Скачать презентацию НЕ ОТВРЪЩАЙТЕ ПОГЛЕД ВСТРАНИ Средство за сътрудничество между Скачать презентацию НЕ ОТВРЪЩАЙТЕ ПОГЛЕД ВСТРАНИ Средство за сътрудничество между

19d580fca5f74f6cb0304fb4700f10a7.ppt

  • Количество слайдов: 22

НЕ ОТВРЪЩАЙТЕ ПОГЛЕД ВСТРАНИ Средство за сътрудничество между заинтересованите страни Насърчаване сигнализирането за детски НЕ ОТВРЪЩАЙТЕ ПОГЛЕД ВСТРАНИ Средство за сътрудничество между заинтересованите страни Насърчаване сигнализирането за детски сектуризъм в рамките на Европейския съюз Селин Верхейен , ECPAT Холандия

ECPAT International Световна мрежа от организации и отделни личности, които заедно работят за премахването ECPAT International Световна мрежа от организации и отделни личности, които заедно работят за премахването на сексуалната експлоатация на деца с търговска цел Проучване/ Лобиране и мониторинг / Обучение и осведоменост / младежко участие / подпомагане на жертви

ECPAT започна дейността си в Азия и я разшири по целия свят като отговор ECPAT започна дейността си в Азия и я разшири по целия свят като отговор от страна на гражданското общество на сексуалната експлоатация на деца

Световен проект Не отвръщайте поглед встрани Не бъдете равнодушни- установявайте и съобщавайте за сексуална Световен проект Не отвръщайте поглед встрани Не бъдете равнодушни- установявайте и съобщавайте за сексуална експлоатация на деца по време на пътувания и туризъм § Световна цел: да се повиши нивото на закрила на децата в развиващите се страни срещу сексуална експлоатация от страна на пътуващи, да бъде намалена обществената толерантност и да се повиши нивото на социално –отговорното поведение у хората. § Действие на три ясни нива за намаляване социалната толерантност: § Ниво – отделен човек/пътник (провеждане на кампании и подобряване на механизмите за сигнализиране на случаи) § Ниво – частен сектор (насърчаване на корпоративната отговорност и провеждане на обучения) § Ниво - политика (насочване към местни, национални и европейски институции)

Световен проект Не отвръщайте поглед встрани § 16 европейски държави: Франция, Холандия, Германия, Белгия, Световен проект Не отвръщайте поглед встрани § 16 европейски държави: Франция, Холандия, Германия, Белгия, Италия, Швейцария, Испания, Великобритания, Австрия, Люксембург, Полша, България, Румъния, Украйна, Република Чехия, Естония § 5 Африкански държави: Гамбия, Мадагаскар, Кения, Южна Африка и Сенегал § Период: 3 години (Октомври 2011 – Остомври 2015) § Спонсори: Европейски съюз, обществени и частни партгньори в Европа § Партньори: Туристическата индрустрия, Полиция, Европейско правителство, НПО

Резултат 1: Повишена бе обществената осведоменост за факторите, които допринасят за детски секс-туризъм, включително Резултат 1: Повишена бе обществената осведоменост за факторите, които допринасят за детски секс-туризъм, включително влиянието на международни спортни събития и правните последствия • Дейност 1: Кампания за повишаване обществената осведоменост • Дейност2: Повишаване осведомеността по време на провеждане на туристически изложения • Дейност3: Обмяна на опит в разработването и провеждането на кампании за повишаване осведомеността Резултат 2 : по-добро разбиране на динамиката на сексуалната експлоатация на деца по време на пътувания и в туристически дестинации, както и засилване възможностите за разработване на подходяща реакция на подобно явление; • Дейност 1: установяване на качествена информация за детския секс-туризъм и възможността за приложение или укрепване на структурите за сигнализиране, чрез провеждане на оценка на ситуацията в отделни страни на дестинация • Дейност 2: Международна среща на експерти за оценка на резултаите на национално ниво

Резултат 3: Механизмите за сигнализиране са засилени чрез създаване, умножаване, разпространение и обмяна на Резултат 3: Механизмите за сигнализиране са засилени чрез създаване, умножаване, разпространение и обмяна на инструмени за сигнализиране • • Дейност 1: Адаптация и превод на съществуващите материали за кампанията, за да се подпомогне сигнализирането в 16 европейски държави Дейност 2: Създаване на нови материали за комуникация в помощ на разпространението Дейност3: Превод и адаптация на наръчник за прилагането на процедури за сигнализиране на случаи Дейност 4: Разработка на онлайн механизми за сигнали и свързването им към Европейската платформа за подаване на сигнали

Резултат 4: Укрепване и мобилизиране на капацитета и подкрепата на ключовите заинтересовани страни като Резултат 4: Укрепване и мобилизиране на капацитета и подкрепата на ключовите заинтересовани страни като – туристическите агенции, правоохранителните органи, правителствата и местните власти • Дейност 1: Обучение на професионалисти от сферата на туризма, образованието и учащите се в рамките на ЕС • Дейност 2: Създаване на допълнителен модул за интерактивния образователен инструмент за процедури на сигнализиране • Дейност 3: Създаване на приложение за Smartphone основана на електронния образователен инструмент • Дейност 4: Провеждане на уебинари за работещите в туризма • Дейност 5: Застъпничество пред местните органи в няколко европейски страни • Дейност 6: Прес-съобщения national and

www. reportchildsextourism. eu Европейска платформа за сигнализиране www. reportchildsextourism. eu Европейска платформа за сигнализиране

Европейска платформа за сигнализиране Европейска платформа за сигнализиране

Там където не съществува национален механизъм за сигнализиране, появява се алтернативно съобщение Там където не съществува национален механизъм за сигнализиране, появява се алтернативно съобщение

Приложение за смартфон Приложение за смартфон

Интерактивна електронна образователна игра Интерактивна електронна образователна игра

Междуинституционално сътрудничество в Холандия Кампания: - Повишаване обществената осведоменост - Подобряване на качеството и Междуинституционално сътрудничество в Холандия Кампания: - Повишаване обществената осведоменост - Подобряване на качеството и количеството на докладите Паргньори: - Министерство на сигурността и правосъдието - Кралско полицейско летище - ANVR (браншова организация) - НПО (ECPAT, Plan Netherlands, Terre des Hommes, Free a Girl) - Туристически компании (TUI, ACCOR) Начало: - 2010 + 2012 + 2015 Работна група: За подобряване сътрудничеството между полицията, прокурата и неправителствените организации

Междуинституционално сътрудничество в Холандия Министерство: - План за действие срещу детския секс-туризъм - Международен Междуинституционално сътрудничество в Холандия Министерство: - План за действие срещу детския секс-туризъм - Международен сертификат за морално поведение - Ограничения за пътуване - Кампания Полиция: - Специализиран екип за работа срещу детската порнография и детския секс-туризъм - Описание на явлението - Офицери за свръзка - Набор от средства за работа с институциите - Интерпол/Европол - Сътрудничество с неправителствените организации Туризъм - ANVR (браншова организация): електронно обучение, списание - Училища по туризъм - Членове на Кодекса за закрила на децата в туризма (ACCOR/TUI) НПО: - Кампания - Обучение - Повишаване на капацитета - Лобиране Гореща линия - 15 -20 сигнала на година-> нарастващи благодарение на кампанията

Холандия Плакат и листовки на: • Холандските летища • Холандските посолства • Полицейските служби Холандия Плакат и листовки на: • Холандските летища • Холандските посолства • Полицейските служби • Офиси за ваксинации • Туроператори, туристически агенции, на уебстраниците на авиолинии и списания за туризъм Обучение През 2014 ECPAT Холандия обучи 300 професионалисти от сферата на туризма + 1, 000 студенти по туризъм

Оценка на работата по държави § Бе направено външно оценяване на системите за сигнализиране Оценка на работата по държави § Бе направено външно оценяване на системите за сигнализиране в 5 Африкански държави: Кения, Мадагаскар, Сенегал, Южна Африка, Гамбия § Бяха формулирани препоръки на междуинституционално ниво Докладите са на разположение на: www. ecpat. net/resources §

Обобщени въпроси за африканските страни § Има прогресивни закони и политики, но те са Обобщени въпроси за африканските страни § Има прогресивни закони и политики, но те са «хартиени тигри» § Недостатъчен е бюджетът за пълното прилагане и има служби, които са пренатоварени § Често случаите на детски секс-туризъм остават нерегистрирани поради непознаване на механизмите за сигнализиране и недоверието в системата § Проблеми в правосъдната система : лоши практики и корупция § Често използваните пътища за отговор на злоупотребата с деца са чрез обществените групи на жените и младите хора § Случаите се решават извън правосъдната система: извършителят не е спрян и детето не получава необходимата помощ

Препоръки Възможности за това как съществуващите структури могат да бъдат използвани § Чрез разширяване Препоръки Възможности за това как съществуващите структури могат да бъдат използвани § Чрез разширяване и свързване на формалните и неформални системи § Адекватни ресурси/ капацитет на бюрата за деца § Чрез дефиниране какво е сексуалната експлоатация на деца (под 18 г. ) и използване на същата класификация § Чрез осигуряване на бърза реакция посредством горещите линии за деца и полицейските горещи линии за спешни обаждания § Чрез Центровете за закрила на децата(кризисни центрове) във всяка държава § Чрез повишаване капацитета на видните фигури и възрастните в общностите

Благодаря за вниманието и НЕ ОТВРЪЩАЙТЕ ПОГЛЕД ВСТРАНИ www. reportchildsextourism. eu Благодаря за вниманието и НЕ ОТВРЪЩАЙТЕ ПОГЛЕД ВСТРАНИ www. reportchildsextourism. eu