Скачать презентацию Национален семинар за инвестиране в българските деца с Скачать презентацию Национален семинар за инвестиране в българските деца с

1636dc68b4eacdaa31d3e9089c66dbe9.ppt

  • Количество слайдов: 31

Национален семинар за инвестиране в българските деца с подкрепа от ЕС София 31 октомври Национален семинар за инвестиране в българските деца с подкрепа от ЕС София 31 октомври 2014 г. Юлиус оп де Беке ГД „Трудова заетост“, отдел D 2 Social Europe

Цели на този семинар Да се обсъдят последните тенденции в детската бедност в България Цели на този семинар Да се обсъдят последните тенденции в детската бедност в България Да се обсъди препоръката за инвестиране в децата Да се помисли къде България да насочи усилията си в политиките, за да постигне максимални резултати Да се обсъди как най-добре да се използват фондовете на ЕС с цел изпълнение на препоръката Да се разгледат някои примери за добри практики от други страни в ЕС Social Europe

Еволюция на равнището на деца в риск от бедност или социално изключване (0 -17 Еволюция на равнището на деца в риск от бедност или социално изключване (0 -17 г. ) между 2008 г. и 2012 г. % от населението 0 -17 г. (РБСИ – „в риск от бедност и социално изключване“ означава под 60% от медианния доход + силни материални лишения) Увеличаване на РБСИ Social Europe РБСИ остава стаби лно Намаляване на РБСИ

Ситуацията в България • - • РБСИ и РБ над средното за ЕС, деца Ситуацията в България • - • РБСИ и РБ над средното за ЕС, деца в домакинства с нисък трудов интензитет над средното за ЕС, равнище на децата в домакинства със силни материални лишения отвъд средното за ЕС • - • Липса на стимули за работа при самотни родители и втори работещи членове с нисък доход в домакинството (разходите за грижата за деца и изразено чрез помощи) • Слабо въздействие на семейните помощи върху намаляването на детската бедност, разпределението на семейните помощи не е в полза на бедните, слабо въздействие на социалните трансфери върху намаляването на детската бедност • И двете цели от Барселона за грижата за деца (под 3 г. и между 3 и 6 г. ) не са изпълнени • Необходимост да се ускорят усилията за преход от институционална към качествена алтернативна грижа Увеличаване на стойностите на РБСИ за периода 2008 -2012 г. Висок риск от бедност сред работещите Social Europe

Ефектът върху намаляването на бедността на семейните помощи и детските надбавки през 2012 г. Ефектът върху намаляването на бедността на семейните помощи и детските надбавки през 2012 г. за деца 0 -17 г. е малък в България - само 25%, в сравнение със средно равнище от 40% за ЕС Деца в риск от бедност преди детските надбавки (пенсиите са изключени от надбавките) – 0 -18 г. Деца в риск от бедност след социални трансфери, 0 -18 г. Темп на намаляване на детската бедност поради семейни помощи Social Europe

Формална грижа за деца по възрастови категории (2011 г. ) Настанени в грижа деца Формална грижа за деца по възрастови категории (2011 г. ) Настанени в грижа деца като процент от всички деца в същата възрастова категория Целите от Барселона в подкрепа на равноправието между половете Цел от Барселона за втората възрастова категория: изпълнена И двете цели са изпълнени Близо до някоя цел Една от целите е изпълнена % деца под 3 години Цел от Барселона за първата възрастова категория: изпълнена Никоя от целите не е изпълнена % деца между 3 г. и задължителната училищна възраст Източници: Евростат — EU-SILC 2010 Social Europe Бележки: „близо до някоя цел“ се отнася за страни с около 25 % обхванати деца под 3 -годишна възраст (Финландия) или около 80 % обхванати деца от 3 -годишна възраст до задължителната училищна Education възраст (Австрия, Ирландия).

Публични разходи за образование и грижи в ранна детска възраст като % от БВП Публични разходи за образование и грижи в ранна детска възраст като % от БВП за 2009 г. Разходи за предучилищно образование като % от БВП (3 -6 г. ) Разходи за грижи за малки деца като % от БВП (0 -3 г. ) Източник: база данни на ОИСР за семейства, индикатор PF 3. 1 2009 г. ). Social Europe Education

Пакет за социалните инвестиции • 1/ дава насоки на страните от ЕС как да Пакет за социалните инвестиции • 1/ дава насоки на страните от ЕС как да използват социалните си бюджети по-ефективно и ефикасно, за да гарантират адекватна и устойчива социална закрила • 2/ има за цел да укрепи настоящия и бъдещия капацитет на хората, и да подобри възможностите им да участват в обществото и на пазара на труда; • 3/ насочен е към интегрирани пакети от обезщетения и услуги, които помагат на хората през целия им живот и постигат дълготрайни положителни социални резултати; • 4/ набляга повече върху превенцията, отколкото лечението, като намалява необходимостта от обезщетения. По този начин, когато хората наистина имат нужда от подкрепа, обществото може да си позволи да помогне; • 5/ отправя призив за инвестиране в децата и младите хора, за да се увеличат възможностите им в живота. Social Europe

Препоръка: „Инвестиране в децата: прекъсване на цикъла на неравностойното положение“ Призовава за всеобхватен подход, Препоръка: „Инвестиране в децата: прекъсване на цикъла на неравностойното положение“ Призовава за всеобхватен подход, основан на правата Препоръката има три основни стълба: 1. Достъп до ресурси (т. е. платена работа и подкрепа за доходите на семействата) 2. Достъп до качествени услуги (образование и грижи в ранна детска възраст - ОГРДВ, здравеопазване, жилище) 3. Социално и правно детско участие Подкрепено от серия индикатори Social Europe

Колкото по-рано се започне, толкова по-добре Развитието на мозъка – възможност и инвестиция Невропластичност Колкото по-рано се започне, толкова по-добре Развитието на мозъка – възможност и инвестиция Невропластичност на мозъка § Разходи за здравеопазване, образование, подпомагане на доходите, социални услуги и престъпност Интензивност на развитие на мозъка Публични разходи Зачатие Раждане Възраст Social Europe

ОГРДВ при деца до 3 -годишна възраст има най-висока норма на възвръщаемост Ø Графика ОГРДВ при деца до 3 -годишна възраст има най-висока норма на възвръщаемост Ø Графика 1: възвръщаемост на инвестициите на различните равнища на образование Деца от семейства с нисък социално-икономически статут Норма на възвръщаем ост Деца от семейства с висок социалноикономически статут Предучилищно образование Основно и средно образование Social Europe Висше образование Образование за възрастни

Многобройните ползи от качествено ОГРДВ (за да се прекъсне цикъла на неравностойното положение, е Многобройните ползи от качествено ОГРДВ (за да се прекъсне цикъла на неравностойното положение, е необходима намеса в ранните години) Съществен фактор при участието на родителите на пазара на труда • Силна зависимост между използването на ОГРДВ и равнището на заетост сред жените. Силна отрицателна зависимост между ОГРДВ и ранното отпадане от училище Съществена роля за справяне с детската бедност и прекъсване на цикъла на неравностойното положение поради благотворния дългосрочен ефект на социална мобилност • Липсата на достъп до грижи за децата на разумна цена създава предпоставки семействата с ниски доходи да не търсят работа (може да намали нетния доход с до 50% в страните от ОИСР) • Съществени ползи от качествено ОГРДВ за децата в неравностойно положение (напр. нисък социално-икономически статут, самотен родител, роми, от семейство на мигранти и т. н. ) Social Europe

Не става въпрос само за грижа за децата, но и за достъп до други Не става въпрос само за грижа за децата, но и за достъп до други качествени услуги • Интегриран активиращ подход: най-добре се предоставя помощ чрез работа в сътрудничество между професионалисти в образованието, здравеопазването и социалните услуги от различни агенции. • Здравеопазване: акцент върху мерки за ранна интервенция и превенция (пренатална грижа, кърмене, ваксинации, програми за детско хранене и др. ) • Жилищно настаняване: нарастващ брой семейства остават без дом или живеят във временни жилища (липсата на жилище е здравен риск, много самотни родители са претоварени от разхода за жилище) Social Europe

Стратегия „Европа 2020“ за интелигентно, справедливо и зелено бъдеще • Европейският семестър - ежегодна Стратегия „Европа 2020“ за интелигентно, справедливо и зелено бъдеще • Европейският семестър - ежегодна възможност за мониторинг и дискутиране с държавите членки на напредъка в необходимите икономически и социални реформи. • Тъй като възстановяването е в застой, виждаме все поголям акцент върху социалните въпроси. • Диалогът с ДЧ достига най-високата си точка при т. нар. „специфични препоръки за всяка държава членка“. • ЕК предлага специфичните за всяка държава препоръки, но Съветът е този, който ги одобрява през юни. Social Europe

Преглед на напредъка на изпълнението на специфичните препоръки общо за 2012 и 2013 г. Преглед на напредъка на изпълнението на специфичните препоръки общо за 2012 и 2013 г. Графика 1 Съществен напредък Известен напредък Изцяло изпълнени Никакъв напредък Ограничен напредък Източник: Европейска комисия, европейски семестър, работни документи на службите за 2013 г. и 2014 г. Social Europe

Среден напредък по области на политики през 2013 г. и 2014 г. • • Среден напредък по области на политики през 2013 г. и 2014 г. • • • Финансови услуги Фискална политика Стимули за работа/създаване на работни места Грижа за децата Здравеопазване и дългосрочна грижа АМПТ Бедност и соц. приобщаване Образование Social Europe 60 % 55 % 41 % 40 % 35 33 32 30 % %

Препоръ ки 2012 Препоръ ки 2013 Средно за ЕС (препоръки за 2012 и 2013) Препоръ ки 2012 Препоръ ки 2013 Средно за ЕС (препоръки за 2012 и 2013) Никакъв напредъ к Ограничен напредък Известен напредък Съществен напредък Изцяло изпълнен и Графика 3: Синтетичен индикатор на напредъка на изпълнението на специфичните за държавите членки препоръки за 2012 г. и 2013 г. Източник: Европейска комисия, европейски семестър, работни документи на службите за 2013 г. и 2014 г. Social Europe

Специфични за държавите членки препоръки за 2014 г. , които са важни за Държави, Специфични за държавите членки препоръки за 2014 г. , които са важни за Държави, получили специфични препоръки Тема на политиката децата Подпомагане на доходите BG, ES, HU, IE, IT, LV, PT, RO, UK Ефективност/ефикасност на подкрепата BG, EE, ES, FI, HR, LV, RO ОГРДВ/грижа за децата (достъп, разумна цена, качество) AT, CZ, DE, EE, IT, PL, RO, SK, UK Приобщаващо образование/ ранно отпадане от училище AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, HU, HR, IT, MT, PT, RO, SE, SK, PL Жилища на достъпна цена NL, SE, UK Липса на финансови стимули AT, BE, DE, EE, FR, IE, IT, LU, NL Съчетаване работа/личен живот MT, PL, LU Активиране на младежта Здравеопазване BE, BG, DK, ES, FI, FR, HU, HR, IE, IT, LU, LV, PT, SE, SK, SI, UK BG, ES, LV, RO Ромско приобщаване BG, CZ, HU, RO, SK Social Europe

НАСОКИ ОТНОСНО ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА • (1) НИСЪК ТРУДОВ ИНТЕНЗИТЕТ • Причини НАСОКИ ОТНОСНО ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА • (1) НИСЪК ТРУДОВ ИНТЕНЗИТЕТ • Причини • Общото икономическо състояние, ниски възнаграждения, липса на финансови стимули за втори работещ член/самотни родители, слаби мерки за активност, пречки пред грижата за децата • Насоки относно политиките • Да се гарантира, че работата носи доходи (постепенно оттегляне на подпомагането на работещите като примерно данъчни кредити) • Родителският отпуск ограничен до една или максимум две години • Процедури за гъвкаво работно време • Специално разработени АМПТ, индивидуални съветници по казусите, публични програми за работа Social Europe

Подпомагане на достъпа на родителите до пазара на труда Насочване на допълнителна помощ особено Подпомагане на достъпа на родителите до пазара на труда Насочване на допълнителна помощ особено за самотни родители, втори работещи членове на семейството и за периода след майчинството Специално разработени активни мерки на пазара на труда чрез индивидуална помощ: индивидуални договори, качествени съветници за индивидуални казуси, учене през целия живот, грижата за децата с функция на работно време Субсидирана трудова заетост, социална икономика Процедури за гъвкаво работно време (гъвкавост за почасова заетост и непълно работно време) Social Europe

(2) Високо равнище на РБСИ* • Причини • Нисък размер на обезщетенията, недостатъчно преразпределящи, (2) Високо равнище на РБСИ* • Причини • Нисък размер на обезщетенията, недостатъчно преразпределящи, мудно придвижване, не са пригодени към видовете семейства в риск • Насоки относно политиките • Помощи за деца, жилищни помощи, законов минимален доход • Да се насочат към семейства в неравностойно положение (самотни родители, мигранти, роми) • Обезщетения с проучване на източниците на доходи, но да се внимава за капани на неактивност, заклеймяване и административни разходи • Най-добрата стратегия би била селективен или целеви универсализъм • * под 60% от медианния доход + силни материални лишения Social Europe

(3) Разумна цена и достъп до ОГРДВ • Причини • Голям разход, недостатъчен капацитет (3) Разумна цена и достъп до ОГРДВ • Причини • Голям разход, недостатъчен капацитет и неподходящо начално работно време, отдалеченост, малка продължителност на родителския отпуск, липса на квалифициран персонал • Насоки относно политиките • Намаляване на цената за семействата с ниски доходи, увеличаване на капацитета • Насочване на усилията към децата до 3 -годишна възраст, повишаване на осведомеността за ползите от ОГРДВ • Насърчаване на качествени услуги (съотношение детеперсонал, квалифициран персонал, мониторинг и оценка) • Разработване на съвместни интегрирани услуги (социални, здравни, родителска подкрепа) Social Europe

Образование и грижи в ранна детска възраст: подобряване както на достъпа, така и на Образование и грижи в ранна детска възраст: подобряване както на достъпа, така и на качеството Разширяване на достъпа • Увеличаване на предлагането, особено в отдалечени райони • Разглеждане на пречките за достъп от децата в неравностойно положение (целенасочени мерки, премахване на финансовите бариери, безплатна храна, посредници. . ) Подобряване на качеството • Професионализиране на персонала • Разработване на подходяща за възрастта учебна програма или педагогическа рамка • Установяване на законова рамка и/или механизми за осигуряване на качеството • Разработване на съвместни услуги, които съчетават ОГРДВ, здравна, социална и родителска подкрепа • Подпомагане на нови подходи чрез социални иновации Social Europe

Нови възможности – структурни и инвестиционни фондове през 2014 -2020 г. • По-ясна връзка Нови възможности – структурни и инвестиционни фондове през 2014 -2020 г. • По-ясна връзка със стратегия „Европа“ 2020 и специфичните препоръки за държавите членки • Минимален дял от 21% за ЕСФ в ЕСИФ плюс 20% от ЕСФ заделени за социално приобщаване • Предварителни условия: ромско приобщаване, активно приобщаване, ранно отпадане от училище • Засилен фокус върху ранното отпадане от училище и върху превантивни действия в ранните години • Акцент върху партньорството със заинтересовани страни от неправителствения сектор (етичен кодекс за поведение, януари 2014 г. ) • Тематични цели 8, 9, 10 Social Europe

Заетост (тематична цел 8) ЕСФ - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните Заетост (тематична цел 8) ЕСФ - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица - Интегриране на младите хора на пазара на труда - Равенство между мъжете и жените ЕФРР – услуги за местно развитие и съседство -Цел образование (тематична цел 10) ЕСФ - Предотвратяване на ранното отпадане от училище - Достъп до качествено образование в ранна детска възраст, основно и средно образование ЕФРР – инвестиране в образователни инфраструктури като например ОГРДВ Social Europe

Социално приобщаване (тематична цел 9) ЕСФ - Активно приобщаване - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани Социално приобщаване (тематична цел 9) ЕСФ - Активно приобщаване - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности - Достъп до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени - Борба с дискриминацията и насърчаване на равните възможности - Водени от общността стратегии за местно развитие ЕФРР - Здравна и социална инфраструктура - Възраждане на лишени от добри условия на живот общности - Водени от общността стратегии за развитие Social Europe

Овластяване на децата чрез качествени услуги Интегрирани интервенции в ранните години - Услуги, съчетаващи Овластяване на децата чрез качествени услуги Интегрирани интервенции в ранните години - Услуги, съчетаващи грижа за децата, образование, здравна Ø превенция и родителска подкрепа, реинтеграция на пазара на труда Предоставяне на здравословна жизнена среда - Социални жилища, услуги за управление на дълговете за семействата - Обществени детски площадки, културни и игрови дейности Засилен превантивен подход към закрилата на детето - Превенция на изоставянето - Родителски програми за подкрепа (домашни посещения) - Обстановка на качествена алтернативна грижа за деца, които са изведени от семействата си (малък размер, приемни родители, обучение на персонала…) Social Europe

Младите майки ще успеят (Обединеното кралство, с подкрепата на ЕСФ) Ø • Програма за Младите майки ще успеят (Обединеното кралство, с подкрепата на ЕСФ) Ø • Програма за подкрепа на бременни тийнейджърки и млади майки (14 -19 г. ). Предлагат се консултации и помощ за основни неща като детските грижи и транспорта с цел да се подобри самоуважението им, усъвършенстване на уменията им по математика и английски, и насърчаване на младите майки да продължат с образование или заетост. Social Europe

FEAD: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 3, 8 млрд. € (2014 FEAD: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 3, 8 млрд. € (2014 -2020 г. ) за нефинансова спешна помощ чрез партньорски организации, 105 млн. € за България. Две възможности: • Фокус върху храна и материална помощ + придружаващи мерки за социално приобщаване (OP 1) • Фокус върху нематериални мерки за социално приобщаване 85% съфинансиране от ЕС, възстановяване на разходите чрез единични разходи или еднократни суми, безвъзмездни средства в размер на максимум 100. 000 €. Партньорските организации са публични органи (ЕСФ) или НПО, избрани чрез публични покани за предложения. Social Europe

За повече информация • Обучение чрез национални семинари в 12 държави членки през 2014 За повече информация • Обучение чрез национални семинари в 12 държави членки през 2014 -2015 г. : използване на инструментите на ЕС за изпълнение на препоръката „Инвестиране в децата“ за правителствени служители, които отговарят за подаването на проектни предложения за финансиране от ЕСФ. (До момента са проведени шест в IT, GR, ES, HU, LV, RO, в момента в БГ и още един в IR) • Европейската платформа за инвестиране в децата EPIC (http: //europa. eu/epic/) предлага хранилище с основани на доказателства практики в политиките, които могат да послужат за пример за бъдещи проекти • Ново проучване за паричните трансфери под условие (CCTs) в политиката за децата от TARKI Social Europe

Най-добрият момент за засаждане на дърво беше преди 20 години, а следващият най-добър момент Най-добрият момент за засаждане на дърво беше преди 20 години, а следващият най-добър момент е сегашният! Благодаря за вниманието Social Europe