Скачать презентацию Назва дисципліни Інформатика програмування та математичне моделювання Лектор Скачать презентацию Назва дисципліни Інформатика програмування та математичне моделювання Лектор

ac91f0b8e50b245cf20688afee4c2237.ppt

  • Количество слайдов: 37

Назва дисципліни: Інформатика, програмування та математичне моделювання. Лектор: Ахметов Володимир Сабірджанович, кандидат фіз. -мат. Назва дисципліни: Інформатика, програмування та математичне моделювання. Лектор: Ахметов Володимир Сабірджанович, кандидат фіз. -мат. наук, старший наук. співробітник, доцент кафедри астрономії та космічної інформатики. Статус: нормативний. Курс, семестр. I - II курс, 2 -3 семестр. Кількість кредитів: 6

Состав курса 2 семестра: • Основы программирования на языках C и C++ • Математическое Состав курса 2 семестра: • Основы программирования на языках C и C++ • Математическое моделирование и численные методы.

 • 2 семестр: Лекции-практические 4 часа в неделю в НИИ астрономии, новый корпус • 2 семестр: Лекции-практические 4 часа в неделю в НИИ астрономии, новый корпус 105 аудитория. 50% кредитов – С. Р. Индивидуальное задание – курсовая работа(зачет) Вычислительная практика 2 недели!? !? (летом) • 3 семестр: Лекции-практические 4 часа в неделю в НИИ астрономии, новый корпус 105 аудитория. (экзамен)

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: • 1. Алгоритмізація та програмування як спосіб Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: • 1. Алгоритмізація та програмування як спосіб моделювання явищ природи та суспільства. • 2. Основи мови програмування С++. • 3. Об‘єктно-орієнтоване програмування на мові C++.

. Мета та завдання навчальної дисципліни • 1. 1. Метою викладання навчальної дисципліни є . Мета та завдання навчальної дисципліни • 1. 1. Метою викладання навчальної дисципліни є придбання студентами вміння застосовувати персональну електронно-обчислювальну машину (ПЕОМ) в науково-дослідній діяльності. • 1. 2. Основними завданнями дисципліни є вивчення поняття алгоритму та види алгоритмів: лінійний, гіллясті, циклічні; методів розробки програмного забезпечення на мові програмування С++; методів аналізу і обробки одно та багатовимірних масивів даних; основної концепції об‘єктно-орієнтованого програмування (ООП) на мові С++; Eclipse як засіб створення програмного забезпечення. • Курс націлений на розвиток наукової ерудиції, фізико-математичної і експериментальної культури студентів, збагачення їх знанням сучасних проблем розвитку комп’ютерних технологій.

 • 1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких • 1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: Вміти: • - розв’язувати наукові завдання з використанням навичок програмування на мові С++; • створювати програмне забезпечення використовуючи сучасні методи програмування.

3. Виклад змісту навчальної дисципліни. • Розділ 1. Алгоритмізація та програмування як спосіб моделювання 3. Виклад змісту навчальної дисципліни. • Розділ 1. Алгоритмізація та програмування як спосіб моделювання явищ природи та суспільства. • Тема 1. Інформатика і сучасні інформаційні технології. • Зміст: Предмет, цілі та проблеми інформаційних технологій. Архітектура та загальні принципи роботи ЕОМ. Ієрархія програмних засобів (ПЗ): операційні системи, системне та прикладне ПЗ. • Тема 2. Моделювання явищ природи та суспільства. • Зміст: Моделювання явищ природи та суспільства як метод наукового пізнання. Поняття алгоритму, види алгоритмів. Опис алгоритмів на мовах програмування ЕОМ. Процедурне та об‘єктно-орієнтоване програмування (ООП). Сучасні технології програмування.

 • Розділ 2. Основи мови програмування С++. • Тема 1. Структура програми. • • Розділ 2. Основи мови програмування С++. • Тема 1. Структура програми. • Зміст: Синтаксис мови програмування С++. Константи. Змінні. Оператори. Алгебраїчні та логічні дії. Процедури та функції. Правила оформлення текстів програм. • Тема 2. Лінійні, гіллясті та циклічні програми. • Зміст: Умовний оператор if else. Цикл з передумовою while та після умовою do while. Оператори керування циклами break та continue. Циклічні програми з заздалегідь відомим та невідомим числом повторення. Оператор виходу з процедури або функції return та переривання програми break. • Тема 3. Масиви. Одновимірні, двовимірні та багатовимірні масиви. • Зміст: Операції над масивами та елементами. Алгебраїчні операції над векторами та матрицями. Пошук елементів масиву за значеннями. Сортування масивів.

 • Розділ 3. Об‘єктно-орієнтоване програмування на мові C++. • • Тема 1. Основні • Розділ 3. Об‘єктно-орієнтоване програмування на мові C++. • • Тема 1. Основні концепції об‘єктно-орієнтоване програмування. • Зміст: Концепції ООП як найбільш адекватна парадигма моделювання явищ природи та суспільства. Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм. Класи та об‘єкти. Поля, методи, властивості. • Тема 2. Організація програм у стилі ООП. • Зміст: Застосування наслідування та поліморфізму. Віртуальні методи. Ієрархія класів. Простір імен. Елементи комп‘ютерної графіки. Побудування найпростіших графіків та зображень.

5. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять № з/п Назва теми Кількість годин 1 Правила 5. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять № з/п Назва теми Кількість годин 1 Правила техніки безпеки під час праці з персональним комп‘ютером: безпека оператора, безпека апаратури та безпека інформації. 2 2 Знайомство з середовищем розробки Microsoft Visual Studio. Створення нового проекту, запис на диск, відкриття проекту. Створення та редагування найпростішої програми. Компіляція та запуск програми. Налагодження програм. 4 3 Розробка лінійної програми. Розробка програми з процедурами та функціями. Розробка програми з умовами. Програма вирішення коренів квадратного рівняння. Програма обчислення поверхні та об’єму циліндра. Розробка програми обчислення факторіалу. 8 4 Програми з масивами. Розробка процедур введення масиву з клавіатури та текстового файлу. Розробка процедури виведення масиву в текстовий файл. Розробка програм сортування масивів. 8 5 Розробка програми додавання, віднімання матриць, знаходження скалярного добутку векторів. Добуток та обернена матриця. 6 6 Створення віконних програм засобами Windows Form Application. Розробка програми для побудування найпростіших графіків. Робота з FITS зображеннями. 8 Разом 36

6. Самостійна робота № з/п 1 Назва теми Архітектура та загальні принципи роботи ЕОМ: 6. Самостійна робота № з/п 1 Назва теми Архітектура та загальні принципи роботи ЕОМ: процесори, шини, пам‘ять та їх взаємодія; графічні підсистеми; зовнішні накопичувачі інформації – HD, FDD, CD, DVD та їх протоколи обміну; засоби вводу та виводу інформації; локальні та глобальні комп‘ютерні мережі. Кількість годин 3 Форма контролю Поточне опитування, перевірка завдань самостійної роботи, контрольна робота при закінченні модуля. Одинадцятибальна шкала оцінювання за кожним опитуванням, визначення середнього балу за результатами перевірки знань по темі. 2 Історія виникнення та розвитку мов програмування. Дві основні парадигми програмування. 3 Теж саме 3 Стандартні функції. Вирази, пріоритет виконання в виразах. Формальні та фактичні параметри, передача параметра за значенням та адресою, параметри для повернення значень. 10 Теж саме 4 Введення та виведення значень у консольному режимі. Складений оператор. Операторні дужки. Відношення, логічні вирази, оператори порівняння. 6 Теж саме 5 Читання (запис) масивів з(в) текстовий або бінарній файл. Приймання аргументів програми з командної строки. 6 Теж саме 6 Строка (string) як масив символів. Операції над строками. Структури (struct) як тип даних. Доступ до полів структури. Типи, що задаються користувачем. 10 Теж саме 7 Написання програми для роботи з FITS файлами. Створення кольорових зображень зоряного неба. 10 Теж саме Разом 48

Рекомендоване методичне забезпечення Базова література • Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. ПИТЕР, 2004. Рекомендоване методичне забезпечення Базова література • Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. ПИТЕР, 2004. • Культин Н. С/С++ в задачах и примерах. Санкт. Петербург, 2005 • Литвиненко Н. А. - Технология программирования на С++. • Стефан Р. Дэвис - С++ Для чайников. • Керниган, Ричи. Язык C. • Бьeрн Страустрап. Введение в язык Си++

Допоміжна література та Інформаційні ресурси • Дейкстра. Дисциплина программирования. • Дональд Кнут. Искусство программирования. Допоміжна література та Інформаційні ресурси • Дейкстра. Дисциплина программирования. • Дональд Кнут. Искусство программирования. • А. Филд, П. Харрисон. Функциональное программирование. • • https: //www. visualstudio. com/ - сайт для розробки Visual Studio • https: //msdn. microsoft. com/ - інформаційний сайт для розробки ПО в Visual Studio. • https: //eclipse. org/ - вільне середовище для розробки модульних крос-платформеного ПО. • http: //astrodata. univer. kharkov. ua/astrometry/Akhmetov/C / - текстові, бінарні файли даних для самостійної роботи.

Программирование • Искусство создания компьютерных программ • Анализ задачи (понятия, подходы, приемы, решения) • Программирование • Искусство создания компьютерных программ • Анализ задачи (понятия, подходы, приемы, решения) • Проектирование (определение структуры программы), разработка алгоритмов • Написание программы (кодирование) • Тестирование, отладка, сопровождение

Алгоритм • Последовательность действий, необходима для решения определенной задачи • Формы записи алгоритма: • Алгоритм • Последовательность действий, необходима для решения определенной задачи • Формы записи алгоритма: • Пошаговая; • Блок-схема; • Программа.

Идентификаторы Идентификаторы

Тип bool char short int unsigned short int байт Диапазон принимаемых значений целочисленный (логический) Тип bool char short int unsigned short int байт Диапазон принимаемых значений целочисленный (логический) тип данных 1 0 / 255 целочисленный (символьный) тип данных 1 0 / 255 целочисленные типы данных 2 -32 768 / 32 767 2 0 / 65 535 int 4 -2 147 483 648 / 2 147 483 647 unsigned int 4 0 / 4 294 967 295 long int 4 -2 147 483 648 / 2 147 483 647 unsigned long int 4 0 / 4 294 967 295 типы данных с плавающей точкой float 4 -2 147 483 648. 0 / 2 147 483 647. 0 long float 8 -9 223 372 036 854 775 808. 0 / 9 223 372 036 854 775 807. 0 double 8 -9 223 372 036 854 775 808. 0 / 9 223 372 036 854 775 807. 0

КОМЕНТАРИИ • // Однострочные комментарий • /* Многострочный комментарий */ КОМЕНТАРИИ • // Однострочные комментарий • /* Многострочный комментарий */