Скачать презентацию Науково-дослідна педагогічна практика студентів магістратури 18 02 Скачать презентацию Науково-дослідна педагогічна практика студентів магістратури 18 02

Практика маг.ppt

  • Количество слайдов: 11

Науково-дослідна педагогічна практика студентів магістратури (18. 02 – 1. 03. 13) Науково-дослідна педагогічна практика студентів магістратури (18. 02 – 1. 03. 13)

 Педагогічна практика є важливою складовою навчально-виховного процесу на факультетах початкового навчання, зокрема магістратури Педагогічна практика є важливою складовою навчально-виховного процесу на факультетах початкового навчання, зокрема магістратури зі спеціальності «Початкове навчання» , для спеціальності 8. 010102 Початкове навчання ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР» Кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогіки» . Студенти магістратури факультету початкового навчання проходять виробничопедагогічну практику у початкових класах у Х семестрі протягом 2 тижнів.

Мета практики Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, прийомами, інноваційними педагогічними технологіями Мета практики Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, прийомами, інноваційними педагогічними технологіями у початковій школі, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень в реальних умовах, виховання інтересу до професії, любові до дітей, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, вивчення та використання передового та новаторського педагогічного досвіду, набуття навичок, умінь і знань планування, підготовки, організації і виконання науково-дослідної роботи і оформлення її результатів, формування потреб у педагогічній освіті та самоосвіті протягом життя.

Під час практики студент повністю дотримується внутрішнього розпорядку роботи школи (6 годинний робочий день) Під час практики студент повністю дотримується внутрішнього розпорядку роботи школи (6 годинний робочий день) та вимог до педагогічного персоналу (культура спілкування, зовнішній вигляд, пунктуальність, організованість тощо).

Завдання практики закріплення, поглиблення та збагачення психолого-педагогічних знань студентів, їх застосування у розв'язанні конкретних Завдання практики закріплення, поглиблення та збагачення психолого-педагогічних знань студентів, їх застосування у розв'язанні конкретних педагогічних завдань; Удосконалення умінь студентів вміннями спостерігати та аналізувати навчальновиховну роботу у початкових класах; закріплення вміння студентів проводити навчально-виховну роботу з дітьми з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей; підготовка майбутнього фахівця до проведення різних типів уроків із застосуванням різноманітних інноваційних методів, що активізують пізнавальну та творчу діяльність учнів; формування та розвиток у майбутніх учителів педагогічних умінь та навичок, а також професійно важливих якостей особистості; виховання у студентів стійкого інтересу і любові до професії вчителя, потреби у педагогічній освіті; вироблення творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності; ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи у середніх загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах, з передовим педагогічним досвідом. розвиток комунікативних умінь спілкування з учнями, вчителями, адміністрацією; опанування методами педагогічної діагностики навчально-виховного-процесу; формування умінь обирати методи педагогічної діагностики, адекватні її цілям; аналізувати, систематизувати та узагальнювати отримані результати різними засобами; удосконалює навички роботи з методичною літературою, дидактичноми матеріалами; вчиться аналізувати власну педагогічну діяльність, об’єктивно її оцінювати.

Бази практики Базами практики в першу чергу обрано школи, які: впроваджують інноваційні педагогічні технології; Бази практики Базами практики в першу чергу обрано школи, які: впроваджують інноваційні педагогічні технології; мають не менше 30% вчителів-методистів початкових класів, до яких і закріплюються магістранти; беруть активну участь у міських та обласних конференціях з проблем впровадження інноваційних освітніх технологій, є базами для проведення обласних семінарів з актуальних проблем сучасної початкової освіти.

Основні види роботи магістранта під час проходження педагогічної науково-дослідної практики магістрантів Виконує всі роботу Основні види роботи магістранта під час проходження педагогічної науково-дослідної практики магістрантів Виконує всі роботу вчителя-класовода, проводить всі уроки по кожній з освітніх галузей: освітня галузь «Мови і літератури» ; освітня галузь «Математика» ; освітня галузь «Технології» ; освітня галузь «Природознавство» , “Суспільствознавство; освітня галузь «Мистецтво» ; освітня галузь «Основи здоров’я та фізична культура» . Проводить виховний захід з використанням інноваційних технологій. Відвідує уроки магістрантів та вчителів-методистів, проводить їх аналіз, бере участь у їх обговоренні. Виконує індивідуальне науково-дослідне завдання: проводить експериментального дослідження, збирає матеріали проведення дослідження (анкети, карта спостережень, бланк проведення інтерв’ювання тощо) Має відвідати конферецію для вчителів в Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, присвячену проблемі використання інноваційних технологій у початковій школі. Знайомиться з досвідом роботи кращих вчителів області (відвідування та аналіз відкритого уроку, або аналіз матеріалів “Вчитель року”, “Педагогічний ярмарок” у Науковометодичному центрі управління освіти Чернігівської міської ради. Збирає досвід роботи вчителів з обраної проблеми, готує портфоліо досвіду вчителів з проблеми власного дослідження (опис досвіду, розробки уроків, види завдань, відеоматеріали та ін. ). Бере участь у створенні групового фотопроекту «Педпрактика очима магістрантів» , беру участь у його презентації. Готує звітну документацію, пише звіт проходження педагогічної практики: інформація у звіті може бути у довільній формі (тези, невеличке есе, педагогічні роздуми тощо).

Звітна документація Плани-конспекти уроків з використанням інноваційних технологій з кожної з 6 освітніх галузей: Звітна документація Плани-конспекти уроків з використанням інноваційних технологій з кожної з 6 освітніх галузей: освітня галузь «Мови і літератури» ; освітня галузь «Математика» ; освітня галузь «Технології» ; освітня галузь «Людина і світ» ; освітня галузь «Мистецтво» ; освітня галузь «Основи здоров’я та фізична культура» . План-конспект проведення виховного заходу з використанням інноваційних технологій. Аналіз 2 -х уроків - поведеного особисто та іншим магістрантом. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання: матеріали проведення дослідження (анкети, карта спостережень, бланк проведення інтерв’ювання тощо). Конспект відвіданого семінару для вчителів в Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Аналіз досвіду кращих учителів (або матеріалів конкурсу “Вчитель року” Науково-методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради (за темою дослідження власної магістерської роботи). Портфоліо досвіду вчителів з проблеми власного дослідження (опис досвіду, розробки уроків, види завдань, презентації, відеоматеріали та ін. ). Звіт проходження педагогічної практики: інформація у звіті може бути у довільній формі (тези, невеличке есе, педагогічні роздуми тощо). Характеристика з місця проходження практики, завірена печаткою та підписом директора школи. Журнал педагогічної практики. Груповий фотопроект «Педпрактика очима магістрантів» .

Структура залікового кредиту педагогічної науково-дослідної практики у початкових класах Модуль 1. Теоретико-практична підготовка. Змістовий Структура залікового кредиту педагогічної науково-дослідної практики у початкових класах Модуль 1. Теоретико-практична підготовка. Змістовий модуль 1. Теоретичний модуль: участь у настановній та звітній конференції; на лекції; на семінарі (3 б. + 5 б. , всього – 8 б. ). Змістовий модуль 2. Практичний модуль: Проведення уроків, виховного заходу (6 уроків по 4 б. , 1 вих. - 6 б. ), всього – 30 б. Змістовий модуль 3. Методичний модуль: Відвідування уроків інших студентів, обговорення, аналіз (2 по 4 б. ), всього – 8 б. Модуль 2. Науково-дослідний модуль: Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (наявність матеріалів дослідження 10 б. ). Модуль 3. Вивчення досвіду вчителів: створення портфоліо вчителяметодиста, за яким прикріплено – 8 б. ; опис досвіду вчителя або «Вчитель року» - 8 б. , всього – 16 б. Модуль 4. Звітний модуль: Оформлення звітної документації, участь у створенні групового фотопроекту (конспекти 6 по 2 б. , 1 вих. з. по 3 б. , аналіз ур. 2 по 2 б. , звіт – 5 б. , за участь у створенні гр. пр. 4 б. , всього 28 б. ).

Успіхів у проходженні практики! Успіхів у проходженні практики!

Розподіл студентів Спеціалізована ЗНЗ з погл. вивченням ін. мов № 1 Бахир І. В. Розподіл студентів Спеціалізована ЗНЗ з погл. вивченням ін. мов № 1 Бахир І. В. Шемендюк Я. Г. Ліцей № 11 Кириченеко К. А. Ліцей № 15 Стефановська Н. М. Гриценко Є. Г. Лахнеко Г. В. Зозуля А. С. Ліцей № 22 Лутченко О. М. Початкова школа № 25 Парамонова В. О. ЗНЗ І-ІІІ ст. № 33 Плахоцька Я. С. Деснянська ЗНЗ І-ІІІ ступеня Шарак М. М. Киїнська ЗНЗ І-ІІІ Онопко М. В. Лісова В. Н. Муцька В. В.