Скачать презентацию на старши възпитател ПЕПА БОГОМИЛОВА КЪНЕВА преподавател начален Скачать презентацию на старши възпитател ПЕПА БОГОМИЛОВА КЪНЕВА преподавател начален

9d21695f5c41e01228a0263101007dc6.ppt

  • Количество слайдов: 24

на старши възпитател ПЕПА БОГОМИЛОВА КЪНЕВА преподавател начален етап на основното образование ІІV клас на старши възпитател ПЕПА БОГОМИЛОВА КЪНЕВА преподавател начален етап на основното образование ІІV клас в СОУ “Ангел Калралийчев”, гр. Стражица

n n ЧАСТ І. Раздел 1. Общи сведения. Раздел 2. Педагогическа дейност. Раздел 3. n n ЧАСТ І. Раздел 1. Общи сведения. Раздел 2. Педагогическа дейност. Раздел 3. Научнометодическа дейност. n ЧАСТ ІІ. n Приложения.

ЧАСТ І. Раздел 1. Общи сведения. А. Дейността на преподавателя е свързана с реализиране ЧАСТ І. Раздел 1. Общи сведения. А. Дейността на преподавателя е свързана с реализиране на организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с: - ученици; - родители; - учители и възпитатели; - управленски и административен персонал; - експерти в РИО на МОМН; - институти и звена за квалификация на учители. Б. Европейски формат на Автобиография – (Приложения).

ЧАСТ І. Раздел 1. Общи сведения. n n n Член на Методическото обединение на ЧАСТ І. Раздел 1. Общи сведения. n n n Член на Методическото обединение на възпитателите; Секретар на заседанията на Педагогическия съвет; Участие в работни групи с определена насоченост.

ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. n n n Фокусиране върху индивидуалните потребности и ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. n n n Фокусиране върху индивидуалните потребности и включване на учениците в УВП; Постигане на положителни промени в личността на учениците, овладяване на трайни знания, умения, навици, отношения; Надграждане на знанията на учениците; Учене за знания; Толерантност към индивидуалните различия.

ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: - Планиране и подготовка на възпитателнообразователната ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: - Планиране и подготовка на възпитателнообразователната дейност; - Провеждане на адекватно обучение по съответните предмети; - Използване на актуални образователновъзпитателни стратегии, даващи оптимални резултати, отговарящи на ученическите потребности, стимулиращи личностното развитие, реализиращи вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. n n n Обогатяване на УВП с интересни ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. n n n Обогатяване на УВП с интересни и необходими факти; Използване на УТС и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретни учебни ситуации; Възпитаване и усвояване на знания, умения, навици, отношения и ценности във всяка възраст и чрез целия учебен процес; Положително отношение към УВП; Изграждане на стратегии за самостоятелно учене и учене през целия живот.

ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. n n n Учениците да осъзнаят, че учебната ЧАСТ І. Раздел 2. Педагогическа дейност. n n n Учениците да осъзнаят, че учебната дейност е съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, поемане на отговорност за собственото учене, действия и поведение; Диагностика, оценяване, отчитане постиженията на учениците в процеса на самоподготовка; Опазване живота и здравето на учениците.

ЧАСТ І. Раздел 3. Научно-методическа дейност. Методически материали: - Образователни планове, програми и учебна ЧАСТ І. Раздел 3. Научно-методическа дейност. Методически материали: - Образователни планове, програми и учебна методическа литература; - Използване на ИКТ в образователния процес. ( В Приложения. ) - Диагностични средства за оценка ( В Приложения. ) n

ЧАСТ І. Раздел 3. Научно-методическа дейност. Участие в обучения, семинари, курсове и други форми ЧАСТ І. Раздел 3. Научно-методическа дейност. Участие в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво; n Дипломи, удостоверения, сертификати. ( Приложения). n

ЧАСТ І. Раздел 3. Научно-методическа дейност. Самоподготовка; n Организиран отдих и спорт; n Дейности ЧАСТ І. Раздел 3. Научно-методическа дейност. Самоподготовка; n Организиран отдих и спорт; n Дейности по интереси; n Проекти; n Снимков материал. (Приложения). n

ЧАСТ ІІ. Приложения. Приложение: Европейски формат на автобиография Лична информация Име: Пепа Богомилова Кънева ЧАСТ ІІ. Приложения. Приложение: Европейски формат на автобиография Лична информация Име: Пепа Богомилова Кънева Адрес: ул. ”Възраждане” 27, гр. Стражица, Р България Телефон: 0878/52 -74 -19 E-mail: [email protected] bg Националност: България Дата на раждане: 15. 02. 1964 n

ЧАСТ ІІ. Приложения. n n n Дати (от-до) Име и адрес на работодателя Заемана ЧАСТ ІІ. Приложения. n n n Дати (от-до) Име и адрес на работодателя Заемана длъжност 1984 г. – 1990 г. ОУ с. Ново Градище Начален учител Дати (от-до) Име и адрес на работодателя Заемана длъжност 1990 г. – 2008 г. НУ с. Благоево Начален учител Дати (от-до) Име и адрес на работодателя Заемана длъжност 2008 г. – 2009 г. НУ с. Царски извор Начален учител Дати (от-до) 2009 г. – до момента Име и адрес на работодателя СОУ гр. Стражица Заемана длъжност Начален учител, ст. възпитател

ЧАСТ ІІ. Приложения. Образование и обучение. - Дати (от-до) - Име и вид на ЧАСТ ІІ. Приложения. Образование и обучение. - Дати (от-до) - Име и вид на обучаващата или образователна институция - Придобита квалификация - Ниво на нац. квалификация 1982 г. – 1984 г. ПИНУ”Д-р П. Берон” гр. Шумен Начален учител Специалист - Дати (от-до) - Име и вид на обучаващата или образователна институция - Придобита квалификация - Ниво на нац. квалификация 2003 г. – 2005 г. ВТУ”Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново ПНУП Бакалавър - Дати (от-до) - Име и вид на обучаващата или образователна институция - Придобита квалификация - Ниво на нац. квалификация 2005 г. – 2007 г. ВТУ”Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново ПДСОП Магистър

ЧАСТ ІІ. Приложения. Лични умения и компетенции. n ДОКУМЕНТИ, ДИПЛОМИ, СЕРТИФИКАТИ…. 1. Диплома за ЧАСТ ІІ. Приложения. Лични умения и компетенции. n ДОКУМЕНТИ, ДИПЛОМИ, СЕРТИФИКАТИ…. 1. Диплома за полувисше образование, образователна степен – специалист, от 1984 г. 2. Диплома за висше образование, образователна степен – бакалавър, от 2005 г. 3. Диплома за висше образование, образователна степен – магистър, от 2007 г. 4. Удостоверение “Методика на обучението по БДП І-VІІІ клас” – 2004 г. 5. Удостоверение “Интерактивни методи на възпитанието и обучението по БДП” – 2007 г. 6. Удостоверение “Обща компютърна грамотност” 2011 г. 7. Удостоверение “Работа с компютри и ИТ за 1 -4 клас” – 2012 г. 8. Сертификат “Разработване на документацията и организация на педагогическия процес за деца със СОП.

ЧАСТ ІІ. Приложения. Социални умения и компетенции Майчин език: Български език n Друг език: ЧАСТ ІІ. Приложения. Социални умения и компетенции Майчин език: Български език n Друг език: Руски език СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: - Съвместно съжителство с други хора в мултиетническа среда, в ситуации, при които комуникацията и екипната работа са от съществено значение; - Отлични комуникативни умения; - Способност за работа в екип; - Коректност; - Отговорност; - Организираност. n

ЧАСТ ІІ. Приложения. Технически умения и компетенции. - Работа с компютри – Windows, MS ЧАСТ ІІ. Приложения. Технически умения и компетенции. - Работа с компютри – Windows, MS Office, I –net, Microsoft Power Point - Удостоверение “Обща компютърна грамотност” 2011 г. - Удостоверение “Работа с компютри и ИТ за 1 - 4 клас” – 2012 г.

ЧАСТ ІІ. Приложения. n n n n ” Работа по Проект “Подобряване качеството на ЧАСТ ІІ. Приложения. n n n n ” Работа по Проект “Подобряване качеството на образованието…”; Самостоятелни работи по самоподготовка; Тестове; Презентации; Учебни планове; Учебни програми; Годишни разпределения за часовете “Дейности по интереси”.

ЧАСТ ІІ. Приложения. Снимков материал n 2008 – 2009 г. НУ”Иван Вазов” с. Царски ЧАСТ ІІ. Приложения. Снимков материал n 2008 – 2009 г. НУ”Иван Вазов” с. Царски извор, общ. Стражица, І. клас n Педагогическият персонал

ЧАСТ ІІ. Приложения. Снимков материал. n 2010 – 2011 уч. год. “Мини абитуриенти” – ЧАСТ ІІ. Приложения. Снимков материал. n 2010 – 2011 уч. год. “Мини абитуриенти” – Завършване на начален етап на основното образование ІV в. клас

ЧАСТ ІІ. Приложения. Снимков материал n n n ІV. ПИГ – 2 б и ЧАСТ ІІ. Приложения. Снимков материал n n n ІV. ПИГ – 2 б и 2 в класове; Занимания по интереси – “Спорт и туризъм”; Спорта подпомага правилното психофизическо развитие на учениците

ЧАСТ ІІ. Приложения. n n Спорта обогатява двигателната култура на учениците; Изпълнява ролята на ЧАСТ ІІ. Приложения. n n Спорта обогатява двигателната култура на учениците; Изпълнява ролята на антистресор и отдушник на натрупаното психоемоционално и умствено напрежение от другите училищни и битови дейности.

ЧАСТ ІІ. Приложения. n n Поставяне основите на хармонично физическо и двигателно развитие; Формиране ЧАСТ ІІ. Приложения. n n Поставяне основите на хармонично физическо и двигателно развитие; Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на генетично заложената у децата “любов към движението”.

Благодаря за вниманието! n n Старши възпитател ПЕПА БОГОМИЛОВА КЪНЕВА СОУ”А. Каралийчев” гр. Стражица Благодаря за вниманието! n n Старши възпитател ПЕПА БОГОМИЛОВА КЪНЕВА СОУ”А. Каралийчев” гр. Стражица E-mail: [email protected] bg Мобилен телефон: 0878/52 -74 -19