Скачать презентацию Насърчаване на предприемачеството информационни и комуникационни технологии и Скачать презентацию Насърчаване на предприемачеството информационни и комуникационни технологии и

5666057659d9bce3ba1c0838be3ea830.ppt

  • Количество слайдов: 32

Насърчаване на предприемачеството информационни и комуникационни технологии и ролята на Агенция “РСИКТ” Орлин Кузов, Насърчаване на предприемачеството информационни и комуникационни технологии и ролята на Агенция “РСИКТ” Орлин Кузов, Агенция “РСИКТ” ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА: ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ София, 8 -9 октомври 2003 г. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИТ развитието и обществото • Информационните и комуникационни технологии са практически навсякъде • Влияние ИТ развитието и обществото • Информационните и комуникационни технологии са практически навсякъде • Влияние на ИТ върху различни стоки и услуги – повишаване на междуотрасловите връзки и взаимодействия • По-добро функциониране на всички икономически субекти МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Световните тенденции – ИКТ във всеки дом, ИКТ във всяка дейност МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА Световните тенденции – ИКТ във всеки дом, ИКТ във всяка дейност МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Правителството си е поставило следните цели: • промотиране на инвестициите в ИКТ сектора; • Правителството си е поставило следните цели: • промотиране на инвестициите в ИКТ сектора; • създаване на конкурентна, експортно-ориентирана софтуерна индустрия; • капитализиране на силните образователни традиции в България; • подпомагане на малки и средни предприятия в ИКТ сектора; • подпомагане на завършващи студенти да започнат свой бизнес в България МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За Агенцията Съгласно действуващия Закон за далекосъобщенията: Дейностите по подпомагане развитието на далекосъобщителната и За Агенцията Съгласно действуващия Закон за далекосъобщенията: Дейностите по подпомагане развитието на далекосъобщителната и пощенската инфраструктура и на информационните и комуникационните технологии се осъществяват от министъра на транспорта и съобщенията чрез Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За Агенцията (2) ………… (2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенция За Агенцията (2) ………… (2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" се определят с устройствения правилник на агенцията, който се приема от Министерския съвет. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За Агенцията (3) МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ За Агенцията (3) МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мисия - затваряне на кръга между ИКТ образование, наука и индустрия МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА Мисия - затваряне на кръга между ИКТ образование, наука и индустрия МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Традиции в ИКТ До 1990 година България е единствената страна в Източна Европа, която Традиции в ИКТ До 1990 година България е единствената страна в Източна Европа, която в рамките на бившия СИВ се специализира във високи технологии. Наричат ни “Силиконовата долина” на бившия Съветски блок. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Образование В България понастоящем има повече от 40 университета, разположени в 26 града. Близо Образование В България понастоящем има повече от 40 университета, разположени в 26 града. Близо половината от тях подържат компютърни специалности. Ежегодно хиляди студенти завършват компютърни науки, математика, физика, биотехнология и др. Развойната дейност в ИКТ областта е концентрирана в поголемите университети и в специализираните институти на Българска Академия на Науките МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Човешки потенциал в ИКТ развитието • Българите заемат традиционни призови места в олимпиади по Човешки потенциал в ИКТ развитието • Българите заемат традиционни призови места в олимпиади по математика и информатика • Имаме сред най-високите коефиценти на тестове за интелигентност • Българите са сред най-добрите студенти по света (втори по резултати на тестовете SAT) МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ – 8 мо място в света по брой на сертифицирани ИТ специалисти ТОП БЪЛГАРИЯ – 8 мо място в света по брой на сертифицирани ИТ специалисти ТОП 10 ИТ държави – 2002 Източник: Brainbench, Inc. Март 2002 Категории сертификати Active Server Pages C, C++ Computer Technical Support HTML 3. 2, HTML 4. 0 Java 1, Java 2 - GUI Java 2 - Non-GUI, Javascript Linux Administration (General) Linux Administration (Red Hat) Linux Administration (Su. SE) Linux Programming (General) MS Windows 98 Administration MS Windows NT 4. 0 Administration Network Technical Support Oracle PL/SQL RDBMS Concepts Unix Administration (AIX) Unix Administration (General) Unix Administration (HP) Unix Administration (Solaris) Unix Korn Shell Scripting Unix Programming (General) Visual Basic 5. 0 Visual Basic 6. 0 XML, XSL МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ – 3 то място в света по брой на сертифицирани ИТ кадри на БЪЛГАРИЯ – 3 то място в света по брой на сертифицирани ИТ кадри на глава от населението Източници: Brainbench, Inc. Март 2002 U. S. Census Bureau, International Database. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Насърчаване на R&D ИТ дейности в университетите – насърчаване на дейности свързани с дистанционно Насърчаване на R&D ИТ дейности в университетите – насърчаване на дейности свързани с дистанционно обучение, високотехнологични инкубатори и хай-тек паркове МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои от най-големите развойни проекти на Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Някои от най-големите развойни проекти на Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Възстановяване на българската изследователска мрежа – глобална свързаност (GEANT, INTERNET 2) Меморандум за създаване на регионален клон на Европейския софтуерен институт - един от водещите центрове за софтуерно инженерство и трансфер на технологии • Създаване на виртуална катедра по компютинг чрез изграждане на над 20 високотехнологични компютърни лаборатории в университети в цялата страна МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

България Проект “Национална изследователска мрежа” • Осъзнавайки значението на национална изследователска мрежа на 16 България Проект “Национална изследователска мрежа” • Осъзнавайки значението на национална изследователска мрежа на 16 декември 2002 г. , МТС, АРСИКТ, ПРООН и Мн. ВР подписват двугодишен проект за възстановяване на национална изследователска инфраструктура в България. • Съгласно параметрите на договора, АРСИКТ осигурява 300, 000 долара, а ПРООН – 50, 000 долара за първата година от съществуването на мрежата. МТС осигурява оборудвани помещения и логистична подкрепа за проекта. • Крайна цел на проекта е създаване на модел за устойчиво развитие на изследователската инфраструктура, което се постига чрез регистрация на специално юридическо лице с нестопанска цел и в обществена полза, което действува като страна по проекта и след неговото формално двугодишно приключване. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” • Проектът включва изграждане на разпределена система за Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” • Проектът включва изграждане на разпределена система за създаване и обмяна на компютърни курсове и трансфер на технологии между университетските катедри по изчислителна техника в страната и няколко института в БАН. Основният момент в методиката е преработване на всички курсове по компютинг онлайн с идеята това постепенно да стане естествен начин за разпространение на знания във всички сфери на образованието и науката. В рамките на проекта Агенцията оборудва 22 компютърни лаборатории в цялата страна. • Предвижда се втори етап, в рамките на който да се дооборудват всички държавни висши училища. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регионален център на Европейски софтуерен институт • Основна мисия на ЕСИ Център България е Регионален център на Европейски софтуерен институт • Основна мисия на ЕСИ Център България е повишаване конкурентноспособността на България и страните от Източна Европа чрез трансфер на нови технологии и ноу-хау за подобряване на бизнес процесите и утвърждаване на България като водещ център за усъвършенстване на фирмите и източник на съвременни технологии. Партньори по проекта са ЕСИ, АРСИКТ и БАСКОМ (Асоциацията на софтуерните компании) • Основните функции на ЕСИ Център България са трансфер на знания, методологии и технологии за подпомагане на ИКТ фирми в изграждането на конкурентни бизнес модели и повишаване на тяхната готовност за сертификация по световно признати стандарти като ISO и CMM®. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои практико-приложни задачи, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Стратегия Някои практико-приложни задачи, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Стратегия за въвеждане на мобилни системи от трето поколение в България • Изграждане на комуникационна структура за осъществяване на връзка при извънредни ситуации /TETRA приложения / • Интерактивно ИТ обучение • Внедряване, лицензиране и допълнителни разработки на продукт за автоматично търсене на пробиви в сигурността на потребителски компютри през Интернет • Изработване на интернет-базирана интерактивна бизнес платформа - Борса за софтуерни продукти за нуждите на IT софтуерната индустрия в България МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои практико-приложни задачи, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. - продължение Някои практико-приложни задачи, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. - продължение • Научно-приложна разработка “Гореща линия за ограничаване разпространението на вредно и незаконно съдържание по Интернет” • Разработване на технически изисквания към радио устройства с малък обсег на действие, работещи в диапазона от 25 MHz до 1000 MHz • Изготвяне на национална стратегия за хармонизация на “Национален план за разпределение на радиочестотния спектър” с този на страните-членки на НАТО. • Научна разработка по тема «Защита от вируси и хакерски атаки» МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Насърчаване на технологии и разработки “от бъдещето” МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Насърчаване на технологии и разработки “от бъдещето” МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Организация на научни конференции, изследователски семинари, симпозиуми и кръгли маси МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И Организация на научни конференции, изследователски семинари, симпозиуми и кръгли маси МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Международната научна конференция Компютърни системи и технологии 2002 – София, България • Kонференция “България - процъфтяващ софтуерен център” – НДК, София • Международен проект на програма Информационно общество IST-2000 -26336 - REGNET (Regional Networks of Culture Heritage) • Kонференция на тема “INNOVATION OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST EUROPE-START-UP HI-TECHNOLOGY INCUBATORS-PROBLEMS AND OPPORTUNITIES” – гр. Габрово МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Съорганизиране на международна научна конференция АИМСА’ 2002 - Изкуствен интелект: методология, системи, приложения – Варна, България • Европейска лятна школа “Електронни публикации в областта на културното наследство” – Бояна, София • Първи Международен симпозиум на IEEE “Интелигентни системи” в България – Варна • Съорганизиране на Международна конференция Systems for Automation of Engineering and Research – SAER – Варна, България МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Работна среща на партньорите по проекта на ЕС - Vico-Ecom 112 511 - тема “Virtual Corporate Learning about Electronic Commerce” – София, СУ “Климент Охридски” • Организиране на българското участие в международната конференция Information Society Technologies for Broadband Europe – Букурещ, Румъния • Организация на информационен семинар Next Generation Network Technologies – гр. Русе, България • Съорганизиране на 11 -то състезание и конкурс за предприемачи и иновативни разработки EUROWARDS – гр. София МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Някои международни ИТ събития, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Съорганизиране на международната конференция “Автоматика и информатика’ 2002” – Дом на Науката и Техниката, София • Съорганизиране на Международна конференция “Европейски опит в изграждането на електронно правителство” – резиденция Бояна, гр. София • Организация на регионален симпозиум “Развития на телекомуникационната реформа и тяхното влияние върху региона Югоизточна Европа: Нуждата от развитие на човешкия капитал” – х-л Шератон, гр. София МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Маркетинг и промоция на българската ИКТ индустрия МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Маркетинг и промоция на българската ИКТ индустрия МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Международни участия на български ИТ изложители, подкрепени от Агенцията за високи технологии • Ден Международни участия на български ИТ изложители, подкрепени от Агенцията за високи технологии • Ден на българската ИТ индустрия - Международен панаир CEBIT’ 2002 в Хановер, Германия • Представяне на българска ИТ индустрия на специализираното изложение SYSTEMS 2002 – Мюнхен, Германия • Бизнес представяне на Българската софтуерна индустрия “Bulgaria: a software development partner” – Париж, Франция • Участие на български софтуерни фирми на международното изложение за иновации и нови технологии SITEF 2002 в Тулуза, Франция • Участие на български научни разработки на IST 2002, Дания • Участие на България на COMDEX 2002– Лас Вегас, САЩ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Някои ИТ изложения в страната, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. Някои ИТ изложения в страната, подкрепени от Агенцията за високи технологии през 2002 г. • Организиране на софтуерна изложба в рамките на Техническия панаир – Пловдив 2002 “Българските университети и технологични инкубатори – център на иновационни ИКТ разработки” • Съорганизиране на BGMedia. Market – БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ – гр. Русе, България • Организиране на първи българо-израелски хай-тек форум – х-л Шератон, София МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенцията за високи технологии – портал между инвеститори и български ИКТ компании МИНИСТЕРСТВО НА Агенцията за високи технологии – портал между инвеститори и български ИКТ компании МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Благодаря за вниманието! За контакти: Орлин Кузов president@ict. bg Web: ict. bg МИНИСТЕРСТВО НА Благодаря за вниманието! За контакти: Орлин Кузов [email protected] bg Web: ict. bg МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ