Скачать презентацию NATO Science for Peace and Security SPS Programme Скачать презентацию NATO Science for Peace and Security SPS Programme

fb7c66bd6ac1ba985fd2c0b3c3737338.ppt

  • Количество слайдов: 27

NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme Nauka za mir i bezbednost Snežana NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme Nauka za mir i bezbednost Snežana Omić Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Info dan, 10. septembar 2014. Ministarstvo odbrane

Nauka za mir i bezbednost o podržava saradnju između naučnika i eksperata iz NATO-a Nauka za mir i bezbednost o podržava saradnju između naučnika i eksperata iz NATO-a i partnerskih zemalja koji su povezani sa Alijansom kroz Evroatlantsko partnerstvo (EAPC ), Mediteranski dijalog (MD ), Istanbulsku inicijativu za saradnju ( ICI ) i Program NATO - Ukrajina o finansira SPS kolaborativne aktivnosti o temama koje su od značaja za strateške ciljeve NATO-a o učešće Republike Srbije se realizuje kroz Prezentacioni dokument zaključen 14. jula 2011. godine

Jedinstvena mreža za saradnju n n NATO zemlje Belgija, Bugarska, Kanada, Češka Republika, Danska, Jedinstvena mreža za saradnju n n NATO zemlje Belgija, Bugarska, Kanada, Češka Republika, Danska, Estonija, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija, Litvanija, Luxemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Turska, Velika Britanija, SAD n Partnerske zemlje o Albanija, Armenija, Austrija, Avganistan, Azerbejđžan, Bahrain, Belorusija, Bosna & Herzegovina, Hrvatska, Finska, Gruzija, Moldavija, Crna Gora, Irska, Katar, Kazahstan, Koreja, Kuvajt, Malta, Mongolija, Novi Zeland, Crna Gora, Pakistan, Rusija, Srbija, Švedska, Švajcarska, Republika Makedonija, Turkmenistan, Ujedinjeni Kraljevski Emirati, Ukrajina, Uzbekistan n Zemlje Mediteranskog dijaloga o Alžir, Egipat, Israel, Jordan, Mauritanija, Moroko, Tunis n Ukupno: 65 zemalja

SPS Karakteristike § Programski elementi o o o o NATO dirigovane aktivnosti Aktivnosti koje SPS Karakteristike § Programski elementi o o o o NATO dirigovane aktivnosti Aktivnosti koje uključuju NATO + Partner / MD zemlje Jednostavni birokratski procesi/ Brza potvrda aktivnosti Civilna nauka Niz finansijskih mehanizama Aktivnosti bazirane na ključnim SPS prioritetima Jasnu veza sa bezbednošću i strateškim ciljevima NATO-a

Organizacija o PPC-Politički i Partnerski Komitet n definiše godišnji program rada n utvrđuje SPS Organizacija o PPC-Politički i Partnerski Komitet n definiše godišnji program rada n utvrđuje SPS prioritete u skladu sa zajedničkim bezbednosnim izazovima n daje konačnu saglasnost o izboru projekata o ISEG-Nezavisna Grupa Naučnih Eksperata n evaluira i rangira predloge prijavljenjih projekata n evaluacija 2 puta godišnje n ima ulogu u horizontalnom skeniranju na multidisciplinarnom nivou

SPS Web sajt o SPS website je primarni izvor informacija za potencijalne učesnike o SPS Web sajt o SPS website je primarni izvor informacija za potencijalne učesnike o svim aktivnostima i procedurama n Uputstva za podnosioce prijava n Obrazac za prijavu n Rokovi èwww. nato. int/science

Uputstva o Definišite temu u skladu sa ključnim SPS prioritetima o Pronađite adekvatan finansijski Uputstva o Definišite temu u skladu sa ključnim SPS prioritetima o Pronađite adekvatan finansijski mehanizam o Uspostavite saradnju sa kvalifikovanim partnerom iz NATO zemlje o Informišite se na NATO SPS Web sajtu o Preuzmite odgovarajući Obrazac za prijavljivanje i Uputstvo o Popunite Obrazac za aplikaciju zajednički sa NATO partnerom u skladu sa Uputstvom

Kako se konkuriše o Prijava se podnosi elktronski na sps. applications@hq. nato. int u Kako se konkuriše o Prijava se podnosi elktronski na sps. [email protected] nato. int u Word formatu o Prijavu dostavlja rukovodilac iz NATO zemlje

Ključni SPS Prioriteti o Omoguc iti obostrano korisnu saradnju po pitanjima od zajedničkog interesa, Ključni SPS Prioriteti o Omoguc iti obostrano korisnu saradnju po pitanjima od zajedničkog interesa, uključujuc i i međunarodne napore da se suoče sa novim bezbednosnim izazovima: n n u borbi protiv terorizma u oblasti energetske bezbednosti sajber odbrani od CBRN (hemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih) agenasa n u oblasti zaštite životne sredine

Ključni SPS Prioriteti o Unapređenje podrške NATO-vođenim operacijama i misijama o Povec anje svesti Ključni SPS Prioriteti o Unapređenje podrške NATO-vođenim operacijama i misijama o Povec anje svesti o bezbednosnim događajima, uključujuc i i putem ranog upozoravanja, u cilju sprečavanja krize n n u oblasti bezbednosti u vezi naprednih tehnologija u domenu granične bezbednosti i bezbednosti luka u detekciji mina i neeksplodirananih ubojitih sredstava kroz ljudske i socijalne aspekti bezbednosti u vezi sa strateškim ciljevima NATO-a

Ključni SPS Prioriteti o Svaki projekat u vezi sa pretnjom za bezbednost, koji nije Ključni SPS Prioriteti o Svaki projekat u vezi sa pretnjom za bezbednost, koji nije određen ovim prioritetima takođe može biti uzet u obzir za finansiranje u okviru programa SPS ako je u vezi sa strateškim ciljevima NATO-a

Mehanizmi za finansiranje o Višegodišnji projekti ( Nauka za mir - SFP ) o Mehanizmi za finansiranje o Višegodišnji projekti ( Nauka za mir - SFP ) o Treninzi: n Advanced Study Institute n Advanced Training Course o Radionice-Advanced Research Workshop

Ko može konkurisati o Prijavu podnosi NATO zemlja sa bar jednom Partnerskom zemljom o Ko može konkurisati o Prijavu podnosi NATO zemlja sa bar jednom Partnerskom zemljom o Privatna, industrijska i komercijalna pravna lica ne mogu biti korisnici NATO fonda o SPS fond može biti korišćen samo za direktne projektne troškove o Istovremeno samo jedna finansirana SPS aktivnost

Science for Peace Projects (Sf. P) o o naučnoistraživački projekti u trajanju do 3 Science for Peace Projects (Sf. P) o o naučnoistraživački projekti u trajanju do 3 godine Projektni plan opisuje svrhu i ciljeve projekta sadrži: n n n detaljan radni plan kriterijume uspeha sporazum o zaštiti intelektualne svojine biografije svih rukovodilaca pisanu izjavu o obavezivanju Krajnjeg korisnika svi modeli izjava dostupni na Web-sajtu

Sf. P- Projektni plan o Projektni plan poslati elektronski na sps. applications@hq. nato. int Sf. P- Projektni plan o Projektni plan poslati elektronski na sps. [email protected] nato. int u Word formatu o Pet papirnih obostrano štampanih kopija dostaviti u SPS najmanje mesec dana pre sastanka ISEG na kome će biti evaluiran o Projektni plan može biti dostavljan u bilo koje vreme-evaluacija se obavlja 2 puta godišnje

Sf. P - Preporuke o Budžet 40: 60 u korist Partnerskih zemalja o NATO Sf. P - Preporuke o Budžet 40: 60 u korist Partnerskih zemalja o NATO Sf. P Project Managament Handbook Dokument, od pripreme predloga projekta do izveštavanja

Sf. P – Opravdani troškovi o uključuju: n n Troškove kupovine opreme, kompjuterske opreme Sf. P – Opravdani troškovi o uključuju: n n Troškove kupovine opreme, kompjuterske opreme i softvera Treninge: troškove putovanja, troškove boravka i kotizacije za treninge Putovanja: troškove učešća na sastancima, radionicama i konferencijama (troškovi putovanja, troškove boravka i kotizacije za treninge) Stipendije (max 5 FTJ iz Partnerskih zemalja, mlađi od 40 godina života), ne više od 15% ukupnog buđžeta o Maksimalne mesečne stipendije: n n n o o o 100 E za personal 150 E za istraživače bez Ph. D 200 E za istraživače sa Ph. D boravak duži od 10 dana obezbedjuje domaćin za opremu skuplju od 10. 000 E predračun ostali troškovi preko 200 E zahtevaju specifikaciju i dokumentaciju

Sf. P – Neopravdani troškovi o uključuju: n n n n n Zarade istraživača Sf. P – Neopravdani troškovi o uključuju: n n n n n Zarade istraživača Nadoknade savetnicima iz Partnerskih zemalja Režijske troškove Lokalni transport Troškove kupovine ili rentiranja vozila Kancelarijsku opremu Carinske takse i PDV Troškove prevođenja dokumenata Troškove učenja jezika ili kompjuterskih veština

Sf. P- Kriterijumi uspeha o Kvantifikovano opisuju doprinos očekivanih rezultata projekta o Moraju biti Sf. P- Kriterijumi uspeha o Kvantifikovano opisuju doprinos očekivanih rezultata projekta o Moraju biti u direknoj vezi sa ciljevima projekta o Definisati 4 -7 kriterijuma uspeha o Tabelarni prikaz o Izraziti ih u %

Sf. P – Krajnji korisnici o Korisnici rezultata projekta o Ministarstva, Republičke ili regionalne Sf. P – Krajnji korisnici o Korisnici rezultata projekta o Ministarstva, Republičke ili regionalne agencije (za zaštitu životne sredine) o Privatna/komercijalna/industrijska pravna lica o Ne mogu biti finansirani iz NATO SPS fonda

Rezultati o od uspešnog apliciranja do konačne odluke najmanje 6 meseci o Grant Letter Rezultati o od uspešnog apliciranja do konačne odluke najmanje 6 meseci o Grant Letter i ugovor potpisuju svi rukovodioci i ovlašćena lica o finansijska podrška za prvih 6 do 12 meseci realizacije projekta

Treninzi o Advanced Study Insitutes- visoko specijalizovani kursevi namenjeni post-doktorantima iz Partnerskih zemalja o Treninzi o Advanced Study Insitutes- visoko specijalizovani kursevi namenjeni post-doktorantima iz Partnerskih zemalja o Advanced Training Course-osmišljeni da eksperti iz NATO zemalja podele iskustva sa polaznicima iz Partnerskih zemalja

Treninzi o Prijava se podnosi elektronski na sps. applications@hq. nato. int u Word formatu Treninzi o Prijava se podnosi elektronski na sps. [email protected] nato. int u Word formatu o Prijavu zajedno podnose organizator iz NATO zemlje i jedan iz Partnerske zemlje o Rukovodiocima asistira Organizacioni komitet o Prosečna cena ovog finansijskog mehanizma 60. 000 Evra o Opravdani troškovi: n Organizacioni troškovi (manji od 25% ukupnog buđžeta) n troškovi putovanja, troškovi boravka svih učesnika n nadoknada polaznicima Treninga: o 100% polaznicima iz NATO zemalja o 80% polaznicima iz Belorusije, Kazahstana, Srbije, Makedonije, Crne Gore o Izveštavanje u roku od 30 dana/ finansijski izveštaj u roku od 120 dana

Advanced Study Institutes o namenjeni postdoktorantima o u trajanju od oko 7 radnih dana Advanced Study Institutes o namenjeni postdoktorantima o u trajanju od oko 7 radnih dana o Organizacioni komitet sastavljen od predstavnika najmanje 3 NATO zemlje o 12 -15 predavača, većinom iz NATO zemalja i partnerskih zemalja o 60 -80 polaznika o izuzetno mogu učestvovati i doktoranti o ne više od 25% polaznika iz jedne zemlje

Advanced Training Course o interaktivne prirode o Organizacioni komitet sastavljen od predstavnika najmanje 2 Advanced Training Course o interaktivne prirode o Organizacioni komitet sastavljen od predstavnika najmanje 2 NATO zemlje o u trajanju od 5 -7 radnih dana o poželjno je da se održavaju u Partnerskim zemljama o rukovodioci i Organizacioni komitet odgovorni za odabir 20 -50 učesnika (većinom iz partnerskih zemalja)

Radionice-Advanced Research Workshop o forum na naprednom nivou, intenzivna diskusija među iskusnim naučnicima iz Radionice-Advanced Research Workshop o forum na naprednom nivou, intenzivna diskusija među iskusnim naučnicima iz NATO i partnerskih zemalja o u trajanju od 2 -3 radna dana o 20 -50 polaznika o prosečna cena 30 -40. 000 E

Hvala na pažnji Mr. Snežana Omić Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Nemanjina 22 Hvala na pažnji Mr. Snežana Omić Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Nemanjina 22 -26 11000 Beograd Tel: 011 3616 589 E-Mail: snezana. [email protected] gov. rs