Скачать презентацию Насилието в училище е проблем за който дълго Скачать презентацию Насилието в училище е проблем за който дълго

62cd64024395767efb3fa665e51937e2.ppt

  • Количество слайдов: 7

Насилието в училище е проблем, за който дълго време не бе прието да се Насилието в училище е проблем, за който дълго време не бе прието да се говори. Но преди да се разгледат проблемите на насилието и методите за преодоляването му е необходимо да се дефинира самото понятие, неговата структура, съдържание, функции, условията и механизмите на проява. Понятието насилие се разглежда от различните автори по различен начин. Дефиницията включва от нанасяне на физическа вреда на друго лице до нарушаване правата на човека. Ще използваме тази част от формулировката, която ще ни позволи да разгледаме дадения проблем от педагогическа гледна точка. Насилието може да се прояви в най – разнообразни форми – от дрязги и обидни забележки до нанасяне на физически травми, дори и убийство. Затова като определение може да посочим, че насилие е всяко поведение, което нарушава правата на друг човек. Насилие има дори в случаи, когато човек не осъзнава това.

От многото действия, нарушаващи правата на човека, могат да се обособят няколко вида насилие: От многото действия, нарушаващи правата на човека, могат да се обособят няколко вида насилие: физическо, емоционално, вербално, психическо и сексуално. Опитът показва, че в училище всички те могат да се срещнат в една или друга степен. Училището е неделима част от обществото и неминуемо в него присъстват негативните явления от това общество.

Проектът „Достатъчно смели да бъдем любезни” е фокусиран върху изключително значим въпрос, какъвто е Проектът „Достатъчно смели да бъдем любезни” е фокусиран върху изключително значим въпрос, какъвто е тормоза - проблем с много измерения, засягащ много аспекти на социалния живот на младите хора в и извън училищните сгради. За да намалим тревожното влияние и последиците на този феномен, ние трябва да открием корените му, някои от които са свързани с особеностите на възрастовото развитие. Най-добрият начин да направим това е като достигнем до всеки ученик и особено до педагозите, които имат тясна комуникация и връзка с децата. Училището е мястото, където е най-вероятно да се прояви агресивното поведение в ранна фаза от детското развитие и социализация.

Целта на този проект е да помогне на училищните екипи да направят кратка оценка Целта на този проект е да помогне на училищните екипи да направят кратка оценка на следното: ØХарактерът и степените на проявление на тормоза в училище; ØКак децата реагират на тормоза в училище и какви са последствията върху чувството им за сигурност и психически комфорт; ØУсещането на самите ученици за тяхното собствено агресивно поведение; ØРазличията между момчета и момичета, влияещи върху грубиянството; ØЕтиката в общуването и превенцията на дискриминацията

След като веднъж тормоза се е установил като модел на поведение, има тенденция то След като веднъж тормоза се е установил като модел на поведение, има тенденция то да се задържи през учебните години и може да продължи до зряла възраст. Учениците имат нужда да бъдат образовани относно същността и проявите му и какво могат да направят, ако са жертва на грубияни, или видят, че някой друг е такава жертва. За да спрем грубото отношение, трябва да заострим вниманието и чувствителността на мнозинство от ученици към проблема. Смятаме, че за тази цел е възможно учителите да въведат и наложат специфични правила срещу грубото отношение, а също и да поддържат система от редовни срещи и разговори по проблема с учениците.

Основни дейности: Участие в работна среща в Изработване на постери „Не на грубиянството” Румъния Основни дейности: Участие в работна среща в Изработване на постери „Не на грубиянството” Румъния Участие в работна среща в Португалия Участие в Идентифициране на материали за работна насилието, използвани в училището среща в Полша Участие в изработката и обновяването с информация на уеб сайт на проекта Участие в изработката на лого на проекта Провеждане на тренинг относно ниво на грубиянството, форми и честота в училището. Разпространение на въпросници сред учениците и учителите, план за идентифициране на нивото на грубиянството Планиране на стратегии за спиране на грубиянството и насилието Провеждане на тренинг в училище за разрешаване на конфликти, ненасилствени стратегии, Провеждане на тренинг: политическо грубиянство и др „Превенция на грубиянството и тормоза в училище”