Скачать презентацию Návrh účinné marketingové komunikace podniku v oblasti služeb Скачать презентацию Návrh účinné marketingové komunikace podniku v oblasti služeb

a87dfdf21707bf3cd7966e5bbbace212.ppt

  • Количество слайдов: 13

Návrh účinné marketingové komunikace podniku v oblasti služeb Autor: Veronika Švecová Vedoucí práce: Ing. Návrh účinné marketingové komunikace podniku v oblasti služeb Autor: Veronika Švecová Vedoucí práce: Ing. Lenka Ližbetinová, Ph. D. Oponent: Ing. Marcela Jurazsková České Budějovice, únor 2017

Motivace a důvody k řešení problému • Osobní zájem o dané téma • Vlastní Motivace a důvody k řešení problému • Osobní zájem o dané téma • Vlastní zkušenosti s kosmetickými výrobky • Dostupnost informací

Cíl práce Cílem práce je zhodnotit účinnost stávající marketingové komunikace pro podnik působící v Cíl práce Cílem práce je zhodnotit účinnost stávající marketingové komunikace pro podnik působící v oblasti služeb a navrhnout přiměřená opatření.

Výzkumné otázky 1. Jaký marketingový komunikační nástroj poskytuje zákazníkovi nejvíce informací o produktech a Výzkumné otázky 1. Jaký marketingový komunikační nástroj poskytuje zákazníkovi nejvíce informací o produktech a společnosti Avon Cosmetics s. r. o. ? 2. Jak jsou uplatňované komunikační nástroje společnosti vnímané zákazníky? 3. Jaké jsou slabá místa při uplatňování marketingových komunikačních nástrojů společnosti?

Použité metody • PESTE analýza • Porterův model pěti sil • Analýza současné marketingové Použité metody • PESTE analýza • Porterův model pěti sil • Analýza současné marketingové komunikace společnosti Avon Cosmetics s. r. o. • SWOT analýza – matice IFE a EFE • Dotazník

Představení společnosti Avon Cosmetics s. r. o. • Vznik: 1886 v Americe • Působení Představení společnosti Avon Cosmetics s. r. o. • Vznik: 1886 v Americe • Působení v ČR: v roce 1991 • Produkty: kosmetika, oblečení, doplňky, charitativní předměty • Nabídka produktů: více než 16 000

Dosažené výsledky • Dotazníkové šetření Ø 23 otázek Ø 100 respondentů (2 respondenti dále Dosažené výsledky • Dotazníkové šetření Ø 23 otázek Ø 100 respondentů (2 respondenti dále neodpovídali na otázky) Ø Výsledek – hodnocení jednotlivých komunikačních nástrojů společnosti • Přínos práce Ø Účinnost komunikačních nástrojů Ø Navrhovaná opatření na zlepšení

Dosažené výsledky • Webová stránka: znalost, návštěvnost, orientace, vzhled • Katalog: hodnocení vzhled, kvalita Dosažené výsledky • Webová stránka: znalost, návštěvnost, orientace, vzhled • Katalog: hodnocení vzhled, kvalita fotografií • Vzorky produktů: získání • Výhody nákupů: preferování • Televizní reklama: zaujmutí, znalost, působení • E-shopy: využívání, přehlednost a orientace, informace, cena za dodání

 • Veletrhy a výstavy: návštěvnost, působení • Osobní prodej: přístup Avon Lady/Gentleman, informovanost • Veletrhy a výstavy: návštěvnost, působení • Osobní prodej: přístup Avon Lady/Gentleman, informovanost AL/AG, schopnost AL/AG • Soutěže: popis • Charitativní kampaň: pozornost

Návrhy opatření Nástroj marketingové komunikace Návrh na zlepšení Webová stránka Zlepšení vzhledu stránky (přehlednost, Návrhy opatření Nástroj marketingové komunikace Návrh na zlepšení Webová stránka Zlepšení vzhledu stránky (přehlednost, zapamatovatelnost, velké písmo) E-shopy Snížení ceny za dodání (osobní odběr v Avon centrech ) Osobní prodej Zlepšit informovanost AL/AG (motivační programy, školení) Soutěže Zajímavější forma (televizní soutěž)

Doplňující otázka vedoucího práce • Kolik je v České republice Avon center? Doplňující otázka vedoucího práce • Kolik je v České republice Avon center?

Doplňující otázky oponenta 1) Jakým způsobem byl stanovován vzorek respondentů pro vyplňování papírových i Doplňující otázky oponenta 1) Jakým způsobem byl stanovován vzorek respondentů pro vyplňování papírových i elektronických dotazníků? 2) Graf 2 na str. 25 se týká pouze 1 kalendářního roku a navíc jako celkové výdaje společnosti patrně v celosvětovém měřítku – jakou souvislost to má s Vaším problémem? 3) Jak souvisí sestavení matice SWOT se zadaným problémem? 4) Komu, kam a jakým způsobem byly (budou? ) předloženy návrhy opatření v subkap. 3. 6. ?

Děkuji vám za pozornost Děkuji vám za pozornost