Скачать презентацию Настановна лекція з курсу дисципліни Соціальне страхування для Скачать презентацию Настановна лекція з курсу дисципліни Соціальне страхування для

Настановна лекция соц.страх..ppt

  • Количество слайдов: 24

Настановна лекція з курсу дисципліни “Соціальне страхування” для студентів напряму підготовки 6. 030508 програми Настановна лекція з курсу дисципліни “Соціальне страхування” для студентів напряму підготовки 6. 030508 програми професійного спрямування «Фінанси і кредит» Автор: доцент кафедри фінансів, к. е. н. Ольшанська Олена Петрівна

Лекція 1 Сутність, принципи та роль соціального страхування Лекція 1 Сутність, принципи та роль соціального страхування

План лекції: n n n 1. Сутність і функції соціального страхування та ризику 2. План лекції: n n n 1. Сутність і функції соціального страхування та ризику 2. Принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЗДСС) 3. Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога

Рекомендована література: 1. Безугла В. О. Соціальне страхування. Навч. посіб. / В. О. Безугла, Рекомендована література: 1. Безугла В. О. Соціальне страхування. Навч. посіб. / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 208 с. 2. Внукова Н. М. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс. Навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 412 с. 3. Григораш Г. В. Системи соціального страхування зарубіжних країн: навчальний посібник для студентів вузів. / Г. В. Григораш – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 44 с. 4. Конопліна Ю. С. Соціальне страхування: навчальний посібник для студентів вузів. / Ю. С. Конопліна– Суми: Університетська книга, 2008. – 224 с. 5. Пенсійне та соціальне страхування: консультації; роз’яснення спеціалістів міністерств та відомств; нормативна база; форми звітності; практичне керівництво. – Дніпропетровськ: Баланс – Клуб, 2008. – 176 с. 6. Юрій С. І. Соціальне страхування: навчальний посібник для студентів вузів. / С. І. Юрій, М. П. Шаваріна, Н. В. Шаманська – К. : Кондор, 2006. – 463 с.

Закони та підзаконні акти 1. Закон України «Про Державний бюджет» на відповідний рік. 2. Закони та підзаконні акти 1. Закон України «Про Державний бюджет» на відповідний рік. 2. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010 року № 2464 -VІ //Урядовий кур’єр, 2010. – № 215. – 17 липня. “Орієнтир”. – С. 1 – 12. 3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533 -ІІІ //Урядовий кур’єр, 2000. – № 72. – 19 квітня. “Орієнтир”. – С. 1 – 8. 4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року № 2240 – 111. //Урядовий кур”єр, 2001. – № 38. – 28 лютого. – “Орієнтир”. – С. 1 – 12. 5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003 року № 1058 – 1 У. // Урядовий кур”єр, 2003. – № 150. – 14 серпня. –“Документи”. – С. 5 – 18. 6. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09 липня 2003 року № 1057 – 1 У. // Урядовий кур”єр, 2003. -№ 169. – 11 вересня. –“Документи”. – С. 9 – 16. 7. Положення про Пенсійний фонд України: затверджене Постановою КМУ від 24 жовтня 2007 р. № 1261 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 листопада. – С. 7 – 9. (Додаток «Орієнтир» , № 39). 8. Про затвердження порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі: Постанова правління Пенсійного фонду України від 19 квітня 2007 року № 7– 7 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 31. – С. 265. 9. Концепція загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування: затверджена Рішенням правління ЛСОУ //Страхова справа. – 2008. – № 2. – С. 60 -70.

Мета лекції: засвоєння студентами знань необхідних для опанування механізму організації та фінансового забезпечення загальнообов’язкового Мета лекції: засвоєння студентами знань необхідних для опанування механізму організації та фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування, суто теоретичні питання формування та використання коштів соціальних страхових фондів у взаємозв’язку та взаємозалежності з основними напрямами реалізації соціально-економічної політики України на сучасному етапі сприяють формуванню системного під ходу до професійно виваженої оцінки існуючої системи соціального захисту громадян

Мотивація навчальної діяльності: n полягає у розкритті сутності та принципів організації соціального страхування, управління Мотивація навчальної діяльності: n полягає у розкритті сутності та принципів організації соціального страхування, управління діяльністю державних страхових соціальних фондів, умов страхування на випадок втрати працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; набуття вмінь розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг і їх здійснення в Україні

Міжпредметні зв'язки n n n n Фінанси ; Страхування; Страхові послуги Фінансовий ринок; Бюджетна Міжпредметні зв'язки n n n n Фінанси ; Страхування; Страхові послуги Фінансовий ринок; Бюджетна система; Податкова система; Фінанси підприємств; Економіка підприємства.

Питання 1. Сутність і функції соціального страхування та ризику Соціальна політика - це діяльність Питання 1. Сутність і функції соціального страхування та ризику Соціальна політика - це діяльність держави, інших економічних суб'єктів, спрямована на забезпечення гідних умов життя та праці. Вона виражає кінцеві цілі та результативність соціальної ринкової економіки. Одним із основних інструментів соціальної політики, який використовується суспільством і державою для вирішення проблеми нерівності особистих доходів людей, що виникає не через різницю в продуктивності праці й ефективності виробництва, безперечно, є соціальне забезпечення (соціальний захист). Соціальне забезпечення, у свою чергу реалізується на рівні двох підсистем - соціального страхування та соціальної допомоги, критеріями поділу яких є методи врахування (неврахування) соціальних ризиків, розходження в джерелах фінансування і способах організації.

Питання 1: Сутність і функції соціального страхування та ризику n n n Соціальне страхування Питання 1: Сутність і функції соціального страхування та ризику n n n Соціальне страхування – це форма соціального захисту населення, система заходів щодо матеріального забезпечення та соціального обслуговування у старості, на випадок тимчасової або постійної втрати годувальника, безробіття та у інших випадках передбачених законодавством. Предметом дисципліни є фінансові відносини, що виникають в процесі формування та використання фондів соціального страхування. Об’єкт соціального страхування – це майнові інтереси громадян, пов'язані з компенсацією втрати трудового доходу або оплатою видатків, які раптово виникли внаслідок настання соціальних ризиків.

Питання 1: Сутність і функції соціального страхування та ризику Соціальний ризик – це ймовірність Питання 1: Сутність і функції соціального страхування та ризику Соціальний ризик – це ймовірність погіршення матеріального становища у наслідок втрати тимчасово або назавжди заробітку чи трудового доходу з об'єктивно соціально значущих причин, а також з додатковими витратами по утриманню дітей та інших членів сім’ї, що потребують допомоги по задоволенню потреб у медичних та соціальних послугах. n n Показники ризику групують за двома видами: 1. Соціальні – втрата здоров’я чи працездатності (постійна і тимчасова), смерть та чисельність утриманців загиблих. 2. Економічні – витрати на компенсацію втрат доходу у зв’язку з втратою працездатності та додаткові витрати на лікування і реабілітацію.

Питання 1: Сутність і функції соціального страхування та ризику Функції загальнообов'язкового державного соціального страхування Питання 1: Сутність і функції соціального страхування та ризику Функції загальнообов'язкового державного соціального страхування стабілізуюча компенсаційна перерозподільна відтворювальна захисна

Питання 2: Принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЗДСС) n n n n Питання 2: Принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЗДСС) n n n n n Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування: законодавчого визначення умов і порядку проведення загальнообов’язкового державного соціального страхування; обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян – суб’єктів підприємницької діяльності; надання права отримання виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо; обов’язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, в обсягах, передбачених законами з окремих видів загальнообов’язкового соціального страхування; солідарності та субсидування; державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, визначений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є основним джерелом існування; цільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування; паритетності представників усіх суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування в управлінні ним.

Питання 2: Принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЗДСС) 1. 2. 3. 4. Питання 2: Принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування (ЗДСС) 1. 2. 3. 4. 5. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування: Пенсійне страхування Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням Медичне страхування Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Страхування на випадок безробіття

Питання 3: Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога n Питання 3: Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога n n n Суб’єктами загальнообов’язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках члени їхніх сімей та інші особи, страхувальники і страховики. Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім’ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг. Страхувальниками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є роботодавці та застраховані особи згідно законодавству України. Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Страховиком є цільовий пенсійний фонд, до якого здійснюється відрахування єдиного соціального внеску, згідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» .

3. Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога Об'єктом загальнообов'язкового 3. Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг. Страховий ризик - обставини, внаслідок яких громадяни та/ або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством. Особливості обчислення страхового стажу з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування визначаються відповідними законами України.

Питання 3: Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога n Питання 3: Суб’єкти й об’єкти ЗДСС та система соціальних гарантій і соціальна допомога n n n Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри заробітної плати та доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальних витрат та виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму Державні соціальні стандарти – встановлені законами та іншими нормативно -правовими актами соціальні норми і нормативи, або їх комплекс на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. Соціальні норми та нормативи – показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними житлово-комунальними та соціально-культурними послугами. Прожитковий мінімум – вартісний розмір достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, забезпечення його здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродуктивних товарів та мінімального набору послуг необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Соціальна допомога – гарантовані, врегульовані нормами права разові або періодичні виплати соціально-аліментарного характеру, чи набір товарів і послуг, що надаються з метою матеріальної підтримки громадян, які в силу певних соціальних випадків передбачених законом потребують такої допомоги.

Запитання для самопідготовки n n n 1. Сутність соціального страхування та його соціально-економічна характеристика. Запитання для самопідготовки n n n 1. Сутність соціального страхування та його соціально-економічна характеристика. 2. Характеристика соціального страхування як економічної категорії. 3. Місце та роль соціального страхування у реалізації державних соціальних програм Уряду України. 4. Принципи проведення соціального страхування. 5. Напрями проведення соціального страхування в Україні. 6. Основні принципи та напрями державного регулювання соціального страхування в Україні. 7. Характеристика існуючого стану державного регулювання соціального страхування в Україні з точки зору: а) соціальної справедливості; б) ефективності; в) політичної спрямованості. 8. Переваги, недоліки та шляхи удосконалення державного регулювання соціального страхування в Україні.

Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 1. Термін соціальне страхування Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 1. Термін соціальне страхування передбачає: а) форму соціального захисту населення, щодо матеріального забезпечення; б) форму соціального захисту населення, щодо соціального обслуговування в старості на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності; в) форму соціального захисту населення, щодо матеріального забезпечення та соціального обслуговування в старості на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності, втрати годувальника безробіття та інших випадках; г) жодна з наведених відповідей не вірна. 2. Ймовірність погіршення матеріального становища, внаслідок втрати тимчасово або назавжди трудового доходу з об’єктивних соціально значущих причин, а також у зв’язку з додатковими витратами по утриманню дітей та інших членів сім’ї, що потребують допомоги в задоволені своїх потреб називається: а) соціальний ризик; б) соціальне страхування; в) соціальна гарантія; г) соціальна субсидія. 3. Соціальне страхування виконує ряд таких функцій: а) захисна і стабілізуюча; б) компенсаційна і відтворювальна; в) захисна, перерозподільна, стабілізуюча, відтворювальна, контрольна; г) захисна, перерозподільна, стабілізуюча, відтворювальна, компенсаційна. 4. За критеріями організаційно-правової форми соціальні ризики поділяють на: а) страхові; б) не страхові; в) правильні відповіді а і б г) втрата годувальника.

Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 5. Безробіття; малозабезпеченість; втрата Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 5. Безробіття; малозабезпеченість; втрата працездатності постійної та тимчасової; втрата годувальника це класифікація соціальних ризиків за: а) організаційною формою; б) змістом; в) правовою формою; г) жодна з наведених відповідей не правильна. 6. Скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих чи непрацюючих громадян забезпечує: а) захисна функція; б) стабілізуюча функція; в) перерозподільна функція; г) відтворювальна функція. 7. Державне соціальне страхування – це: а) система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості; б) форму соціального захисту населення, щодо матеріального забезпечення та соціального обслуговування в старості на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності, втрати годувальника безробіття та інших випадках; в) ймовірність погіршення матеріального становища, внаслідок втрати тимчасово або назавжди трудового доходу з об’єктивних соціально значущих причин, а також у зв’язку з додатковими витратами по утриманню дітей та інших членів сім’ї, що потребують допомоги в задоволені своїх потреб; г) вірна відповідь наведена в варіантах а) і в). 8. Участь в державному соціальному страхуванні беруть такі сторони: а) фізичні особи та юридичні особи; б) страховик та страхувальник та застрахований; в) страховик та страхувальник; г) держава та страхувальник.

Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 9. В державному соціальному Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 9. В державному соціальному страхуванні страхувальниками виступають: а) фізичні особи; б) юридичні особи в) роботодавці та застраховані особи, згідно з законом України; г) треті особи, або застраховані. 10. Особа, на користь якої здійснюється загальнодержавне соціальне страхування: а) застрахований; б) страхувальник; в) страховик: г) будь - яка фізична чи юридична особа. 11. Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є: а) ймовірність погіршення матеріального становища, внаслідок втрати тимчасово або назавжди трудового доходу з об’єктивних соціально значущих причин, а також у зв’язку з додатковими витратами по утриманню дітей та інших членів сім’ї, що потребують допомоги в задоволені своїх потреб; б) страховий випадок із настанням якого у застрахованої особи або члена її сім’ї виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг; в) правильні відповіді наведені у варіанті а) і б) г) форму соціального захисту населення, щодо матеріального забезпечення та соціального обслуговування в старості на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності, втрати годувальника безробіття та інших випадках. 12. На скільки категорій розповсюджується прожитковий мінімум? а) на 2 категорії; б) на 6 категорій; в) на всі категорії населення; г) на 4 категорії.

Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 13. Який вік дітей Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n 13. Який вік дітей визначається параметрами другої категорії прожиткового мінімума? а) діти, віком до 6 років; б) діти, віком від 6 до 14 років; в) діти, у віці від 6 до 18 років; г) прожитковий мінімум не передбачає в своїх категоріях дітей. 14. Які учасники соціальних страхових відносин беруть на себе зобов’язання, щодо збору страхових внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг при настанні страхових випадків? а) страхові фонди; б) держава; в) страхові компанії; б) комерційні банки. 15. На основі чого саме визначаються розмір соціальних гарантій, заробітної плати, пенсій та інших виплат соціальної допомоги? а) державних соціальних гарантій; б) норм і нормативів; в) соціальних стандартів; г) правильна відповідь не наведена. 16. За характером задоволення соціальних потреб систему та класифікацію соціальних стандартів та нормативів поділяють на: а) нормативи споживання; б) нормативи забезпечення; в) нормативи доходу; г) всі відповіді вірні.

Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n n n 17. Який Тестові завдання для самостійного опрацювання n n n n n n n 17. Який вид соціальної допомоги надається на основі оцінки доходів громадян? а) дотації; б) субсидії; в) податковий кредит; г) премії. 18. Скільки існує способів адресування соціальної допомоги? а) 5; б) 2; в) 3; г) 7. 19. Проведення якої процедури вимагає адресність допомоги? а) ідентифікацію особистості; б) розрахунок середнього доходу особи на рік; в) визначення кількісного складу сім’ї; г) ідентифікація місця народження та постійного місця проживання особи. 20. На основі якого принципу відбувається отримання соціальної допомоги? а) самовдосконалення; б) обов’язковості; в) державної гарантії; г) самовизначення. 21. Державнi соцiальнi страховi фонди: а) входять до складу Державного бюджету України, а їх фiлiї - до складу мiсцевих бюджетiв; б) формуються страховими компанiями; в) є позабюджетними цiльовими фондами; г) функцiонують при суб’єктах господарювання.

Лекція закінчена. Дякуємо за увагу! Лекція закінчена. Дякуємо за увагу!