Скачать презентацию Nová vize Portálu životního prostředí Lenka Uhlířová Скачать презентацию Nová vize Portálu životního prostředí Lenka Uhlířová

7cfdd5679db41bd807f1368c22c151ff.ppt

  • Количество слайдов: 13

Nová vize Portálu životního prostředí Lenka Uhlířová Nová vize Portálu životního prostředí Lenka Uhlířová

Současný stav Portálu Z historie • CENIA převzala správu Portálu k 1. 7. 2005 Současný stav Portálu Z historie • CENIA převzala správu Portálu k 1. 7. 2005 • Současná verze portálu byla spuštěna 2. 4. 2006 Základní funkce: 1. Zdroj aktualit z oblasti ŽP 2. Rozcestník k dalším informačním zdrojům resortu 3. Prostor k prezentaci základních ukazatelů stavu a vývoje ŽP Prostor pro rozvoj: 1. Portál nemá vyjasněnou organizační podporu resortu 2. Chybí integrující složka 3. Chybí zapojení do nadnárodní úrovně

SEIS = Shared Environmental Information System = silná znalostní báze na evropské úrovni jako SEIS = Shared Environmental Information System = silná znalostní báze na evropské úrovni jako zdroj informací pro rozhodnutí a akce zejména v oblasti ŽP Řešení pro tyto základní problémy: 1. Nízká kvalita a komparabilita dat na regionální často i národní úrovni 2. Sbíraná data a informace nejsou k dispozici když jsou potřeba a když to má význam 3. Slabá Evropská kapacita pro transformaci dat na strategicky relevantní informace

Principy SEIS • Informace by měly být spravovány co nejblíže ke svému zdroji • Principy SEIS • Informace by měly být spravovány co nejblíže ke svému zdroji • Informace by měly vzniknout jednou a být sdíleny s ostatními uživateli k mnoha účelům • Informace by měly být přístupné konečným uživatelům tak, aby poskytovaly aktuální přehled o stavu ŽP a efektivitě platných politik, aby mohly být základem pro tvorbu nových politik a strategií • Informace by měly být přístupné v takové podobě aby bylo možné provádět srovnání ve vhodném geografickém měřítku (stát, město, povodí)

Informační zázemí • Informací je přebytek, jsou poskytovány nesprávným adresátům, nic o nich nevíme… Informační zázemí • Informací je přebytek, jsou poskytovány nesprávným adresátům, nic o nich nevíme… proto vznikla informační agentura CENIA Evropská komise Ministerstvo životního prostředí Veřejnost, podnikatelé, orgány veřejné správy, mezinárodní organizace, vzdělávací zařízení, zákazníci Evropská agentura životního prostředí Členské státy EEA (včetně České republiky) Resortní organizace (AOPK, ČHMÚ, ČGS-Geofond, SJČR, VÚV, VÚKOZ, Národní parky)

Od Portálu k Envikliku Portál = publikační rozhraní silné znalostní báze dat a informací Od Portálu k Envikliku Portál = publikační rozhraní silné znalostní báze dat a informací o ŽP na národní úrovni Enviklik = environmentální helpdesk Portál = základní stavební kámen Envikliku

Příklad: Zpráva o stavu ŽP Resortní organizace (AOPK, ČHMÚ, ČGS-Geofond, SJČR, VÚV, VÚKOZ, Národní Příklad: Zpráva o stavu ŽP Resortní organizace (AOPK, ČHMÚ, ČGS-Geofond, SJČR, VÚV, VÚKOZ, Národní parky), ČSÚ, MZe, MZdr, MD, CDV, MPO, … Integrovaná prevence a kontrola znečištění Datový a informační management Validace dat Hodnocení a interpretace Hodnocení informací Příprava publikace Redakční práce Zpracování dat Data o IPPC Infocentrum Redakce údajů GIS a modelování Překlady ISSa. R Distribuce Vnitřní služby IT podpora

Co nám chybí: Zpětná vazba /////// IPPC Datový a Hodnocení informační a management interpretace Co nám chybí: Zpětná vazba /////// IPPC Datový a Hodnocení informační a management interpretace Info centrum Vnitřní služby ISSa. R Zpětná vazba ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 jako nástroje zpětné vazby

Poskytování informací Řízení Helpdesku Písemný styk Telefon/call centrum Portál MZP Znalostní báze Přímý kontakt Poskytování informací Řízení Helpdesku Písemný styk Telefon/call centrum Portál MZP Znalostní báze Přímý kontakt Resortní organizace Ad hoc Systematické Školení a vzdělávání Publikační řady

Jaké informace poskytovat? 1. odborné – data a informace o životním prostředí, statistika, mezinárodní Jaké informace poskytovat? 1. odborné – data a informace o životním prostředí, statistika, mezinárodní výměna informací - ISSa. R 2. archív výzkumných zpráv, všechny publikace resortu 3. procesní – postupy výkonu veřejné správy, ohlašovací mechanismy 4. technické – poradit či pomoci s užíváním IT produktů pro ohlašování 5. dokumenty – zákony a podzákonné úpravy, strategické dokumenty (politiky, složkové strategie), mezinárodní úmluvy 6. správní – „výklady zákonů“, stanoviska k zákonům, rozhodnutí rozkladové a výkladové komise, odvolací řízení 7. finanční – výčet dotačních titulů resortu a jak žádat 8. ekonomické - ekonomické nástroje, ekonomické dopady 9. politické – informace pro investory do zahraničí, podpora mezinárodních aktivit a všechno přeshraniční

Fungování helpdesku Řízení Helpdesku Písemný styk Telefon/call centrum Portál Znalostní báze Přímý kontakt 1. Fungování helpdesku Řízení Helpdesku Písemný styk Telefon/call centrum Portál Znalostní báze Přímý kontakt 1. Dotaz 2. Víme odpověď. Odpovíme rovnou. 1. Dotaz 2. Nevíme odpověď. Odešleme ticket. 3. Eskalace problému 4. Někdo vyřeší 5. Odešleme odpověď. Probíhá pravidelné hodnocení účinnosti helpdesku: - Požadavky na doplnění informací - Vyplývající návrhy na změny u poskytovatelů informací - Návrhy na školení - Prosazování „nejlepších dostupných technik“ v práci resortu

Závěrem 1. Chceme vytvořit silný nástroj pro poskytování informací, který bude schopen zodpovědět libovolný Závěrem 1. Chceme vytvořit silný nástroj pro poskytování informací, který bude schopen zodpovědět libovolný dotaz týkající se životního prostředí 2. Není to revoluce, ale evoluce: Bude to znamenat velké změny po malých krůčcích 3. Bude to demonstrační projekt jak dělat e. Government pro všechny uživatele, nejen ty počítačově dovedné 4. Projekt bude mít smysl jen tehdy, pokud se podaří zajistit participaci účastníků

Děkuji za pozornost Lenka Uhlířová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8 100 Děkuji za pozornost Lenka Uhlířová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8 100 10 Praha 10 Tel: +420 267 225 294 Fax: +420 271 742 306 E-mail: lenka. [email protected] cz