чрез държавния бюджет. • Подпомагане изпълнението на Стратегията за финансиране изолацията на сгради държавна и общинска собственост чрез държавния бюджет. Данъчни: • Запазване на съществуващите данъчни облекчения за собствениците на сертифицирани сгради. • Въвеждане на тарифи, покриващи разходите с цел подпомагане на ЕУ. 25

Организационни мерки • • • Оценка на ефективността на структурите, изпълняващи политиката по ЕЕ Организационни мерки • • • Оценка на ефективността на структурите, изпълняващи политиката по ЕЕ и оптимизиране на работата им. Проучване и разработване на механизма ”бели сертификати” Разработване на програми, подпомагащи ЕУ (включително енергийни обследвания). Анализ на действащите тарифи и вмъкване на елемент на ЕЕ при бъдещето им определяне с цел отменяне на насърчения в преносните и разпределителните тарифи, които ненужно увеличават количеството на пренасяната или разпределена енергия. Осигуряване на информации, консултации и обследвания (за определен вид потребители) – за сметка на републиканския бюджет. Развиване на публично-частното партньорство – подготовка и сключване на дългосрочно споразумение. Да се определи (акредитира) независима организация, контролираща издаването на ТБС. Да се организира пазар на ТБС. Привличане български производители и потребители към европейската програма за промоция на ефективните електро задвижващи системи /ЕЗС/ “Бъдещи Ефективни ЕЗС” Преформулиране на бъдещите приоритети на ФЕЕ с цел разширяване на възможностите за субсидиране на програми и мерки по ЕЕ, както и за насърчаване развитието на пазар за мерки за ЕЕ. Трябва да бъдат насърчени енергийните обследвания, финансови инструменти за енергоспестяване, а също и подобряване осчетоводяването и информацията по отношение на отчитане на енергията. Фондът да се насочи към сектори с високи проектни разходи или свързани с по-висока степен 26 на риск.

STodorova@seea. government. bg 27 [email protected] government. bg 27