Скачать презентацию НАБЛЮДЕНИЕ В СЪДИЛИЩАТА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА Скачать презентацию НАБЛЮДЕНИЕ В СЪДИЛИЩАТА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

9900d989992815f9fbb586f7949c68f6.ppt

  • Количество слайдов: 13

НАБЛЮДЕНИЕ В СЪДИЛИЩАТА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В НАБЛЮДЕНИЕ В СЪДИЛИЩАТА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I. Изработване и поддържане на уебсайт на проекта II. Гражданско наблюдение в ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I. Изработване и поддържане на уебсайт на проекта II. Гражданско наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи закрила III. Изготвяне на аналитичен доклад IV. Представяне на аналитичния доклад

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I. Изработване и поддържане на уебсайт на проекта. abm-bg. org o информация ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ I. Изработване и поддържане на уебсайт на проекта. abm-bg. org o информация за целите и задачите на проекта, неговите резултати, месечни отчети и доклади o връзки към ресурси за страни на произход например Refworld, Amnesty International и др. o портал за информация по бежанско право

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ II. Гражданско наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ II. Гражданско наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи закрила Наблюдавани съдилища: o o Административен съд София – град Върховен административен съд Административен съд – гр. Хасково Районен съд – гр. Свиленград

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ Предмет на наблюдението: o Присъствие на процесуален представител на бежанеца o Присъствие ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ Предмет на наблюдението: o Присъствие на процесуален представител на бежанеца o Присъствие на служебен защитник, назначен по реда на ЗПП o Подготвеност на служебния защитник по специфичната материя на бежанското право o Присъствие на преводач по време на съдебното заседание o Адекватност, точност и своевременност на превода

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ o Поведение на съдията в залата при водене на делото; o Присъствие ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ o Поведение на съдията в залата при водене на делото; o Присъствие на настойник, попечител, социален работник, в случаите, когато е приложимо o Прояви на дискриминация, расизъм, ксенофобия, нетолерантност по време на наблюдаваните съдебни заседания, по време на заседанията

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ o Брой случаи на лица търсещи закрила, настанени в специален дом за ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ o Брой случаи на лица търсещи закрила, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци, които 1. присъстват лично по време на съдебното заседание, 2. представлявани са от назначен служебен защитник или адвокат, 3. отсъстват и не се представляват по време на съдебното заседание/. o Брой и продължителност на съдебните заседания по конкретно дело, причини за отлагане и забавяне, спазване на реда вътре и пред съдебната зала.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ Фокусът на наблюдението ще се постави върху производствата на уязвимите групи - ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ Фокусът на наблюдението ще се постави върху производствата на уязвимите групи - непридружени деца и жени, търсещи закрила. В основата на набюдението се поставя не отделното дело, а отделното заседание, доколкото повечето от делата преминават през повече от едно заседание. В рамките на проекта се предвижда наблюдение на 200 съдебни заседания.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ III. Изготвяне на аналитичен доклад. ЦЕЛ: o Изследване на съществуващата националната нормативна ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ III. Изготвяне на аналитичен доклад. ЦЕЛ: o Изследване на съществуващата националната нормативна уредба в областта на осигуряване на достъпа до правосъдие и ефективно упражняване на правото на защита на търсещите закрила в РБългария по време на административни и наказателни дела o Анализ на предоставянето на правна помощ като гаранция за ефективно упражняване на правото на защита на бежанците в РБългария.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ Оценките в доклада ще се фокусират върху: o Идентифицирани нужди от усъвършенстване ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ Оценките в доклада ще се фокусират върху: o Идентифицирани нужди от усъвършенстване на нормативната уредба в контекста на: - достъп до правосъдие и справедливия съдебен процес - ефективното упражняване на правото на защита по дела с участието на търсещи закрила - предоставянето на правна помощ на търсещите закрила - гаранции за ефективно прилагане на разпоредбата на чл. 279, ал. 5 от НК.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ o Идентифициране на добри и лоши практики в контекста на подобряване на ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ o Идентифициране на добри и лоши практики в контекста на подобряване на диалога между съдилищата, прокурата и неправителствения сектор o Подобряване на прозрачността и отчетността на съдилищата пред гражданите, в частност относно съдебните производства по бежански дела

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ IV. Представяне на аналитичния доклад o като инструмент за дейности по застъпничество ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ IV. Представяне на аналитичния доклад o като инструмент за дейности по застъпничество за промяна или подобряване на практиките/законодателството във връзка със съдопроизводства по бежански дела. o като основа на процес на застъпничество за промяна или подобряване на практиките/законодателството при съдопроизводство по бежански дела.

ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО