Скачать презентацию Nikolina Letić Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne Скачать презентацию Nikolina Letić Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne

3e66ff31093015ac5ca70a50b4e3ad2b.ppt

  • Количество слайдов: 122

Nikolina Letić Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne fondove EU Osijek 18. 09. 2013. Nikolina Letić Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz Strukturne fondove EU Osijek 18. 09. 2013.

PROGRAM RADIONICE 10: 00 – 11: 00 PRETPRISTUPNI FOND IPA I NAJAVA KORIŠTENJA STRUKTURNIH PROGRAM RADIONICE 10: 00 – 11: 00 PRETPRISTUPNI FOND IPA I NAJAVA KORIŠTENJA STRUKTURNIH FONDOVA 11: 00 – 12: 00 NAJAVA NATJEČAJA, PRAĆENJE NATJEČAJA I NATJEČAJNA PROCEDURA 12: 00 – 12: 30 PRIPREMA PROJEKATA: PROGRAMSKI/PROJEKTNI CIKLUS 12: 30 – 13: 30 RUČAK 13: 30 – 14: 30 PRIPREMA PROJEKATA: OBLIKOVANJE PROJEKTNE IDEJE 14: 30 – 15: 30 PRIPREMA PROJEKATA: LOGIČKA MATRICA, OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA I PRORAČUN 15: 30 – 16: 00 PAUZA ZA KAVU 16: 00 - 16: 30 PRIMJERI USPJEŠNIH PROJEKATA MSP 16: 30 – 17: 00 PITANJA I ODGOVORI

Pretpristupni fond IPA Pretpristupni fond IPA

Ponavljanje: IPA – Integrirani instrument pretpristupne pomoći • Pretpristupni fondovi namijenjeni su pomoći zemljama Ponavljanje: IPA – Integrirani instrument pretpristupne pomoći • Pretpristupni fondovi namijenjeni su pomoći zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU u političkim, gospodarskim i institucionalnim reformama potrebnim za ulazak u EU • U njima sudjeluju i zemlje potencijalne kandidatkinje dok ostalim slabije razvijenim zemljama (npr. uključenim u Politiku za susjedstvo) EU namjenjuje razvojnu pomoć

Komponente IPA programa I. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija II. Prekogranična suradnja III. Komponente IPA programa I. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija II. Prekogranična suradnja III. Regionalni razvoj IV. Razvoj ljudskih resursa V. Ruralni razvoj Dostupne svim IPA zemljama Samo za zemlje kandidatkinje (priprema za strukturne i poljoprivredne fondove EU)

IPA - završetak • IPA će se koristiti i nakon 1. 07. 2013 dok IPA - završetak • IPA će se koristiti i nakon 1. 07. 2013 dok će paralelno početi objavljivanje natječaja iz Strukturnih fondova • Ugovaranje i trošenje IPA sredstava ići će prema istim pravilima i u istim strukturama do kraja Napomena: u okviru IPA programa vrlo su male mogućnosti za natjecanje malih i srednjih poduzeća na natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava

Uvod u kohezijsku politiku EU i najava korištenja strukturnih fondova EU Uvod u kohezijsku politiku EU i najava korištenja strukturnih fondova EU

Kohezijska politika • Osnovni cilj: ujednačeni razvitak unutar EU te jačanje gospodarske, socijalne i Kohezijska politika • Osnovni cilj: ujednačeni razvitak unutar EU te jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije • Pomoću niza mjera/financijskih instrumenata pokušava smanjiti razvojne razlike između europskih regija • Jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva ‐ ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije i strategije Europa 2020 • Pomoć pri izlasku iz gospodarske krize i smanjenje nezaposlenosti, uz održiv i uključujući rast

Strukturni fondovi EU- instrument kohezijske politike 3 cilja europske kohezijske politike : 1. Konvergencija Strukturni fondovi EU- instrument kohezijske politike 3 cilja europske kohezijske politike : 1. Konvergencija (regije čiji je BDP >75% prosjeka EU( 2. Regionalna konkurentnost i zapošljavanje 3. Europska teritorijalna suradnja

Strukturni fondovi Fondovi iz kojih se financira kohezijska politika EU: 1. Europski fond za Strukturni fondovi Fondovi iz kojih se financira kohezijska politika EU: 1. Europski fond za regionalni razvoj (European Fund for Regional Development, ERDF) 2. Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF) 3. Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF( • Na raspolaganju samo zemljama članicama • Provode se po principima partnerstva, programiranja, adicionalnosti i koncentracije • Princip programiranja predviđa da se novac alocira i troši samo na temelju višegodišnjih strateških programa

Strategija Europa 2020 – 5 glavnih ciljeva: 1. 75% ‐stopa zaposlenosti (za populaciju dobne Strategija Europa 2020 – 5 glavnih ciljeva: 1. 75% ‐stopa zaposlenosti (za populaciju dobne skupine od 20 – 64 g. ) 2. 3% ‐stopa investicija u istraživanje i razvoj (R&D) od BDP‐a EU 3. klimatski/energetski cilj 20/20/20 : ü smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% u odnosu na 1990. (30% “ako su uvjeti povoljni”), ü povećanje udjela obnovljivih izvori energije u potrošnji na 20%, ü povećanje energetske efikasnosti za 20% 4. manje od 10% ‐stopa odustajanja iz škole i najmanje 40% populacije dobne skupine od 30 – 34 g. sa završenim visokim stupnjem obrazovanja 5. najmanje 20 milijuna ljudi izvan rizika siromaštva i isključenosti

STRATEŠKI DOKUMENTI ZA STRUKTURNE FONDOVE STRATEŠKI OKVIR ZA RAZVOJ 2006. – 2013. EU KOHEZIJSKA STRATEŠKI DOKUMENTI ZA STRUKTURNE FONDOVE STRATEŠKI OKVIR ZA RAZVOJ 2006. – 2013. EU KOHEZIJSKA POLITIKA STRATEGIJA VLADINIH PROGRAMA KONVERGENCIJSKI PROGRAM EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ EUROPSKI SOCIJALNI FOND KOHEZIJSKI FOND NACIONALNI PROGRAM REFORMI NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR OPERATIVNI PROGRAM ZA PROMET OPERATIVNI PROGRAM ZA OKOLIŠ OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA OPERATIVNI PROGRAM 3 ZA REGIONALNU KONKURENTNOST OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ UPRAVNIH KAPACITETA

Priprema RH za financijske perspektive 2013. i 2014. 2020. Priprema RH za financijske perspektive 2013. i 2014. 2020.

Nacionalni strateški referentni okvir za 2012. -2013. • Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova, Nacionalni strateški referentni okvir za 2012. -2013. • Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova, broj i sadržaj operativnih programa (OP( • Pripremao ga je SDU za razvojnu strategiju i koordinaciju programa EU (SDURF) u suradnji s resornim ministarstvima • Nacrt programa prošao je kroz proces javnih konzultacija, odaslan EK i prihvaćen od strane EK, OP-i su javno objavljeni 17. 09. 2013. • www. strukturnifondovi. hr

Operativni programi 2007 -2013 OPERATIVNI PROGRAM PROMET OKOLIŠ PODRUČJA ULAGANJA - REGIONALNA KONKURENTNOST - Operativni programi 2007 -2013 OPERATIVNI PROGRAM PROMET OKOLIŠ PODRUČJA ULAGANJA - REGIONALNA KONKURENTNOST - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - Željeznica Unutarnja plovidba Gospodarenje otpadom Vodoopskrba i integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Održivo zapošljavanje i prilagodljivost radne snage Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju; Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje

Institucionalni okvir 2007 -2013 Institucionalni okvir 2007 -2013

Operativni program “Regionalna konkurentnost” PROIZVODNI SEKTOR: Poboljšanje poslovnog okruženja i povec anje konkurentnosti MSP-a Operativni program “Regionalna konkurentnost” PROIZVODNI SEKTOR: Poboljšanje poslovnog okruženja i povec anje konkurentnosti MSP-a Mogući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava • za izgradnju i dogradnju poslovnih zgrada, nabavku novih tehnologija i opreme, ulaganja u opremu i energetsku učinkovitost, ulaganja u infrastrukturne potrebe i smještajne kapacitete u turizmu • MINPO najavilo da će cca 200 mil. € biti dostupno godišnje za financiranje poduzetničkih projekata

Operativni program “Regionalna konkurentnost” TURISTIČKI SEKTOR: Poslovna turistička infrastruktura za razvoj cjelogodišnjeg turizma i Operativni program “Regionalna konkurentnost” TURISTIČKI SEKTOR: Poslovna turistička infrastruktura za razvoj cjelogodišnjeg turizma i podizanje konkurentnosti destinacija Mogući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava: • Smještajni ugostiteljski objekti iznad 40 kreveta s dodatnim sadržajima za cjelogodišnje poslovanje • Dodatni hotelski sadržaj za razvoj zdravstvenog, kongresnog, sportskog kulturnog i zabavnog turizma

Operativni program “Regionalna konkurentnost” SURADNJA POSLOVNOG I ZNANSTVENOG SEKTORA: Transfer tehnologije i podrška gospodarstvu Operativni program “Regionalna konkurentnost” SURADNJA POSLOVNOG I ZNANSTVENOG SEKTORA: Transfer tehnologije i podrška gospodarstvu temeljenom na znanju Moguća natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava : • “Jačanje sposobnosti za istraživanje i razvoj i podrška inovacijama u javnom i privatnom sektoru” • namijenjena za razvoj ili usavršavanje inovativnih proizvoda/procesa, suradnju između poduzeća i istraživačkih institucija i transfer tehnologije, podršku akademskim spinoffima, komercijalizaciji proizvoda i zaštiti intelektualnog vlasništva • Mogu sudjelovati i velike tvrtke, prvenstveno putem klastera kojima će se financirati uspostavljanje naprednih tehnoloških platformi. Naglasak će biti na tzv. “TRIPLE HELIX-u” – suradnji privatnog, javnog i znanstvenog sektora.

Operativni program “Regionalna konkurentnost”korisnici i ciljane skupine • Tijela javne vlasti na središnjoj razini Operativni program “Regionalna konkurentnost”korisnici i ciljane skupine • Tijela javne vlasti na središnjoj razini (ministarstva i agencije) • Jedinice podruc ne (regionalne) odnosno lokalne samouprave • Regionalne odnosno lokalne javne ustanove ili udruge i društva u vlasništvu jedinica podruc ne (regionalne) odnosno lokalne samouprave • Privatni poslovni subjekti (kako pravne tako i fizic ke osobe) • Istraživac ko-tehnološki instituti, sveuc ilišta i visokoškolske ustanove • Ostale organizacije koje pružaju potporu poduzetništvu i ustanove koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industrije, struc ne udruge, trgovac ke komore itd.

Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” Ciljevi i prioritetne osi: 1. Potpora pristupu održivom zapošljavanju Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” Ciljevi i prioritetne osi: 1. Potpora pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivost radne snage 2. Jačanje socijalnog uključivanja skupina u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama 3. Unaprjeđenje ljudskih potencijala u obrazovanju i istraživanju i razvoju 4. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje 5. Tehnička pomoć

Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” – korisnici i ciljane skupine • • • • Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” – korisnici i ciljane skupine • • • • Komore Sindikati Udruge poslodavaca Regionalne razvojne agencije Poduzetnički inkubatori Nezaposleni, posebice mladi nezaposleni Institucije koje pružaju izobrazbu Poslodavci iz privatnog sektora Regionalne razvojne agencije Poduzetnički inkubatori Radna snaga koja želi razvijati vlastiti posao Institucije potpore poduzetništvu / osposobljavanju Banke, odabrane zbog njihove održivosti Središnje institucije………

Nacionalni strateški referentni okvir za 2014. -2020. • Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova, Nacionalni strateški referentni okvir za 2014. -2020. • Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova, broj i sadržaj Operativnih programa • Još uvijek u pripremi : - Nema podataka o nacrtu dokumenta - Prikupljanje projektih ideja i stvaranje baze projekata pri ministarstvima - Najava javnih konzultacija

Strateški sektori koji će biti financirani iz Strukturnih fondova u periodu 2014. -2020. 1. Strateški sektori koji će biti financirani iz Strukturnih fondova u periodu 2014. -2020. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Znanost i inovacije Informacijske i komunikacijske tehnologije Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva Promjena prema gospodarstvu koje manje zagađuje Klimatske promjene, prevencija rizika i upravljanje Zaštita okoliša i učinkovitost korištenja resursa Održivi transport i uklanjanje prepreka u infrastrukturnim mrežama 8. Zapošljavanje i mobilnost radne snage 9. Socijalna inkluzija i borba protiv siromaštva 10. Edukacija, vještine i cjeloživotno učenje 11. Izgradnja institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

Financijske alokacije za provedbu EU Kohezijske politike u RH: • 2013. : 450 mil€ Financijske alokacije za provedbu EU Kohezijske politike u RH: • 2013. : 450 mil€ • 2014. -2020. : cca 8 mrd€

Potrebne pripreme za korištenje EU sredstava • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u slučaju ulaganja u Potrebne pripreme za korištenje EU sredstava • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u slučaju ulaganja u infrastrukturu • Priprema tehničke dokumentacije • Priprema poslovnih planova/investicijskih studija • Praćenje natječaja i adekvatne natječajne dokumentacije • Suradnja s budućim Upravljačkim tijelima i posredničkim tijelima • Planiranje vlastitog sufinanciranja koji će se za investicije usmjerene ka privatnom sektoru vjerojatno kretati između 40 – 60% vrijednosti investicije

Studija izvodljivosti • Svi projekti trebati će imati studiju izvodljivosti • Studije izvodljivosti detaljno Studija izvodljivosti • Svi projekti trebati će imati studiju izvodljivosti • Studije izvodljivosti detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se pokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova • Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi složen je zadatak kojega u pravilu obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućm specijalističkim znanjima i referencama

Najave natječaja, praćenje natječaja i natječajna procedura Najave natječaja, praćenje natječaja i natječajna procedura

Procedura objave natječaja • Resorno ministarstvo odgovorno za Operativni program priprema natječajnu dokumentaciju prema Procedura objave natječaja • Resorno ministarstvo odgovorno za Operativni program priprema natječajnu dokumentaciju prema pravilima hrvatske javne nabave • Natječaj raspisuje tijelo unutar operativne strukture zaduženo za ugovaranje • Oglas u javnim glasilima i obavezna objava na Web stranicama ugovarateljskog tijela • Natječaj je otvoren minimalno 60 dana (obično barem 3 mjeseca); informativne radionice

Procedura objave natječaja - nastavak • Mogući korisnici pripremaju natječajnu dokumentaciju (ovisno o složenosti Procedura objave natječaja - nastavak • Mogući korisnici pripremaju natječajnu dokumentaciju (ovisno o složenosti projekta od 3 mjeseca do 2 godine) • Predaja projektnih prijedloga na natječaj od strane mogućih korisnika (NA HRVATSKOM) • Ocjena projektnih prijedloga (3 mjeseca) • Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava • Početak provedbe • Prvi povrat potrošenih novčanih sredstava korisniku (3 - 6 mjeseci od početka projekta) • Mogućnost predfinanciranja do 30% • Provedba projekta – broj uplata ovisi o trajanju projekta te odluci ugovarateljnog tijela

Plaćanje • Način plaćanja: ex post! = refundiranje na temelju stvarnih izdataka i plaćenih Plaćanje • Način plaćanja: ex post! = refundiranje na temelju stvarnih izdataka i plaćenih računa • nacionalne vlasti mogu konačnim korisnicima staviti na raspolaganje sheme pred-financiranja (pod uvjetom da se poštuju državne potpore) • Isplate: • manji dio avansno, dio tijekom provedbe (interim) • ostatak tek po okončanju provedbe i konačnom izvješću

Predfinanciranje i sufinanciranje • • • Putem HBOR-a Najniži iznos kredita je 80. 000, Predfinanciranje i sufinanciranje • • • Putem HBOR-a Najniži iznos kredita je 80. 000, 00 kn Maksimalni iznos kredita nije ograničen Poček: do 12 mjeseci Rok otplate: do 5 godina uključujući i poček Kredit se otplaćuje u mjesečnim ili tromjesečnim ratama. • Kamata za korisnike: 2% godišnje • http: //www. hbor. hr/Sec 1688

Natječajna dokumentacija • • • Oglas Upute natjecateljima Obrazac za prijavu Logička matrica Proračun Natječajna dokumentacija • • • Oglas Upute natjecateljima Obrazac za prijavu Logička matrica Proračun Ostali dodaci: obrazac ugovora, obrasci projektnih izvješća, obrasci zahtjeva za isplatu, opis procedura za sekundarnu nabavu itd. • Pitanja i odgovori

Upute natjecateljim na temelju sadržaja operativnog programa detaljnije opisuju: • Svrhu poziva/natječaja • Pravila Upute natjecateljim na temelju sadržaja operativnog programa detaljnije opisuju: • Svrhu poziva/natječaja • Pravila u vezi prihvatljivosti predlagatelja i partnera • Vrste prihvatljivih aktivnosti i troškova • Kriterije za odabir projekata • Upute za ispunjavanje obrasca za prijavu i dodataka • Proceduru, uvjete i rokove za prijavu projekata • Ugovorne uvjete za uspješne natjecatelje • Tablice za ocjenu projekata

NAJAVA NATJEČAJA – OP regionalna konkurentnost NAJAVA NATJEČAJA – OP regionalna konkurentnost

NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a - MINPO „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva” NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a - MINPO „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva” • • • MINPO je objavu natječaja najavila do 15. 07. 2013. ! Realno se očekuje do kraja godine 2013. Dostupno 30 mil. eura Pojedini projekti od 1 - 6 mil. eura Sufinanciranje 50 - 60% (ovisno o vrsti korisnika, vrsti projekta, pravilima o državnim potporama) • Natječaj će biti namijenjen proizvodnom i turističkom sektoru • Ministarstvo nudi besplatne usluge savjetovanja u vrijednosti do pola milijuna eura, kako bi pomogli MSP s pripremom projekata

Proizvodnja • Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je izravno povezano s proizvodnjom dobara Proizvodnja • Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga) • Nabavka novih tehnologija i opreme koji čine dio proizvodnog • procesa s ciljem povećanja kvalitete proizvodnje i samih • proizvoda • Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje utjecaj na okoliš • Proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojedih radnih mjesta

Turizam Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeda u sektoru turizma Turizam Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeda u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture: • Modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u svrhu povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata • Modernizacija, izgradnja, dogradnja pripadajudih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), s ciljem produženja turističke sezone i povećanja raznolikosti turističke ponude Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojedih radnih mjesta

Turizam - nastavak Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata Turizam - nastavak Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata kvalitete od tri i više zvjezdica: • Hotel • Aparthotel • Hotel baština • Pansion (standard i comfort)

NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a – MINPO TEHNIČKA POMOĆ ZA IZRADU DOKUMENTACIJE • NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a – MINPO TEHNIČKA POMOĆ ZA IZRADU DOKUMENTACIJE • 06. 05. 2013. MINPO je objavilo javni poziv poduzetnicima za iskaz interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za ERDF – rok za dostavu: 30. 06. 2013. • Mogućnost pripreme projektne dokumentacije od strane konzultanata koje će financirati MINPO • Od ukupno 227 zaprimljenih projektnih prijedloga, 107 projektnih prijedloga zadovoljilo je sve kriterije administrativne provjere te im je upućen poziv da dostave odgovarajuće dokaze i kompletnu dokumentaciju kojom raspolažu. • Očekuje se da će drugi korak vrednovanja biti završen do sredine rujna

Priprema projekata Priprema projekata

Osnovni programski i projektni ciklus Osnovni programski i projektni ciklus

Provedba programa: vrste ugovora Provedba programa: vrste ugovora

Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod grantova Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod grantova

Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod grantova Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod grantova

Projektni ciklus kod grantova Projektni ciklus kod grantova

Oblikovanje projektne ideje • Što moramo znati prije nego krenemo u pripremu projekta? PRELIMINARNE Oblikovanje projektne ideje • Što moramo znati prije nego krenemo u pripremu projekta? PRELIMINARNE ANALIZE • Tko je sve relevantan za projekt i za koga ga radimo? ANALIZA DIONIKA • Koje probleme susrećemo u sektoru ili na području kojim se bavimo? ANALIZA PROBLEMA • Koje ciljeve prepoznajemo na temelju tih problema? ANALIZA CILJEVA • Što bismo realno od ovih ciljeva mogli ostvariti svojim projektom da najučinkovitije riješimo probleme? IZBOR STRATEGIJE

Preliminarna analiza Upoznavanje s programskim dokumentima i drugim relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama: • Preliminarna analiza Upoznavanje s programskim dokumentima i drugim relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama: • Operativni program • Upute natjecateljima • ŽRS (županijske razvojne strategije) • Nacionalne sektorske strategije

Analiza dionika • Svi pojedinci, grupe, institucije, organizacije i kompanije koje mogu imati interes Analiza dionika • Svi pojedinci, grupe, institucije, organizacije i kompanije koje mogu imati interes u projektu • Smisao analize: prepoznati različite interese, ograničenja i kapacitete svih dionika i uzeti ih u obzir pri identifikaciji problema, postavljanju ciljeva i izboru strategije • Konačni cilj: maksimalno povećati korist koju će imati ciljana skupina i krajnji korisnici, a umanjiti potencijalne negativne učinke (uključujući konflikte među dionicima)

Koraci u analizi dionika 1. Prepoznati ključni problem ili mogućnost kojom će se projekt Koraci u analizi dionika 1. Prepoznati ključni problem ili mogućnost kojom će se projekt baviti Identificirati grupe koje će imati interes u potencijalnom projektu Istražiti njihove uloge, interese, snagu i sposobnost sudjelovanja (jake strane i slabosti) Identificirati stupanj suradnje ili sukoba među dionicima Interpretirati zaključke tako da nam omoguće: 2. 3. 4. 5. • • Pravilnu raspodjelu resursa Organizirati i koordinirati dionike tako da se promovira njihovo “vlasništvo” nad projektom i sudjelovanje Prepoznati sukobljene interese i dizajnirati projekt tako da ih se uvaži i riješi Uključiti rodnu analizu (“cross-cutting issues”)

Terminologija • Korisnici: dionici koji na bilo koji način imaju koristi od provedbe projekta Terminologija • Korisnici: dionici koji na bilo koji način imaju koristi od provedbe projekta – Ciljana skupina: grupa koja na koju će se direktno pozitivno utjecati kroz ostvarenje svrhe projekta – Krajnji korisnici: grupa koja će imati dugoročnu korist od projekta na široj društvenoj ili sektorskoj razini - Projektni partneri: provode projekt na terenu (također su dionici i mogu biti i ciljana skupina ili njen dio) - Suradnici: jedan oblik partnerske organizacije (EK ih razlikuje od partnera jer se suradnici ne financiraju iz projekta)

Analiza problema • Identificirati negativne aspekte postojeće situacije i uspostaviti uzročno-posljedične odnose među njima Analiza problema • Identificirati negativne aspekte postojeće situacije i uspostaviti uzročno-posljedične odnose među njima • Bitan je konsenzus među ključnim dionicima: projektnim partnerima, ciljanom skupinom i krajnjim korisnicima (predstavnicima) • 3 faze: 1. Definirati okvir i predmet analize 2. Identifikacija ključnih problema s kojima se suočava ciljana skupina i korisnici općenito 3. Vizualizacija problema i njihovih kauzalnih odnosa u “problemskom stablu”

Problemsko stablo - koraci 1. ““Brainstorming” dionika o problemima: • Potpuno otvoren ili • Problemsko stablo - koraci 1. ““Brainstorming” dionika o problemima: • Potpuno otvoren ili • Počevši od nekog već definiranog višeg problema 2. 3. 4. Izabrati problem od kojeg će se početi Potražiti s njime povezane probleme Uspostaviti hijerarhiju • • • 5. 6. 7. 8. Uzročne probleme postaviti ispod ishodišnog Posljedične probleme postaviti iznad ishodišnog Ako dva problema uzrokuju istu posljedicu, svrstati ih na istu razinu Sve ostale probleme povezati na način da se pitamo što je uzrok, a što posljedica Povezati probleme strelicama od uzroka ka posljedicama Revidirati dijagram tako da se pitamo jesu li uočeni svi bitni problemi i po potrebi ih dodati Kopirati ga na komad papira tako da ostane na raspolaganju svima koji sudjeluju u planiranju projekta

Primjer izrade problemskog stabla „Slabo razvijen turizam u Općini Vilin Vrh” Primjer izrade problemskog stabla „Slabo razvijen turizam u Općini Vilin Vrh”

Slabi prihodi od turizma u Općini Vilin Vrh Visoka stopa nezaposlenost i Turisti ne Slabi prihodi od turizma u Općini Vilin Vrh Visoka stopa nezaposlenost i Turisti ne znaju da u Vilinom Vrhu ima išta zanimljivo Obližnje jezero, rijeka i šuma su park prirode, ali uz njih nema dovoljno ugostiteljskih sadržaja Stanovništvo se bavi poljoprivredom, od koje jako malo zarađuje Postojeće atrakcije zapuštene Regija nije prepoznata kao odredište u kojem ima više povezanih destinacija Turističke agencije nisu zainteresirane za organizaciju izleta u VV Nema turističkog duha, to nije lokalna tradicija Turisti dolaze u susjedne općine, ali ne i u Vilin Vrh Cesta do Vilinog Vrha je u lošem stanju Na nekoliko raskršća nema putokaza Općina ima muzej ribolova, ali taj je u loše stanju Kad turisti dođu, nemaju što raditi Mladi ljudi odlaze iz Vilinog Vrha nakon završene škole

Depopulacija Nema novaca za ulaganja u turizam Visoka stopa nezaposlenosti Nema otvaranja novih radnih Depopulacija Nema novaca za ulaganja u turizam Visoka stopa nezaposlenosti Nema otvaranja novih radnih mjesta Slabi prihodi lokalnog stanovništva od turizma Slabi prihodi općinskog proračuna Neiskorišten turistički potencijal općine Vilin Vrh Turisti nisu svjesni što Vilin Vrh može ponuditi Nema promocije u medijima Nema interesa agencija Regija nije prepoznata kao odredište Slaba prometna povezanost Atrakcije u lošem stanju Muzeju prokišnja va Nema koordinira ne promocije Cesta u lošem stanju Nema putokaza Staze u parku zapušten e Nema turističkih sadržaja uz atrakcije Nema poduz entičk og duha u turzmu Nema poduz etnički h znanja

Problemsko stablo - savjeti • Od presudne važnosti uključiti ključne dionike • Nema “točnog” Problemsko stablo - savjeti • Od presudne važnosti uključiti ključne dionike • Nema “točnog” stabla – bitno je da ono predstavlja konsenzus ključnih aktera o negativnoj slici situacije • Organizirati radionicu s ne više od 25 osoba • Moguće napraviti više stabala kako bi se usporedile različite perspektive pojedinih dionika • Proces važan koliko i proizvod – proces usuglašavanja, dogovaranje i učenja • Stablo predstavlja pojednostavljenu sliku problemske situacije – ne komplicirati!

Analiza ciljeva • Od presudne važnosti uključiti ključne dionike • Nema “točnog” stabla – Analiza ciljeva • Od presudne važnosti uključiti ključne dionike • Nema “točnog” stabla – bitno je da ono predstavlja konsenzus ključnih aktera o negativnoj slici situacije • Organizirati radionicu s ne više od 25 osoba • Moguće napraviti više stabala kako bi se usporedile različite perspektive pojedinih dionika • Proces važan koliko i proizvod – proces usuglašavanja, dogovaranje i učenja • Stablo predstavlja pojednostavljenu sliku problemske situacije – ne komplicirati! • Npr: problem: kvaliteta vode u rijeci opada cilj: poboljšana kvaliteta vode u rijeci

Koraci u analizi ciljeva 1. Preformulirati negativnu situaciju u problemskoj analizi u pozitivna rješenja Koraci u analizi ciljeva 1. Preformulirati negativnu situaciju u problemskoj analizi u pozitivna rješenja koja su: • • 2. Poželjna Realno ostvariva Provjeriti je li odnos sredstava i ciljeva logičan (proizlazi iz uzročno-posljedične logike problema) Ako je potrebno: 3. • • • Revidirati formulacije Dodati nove ciljeve ako se čini da nedostaju u hijerarhiji kako bi se ostvarili viši Eliminirati ciljeve koje se čine nepotrebni ili neprikladni

Zaustaviti trend Doprinijeti smanjenju depopulacije stope nezaposlenosti Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta Omogućiti daljnja Zaustaviti trend Doprinijeti smanjenju depopulacije stope nezaposlenosti Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta Omogućiti daljnja ulaganja u turizam Poboljšati prihode lokalnog proračuna Povećati prihode lokalnog stanovništva od turizma Unaprijediti korištenje turističkog potencijala općine Informirati turiste o zanimljivostima i ponudi u VV Pokrenuti kampanju u medijima Promovir ati VV među agencija ma Razviti brend regije kao cjelovitog odredišta Poboljšati prometnu povezanost Razviti plan zajedničk e promocije Izvršiti regije asfaltiranj e ceste Unaprijediti infrastrukturu turist. atrakcija Obnoviti muzej Postaviti putokaze za VV Obnoviti staze u Parku Potaknuti razvoj turističkih sadržaja uz atrakcije Potak nuti poduz etništv o u turizm u Educir ati potenc ijalne poduz etnike

Stablo ciljeva savjeti • Obavezno u konzultaciji sa ključnim dionicima • Koristiti informacije prikupljene Stablo ciljeva savjeti • Obavezno u konzultaciji sa ključnim dionicima • Koristiti informacije prikupljene u analizi dionika kako bi se: – Prepoznali prioriteti – Procijenila realističnost određenih ciljeva – Prepoznala dodatna sredstva za ostvarenje pojedinih ciljeva • Problemsko stablo predstavlja pojednostavljenu sliku željene buduće situacije, a indicira i sredstva za njeno postizanje • Najveća prednost mu je što povezuje definiranje projektnih ciljeva sa prepoznatim problemim

Analiza strategije • Odgovoriti na sljedeća pitanja: – Treba li/može li projekt postići sve Analiza strategije • Odgovoriti na sljedeća pitanja: – Treba li/može li projekt postići sve potencijalne ciljeve (riješiti sve prepoznate probleme) ili treba izabrati neke? – Koje su mogućnosti prepoznate u SWOT analizi, a na kojima bi se trebao graditi projekt? – Kojom kombinacijom intervencija ćemo najvjerojatnije postići rezultate i ostvariti koristi? – Kako će se najbolje osigurati vlasništvo ciljane skupine i partnera nad projektnim rezultatima? – Što si možemo priuštiti s obzirom na financijske i vremenske okvire te tehničke i administrativne kapacitete kojima raspolažemo? – Koja opcija je najisplativija? – Koja će strategija najuspješnije odgovoriti i na horizontalna pitanja (politike uključivanja, zaštite okoliša i sl. )?

Analiza strategije - kriteriji • Doprinos ključnim strateškim (programskim, sektorskim) ciljevima • Koristi za Analiza strategije - kriteriji • Doprinos ključnim strateškim (programskim, sektorskim) ciljevima • Koristi za ciljanu skupinu i druge skupine obuhvaćene horizontalnim politikama • Komplementarnost s drugim programima i projektima • Financijski i operativni resursi • Financijska i ekonomska isplativost • Doprinos institucionalnom jačanju • Tehnička izvedivost • Utjecaj na okoliš

Zaustaviti trend Doprinijeti smanjenju depopulacije stope nezaposlenosti Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta Omogućiti daljnja Zaustaviti trend Doprinijeti smanjenju depopulacije stope nezaposlenosti Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta Omogućiti daljnja ulaganja u turizam Poboljšati prihode lokalnog proračuna Povećati prihode lokalnog stanovništva od turizma Unaprijediti korištenje turističkog potencijala općine Informirati turiste o zanimljivostima i ponudi u VV Pokrenuti kampanju u medijima Promovir ati VV među agencija ma Razviti brend regije kao cjelovitog odredišta Poboljšati prometnu povezanost Razviti plan zajedničk e promocije Izvršiti regije asfaltiranj e ceste Unaprijediti infrastrukturu turist. atrakcija Obnoviti muzej Postaviti putokaze za VV Obnoviti staze u Parku Potaknuti razvoj turističkih sadržaja uz atrakcije Potak nuti poduz etništv o u turizm u Educir ati potenc ijalne poduz etnike

Logička matrica, aplikacijski obrazac, proračun Logička matrica, aplikacijski obrazac, proračun

Logička matrica Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: 1. Kvalitetnom i logičnom planiranju i Logička matrica Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: 1. Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta 2. Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) 3. Praćenju provedbe i ocjeni projekta

Redoslijed popunjavanja logičke matrice Opis projekta Opći cilj 2 Objektivno provjerljivi indikatori Izvori provjere Redoslijed popunjavanja logičke matrice Opis projekta Opći cilj 2 Objektivno provjerljivi indikatori Izvori provjere Pretpostavke 8 9 1 10 11 7 Rezultati 4 12 13 6 Svrha Aktivnosti 3 5

Intervencijska logika • Odozdo prema gore, čita se: Ø AKO su provedene aktivnosti, moguće Intervencijska logika • Odozdo prema gore, čita se: Ø AKO su provedene aktivnosti, moguće je proizvesti rezultate Ø AKO su rezultati proizvedeni, ostvarit će se svrha projekta Ø AKO je svrha postignuta, projekt će doprinijeti ostvarenju općeg cilja • Tu logiku dopunjavaju pretpostavke

Stablo ciljeva i referentni brojevi OPĆI CILJ SVRHA Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Stablo ciljeva i referentni brojevi OPĆI CILJ SVRHA Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4 itd. Aktivnost 1. 1. Aktivnost 1. 2. Aktivnost 1. 3. Aktivnost 2. 1. Aktivnost 2. 2. Aktivnost 2. 3. Aktivnost 2. 4. itd. Rezultat 5 itd. Aktivnost 4. 1. itd.

Logička matrica – logika intervencije (hijerarhija ciljeva) - primjer • • • Opći cilj Logička matrica – logika intervencije (hijerarhija ciljeva) - primjer • • • Opći cilj Poboljšati ekonomsku i socijalnu situaciju u Općini Vilin Vrh kroz razvoj turističke ponude Specifični cilj Unaprijediti korištenje turističkih potencijala Općine Vilin Vrh Rezultati 1. Poboljšana razina informiranosti javnosti o turističkoj ponudi u Vilinom Vrhu 2. Razvijen brend šire regije kao turističke destinacije 3. Povećani kapaciteti poduzetnika (ugostitelja) u Vilinom Vrhu za razvoj turističke ponude

Logička matrica - nastavak • Aktivnosti 1. 1. Medijska kampanja o Vilinom Vrhu i Logička matrica - nastavak • Aktivnosti 1. 1. Medijska kampanja o Vilinom Vrhu i njegovim atrakcijama 1. 2. Promotivna kampanja prema turističkim agencijama 2. 1. Razvoj brenda šire regije 2. 2. Medijska kampanja za promociju regije 3. 1. Edukacija lokalnih ugostitelja o poduzetničkim vještinama 3. 2. Edukacija lokalnih ugostitelja o turizmu 3. 3. Izrada pilot rute ribolovnog turizma 3. 4. Promocija pilot rute ribolovnog turizma 3. 5. Edukacija djelatnika Parka i Muzeja o mogućnostima promocije Vilinog Vrha

Pretpostavke (Assumptions) • Pretpostavke su vanjski faktori koji mogu utjecati na uspjeh projekta, ali Pretpostavke (Assumptions) • Pretpostavke su vanjski faktori koji mogu utjecati na uspjeh projekta, ali su izvan kontrole projektnog tima • “Što bi moglo poremetiti provedbu projekta ili utjecati na njegov učinak, a da mi na to ne možemo utjecati? ” • Dio su vertikalne logike matrice (povezuju niže razine s višima) • Preduvjet je pretpostavka koja mora biti ostvarena da bi se započelo s aktivnostima

Pretpostavke kao dio vertikalne logike matrice Ako su provedene aktivnosti i pretpostavke ostvarene, ostvarit Pretpostavke kao dio vertikalne logike matrice Ako su provedene aktivnosti i pretpostavke ostvarene, ostvarit će se rezultati. . . Opći cilj Svrha Rezultati Aktivnosti + + + Pretpostavke Preduvjeti

Algoritam analize rizika Algoritam analize rizika

Pretpostavke i preduvjeti: primjer • PRETPOSTAVKA Ø Javit će se dovoljno Ø Neće se Pretpostavke i preduvjeti: primjer • PRETPOSTAVKA Ø Javit će se dovoljno Ø Neće se javiti dovoljno prihvatljivih agencija prihvatljivih oglašavačkih agencija Ø Turistička industrija dovoljno stabilna da Ø Turistička industrija priljev turista u širu dospijeva u krizu regiju nije ugrožen • RIZICI: • PREDUVJET: Ø Izdavanje potrebnih administrativnih dozvola za turistički ribolov na rijeci (zbog ribolovne rute)

Indikatori i izvori provjere • Objektivno provjerljivi indikatori (ili pokazatelji) opisuju projektne ciljeve na Indikatori i izvori provjere • Objektivno provjerljivi indikatori (ili pokazatelji) opisuju projektne ciljeve na mjerljiv način: Kvalitete Kvantitete Vremena • “Kako ćemo znati je li se stvarno dogodilo ono što smo planirali? Kako ćemo potvrditi uspjeh? ” • Moraju biti mjerljivi na konzistentan način i uz prihvatljive troškove • Moraju biti objektivno mjerljivi (iste informacije moraju izići iz mjerenja i ako mjeri više različitih osoba; nisu podložni različitoj interpretaciji) • Za opći cilj ne predviđa se da projektni tim osigurava provjeru indikatora

SMART indikatori • Dobri indikatori moraju imati SMART karakteristike: – Specific - Specifični (za SMART indikatori • Dobri indikatori moraju imati SMART karakteristike: – Specific - Specifični (za cilj koji mjere – svaki mora mjeriti jedan cilj/rezultat) – Measurable – Mjerljivi (kvantitativno ili kvalitativno) – Available - Dostupni (u okviru prihvatljivih troškova) – Relevantni (s obzirom na potrebe projektnog tima za informacijama) – Time bound - Vremenski određeni (da znamo kada možemo očekivati postizanje očekivanih vrijednosti) • Moraju se definirati tijekom formulacije, ali često ih je potrebno revidirati za vrijeme provedbe kad postaje jasnije koje je sve pokazatelje korisno pratiti

Izvori provjere • Specificirati ih kad i indikatore • Provjera dostupnosti indikatora • Trebaju Izvori provjere • Specificirati ih kad i indikatore • Provjera dostupnosti indikatora • Trebaju specificirati: – kako će se prikupljati informacije o indikatorima ili u kojem će dokumentu biti dostupne – tko/koja institucija pruža informaciju – koliko često se informacija prikuplja • Ne bi smjeli stvarati dodatne troškove – trebali bi koristiti ili barem nadograđivati postojeće sustave i izvore, a ako nikako nije moguće uspostavljati nove

Objektivno provjerljivi pokazatelji (OPP) - primjer • Rezultat: Poboljšana razina informiranosti javnosti o turističkoj Objektivno provjerljivi pokazatelji (OPP) - primjer • Rezultat: Poboljšana razina informiranosti javnosti o turističkoj ponudi u Vilinom Vrhu • Indikator (specifični): Reklama za Vilin Vrh u trajanju od 2 minute emitirana 50 puta na nacionalnoj televiziji tijekom trajanja projekta u prime time-u • Izvor informacija: Izvješće reklamne agencije

Obrazac za prijavu projekta SADRŽAJ OBRASCA DIO A. Sažetak DIO B. Puni obrazac I. Obrazac za prijavu projekta SADRŽAJ OBRASCA DIO A. Sažetak DIO B. Puni obrazac I. Projekt 1. Opis 1. 1. Naziv 1. 2. Lokacija 1. 3. Troškovi projekta i iznos tražen od ugovarateljskog tijela 1. 4. Sažetak (max. 1 stranica) 1. 5. Ciljevi (max. 1 stranica) 1. 6. Relevantnost projekta (max. 3 stranice) 1. 7. Opis projekta i njegove učinkovitosti (max. 14 str. ) 1. 8. Metodologija (max. 4 stranice) 1. 9. Trajanje i indikativni plan aktivnosti 1. 10. Održivost (max. 3 stranice) 1. 11. Logička matrnica (u prilogu)

SADRŽAJ OBRASCA - nastavak 2. Proračun (u prilogu) 3. Očekivani izvori financiranja (u prilogu) SADRŽAJ OBRASCA - nastavak 2. Proračun (u prilogu) 3. Očekivani izvori financiranja (u prilogu) 4. Iskustvo u sličnim projektima II. Predlagatelj projekta III. Partneri predlagatelja (Uključuje i Izjavu o partnerstvu) IV. Suradnici V. Lista za provjeru VI. Izjava predlagatelja projekta VII. Tablica za ocjenu

Relevantnost projekta • Iznijeti analizu problema • Koja je ciljana skupina/skupine? Koliko osoba obuhvaća? Relevantnost projekta • Iznijeti analizu problema • Koja je ciljana skupina/skupine? Koliko osoba obuhvaća? Što o njoj možete reći? • Tko su krajnji korisnici i koliko će ih otprilike biti? Što o njima možete reći? • Koje od navedenih problema i potreba ciljane skupine će projekt rješavati? • Zašto je projekt potreban na vašem području (u vašoj općini, gradu, županiji regiji, državi)? • Zašto je projekt potreban ciljanoj skupini i krajnjim korisnicima? • Kako će projekt riješiti njihove probleme? • Je li i zašto je projekt u skladu s ciljevima i prioritetima natječaja istaknutim u Uputama natjecateljima?

Relevantnost projekta - nastavak • ZAŠTO I KOME JE VAŠ PROJEKT UOPĆE POTREBAN? • Relevantnost projekta - nastavak • ZAŠTO I KOME JE VAŠ PROJEKT UOPĆE POTREBAN? • JE LI VAŠ PROJEKT U SKLADU S ONIM ZA ŠTO SE POD NATJEČAJEM DAJU NOVCI? • Educirati evaluatora! • Zamisliti osobu koja ne poznaje situaciju u vašoj regiji i/ili kod vaše ciljane skupine Ø Podaci: statistike, izvješća, prikazi Ø Pozivati se na izvore Ø Ne podrazumijevati ono što je vama jasno - objasniti • Jasno, argumentirano i koherentno

Opis aktivnosti i rezultata projekta • Opisati rezultate s obzirom na to kako će Opis aktivnosti i rezultata projekta • Opisati rezultate s obzirom na to kako će unaprijediti situaciju u ciljanoj skupini • Za svaki rezultat navesti outpute (direktne, brojive ishode aktivnosti: npr. publikacije, studije, web stranice, promotivne materijale, obnovljene objekte, educirano osoblje i sl. ) • Opisati aktivnosti

Opis aktivnosti i rezultata • Koristiti iste nazive i numeraciju kao u svim dijelovima Opis aktivnosti i rezultata • Koristiti iste nazive i numeraciju kao u svim dijelovima obrasca, osobito u logičkoj matrici • Detaljnija razrada aktivnosti nego u logičkoj matrici • Strukturirati na sličan način opis svake pojedine aktivnosti • Prijedlog strukture: – – – – Broj i naziv aktivnosti Trajanje aktivnosti Nadležna institucija Opis aktivnosti Učinci (outputi) Veza s ostalim aktivnostima (vremensko-kauzalna) Potrebna sredstva

Plan aktivnosti • GANTT tabela – grafički prikaz aktivnosti koji pokazuje odnos aktivnosti i Plan aktivnosti • GANTT tabela – grafički prikaz aktivnosti koji pokazuje odnos aktivnosti i vremena Aktivnost Mjesec 1 Mjesec 2 Mjesec 3 Mjesec 4 . . . Mjesec n Zadužen Aktivnost 1 A Aktivnost 2 A . . Aktivnost n B

Metodologija • Metode provedbe u stručnom smislu • Način provedbe u tehničkom i administrativnom Metodologija • Metode provedbe u stručnom smislu • Način provedbe u tehničkom i administrativnom smislu – uloge partnera i predlagatelja, organizacija rada na projektu, način internog praćenja i evaluacije • Opis tima – Uključiti organigram! • Veza s drugim projektima i inicijativama

Održivost projekta • Donator želi da njegovo ulaganje ima trajne učinke – ne žali Održivost projekta • Donator želi da njegovo ulaganje ima trajne učinke – ne žali da se sve aktivnosti i rezultati “ugase” kad završi njegovo financiranje • 4 aspekta održivosti: – Financijska – Institucionalna – Na razini politika – S obzirom na okoliš

Proračun • Tablica u Excelu • Do sada je bio s tri “Worksheet-a”: – Proračun • Tablica u Excelu • Do sada je bio s tri “Worksheet-a”: – 1. Proračun – 2. Opravdanje proračuna – 3. Izvori financiranja • Iznimno važan dio projektnog prijedloga i osnova za potpisivanje ugovora o financiranju • Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni za provođenje aktivnosti, razlomljeni po stavkama!

Zašto je proračun važan? • Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su predviđeni i dozvoljeni za Zašto je proračun važan? • Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su predviđeni i dozvoljeni za projekt • Konačna PRIHVATLJIVOST troškova (ELIGIBILITY) potvrđuje se tek prilikom odobrenja financijskog izvještaja nakon implementacije projekta • Često puta proračun projekta je podložan korekcijama u fazi ugovaranja (“čišćenje proračuna”), kako bi se uklonile greške iz projektnog prijedloga

Zašto je proračun važan? - nastavak • Proračun projekta je uz plan aktivnosti i Zašto je proračun važan? - nastavak • Proračun projekta je uz plan aktivnosti i logičku matricu najvažniji implementacijski alat. • Izrađuje se na temelju 3 osnovna principa: – Transparentnost troškova – Adekvatnost troškova – Točnost izračuna

1. Transparentnost troškova Primjer Netransparentnog troška: Expense Unit s Publicati 1 on Unit rate 1. Transparentnost troškova Primjer Netransparentnog troška: Expense Unit s Publicati 1 on Unit rate Costs in Euro 2. 000 Iz ovog primjera nije jasno koji su troškovi publikacije, umjesto stvarnih troškova (stručnjaka, tiskanja, uveza, distribucije) naveden je naziv proizvoda

2. Adekvatnost troškova • Primjer Neadekvatnog troška: Expenses No. unit Unit rate Project manager 2. Adekvatnost troškova • Primjer Neadekvatnog troška: Expenses No. unit Unit rate Project manager 36 (months) 500 Costs in Euro 18. 000 U ovom primjeru broj mjeseci (unit) ne poklapa se sa brojem mjeseci trajanja projekta (trajanje projekta je 24 mjeseca).

3. Točnost izračuna • Ne mijenjati formule u excel tablici! • Potrebno je provjeriti 3. Točnost izračuna • Ne mijenjati formule u excel tablici! • Potrebno je provjeriti da su sve stavke uključene u formule • Kod izračunavanja postotaka, posebno provjeriti (kalkulatorom) preciznost izračuna – Xcell zaokružuje brojeve zbog čega je izračun ponekad netočan

Proračunska tablica 1. dio Troškovi 1. Ljudski resursi 2. Putni troškovi 3. Oprema i Proračunska tablica 1. dio Troškovi 1. Ljudski resursi 2. Putni troškovi 3. Oprema i materijali 4. Troškovi lokalnog ureda/projekta 5. Drugi troškovi i usluge 6. Drugo 7. Ukupni direktni troškovi projekta 8. Contingency rezerva 9. Ukupni iznos troškova 10. Administrativni troškovi 11. Ukupno jedinica # jedinica Cijena jedinice trošak

Proračunska tablica, 1. dio • Sve proračunske stavke moraju biti numerirane • Potrebno je Proračunska tablica, 1. dio • Sve proračunske stavke moraju biti numerirane • Potrebno je napraviti pod-redove za svaku proračunsku stavku gdje ima više različitih troškova npr: • 3. Oprema 3. 1. Kupovina ili najam vozila 3. 2 Namještaj, kompjutorska oprema 3. 2. 1 Laptop 3. 2. 2 Printer 3. 2. 3 Digitalna kamera

Proračunska tablica, 1. dio • Koristite odgovarajuće jedinice! • Neki prijedlozi: – – – Proračunska tablica, 1. dio • Koristite odgovarajuće jedinice! • Neki prijedlozi: – – – Za opremu – po komadu Za prijevod – po stranici ili kartici Za simultani ili konsekutivni prijevod – po satu Za printanje publikacija – po komadu Za reviziju, studije, dizajn i slične outpute koji imaju opipljive rezultate – ugovor • Kada niste sigurni što koristiti kao jedinicu pokušajte predvidjeti kako će pravna ili privatna osoba od koje uzimate uslugu, robu ili radove vršiti naplatu, na osnovu koje jedinice?

Proračunska tablica, 2. dio Obrazloženje proračunskih stavki • Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće Proračunska tablica, 2. dio Obrazloženje proračunskih stavki • Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće obrazloženje • Stupac A mora biti istovjetan prvom stupcu 1. dijela proračuna • Stupac B mora sadržavati kratke opise posla/aktivnosti/potrebe za određenim troškom, dakle pojašnjenje vrste troška i opravdanost u odnosu na projekt • Stupac C mora sadržavati reference na cijene i pojasniti izračun - Budite precizni, navodi kao što su: srednja cijena/istraživanje tržišta nisu dovoljni - Navedite imena tvrtki od kojih ste dobili cijenu ili ponudu, osobito ukoliko se radi o radovima ili većim uslugama imajte na umu da ćete ponudu možda morati priložiti faxom ili emailom

Proračunska tablica 3. dio Izvori financiranja • Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera potrebno je Proračunska tablica 3. dio Izvori financiranja • Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera potrebno je navesti pod: Prijaviteljev financijski doprinos • Ukoliko postoji nekoliko partnera navedite ih zasebno i izrazite iznos sufinanciranja kao i postotak uz svakog • Pod “Doprinos drugih organizacija” navesti financiranje iz nekih drugih izvora/donatora, ako ih ima • U koloni “Postotak” koristite znak za % te maksimalno 2 decimalna mjesta. Postotak treba naknadno provjeriti – zaokruživanje decimala u Xcell-u nije prihvatljivo

Proračun - preporuke • Potrebno je opravdati traženu opremu (mora biti nužna za ostvarenje Proračun - preporuke • Potrebno je opravdati traženu opremu (mora biti nužna za ostvarenje projekta) • U proračun treba uključiti trošak revizije i financijske garancije za predujam, s obzirom na uvjete ugovora • Proučiti pravila javne nabave o sekundarnoj nabavi (npr. oprema mora imati Potvrdu o zemlji porijekla) • Što preciznije je proračun pripremljen, tim efikasnije se odvija provedba ugovora

Što projekt čini konkurentnim: Kvalitetan projekt • Relevantnost (za ciljeve programa i za ciljanu Što projekt čini konkurentnim: Kvalitetan projekt • Relevantnost (za ciljeve programa i za ciljanu skupinu) • Koherentnost (pristup logičkog okvira) • Učinkovitost pristupa • Izvedivost • Isplativost • Održivost • Partnerstvo – administrativni i stručni kapaciteti

Perspektiva evaluatora • Pri ispunjavanju obrasca – imati na umu evaluatora • Dati mu Perspektiva evaluatora • Pri ispunjavanju obrasca – imati na umu evaluatora • Dati mu potrebne informacije – potkrijepiti činjenicama i podatcima • Odgovoriti na pitanja na koja će on odgovarati • U osmišljavanju projekta i ispunjavanju obrasca, osobito kod relevantnosti: ne zaboraviti da donator želi svojim sredstvima postići što jači i što trajniji pozitivni učinak na ciljanu skupinu

Tablica za evaluaciju Dio u obrascu Maksimum bodova 1. Financijski i operativni kapacitet 20 Tablica za evaluaciju Dio u obrascu Maksimum bodova 1. Financijski i operativni kapacitet 20 1. 1 Ima li predlagatelj, i ako je relevantno, partneri, dovoljno iskustva u upravljanju projektima? 5 1. 2 Ima li predlagatelj i, ako je relevantno, partneri, dovoljno stručnih znanja? 5 1. 3 Imaju li predlagatelj i, ako je relevantno, partneri, dovoljno upravljačkih sposobnosti (uključujući osoblje, opremu i sposobnost upravljanja proračunom projekta)? 5 1. 4 Ima li predlagatelj dovoljne i stabilne izvore financija? 5 Minimum: 12

Tablica za evaluaciju - nastavak 2. Relevantnost 30 2. 1 Koliko je prijedlog relevantan Tablica za evaluaciju - nastavak 2. Relevantnost 30 2. 1 Koliko je prijedlog relevantan za ciljeve i jedan ili više prioriteta natječaja? Napomena: 5 bodova bit će dodijeljeni samo ukoliko se prijedlog specifično odnosi na barem jedan prioritet Napomena: 5 bodova bit će dodijeljeni ako prijedlog sadrži specifične elemente dodane vrijednosti, kao što je promicanje rodne jednakosti i jednakih mogućnosti… 5 x 2 2. 2 Koliko je prijedlog relevantan za potrebe i ograničenja ciljane zemlje/zemalja ili regije/regija? (uključujući sinergiju s drugim inicijativama EZ i izbjegavanje dupliciranja) 5 x 2 2. 3 Koliko su jasno definirani i strateški izabrani svi uključeni u projekt (krajnji korisnici, ciljana skupina)? Jesu li njihove potrebe jasno definirane i rješava li ih prijedlog na adekvatan način? 5 2. 4. Sadrži li projektni prijedlog dodanu vrijednost (okolišna osjetljivost, promocija spolne jednakosti i promocija jednakih mogućnosti, osjetljivost na potrebe manjina i osoba s invaliditetom itd. ) 5 Minumum: 20

Tablica za evaluaciju – nastavak 2 3. Metodologija 20 3. 1 Jesu li predložene Tablica za evaluaciju – nastavak 2 3. Metodologija 20 3. 1 Jesu li predložene aktivnosti prikladne, praktične i u skladu s ciljevima i očekivanim rezultatima? 5 3. 2 Je li plan aktivnosti jasan i izvediv? 5 3. 3 Sadrži li prijedlog objektivno provjerljive indikatore učinka projekta? (Osobito: odražava li analizu problema, uzima li u obzir vanjske čimbenike i predviđa li evaluaciju? ) 5 3. 4 Je li razina uključenosti partnera i drugih dionika u projekt zadovoljavajuća? 5

15 4. Održivost 4. 1 Je li vjerojatno da će projekt imati opipljiv utjecaj 15 4. Održivost 4. 1 Je li vjerojatno da će projekt imati opipljiv utjecaj na ciljanu skupinu? 5 4. 2 Je li vjerojatno da će prijedlog imati multiplicirajuće učinke? (uključujući mogućnost replikacije i produljenja ishoda projekta i širenja informacija) s the proposal likely to have multiplier effects? 5 4. 3 Jesu li očekivani rezultati predloženog projekta održivi: - financijski (kako će se aktivnosti financirati kad financiranje projekta završi? ) - institucionalno (hoće li do kraja projekta biti uspostavljene strukture koje omogućuju nastavak aktivnosti? Hoće li biti lokalnog “vlasništva” nad rezultatima projekta? - na razini politika (gdje je relevantno) (koji će biti strukturni učinak projekta – npr. , hoće li dovesti do poboljšane legislative, načina postupanja, wetoda itd? )? - s obzirom na okoliš (gdje je relevantno) (hoće li projekt imati negativan/pozitivan utjecaj na okoliš? ) 5 5. Isplativost proračuna 15 5. 1 Je li omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući? 5 5. 2 Jesu li predloženi troškovi neophodni za provedbu projekta? 5 x 2 Maksimalni ukupni broj bodova 100

Ostali “tips and tricks” • • • Logička matrica -> Obrazac ->Sažetak projekta Uvijek Ostali “tips and tricks” • • • Logička matrica -> Obrazac ->Sažetak projekta Uvijek isti nazivi i numeriranje Ako vas se više puta pita isto, odgovorite isto! Budite kratki i jasni Argumentirajte, citirajte! Koristite “bullet points”, B I U i druge oblike vizualne organizacije teksta Vizualno izdvojite najvažnije rečenice koje odgovaraju na pitanja evaluatora Koristite grafičke prikaze i organigrame Dajte kolegi/suradniku da ocijeni projekt Dajte laiku da pročita najvažnije dijelove i kaže jesu li razumljivi

Primjeri uspješnih projekata sufinanciranih iz bespovratnih sredstava EU (pretpristupnog fonda PHARE 2006 i IPA Primjeri uspješnih projekata sufinanciranih iz bespovratnih sredstava EU (pretpristupnog fonda PHARE 2006 i IPA 3 c(

“From Croatian to EU Brand” “From Croatian to EU Brand”

Priprema projekta • Prva saznanja o natječaju – poziv HGK (Županijska komora Bjelovar) • Priprema projekta • Prva saznanja o natječaju – poziv HGK (Županijska komora Bjelovar) • Ožujak 2008, Bjelovar: Predstavljanje Phare 2006 pilot grant sheme “Support for Increasing the Competitiveness and Exports of Croatian SMEs” - o procedurama; natječajnoj dokumentaciji; o osnovama dobrog dizajna projekta (PCM) • Konzultacije, promišljanje ideje. . . - odluka o prijavi na natječaj

Priprema projekta • Izrada prijavne dokumentacije : PRIJAVNI OBRAZAC – potrebno detaljno osmisliti i Priprema projekta • Izrada prijavne dokumentacije : PRIJAVNI OBRAZAC – potrebno detaljno osmisliti i opisati ciljeve, rezultate i aktivnosti, te uloge u timu PRORAČUN - popisati i opravdati sve projektne troškove te ih povezati s aktivnostima • Kompletiranje dokazne dokumentacije : dozvole, registracija subjekta, bilanca, potvrde o nekažnjavanju itd. • Vremenski odmak stvarnog početka projekta u odnosu na predaju projekta • Planiranje novčanog tijeka i sufinanciranja • Projekt trajao samo 12 mjeseci

Projekt Trajanje 12 mjeseci Proračun Ukupno 118. 552 EUR Vlastito sufinanciranje 29. 638 EUR Projekt Trajanje 12 mjeseci Proračun Ukupno 118. 552 EUR Vlastito sufinanciranje 29. 638 EUR (25% ( Ciljevi Opći cilj 1: Povećati konkurentnost i produktivnost metalnog sektora kroz unaprjeđenje poslovnih procesa, ljudskih resursa i upotrebe inovacija te umrežavanje i partnerstvo. Opći cilj 2: Do 2013 tvrtka postaje EU brand kroz povećanu produktivnost, inovativnost i umrežavanje s drugim kompanijama na EU tržištu. Specifični cilj: Povećati konkurentnost posebnih opruga (“U”) na zapadno europskom tržištu (posebice Njemačka, Austrija, Francuska i Slovenija) i postati najveći proizvođač ”duplih torzijskih opruga” u EU Ciljane skupine tvrtka i zaposlenici; klijenti na ciljanim izvoznim tržištima (D, A, FR, SLO) te postojeći i novi klijenti na tržištu proizvodnje automobila. Krajnji korisnici Budući partneri iz EU zemalja; metalna industrija u Hrvatskoj; lokalna i regionalna samouprava te državni proračun (kroz prihode od poreza); nezaposleni i radnici u metalnoj industriji Rezultati 1) 2) 3) Glavne aktivnosti I. Uspostava ERP metodologije (Enterprise Resource Planning Methodology) II. Dizajn nove tehnologije za “motanje” torzijskih opruga III. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima Povećana kvaliteta proizvoda i smanjeni troškovi proizvodnje Povećani kapaciteti za izvoz Kvaliteta posebnih opruga prepoznata od strane postojećih i potencijalnih novih klijenata na ciljanim tržištima

Iskustva Provedba projekta – ne baš “business as usual”: • Izazov uklapanja “dodatnih” obveza Iskustva Provedba projekta – ne baš “business as usual”: • Izazov uklapanja “dodatnih” obveza u redovne dužnosti – formiranje projektnog tima • Osiguravanje novčanog tijeka: pred-financiranje i sufinanciranje • Obveze prema Ugovarateljskom tijelu – mjesečno/tromjesječno izvještavanje; monitoring posjete; izmjene ugovora • Drugačija pravila: javna nabava; “visibility rules”; dokumentiranje troškova • Vođenje projektne dokumentacije, posebice proračuna • Tehnička pomoć od strane Ministarstva i SAFU (radionice, help desk) • Vanjska tehnička pomoć

Ostvarenja • Planirane aktivnosti – Uspostava ERP metodologije – Dizajn nove tehnologije – Međunarodni Ostvarenja • Planirane aktivnosti – Uspostava ERP metodologije – Dizajn nove tehnologije – Međunarodni sajmovi • Planirani rezultati – Povećana kvaliteta proizvoda i smanjeni troškovi proizvodnje – Povećani kapaciteti za izvoz – Prepoznavanje kvalitete od strane novih i starih klijenata

Advancing competitiveness of Ltd through improved business procedures and production in waste water management Advancing competitiveness of Ltd through improved business procedures and production in waste water management sector

Projekt Trajanje 12 mjeseci Proračun Ukupno 224. 117, 70 EUR Vlastito sufinanciranje 38. 615, Projekt Trajanje 12 mjeseci Proračun Ukupno 224. 117, 70 EUR Vlastito sufinanciranje 38. 615, 48 EUR (17, 23% ( Ciljevi Opći cilj: Povećati konkurentnost hrvatskih MSP kroz investicije potrebne za smanjenje rizika od zagađenja Specifični cilj 1: Povećati Zelit-ovu konkurentnost kroz uvođenje ISO standarda i kroz postavljanje novih tehnologija u postojeće proizvodne linije Specifični cilj 2: Promocija zelene ekonomije među sadašnjim i budućim kupcima Ciljane skupine Zaposlenici tvrtke Zelit Velike farmaceutske i ostale tvrtke (Zelit-ovi kupci) Krajnji korisnici Velike farmaceutske i ostale tvrtke (Zelit-ovi kupci) Građani i farmeri kojie žive u blizini velikih tvorničkih postrojenja Tvrtke aktivne u istom sektoru Ministarstvo zaštite okoliša (inspekcija) Proizvođači plastičnih materijala Domaćinstva Rezultati 1) 2) 3) Glavne aktivnosti I. Uvođenje novih tehnologija u proizvodnju (kupnja opreme i edukacija zaposlenika) II. Uvođenje ISO standarda III. Razvoj i primjena nove komunikacijsk strategije (web, promo materijali, primjena strategije) IV. Upravljanje projektom Usavršene poslovne procedure Poboljšana proizvodnja i krajnji proizvod Razvijena nova komunikacijska strategija

Hvala na pažnji! Hvala na pažnji!