Скачать презентацию НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ NATIONAL INSTITUTE Скачать презентацию НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ NATIONAL INSTITUTE

78af3ea9d908f418941fc66178c2cd4d.ppt

  • Количество слайдов: 16

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY Българска Академия НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY Българска Академия на Науките бул. Цариградско шосе N 66 Bulgarian Academy of Science 66 Tzarigradsko Shosee boul Настояще и бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е. Артинян, Г. Кошничанов Настоящето но хидроложките прогнози е в пряка връзка с развитието на информационните системи имоделите. Развиват се основно в две посоки: ● Информацие и прогнози на национално ниво. ● Развитие и обслужване на басейново ниво. Бъдещото развитие е насочено към асимилация на информацията на спътниковите и радарни системи и на ГИС базирани модели с разпродолони параметри.

Настоящата информационна систева на национално ниво е базирана на 56 оперативни хидрометрични станции предаващи Настоящата информационна систева на национално ниво е базирана на 56 оперативни хидрометрични станции предаващи ежедневно нива и водни количества ● 56 оперативни. ● 177 режимни

Формиране на хидрологичната прогноза • Получаване и обработване на оперативната информация üтелеграми от филиалите Формиране на хидрологичната прогноза • Получаване и обработване на оперативната информация üтелеграми от филиалите üПрограми за обработване на информацията за вътрешните реки и р. Дунав üобработена информация за всяка хидрометрична станция на базата на временни ключови криви

Създаване на графики на ходографи на избрани реки Създаване на графики на ходографи на избрани реки

http: //hydro. bg • Публикуване на информацията в WEB за обслужване на МОСВ, Гражданска http: //hydro. bg • Публикуване на информацията в WEB за обслужване на МОСВ, Гражданска защита • Изготвяне на карта с актуалното състояние на реките

Ø Използвана прогноза от хидрологични модели • Обслужване на проект за създаване на Европейска Ø Използвана прогноза от хидрологични модели • Обслужване на проект за създаване на Европейска система за предупреждение при наводнения (EFAS) и FLOODGIS Прогноза на европейската система за предупреждение при наводнения EFAS

http: //hydro. bg Хидрологичен коментар и прогноза за наблюдаваните реки Публикуване на прогнозата на http: //hydro. bg Хидрологичен коментар и прогноза за наблюдаваните реки Публикуване на прогнозата на EFAS и коментар на дежурния хидролог

Развитие на прогностичните системи и обслужване на басейново ниво В настоящия момент са създадени Развитие на прогностичните системи и обслужване на басейново ниво В настоящия момент са създадени и действат следните прогностични и информационни системи за оперативно обслужване на басейново ниво: ● Прогноза на наводненията в средното и долно течение на Марица и Тунджа – за нуждите на МОСВ и ГЗ; ● Прогноза на Притока на вода в каскада Арда – за нуждите на. ЕСО; . ● Информационно обслужване и прогнози на оттока на р. Искър – за нуждите на ВЕЦ Своге

http: //plovdiv. meteo. bg • пет дневна прогноза за наводненията по р. Марица и http: //plovdiv. meteo. bg • пет дневна прогноза за наводненията по р. Марица и р. Тунджа • Системата от контролни точки разположени по цялото поречие в местата с чувствителна инфраструктура осигурява гъвкав ГИС базиран WEB интерфейс. • Изработва бюлетини с прогноза на хидрографа на водното количество и еволюцията на нивата спрямо аварийните прагове за всяка контролна точка. Дежурният хидролог може да добавя коментари.

Прогноза на притока в язовирите на НЕК в Родопската яка Задачи: • • • Прогноза на притока в язовирите на НЕК в Родопската яка Задачи: • • • Оперативно ежедневно изчисление на симулиран (с използване на измерени валежи) и прогнозен приток за 3 дена напред (с използване на прогнозиран валеж) в язовирите със стъпка 3 ч. в местата на вливане на основната река и отделно на собствения приток Изчисление на снежните запаси, сума на повърхностния и грунтовия отток в два масива – Западни Родопи и басейна на Арда съответно с площ 3000 km 2 и 5000 km 2. Създаване на устойчива комуникационна структура и двойно архивирана база данни както и интуитивен визуален потребителски интерфейс за обслужване с хидрометеорологична информация на структурите на НЕК – диспечери в ЕСО и Яи. К Територия покрита от моделите: • Басейн на р. Арда • Басейни на каскади Доспат-Въча, Баташки водносилав път и Белмекен-Сестримо

Методи и средства • Използван е 1 D физичен модел за симулиране на повърхностните Методи и средства • Използван е 1 D физичен модел за симулиране на повърхностните процеси ISBA свързан с разпределен хидроложки модел Modcou. Този подход позволява едновременно изчисляване на членовете на водния баланс върху водосбора (снежна покривка, влажност в почвата) и на притока в определени створове от реките. • За изчислението на притока в силно ентропизираните басейни – Баташки водносилов път и Белмекен. Сестримо е използван концептуален подход с участието на параметрите на основните водохващания и деривации захранващи язовирите. • Информационната система използва данните на стандартните валежомери и освен това валеж и температура на въздуха от мрежа от автоматични станции: • 5 метеорологични и 4 хидростанции на НИМХ и 12 метеорологични, 5 хидростанции на ЕСО в басейна на Арда. • В останалите водосбори: 4 метеорологични станции на НИМХ, предстоящ пуск на 5 метеорологични станции на ЕСО.

Резултати • Интегрирана комуникационноинформационна система с WEB сайт за осигуряване на хидро-метеорологична информация и Резултати • Интегрирана комуникационноинформационна система с WEB сайт за осигуряване на хидро-метеорологична информация и прогноза за притока в основните язовири в Родопите на поделенията на НЕК, Родопските общини, БДИБР и МОСВ. Поле на измерения валеж на 28. X. 2010 г. • Оперативни резултати за снежните запаси, изменението на влажността в почвата и полето на валежа върху територията на Родопите. • Текущо обновявана база данни с метеорологични и хидрологични данни и изчисление на приземните полета на Ts [°C], HU[%], Wind [m/s], Ps[Pa], Rg[W], IR[W], Rr[mm], Rs[mm] Симулация с измерени валежи – синя линия и 6 прогнозни хидрографа на оттока на р. Арда в яз. Кърджали за X. 2010 г.

Хидроложка прогноза за р. Искър с използване на Невронни мрежи Hydrological stations Meteorological stations Хидроложка прогноза за р. Искър с използване на Невронни мрежи Hydrological stations Meteorological stations 18700 Iskar river – Novi Iskar 18420 Vladaiska river – Vladaia 18460 Lesnovska river – D. Bogrov 18480 Blato river – Petarch 15600 peak Murgash 15614 Sofia 15613 Cherni vrah 64335 Pancharevo 64305 Bojurishte 64315 Bankia 64680 Novi Iskar 64670 Elin Pelin 64755 Kremikovtsi 64770 Ovcha Kupel 64780 WP Simeonovo 64785 Boiana 64735 Slivnitsa 64610 Stargel Прогнозна метеорологична информация ALADIN Оценка на точността на модела RMSE = 14, 4 E = 0, 797

Основни насоки за бъдещото развитие на хидроложките прогнози в НИМФ Използване на информацията на Основни насоки за бъдещото развитие на хидроложките прогнози в НИМФ Използване на информацията на от дистанционни методи за наблюдение като: - геостационарни и полярни спътници на Eumetsat и NASA, предоставящи площна информация за интинзитет на валежите, водно съдържания на снега , влажност на почвата; - метеорологични радарни системи за наблюдение на интензитета на валежите; ● ● Използване на ГИС базирани модели с разпродолони параметри, които могат да решават въпроси за прогнозиране на разливите и риска от наводнения, воднобалансови въпроси, да подпомагат ресурсните оценки и климатичните промени.

Използване на ГИС инструменти q Проект Марица - Създадена е: - оперативна информационна система; Използване на ГИС инструменти q Проект Марица - Създадена е: - оперативна информационна система; - прогноза на наводненията и залетите територии в реално време; - оценка на потенциално залетите площи про наводнения с различна обезпеченост Модел MIKE 11 MIKE FLOOWATCH

Използване на информация от дистанционни наблюдения на интензитета на валежите v Хидроложка експертиза за Използване на информация от дистанционни наблюдения на интензитета на валежите v Хидроложка експертиза за изясняване на хидроложките процеси причинили наводнението в гр. Цар Калоян Поройно наводнение на 6 -7 Август 2007. Сумарен валеж за четири часа - 189 mm и сума за 24 часа 294 mm. Този валеж е с вероятност веднъж на 10 000 години Радарна и сателитна информация