* НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Скачать презентацию * НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ Скачать презентацию * НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

0_lekciya_4_160919_1_(1).pptx

 • Размер: 18.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 82

Описание презентации * НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ по слайдам

* НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ Лекція МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ* НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ Лекція МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЛИСЕНКО Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, професор Кафедра Інформаційних та інноваційних технологій в сфері фізичної культури і спорту

* План лекції * 1 Наукові дослідження в процесі спортивного тренування, фізичного виховання. * План лекції * 1 Наукові дослідження в процесі спортивного тренування, фізичного виховання. * 2 Педагогічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * 3 Медико-біологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * 4 Психологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * 5 Соціологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * 6 Характеристика сучасної діагностичної апаратури, що застосовується при проведенні наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту.

* Наукові дослідження в процесі спортивного тренування, фізичного виховання * Організація та етапи дослідження.* Наукові дослідження в процесі спортивного тренування, фізичного виховання * Організація та етапи дослідження. Основна мета досліджень в теорії фізичного виховання – розкриття закономірностей у формуванні всебічно розвиненої особистості, наукове обґрунтування найбільш раціональних засобів, принципів та методів навчання; оптимальних організаційних форм фізичної культури, спрямованих на зміцнення здоров’я, покращання фізичного розвитку, виховання моральних та вольових рис характеру, рухову підготовленість людини на різних етапах її життя. Дослідження можуть проводитися на різних рівнях. * Емпіричний рівень дослідження пов’язаний із збиранням фактичного матеріалу, його аналізом, описанням отриманих інформаційних матеріалів, встановленням певних об’єктивних зв’язків, всебічним вивченням питань, які цікавлять дослідника. Однак для теорії фізичного виховання недостатньо опису або класифікації емпіричних фактів. Необхідне розроблення концептуальних положень, які відображають сутність фізичної культури, взає мозв’язок її сторін, загальні закономірності її функціонування. Тому більш досконале вивчення предмета дослідження потребує проведення його на іншому рівні. * Теоретичний рівень дослідження спирається на більш глибоке вивчення питань фізичного виховання з застосуванням комплексу певних методів дослідження, аналізом та систематизацією отриманих фактів. Дослідження на теоретичному рівні вирішує найбільш важливі та актуальні проблеми фізичного виховання і розробляє оригінальні системи навчання, розвитку та виховання різних вікових груп населення України.

* Методи досліджень в теорії фізичного виховання і спорту. * Метод – це* Методи досліджень в теорії фізичного виховання і спорту. * Метод – це спосіб отримання наукової інформації для встановлення законо мірних зв’язків, відношень, залежностей та побудови певних нау кових концепцій. * Основну групу складають типові для теорії фізичного виховання методи аналізу та узагальнення, педагогіч ного обстеження та експерименту. Поряд з цим широко застосо вуються методи суміжних наук: фізіології, психології, соціології, антропології та ін.

* Комплексный контроль — этапный, текущий, оперативный: * · эффективность подготовки; * ·* Комплексный контроль — этапный, текущий, оперативный: * · эффективность подготовки; * · скрытые резервы; * · управление адаптационными реакциями; * · оптимизация средств и методов. Этапный контроль оценка возможностей организма лежащих в основе специальной работоспособности Текущий контроль оценка эффективности процесса развития тренированности Оперативный контроль оценка характера (направленности) и напряженности отдельной тренировочной нагрузки

* Основні принципи проведення комплексного дослідження: * 1) регулярність і однакові строки протягом усього* Основні принципи проведення комплексного дослідження: * 1) регулярність і однакові строки протягом усього 4 -х літнього олімпійського циклу, при цьому обов’язково проведення обстеження в строки, що відповідають змаганням чергових Ігор Олімпіади, що дозволяє оцінити ефективність підготовки і вчасно внести відповідні корективи; * 2) поєднання обстежень у лабораторних умовах і безпосередньо в умовах тренувального процесу із застосуванням специфічних для кожного виду спорту навантажень, що дозволяє оцінити як загальну, так і спеціальну тренованість; * 3) комплексна методика обстеження, що включає стандартні методи, що охоплюють основні фізіологічні системи, функціональні проби та додаткові методи залежно від специфіки виду спорту і особливостей його впливу на організм; * 4) однакові методики, час і умови обстеження: проміжок часу між останнім тренуванням і обстеженням, нормальний режим і достатній відпочинок перед ним; * 5) виключення захворювань і перенапруження під час обстеження.

* Педагогічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * Теоретичний аналіз та узагальнення* Педагогічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * Теоретичний аналіз та узагальнення літературних даних — це невід’ємна частина будь-якого наукового дослідження. Однією з суттєвих проблем вивчення літературних даних є дуже швидке зростання обсягу наукової інформації. Для того щоб одержати інформацію з тих питань, які зацікавили дослідника, допомагає бібліографія. Вона описує та систематизує друковані видання і розподіляється на поточну, присвячену опису сучасних публікацій та ретроспективну, яка дає огляд літератури з якого-небудь питання за певний проміжок часу. Бібліографічну характеристику друкованих видань може бути подано у вигляді бібліографічного опису або реферату (короткий вигляд змісту наукової роботи та одержаних результатів). Бібліографічний пошук публікацій з тих питань, які цікавлять дослідника, є першим етапом роботи з книгою.

* Аналіз та узагальнення документальних матеріалів. Багато даних необхідних для дослідження певних питань,* Аналіз та узагальнення документальних матеріалів. Багато даних необхідних для дослідження певних питань, знаходять своє відображення у документах працівників у сфері фізичного виховання і спорту (плани підготовки та їх виконання, результати змагань, дані стосовно розвитку спорту та ін. ). * Анкетування — До документальних матеріалів також відносять спеціально складені з науковою метою анкети та опитувальні листи. Вони відрізняються одне від одного лише обсягом відповідей. В анкеті запитання мають більш лаконічні відповіді — «так» або «ні» , в опитувальному листі відповіді дають у більш розгорнутому вигляді, описовій формі. Анкети та опитувальні листи застосовують частіше на початку дослідження, і вони не можуть бути вирішальними для визначення ефективності якої-небудь методики. * Метод спостереження має чітко сформульовані мету та предмет, за яким воно ведеться; об’єктивну та чітку фіксацію фактів (фото- та кінозйомку, магнітофонний запис, спеціальні протоколи та ін. ). * Одержані наукові дані визначають, порівнюють і на основі цього роблять відповідні висновки та практичні рекомендації.

* Метод хронометрування - Визначення часу, який затрачається на виконання будь-яких дій, і його* Метод хронометрування — Визначення часу, який затрачається на виконання будь-яких дій, і його графічне зображення складають основний зміст хронометру-вання та хронографування. * Вимірювання й фіксація часу проводяться з допомогою різнома-нітних секундомірів, хроноскопів і хронографів. Найпростішим, але найменш точним із цих приладів, є ручний секундомір. * Контрольні тестування допомагають виявити рівень розвитку окремих рухових якостей; оцінити ступінь сформованості навичок з основних рухів (біг, стрибки, метання та ін. ), порівняти рівень рухової підготовленості як окремих дітей, спортсменів, так й груп (контрольної та експериментальної); виявити перевагу та недоліки застосованих засобів, методів навчання та форм організації тренувальних занять, тренувального процесу. * Контрольні «тренування» проводяться за допомогою тестів. Це стандартизовані за змістом, формою та умовами виконання рухові дії, які виконуються з метою визначення рівня фізичного стану дітей на даний період навчання. * • доступність тесту (для дітей та підлітків – зацікавленість); * • зручність для практичного використання; * • забезпечення порівняно швидкого вирішення завдання щодо вимірювання тієї чи іншої здатності; * • забезпечення стійких результатів; * • наявність оціночних таблиць для зіставлення з індивідуальними показниками.

* Тестування – експериментальний метод, який використовується в педагогічних, соціологічних, психологічних та медико-біологічних* Тестування – експериментальний метод, який використовується в педагогічних, соціологічних, психологічних та медико-біологічних методах дослідження. * Тест (англ. test — проба, випробування) визначають як вимірювання або випробування, яке проводиться з метою визначення стану або здатностей спортсмена. * При відбиранні та розроблянні тестів необхідно дотримуватися певних вимог: * • відповідність віковим та кваліфікаційним особливостям випробуваних; * відповідність специфіці спортивної спеціалізації; * • надійність показників; * • інформативність показників в тесті. * Одним із основних показників, який характеризує надійність тесту є валідність. Для її визначення існує кілька способів: порівняння з тестом-еталоном; зіставлення з об’єктивними показниками; розрахунок коефіцієнта валідності (цей спосіб використовують в тому випадку, якщо є кількісна оцінка результатів). Визначаючи валідність, можна використовувати кілька методичних прийомів: * • валідність визначають за допомогою паралельного тесту. Це результати кореляційної залежності двох порівняльних тестів, які одержують за допомогою проби (наприклад, потрійний стрибок — зі стрибками на одній нозі; біг на 30 м — із бігом на 60 м тощо); * • валідність визначають за кореляцією результатів двох досліджень однієї й тієї самої групи (наприклад, дворазове виконання будь-якої вправи (з оцінкою за часом або за балами) і кореляція отриманих результатів.

* Педагогічний експеримент – це метод наукового дослідження, у якому явища та умови, * Педагогічний експеримент – це метод наукового дослідження, у якому явища та умови, що цікавлять дослідника, безпосередньо або опосередковано перебувають під його впливом та контролем. Основне призначення експерименту – це встановлення причинно-наслідкових зв’язків між окремими педагогічними впливами та наслідками, необхідних для більш ефективного способу управління процесом фізичного виховання. * На відміну від пасивного спостереження в процесі експерименту дослідник активно втручається в процес явища, яке вивчається. Залежно від поставлених перед експериментатором завдань та характеру дослідження застосовуються природний, модельний або лабораторний експерименти. * Експеримент може бути спрямовано на виявлення певних фактів або залежностей (абсолютний експеримент) або порівняння яких-небудь показників (порівняльний експеримент). У теорії фізичного виховання об’єктом порівняння частіше є різноманітні засоби, методики, методичні прийоми та ін. * При порівняльному експерименті беруть участь дві або декілька аналогічних за статтю, віком та фізичною підготовленістю групи. Заняття в них відрізняються яким-небудь фактором. Наприклад, в одній групі використовується на занятті найбільш оптимальний спосіб організації дітей для виконання рухів (фронтальний або колового тренування), а в іншій – традиційні способи організації. Наприкінці експерименту визначається, у якій групі досягнуто кращих результатів у формуванні навичок основних рухів. Групу, яка навчається за загальноприйнятою методикою (традиційною), називають контрольною, а іншу – експериментальною. * Математичні методи. У дослідженнях з фізичного вихован ня і спорту широко використовуються методи математичної статистики, їх застосування для аналізу отриманих дає можливість більш об’єктивно оцінити результати експерименту, які відображають у таблицях, діаграмах, графіках. Вони підвищують надійність наукових висновків і створюють певні засади для подальших теоретичних узагальнень.

* Морфологічні методи дослідження : * Визначення повздовжніх розмірів тіла, вимірювання діаметрів тіла,* Морфологічні методи дослідження : * Визначення повздовжніх розмірів тіла, вимірювання діаметрів тіла, обхватних розмірів, * визначення маси тіла, * визначення компонентів маси тіла. * Методи дослідження склепіння стопи: * Візуальний метод дослідження склепіння стопи. * Метод подометрії, плантографії, гоніометрія * Методи вивчення фізіологічних функцій у фізичному вихованні і спорті * Методи вивчення серцево-судинної системи * Методи вивчення дихальної системи * Методи вивчення нервової системи * Методи вивчення м’язової системи * Оцінювання фізичного розвитку * Метод стандартів * Антропометричний профіль * МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ * Методи визначення сили м’язiв * Методи визначення силової витривалості * Методи визначення швидкості * Метод визначення гнучкості * Метод визначення координаційних здібностей * Методи вивчення фізичної працездатності * Методи вивчення розвитку тонкої моторики Медико-біологі чні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту.

* Мета комплексного медико-біологічного контролю. * Медико-біологічний контроль передбачає оцінку стану здоров'я, можливостей різних* Мета комплексного медико-біологічного контролю. * Медико-біологічний контроль передбачає оцінку стану здоров’я, можливостей різних функціональних систем, окремих органів і механізмів, що несуть основне навантаження в тренувальній і змагальній діяльності. * Необхідно відрізняти медичні обстеження та комплексний біологічний контроль. * Метою медичних обстежень є одержання найбільш повної і всебічної інформації про стан здоров’я, фізичного розвитку, функціонального стану організму спортсменів збірних команд України на основних етапах тренувального циклу підготовки. * Метою комплексного біологічного контролю є оптимізація процесу підготовки і змагальної діяльності спортсменів на основі об’єктивної оцінки різних сторін їхньої підготовленості і функціональних можливостей найважливіших систем організму.

* Завдання комплексного біологічного контролю: * комплексна діагностика та оцінка загальної і спеціальної фізичної* Завдання комплексного біологічного контролю: * комплексна діагностика та оцінка загальної і спеціальної фізичної працездатності спортсменів, * визначення рівня резервних можливостей організму спортсмена з урахуванням етапів спортивної підготовки; * визначення рівня функціональної підготовленості з урахуванням даних про стан здоров’я спортсменів, внесення корекції в індивідуальні плани підготовки; * контроль ефективності змагальної діяльності; * виконання параметрів планів спортивної підготовки, окремого тренувального заняття і їхня корекція.

* Біоетичні вимоги до проведення дослідження за участю людей * При проведенні комплексних біологічних* Біоетичні вимоги до проведення дослідження за участю людей * При проведенні комплексних біологічних обстежень за участю спортсменів дуже важливо дотримуватися: * розробленої «Програми комплексного біологічного дослідження особливостей функціональних можливостей спортсменів» (програму, яка розроблена та використовується дослідником), * законодавства України про охорону здоров’я і Хельсинської декларації стосовно участі людей у медико-біологічних дослідженнях. * Спортсмену необхідно пояснити зміст та значущість результатів комплексного біологічного обстеження для подальшої індивідуальної корекції тренувального процесу * Отримати згоду спортсмена на оприлюднення його результатів комплексного обстеження серед тренерського і лікарського складу спортивної команди.

* АНКЕТА-ПОГОДЖЕННЯ * НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ * НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ** АНКЕТА-ПОГОДЖЕННЯ * НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ * НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ * лабораторія «Теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів» * * * Дата заповнення: «______» ___________ 200____ г. * * Призвище_____________________________ * Ім’я________________________________ * По-батькові____________________________ * Рік народження ____, число, місяць «_______» ___________ * Вага, кг _______, Зріст, см ______, стать Ж / М * Вид спорту _____________________________ * Спеціалізація ___________________________ * Спортивный стаж, роки ________ Спорт. кваліфікація_________ * Я повністю ознайомлений(на) з метою, завданнями і методами, а також з іншою інформацією, що стосується комплексного обстеження на експериментальній базі лабораторії теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів НДІ Національного університету физичного виховання і спорту України , яке проводиться у відповідності до Програми, законодавства України про охорону здоров’я і Хельсинскої декларації. * Я згоден(на), що результати комплексного обстеження будут повідомлені мені, тренерському складу команди і лікарю команди для подальшої індивідуальної корекції тренувального процесу. * Я прочитав(ла) та розумію викладене в Програмі пояснення мети та процедури комплексного обстеження особливостей прояву фізичної працездатності і функціональних можливостей спортсмена, оцінки функціонального стану організму. * Я згоден(на) брати участь в комплексних обстеженнях протягом всього періоду моєї спортивної підготовки, як в умовах лабораторії, так і в природних умовах тренувального процесу. * * * ___________ /__________/ * Підпис спортсмена ПІБ * ___________ /__________/ Підпис ПІБ

* Показники, що використовуються в процесі етапного, поточного та оперативного медико-біологічного контролю, повинні* Показники, що використовуються в процесі етапного, поточного та оперативного медико-біологічного контролю, повинні забезпечувати об’єктивну оцінку стану спортсмена, відповідати віковим, статевим, кваліфікаційним особливостям контингенту обстежуваних, цілям і завданням конкретного виду контролю. * Стосовно до умов кожного з видів контролю показники повинні відповідати наступним вимогам: * 1. Відповідність специфіці виду спорту. * 2. Відповідність віковим і кваліфікаційним особливостям спортсменів. * 3. Відповідність спрямованості тренувального процесу. * 4. Інформативність і надійність.

Определение особенностей реакции кардиореспираторной системы на физические нагрузки. Оценка уровня физической работоспособности, •Определение особенностей реакции кардиореспираторной системы на физические нагрузки. Оценка уровня физической работоспособности, • стаж занятий физическими упражнениями, содержания спортивной трекнировки Антропометрия, денситометрия, состав тела, оценка силы основных групп мышц Определение особенностей вегетативной регуляции Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя. Электонейромиографические и психофизиологические исследования

* С Х Е М А ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПНОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ * Этапное* С Х Е М А ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПНОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ * Этапное комплексное обследование спортсменов с применением комплекса тестирующих физических нагрузок рекомендуется проводить 2 -3 раза в год КОМПЛЕКС ТЕСТИРУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК эргометрия, хронометрия спирометрия, газоанализ, пульсометрия, биохимия составляется с учетом задач обследования, спортивной специализации, этапа спортивной подготовки, а также уровня тренированности и возраста спортсменов. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ , проводимые в состоянии покоя – до выполнения комплекса тестирующих нагрузок МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ , проводимые в восстановительном периоде – после выполнения комплекса тестирующих нагрузок Антропометрия, денситометрия, состав тела Векторкардиография Методы математического анализа сердечного ритма Электрокардиография Спирометрия Методы психофизиологии Биохимические методы Методы математического анализа сердечного ритма – 10 мин восстановительного периода Методы психофизиологиии Методы миографии

* С Х Е М А  ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПНОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ* С Х Е М А ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПНОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ Этапное комплексное обследование спортсменов без применения комплекса тестирующих физических нагрузок рекомендуется проводить не реже 5 раз в год. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, проводимые в состоянии относительного покоя (без выполнения комплекса тестирующих нагрузок) Антропометрия, денситометрия, состав тела Векторкардиография. Методы математического анализа сердечного ритма Электрокардиография. Спирометрия Методы психофизиологии Биохимические методы Электронейромиография

* Для оценки реакции кардиореспираторной системы на тестирующие воздействия использовался автоматизированный эргоспирометрический комплекс “Oxycon* Для оценки реакции кардиореспираторной системы на тестирующие воздействия использовался автоматизированный эргоспирометрический комплекс “Oxycon Pro” (“Jager — VIASYS” ) * Регистрируемые показатели : * легочная вентиляция, V E , л/мин * частота дыхания, f Т * дыхательный объем, V T , л * концентрация О 2 и СО 2 в выдыхаемом, F E O 2 , F E CO 2 , % * концентрация О 2 и СО 2 в альвеолярном воздухе, F A O 2 , F A CO 2 , % * потребление О 2 , VO 2 , л/мин * выделение СО 2 , VCO 2 , л/мин * газообменное отношение RQ=VCO 2 /VO 2 * вентиляционные эквиваленты для О 2 (EQO 2 =V E /VO 2 ) и для CО 2 (EQCO 2 =V E /VCO 2 * кислородный пульс VO 2 /HR, мл/уд * частота сердечных сокращений, HR, уд/мин, ”Polar”(Финляндия). * концентрация лактата в капиллярной крови, HLa, ммоль/л

лактат, 10 c лактат , 3 мин «стандартная» нагрузка – 2 Вт/кг лактат, 10 c лактат , 3 мин «стандартная» нагрузка – 2 Вт/кг тестирующая нагрузка ступенчатоповышающейся мощности – «до отказа» восстановительный период «разминка» 1. СХЕМА тестирующей программы с использованием физических нагрузок VO 2 max

* Различие удельного веса факторов функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках* Различие удельного веса факторов функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 м и 1000 м: 1 – аэробная мощность; 2 – анаэробная мощность; 3 – экономичность; 4 – устойчивость; 5 – подвижность; 6 – реализация аэробного потенциала

* Структура функциональной подготовленности спортсменов-лидеров на дистанциях 200 м, 500 м и 1000* Структура функциональной подготовленности спортсменов-лидеров на дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м (вклад фактора в %) спортсмены-лидеры на 1000 м; спортсмены-лидеры на 200 м спортсмены-лидеры на 500 м;

* Структура функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках (мужчины) * Структура функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках (мужчины)

* Структура функциональн ой подготовленно сти (ФП) – вклад факторов в процентах в общий* Структура функциональн ой подготовленно сти (ФП) – вклад факторов в процентах в общий уровень ФП

Динамика мощности нагрузки (W) и скорости потребления кислорода (VO 2) при выполнении 2 -хДинамика мощности нагрузки (W) и скорости потребления кислорода (VO 2) при выполнении 2 -х минутного теста максимальной интенсивности высококвалифицированными спортсменами-байдарочниками, выступающих в одном экипаже на дистанции 500 м

Динамика газообменного отношения (RQ) у спортсменов-гребцов С-2 Динамика мощности работы у спортсменов-гребцов С-2 Динамика газообменного отношения (RQ) у спортсменов-гребцов С-2 Динамика мощности работы у спортсменов-гребцов С-

* энергетические зоны по частоте сердечных сокращений, характеризующие различные тренирующие воздействия физических нагрузок на* энергетические зоны по частоте сердечных сокращений, характеризующие различные тренирующие воздействия физических нагрузок на организм 1 — Зона восстановительной или «нетренирующей» нагрузки. 2 — Зона «аэробной нагрузки»- нагрузка малой интенсивности 3 — Зона «аэробно-анаэробного перехода» — нагрузка средней интенсивности. 4 — Зона «аэробно-анаэробной нагрузки околопредельной интенсивности» An 1. — Зона анаэробной лактатной нагрузки An 2. — Зона анаэробной алактатной (креатинфосфатной) нагрузки

* Методы исследования функции внешнего дыхания. * СПИРОМЕТРИЯ Spiro. Pro Flow. Screen Rhino. Screen* Методы исследования функции внешнего дыхания. * СПИРОМЕТРИЯ Spiro. Pro Flow. Screen Rhino. Screen Master. Scope-P

* Графическое представление спирограммы в динамике шести исследований у квалифицированного спортсмена: - по горизонтали* Графическое представление спирограммы в динамике шести исследований у квалифицированного спортсмена: — по горизонтали – ЖЕЛ в литрах, — по вертикали – динамика скорости выдоха при форсированной спирометрии, л/с. — треугольник по центру – должная величина (модель).

* Повышение объемных параметров спирометрии (ЖЕЛ) свидетельствует о преобладании в предшествующий период спортивной* Повышение объемных параметров спирометрии (ЖЕЛ) свидетельствует о преобладании в предшествующий период спортивной подготовки тренировочных нагрузок в зоне … * восстановительных нагрузок, * аэробных нагрузок и … * … частично в зоне аэробно-анаэробного перехода. * ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД * Повышение скорости выдоха при форсированной спирометрии и максимальной легочной вентиляции отмечается при интенсификации тренировочного процесса * ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

* Текущий контроль 1. Оценка напряженности тренировки, соответствия нагрузок возможностям организма, степени утомления-восстановления, * Текущий контроль 1. Оценка напряженности тренировки, соответствия нагрузок возможностям организма, степени утомления-восстановления, готовности к выполнению последующей программы, эффективности специальных восстановительных мероприятий 2. Оценка соответствия тренировочного эффекта планируемой направленности нагрузки за определенный период тренировки, предрасположенности спортсмена к выполнению нагрузок разной направленности (в данный период времени) 4. Определение наличного адаптационного потенциала – резерва тренируемости для нагрузок определенной направленности (зависимость «доза-эффект» ) 3. Определение степени приближения спортсмена к пику спортивной формы, признаков ее потери или перенапряжения (перетренированности)

* Оперативный контроль 1. Оценка соответствия планируемой и реальной интенсивности и направленности нагрузки в* Оперативный контроль 1. Оценка соответствия планируемой и реальной интенсивности и направленности нагрузки в тренировочных упражнениях (их сериях), в тренировочном занятии в целом 2. Оперативная коррекция тренировочного эффекта отдельных упражнений и тренировочного занятия в целом 3. Оперативная коррекция состояния спортсмена в ходе занятия путем регулирования интервалов и режима отдыха между упражнениями и длительностью частей тренировочного занятия.

* МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА. * МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА.

* Использование методов математического анализа вариабельности сердечного ритма 1) оценка функционального состояния спортсменов с* Использование методов математического анализа вариабельности сердечного ритма 1) оценка функционального состояния спортсменов с целью коррекции их тренировочного процесса; 2) прогнозирование функционального состояния; 3) распознавание механизмов нарушения функционального состояния спортсменов для целенаправленного терапевтического воздействия с целью реабилитации и лечения ; 4) оценка функционального состояния спортсменов непосредственно в естественных условиях тренировочных занятий или проведении функциональных проб в лабораторных условиях [Баевский Р. М. , Мотылянская Р. Е. , 1986].

№ Мощност ь нагрузки (W) относите льно массы тела, Вт/кг W/HLa, Вт/ммоль/№ Мощност ь нагрузки (W) относите льно массы тела, Вт/кг W/HLa, Вт/ммоль/ л VO 2 max/k g, мл/кг/мин ЧСС на 15 -мин восст. периода уд/мин Индекс напряжения на 15 -мин восст. периода ИН, усл. ед. HLa 3 мин, м. Моль/л HLa 7 мин , м. Моль/л Дельт а HLa, м. Моль /л 1 П. И. 3, 84 23, 62 63, 30 88, 1 85, 81 10, 5 11, 6 1, 1 2 С. А. 3, 83 23, 98 53, 00 94, 86 407, 22 11, 8 11, 2 -0, 6 3 Л. О. 4, 48 17, 75 55, 00 103, 72 1694, 50 19, 6 16, 7 -2, 9 4 Б. С. 4, 33 23, 96 61, 90 95, 2 583, 78 12, 5 13, 9 1, 4 5 Ф. С. 3, 94 18, 26 53, 40 106, 49 2849, 00 13, 2 16, 1 2, 9 6 К. Р. 4, 45 30, 80 67, 60 90, 84 875, 75 10, 2 11, 2 1 7 Е. В. 4, 35 28, 88 50, 30 116, 93 3809, 5 11, 2 11, 6 0,

Пример ритмограмм у спортсменов в восстановительном периоде после выполнения физических нагрузок тренировочного занятия ИндексПример ритмограмм у спортсменов в восстановительном периоде после выполнения физических нагрузок тренировочного занятия Индекс напряжения (ИН) 154 -190 усл. ед. Индекс напряжения (ИН) 296 -468 усл. ед. ИН больше 986 -1468 усл. ед.

* Возможные изменения содержания лактата в крови на тестирующие физические нагрузки и оценка состояния* Возможные изменения содержания лактата в крови на тестирующие физические нагрузки и оценка состояния тренированности спортсмена. Направленность изменений Оценка состояния тренированности Снижение содержания лактата в крови при стандартной физической нагрузке Повышение уровня тренированности Повышение содержания лактата в крови при повышении мощности тестирующей нагрузки Усовершенствование анаэробных механизмов энергообеспечения роботы Отсутствие изменений или снижение содержания лактата в крови при повышении мощности тестирующей нагрузки Показатель роста экономизации функций (рост уровня тренированности) Отсутствие изменений содержания лактата в крови при снижении мощности тестирующей нагрузки Снижение уровня тренированности Резкое увеличение содержания лактата в крови при сохранении мощности работы Низкий уровень тренированности

Взаимосвязь (r) мощности нагрузок анаэробного креатинфосфатного (W max 15 c ) и гликолитического (WВзаимосвязь (r) мощности нагрузок анаэробного креатинфосфатного (W max 15 c ) и гликолитического (W max 60 c ) характера с концентрацией лактата в крови после нагрузки у квалифицированных спортсменов: I группа — бег на 100 м II группа — бег на 800 м; III группа — бег на 5000 м. Вид соревновательн ой программы Спортивный результат, м Концентрация лактата, HLa, ммоль∙л -1 Прыжки с шестом 5, 50 – 5, 83 м 6, 02 – 12, 1 Прыжки в длину 8, 09 – 8, 18 м 8, 79 – 14, 0 Прыжки в высоту 2, 28 – 2, 31 м 3, 63 – 7, 23 Концентрация лактата (HLa, ммоль∙л -1 ) в крови на 3 минуте восстановительного периода у квалифицированных спортсменов-прыгунов после выполнения соревновательной программы-0, 68 0, 59 -0, 76 0, 89 -0, 79 0, 71 -1 -0, 8 -0, 6 -0, 4 -0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 1 I группа. III группа r Wmax 15 c. Wmax 60 c

* метод векторкардиографии в подготовке спортсменов * метод векторкардиографии в подготовке спортсменов

* Особенности электрической активности сердца высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся на соревновательной дистанции различной длительности (на* Особенности электрической активности сердца высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся на соревновательной дистанции различной длительности (на примере велоспорта): в гонке на время на 1000 м в командной гонке на 100 км

оценка состояния сердечно-сосудистой системы методами векторкардиографии, электрокардиографии Исследования проводились ежедневно, утром, натощакоценка состояния сердечно-сосудистой системы методами векторкардиографии, электрокардиографии Исследования проводились ежедневно, утром, натощак методы математического анализа особенностей вариабельности сердечного ритма

* Изменение уровня напряжения в регуляторных механизмах адаптации (ИН, усл. ед. ) в состоянии* Изменение уровня напряжения в регуляторных механизмах адаптации (ИН, усл. ед. ) в состоянии покоя и в восстановительном периоде ортостатического воздействия на протяжении учебно-тренировочного сбора в условиях среднегорья у спортсменки О. -Р. И.

Радиотелеметрическая пульсометрия.   GPS - спидометрия. Радиотелеметрическая пульсометрия. GPS — спидометрия.

Динамика частоты сердечных сокращений гребцов – байдарочников различной квалификации прохождении дистанции 1000 метров вДинамика частоты сердечных сокращений гребцов – байдарочников различной квалификации прохождении дистанции 1000 метров в четверке

“ Подвижность ” - скорость (интенсивность) развертывания функциональных реакций в начале физической нагрузки, “ Подвижность ” — скорость (интенсивность) развертывания функциональных реакций в начале физической нагрузки, а также их подвижность, понимаемая как способность быстро и адекватно реагировать, воспроизводить в своих реакциях изменения кислородного запроса на работу при варьировании ее интенсивности при переменном режиме ее выполнения. СТАРТ

СТАР Т СТАР Т

* Денситометр ия * Денситометр ия

* Денситометрия * Денситометрия

* Измерение состава тела методами денситометрии - “TANITA – BC-418 MA” * BMI –* Измерение состава тела методами денситометрии — “TANITA – BC-418 MA” * BMI – весовой индекс : вес /рост (кг·м -2 ). Желаемый диапазон 18. 5 -24. 9. * BMR – базальный уровень метаболизма. Количество энергии, расходуемой телом в состоянии покоя. * FAT% — процент жировой ткани в теле. * FAT MASS – вес жировой ткани в теле (кг). * FFM – вес без жировой ткани (мышцы, кости, вода и др. ) * TBW – общее количество воды в теле (кг). Должно составлять 50 -70% от общей массы тела. Содержание воды больше у мужчин, чем у женщин, из-за большей мышечной массы. * PMS – оценка веса мышечной массы без жировой ткани. * DESIRABLE RANGE – желательный диапазон.

Психологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * характеризующие свойства нейродинамических функций *Психологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. * характеризующие свойства нейродинамических функций * психические процессы (память и внимание) * личностные особенности.

* Исследование свойств нейродинамических функций* методы определения силы, подвижности, соотношения возбуждения и торможения нервных* Исследование свойств нейродинамических функций* методы определения силы, подвижности, соотношения возбуждения и торможения нервных процессов: * — определение времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР); * — определение времени сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) на раздражитель в условиях выбора одного из трех (РВ 1 -3) или двух из трех(РВ 2 -3) предъявляемых сигналов, адресованных к первой (цвета, геометрические фигуры) сигнальной системе; * — определение уровня функциональной подвижности и динамичности нервных процессов (соответственно УФП НП и УД НП); * — определение работоспособности головного мозга (РГМ) — силы нервных процессов; * — исследование реакции на движущийся объект — позволяет оценить такое качество сложной сенсомоторной реакции, как точность реагирования и судить о соотношении (уравновешенности) возбудительного и тормозного процессов в коре головного мозга; * — теппинг–тест, основанный на изменении во времени максимального движения кисти и характеризующий функциональное состояние нервно-мышечного аппарата.

* Возрастная динамика латентного периода ПЗМР (А), РВ 2 -3 (В) у лиц 6* Возрастная динамика латентного периода ПЗМР (А), РВ 2 -3 (В) у лиц 6 – 70 лет — достоверность различий между исследуемыми группами **p<0, 001, *p<0, 05 (Макаренко Н. В. , Лизогуб В. С. , 2005) Возрастная динамика уровня функциональной подвижности нервных процессов у лиц 6 – 70 лет (Макаренко Н. В. , Лизогуб В. С. , 2005)220 240 260 280 300 320 340 360 380 6 -78 -9 10 -11 12 -13 14 -15 16 -17 18 -19 20 -21 22 -23 24 -25 26 -27 28 -30 31 -35 36 -40 41 -50 51 -60 61 -70 А * * Время реакции, мс 350 400 450 500 550 600 650 6 -78 -9 10 -11 12 -13 14 -15 16 -17 18 -19 20 -21 22 -23 24 -25 26 -27 28 -30 31 -35 36 -40 41 -50 51 -60 61 -70 Неспортсмени. Спортсмени В Возрастной период, лет ******* Время реакции, мс 60 70 80 90 100 110 120 130 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -23 24 -25 26 -27 28 -30 31 -35 36 -40 41 -50 51 -60 61 -70 Неспортсмены. Спортсмены Возрастные периоды, лет Раздражителей/мин

Рис. Изменение величин латентного периода простой и сложной зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР, ЛП СЗМР,Рис. Изменение величин латентного периода простой и сложной зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР, ЛП СЗМР, мс), времени обработки 120 сигналов в режиме «обратной связи» (Т общ, с), значения минимальной экспозиции сигнала (Мэ, мс), времени выхода на минимальную экспозицию сигнала (Тмэ, с) и показатель успешности работы головного мозга (ПУР, усл. ед. ) в восстановительном периоде после выполнения физических нагрузок у спортсменов с высоким и низким уровнем функциональной подготовленности (изменения выражены в % от исходного уровня (до выполенения физических нагрузок), принятому за 100%)

   Нейродиагностический комплекс Nicolet Viking Select Электронейромиография Нейродиагностический комплекс Nicolet Viking Select Электронейромиография (ЭНМГ) — метод, основанный на регистрации и анализе биоэлектрической активности мышечных и периферических нервных волокон, как спонтанной, отражающей состояние их в покое и при мышечном напряжении, так и вызванной, т. е. обусловленной электрической стимуляцией нерва или мышцы.

Нейродиагностический комплекс Nicolet Viking Select Электронейромиография (ЭНМГ) — метод, основанный на регистрацииНейродиагностический комплекс Nicolet Viking Select Электронейромиография (ЭНМГ) — метод, основанный на регистрации и анализе биоэлектрической активности мышечных и периферических нервных волокон, как спонтанной, отражающей состояние их в покое и при мышечном напряжении, так и вызванной, т. е. обусловленной электрической стимуляцией нерва или мышцы.

Соціологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. Специфічними та особливо ефективними при вивченніСоціологічні методи дослідження проблем фізичної культури та спорту. Специфічними та особливо ефективними при вивченні малих груп є методи соціометрії. Мала група — реально існуюче утворення, в якому люди об’єднані певною спільною ознакою, спільною діяльністю або живуть в ідентичних умовах, обставинах і певним чином усвідомлюють свою належність до цього утворення. Термін «соціометрія» (лат. societas — спільність, суспільство і metria — вимірювання) означає вимірювання міжособистісних взаємин у групі. Соціометричний метод опитування — один з різновидів опитування, який використовують для вивчення внутрішніх зв’язків з’ясуванням стосунків між членами колективу.

У процедурному аспекті соціометрія є поєднанням методики опитування та алгоритмів для спеціального математичного обчисленняУ процедурному аспекті соціометрія є поєднанням методики опитування та алгоритмів для спеціального математичного обчислення первинних вимірювань. Взаємини між членами колективу з’ясовують на основі таких процедур: — вибір (виражене бажання індивіда до співробітництва з іншим індивідом); — відхилення — негативний вибір (небажання індивіда до співробітництва з іншим індивідом); — нехтування (залишення одним індивідом іншого поза власною увагою). Після створення програми дослідження необхідно виробити соціометричний критерій, тобто питання, яке ставлять усім членам групи з метою з’ясування взаємин між ними. Соціометричний критерій повинен: а) націлювати суб’єкта на вибір іншого члена групи для спільного вирішення певного завдання чи відхилення його; б) не допускати обмежень щодо вибору відхилення будь-кого з членів чітко окресленої групи; в) бути зрозумілим усім членам групи, а також цікавим, якщо не всім, то більшості з них; г) переконувати людину в практичній спрямованості опитування.

Соціометричні критерії поділяють на два основні класи: комунікативний і гностичний. Комунікативні соціометричні критеріїСоціометричні критерії поділяють на два основні класи: комунікативний і гностичний. Комунікативні соціометричні критерії використовують для вимірювання реальних або уявних стосунків у групі, з’ясування бачення кожним членом групи свого безпосереднього оточення. Гностичні соціометричні критерії призначені для відображення уявлень людини щодо її ролі, позиції в групі, а також для з’ясування того, хто, на її думку, обере для спільного вирішення певного завдання саме її, а хто — знехтує. Критерії ранжування. Вони забезпечують можливість для ранжування суб’єктом своїх стосунків з членами групи.

Кінезіологічна система для реєстрації біопотенціалів спортсмена при виконанні різних вправ Кінезіологічна система для реєстрації біопотенціалів спортсмена при виконанні різних вправ

Біомеханічний комплекс «Qualisys» ( а ) та оптико-електронна система «Optojamp» ( бБіомеханічний комплекс «Qualisys» ( а ) та оптико-електронна система «Optojamp» ( б )

Рисунок _ - Біомеханічні комплекси: тренажер стійкості та рівноваги «Sport. KatРисунок _ — Біомеханічні комплекси: тренажер стійкості та рівноваги «Sport. Kat 650 TS» ( а ) та комп’ютерний стабілоаналізатор із біологічним зворотним зв’язком «Стабілан-01 -2» ( б )

Фрагмент комп’ютерної програми реєстрації кінематичних характеристик структури рухів системи «спортсмен―штанга» під час виконанняФрагмент комп’ютерної програми реєстрації кінематичних характеристик структури рухів системи «спортсмен―штанга» під час виконання вправи олімпійським чемпіоном Матіасом Штайнером (Німеччина): 1 ― запис траєкторії руху; 2 – сила дії на штангу з боку спортсмена.

Мобільний біомеханічний комплекс з високою швидкістю фіксації інформації «Contemplates» Мобільний біомеханічний комплекс з високою швидкістю фіксації інформації «Contemplates»

* Дякую за увагу!!! * Дякую за увагу!!!