Скачать презентацию MVME Seminar Technical Issues Műszaki kérdések Budapest Скачать презентацию MVME Seminar Technical Issues Műszaki kérdések Budapest

e9cf1c0c1f6b052d3e5793b5d83d8f22.ppt

  • Количество слайдов: 46

MVME Seminar Technical Issues – Műszaki kérdések Budapest, 07 December 2010 Charles-Antoine RIVIERE UIP MVME Seminar Technical Issues – Műszaki kérdések Budapest, 07 December 2010 Charles-Antoine RIVIERE UIP Technical Coordinator 1

Presentation of the UIP AZ UIP bemutatása Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues Presentation of the UIP AZ UIP bemutatása Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 2

UIP – Who we are? Founded in 1950, the International Union of Private Wagons UIP – Who we are? Founded in 1950, the International Union of Private Wagons encompasses today 15 national associations within the EU and has its seat in Brussels. Az 1950 -ben alapított, brüsszeli székhelyü UIP 15 EU tagország nemzeti szövetségeit tömöríti. It represents owners, loaders, users and other parties interested in about 180. 000 private rail freight wagons running in Europe Közel 180 000 Európában futó magántulajdonú vasúti tehervagon tulajdonos, töltő, használó és egyéb felet képvisel. Kik vagyunk? The economic importance of the fleet of private wagons is a combined result of specialization and use of efficient logistic processes such that the total European wagon fleet produces nearly half of all tonne-kilometres carried. A magánkocsi flotta gazdasági fontossága a specializáció és a hatékony logisztikai folyamatok kombinációjának köszönhető, mellyel a teljes európai vagonflotta az elszállított tonna-kilométer teljesítmény felét adja. Charles-Antoine Rivière MVME conference - Technical issues December 7, 2010 3

UIP – Who we are? Kik vagyunk? The UIP represents the interests of its UIP – Who we are? Kik vagyunk? The UIP represents the interests of its members at the European Union and other international organizations. It carries out research in the fields of technology, operations, economics and marketing and looks after the interest of the private wagon by contributing to the drawing up of international regulations and guidelines. Az UIP a tagok érdekeit képviseli az Európai Unióban és egyéb nemzetközi szervezetben. Müszaki, müködési, gazdasági és marketing kutatásokat folytat, illetve a nemzetközi szabályozáshoz és irányelvek felállításában való hozzájárulásával védi a magánkocsik érdekeit. The UIP’s main objective is to guarantee a future for the private wagon within a liberalized rail freight sector, aiming at always safe and more efficient and competitive railway transport. Az UIP fö célja a magánkocsik jövöjének biztosítása a liberalizált vasúti teherszállítási szektor keretei között, mindig a biztonságos, hatékonyabb és versenyképesebb vasúti szállításra törekedve. Indispensable prerequisite for pursuing this objective is to increase the market share of rail freight transport. Within the framework of its European activities UIP actively supports together with its partner organizations all corresponding European liberalization policy endeavours. Ezen cél elérésének elengedhetetlen előfeltétele a vasúti áruszállítás részarányának növelése. Az európai tevékenységének keretein belül az UIP partner szervezeteivel Charles-Antoine Rivière aktívan támogat minden ilyen irányú európai MVME conference - Technical issues együtt liberalizálási törekvést. December 7, 2010 4

What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Az UIP important role UIP’s What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Az UIP important role UIP’s fontos szerepe In the course of liberalisation and harmonisation of the sector, which was commanded by the EU with the well known directives on high speed transport, conventional transport and safety, and which were beneficiary to the private and mainly small enterprises, the actors of the sectors were requested to participate actively to their organisation. A szektor a jól ismert nagy sebességű szállítási, konvencionális szállítási és biztonsági EU direktívák által elrendelt liberalizációja és harmonizációja során a szektor szereplői, és különösen a sokat profitáló kis magán vállalkozások felkérésre kerültek, hogy aktívan vegyenek részt a szervezeteik munkájában. To implement the directives, 16 TSIs (Technical Specifications for Interoperability) were set up; some of them are currently revised. Yet the word «specifications » is misleading because they are clearly legal texts, which the Member States must absolutely transpose in their national legislations. As further help to implementation, around 80 European standards were and still are to be completed or created. Although standards are usually recommendations, they become comparable to laws as soon as they are referred to in a TSI, i. e. a law. A direktívák alkalmazása érdekében 16 TSI (Interoperabilitás Műszaki Specifikációi) került létrehozásra, melyekből néhányat most világítanak át. A „specifikáció” szó azonban félrevezető, mert ezek tisztán jogi szövegek, melyeket a tagállamoknak a saját jogrendjükbe át kell emelni. Az alkalmazás további segítésére közel 80 európai szabvány befejezése és létrehozása történt meg és történik. Mindazonáltal a szabványok általában ajánlások, jogerőre emelkednek, ha a TSI-ben, illetve a törvényben meghivatkozásra kerülnek. Charles-Antoine Rivière MVME conference - Technical issues December 7, 2010 5

What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Bizottsági munka az UIP-ben Committee What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Bizottsági munka az UIP-ben Committee works at the UIP Belsö ülések Internal Meetings Menedzsment, Igazgatósági , Műszaki bizottságok, RSRD² projekt, … Management, Director’s , Technical Committees, RSRD² project, … Külsö ülések External Meetings GCU (JC, PEX, müszaki mellékletek, …), GCU (JC, PEX, technical annexes, …), ERA (TSIs, ECM, ERA TF, ERATV, …), Szektor (GRB, JSG, …), DG MOVE (Telematikus, Zaj, …), Sector (GRB, JSG, …), DG MOVE (Telematic, Noise, …), OTIF (RID/ADR, müszaki szakértői csoport, …) OTIF (RID/ADR, technical expert group, …) Az UIP szakértők közel 40 európai szintű munkacsoportban vesznek részt. Almost 40 working Groups at the European level to cover by the UIP’s members. További adatok: UIP weblap: More specifics: UIP homepage: http: //www. uiprail. org/category. php? scategory=2 Charles-Antoine Rivière MVME conference - Technical issues December 7, 2010 6

What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? UIP strives. UIP tight cooperation What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? UIP strives. UIP tight cooperation with member associations Az for szoros együttműködésre törekszik a tagszövetségekkel Current information: § UIP Newsletter – regularly twice a year § UIP Flash-News – publication depending on current topics § Technical Newsletter – 12 times a year; publication linked to the milestones of the working groups Aktuális információk: § UIP hírlevél – évente kétszer § UIP gyorshírek – aktuális témák függvényében § Műszaki hírlevél – évente 12 alkalommal; a munkacsoportok eredményeihez kapcsolódóan A new website under development in order to increase the daily cooperation with our members and to increase the quality of the flow of information Az új honlap fejlesztés alatt áll, hogy a tagokkal való napi kooperáció bövüljön és az információáramlás minősége javuljon A Working Group is set up within the UIP in order to think about the “new UIP”. Külön munkacsoport az UIP-n belül az „új UIP”ről. Charles-Antoine Rivière MVME conference - Technical issues December 7, 2010 7

What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? New address Új cím Move What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? New address Új cím Move in summer 2009 / Költözés 2009 -ben New address / Új cím: Av. Herrmann Debroux 15 A Tel : +32 26 72 88 47 1160 Brüssel Fax: +32 26 72 81 14 Belgien e-mail: [email protected] org Homepage: www. uiprail. org Good connections / Jó közlekedési kapcsolatok Public transportation „in front of the door“ / tömegközlekedés az ajtó előtt Metro Line 5 Station « Herrmann Debroux » Tram Line 94, Station « Herrmann Debroux » 16 Km away from airport / 16 km-re a reptérről EU Commission, Parliament and other associations of the sector CER, UNIFE, EIM, UIRR, etc. as well as the standards bodies CEN and CENELEC are reachable in less than 20 minutes Az EU Bizottság, Parlament és a szektor szövetségek CER, UNIFE, EIM, UIRR, stb. , illetve a CEN és CENELEC szabványügyi szervezetek 20 percen belül elérhetőek. ERFA office „door to door“ Az ERFA irodája közvetlenül a szomszédban Charles-Antoine Rivière MVME conference - Technical issues December 7, 2010 8

What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Az Önök UIP Team in What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Az Önök UIP Team in Brussels Your csapata Brüsszelben Isabelle Brahy Secretariat Titkárság Charles-Antoine Rivière Dr. -Ing. Holger Segerer Secretary General (since January 2010) Főtitkár 2010. január óta MVME conference - Technical issues Charles-Antoine Rivière Technical Co-ordinator Műszaki koordinátor December 7, 2010 9

Technical issues Müszaki kérdések Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 Technical issues Müszaki kérdések Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 10

Technical issues – müszaki kérdések 2010 has been an important milestone in railway sector’ Technical issues – müszaki kérdések 2010 has been an important milestone in railway sector’ s life: TF maintenance - ECM certification – deadline: June 2010 - GCU: new amendments and proposals - WAG TSI 2010. Fontos mérföldkő a vasúti szektor életében: Karbantartási munkacsoport - ECM tanúsítás – határidő: 2010 június - GCU: új módosítások és javaslatok - WAG TSI 2011 will be the starting point of implementation and time to continue to develop other important issues - Noise TSI - RSRD² project and TAF TSI 2011. lesz a bevezetés kezdőpontja és egyéb fontos kérdések fejlesztésének ideje - TSI Zaj - RSRD² project és TAF TSI Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 11

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Az ERA munkacsoport által kidolgozott Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Az ERA munkacsoport által kidolgozott közös szektor program teljeskörű alkalmazása The Joint Sector Program worked out in the ERA Task Force was fully adopted - • European Action Program: A Visual Inspection of the European wheelset/axle population (according to EVIC) A more in-depth investigation of samples of wheelsets from defined operating areas A European-wide implementation of systematic traceability of wheelset maintenance Collection of data will start from 01. 08. 2010 The data will be recorded in a filterable electronic system at latest from 01. 2012 onwards. - • Európai akcióterv: Európai kerékpár és tengelyállomány vizuális vizsgálata (EVIC szerint) Bizonyos működési területekről származó kerékpár minták mélyrehatóbb vizsgálata Szisztematikus kerékpár-követési rendszer bevezetése Európa-szerte adatgyűjtés 2010. 08. 01 -től Az adatokat legkésőbb 2012. 01 -től egy leválogatható elektronikus rendszerben kell tárolni. • Confirmation of the European standard axle load of 20 t for UIC Type A axles (and the special cases, e. g. France, Belgium, Sweden) • UIC A típusú tengelyekre szabványos 20 tonnás tengelyterhelésének európai megerősítése (és a különleges esetek, pl. Franciao. , Belgium, Svédo. ) • Clarification: new (design) standards are not applicable on existing/old designs • Tisztázás: az új tervezési szabványokat nem kell a meglévő/régi tervekre alkalmazni • European Common Criteria for Maintenance • Egységes európai karbantartási követelmények CA. Rivière Technical issues 07. 12. 2010 12

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1 st element of Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1 st element of the European Action Program: Visual Inspection program of the European wheelset/axle population The whole European wagon fleet will be subject to a Visual Inspection of the axle status Goal: • to sort out axles from operation according to EVIC • to record a set of minimum data for the inspected axles • to remove from service (immediately or after unloading) axles not complying with the Minimum Acceptance Criteria (axles with a high presumption of damages in favour of causing cracks) and • to hand over removed axles to heavy maintenance with appropriate treatment and NDT When/where: As soon as a wagon enters a WS and at least when wagon is lifted or on pits CA. Rivière Az európai akcióprogram 1. eleme: Az európai kerékpár/tengely állomány vizuális vizsgálata A teljes európai vagonállományt alá kell vetni a tengelyek vizuális állapotvizsgálatának Cél: • a hibás tengelyek kisorolása az EVIC szerint • egy minimális adatmennyiség összegyűjtése az átvizsgált tengelyekről • azon tengelyek kivonása a forgalomból (azonnal vagy ürítést követően), melyek nem teljesítik a minimálisan elfogadható követelményeket (nagy valószínűséggel sérültek, különös tekintettel azokra, ahol repedések keletkezhetnek) • a kiszerelt kerekek megfelelő karbantartásra és sérülésmentes vizsgálatra történő átadása Mikor/hol: Amint a vagon műhelybe kerül és legalább akkor, ha a vagon megemelésre vagy aknára kerül Technical issues 07. 12. 2010 13

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1 st element of Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1 st element of the European Action Program: Visual Inspection program of the European wheelset/axle population Az európai akcióprogram 1. eleme: Az európai kerékpár/tengely állomány vizuális vizsgálata • 2 European “Train the Trainers” trainings for Joint EVIC bodies 2 európai „tréning a trénereknek” képzés a Közös EVIC testületek számára • 15 member states integrated 15 tagállamot integrál • ca. 50 training sessions in member states (workshops, keepers, RUs) Közel 50 képzés a tagállamokban (műhelyek, üzembentartók, vasúti vállalkozások) • > 750 trainers and workshop staff trained több mint 750 tréner és műhelyi személyzet kiképezve • EVIC docs in 10 languages EVIC dokumentációk 10 nyelven • EVIC started from 01. 04. 2010 Az EVIC 2010. 04. 01 -én indult • More than 310. 000 axles checked up to November 2010 Novemberéig több mint 310 000 tengely került ellenőrzésre • Implementation in GCU progressing A GCU-ba való beépítés folyamatban CA. Rivière Technical issues 07. 12. 2010 14

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1 st element of Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1 st element of the European Action Program: Visual Inspection program of the European wheelset/axle population CA. Rivière Technical issues Az európai akcióprogram 1. eleme: Az európai kerékpár/tengely állomány vizuális vizsgálata 07. 12. 2010 15

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 2 nd element of Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 2 nd element of the European Action Program: the Sampling Programme Az európai akcióprogram 2. eleme: The 2 nd element of the European Action Program: program Mintavételi the Sampling Programme For the UIP: 6 000 axles have to be checked through a dedicated process (24 000 axles checked by the Sector). A mintavételi program célja az EVIC hatékonyságának elemzése a repedések felderítésében Az UIP részéről: 6 000 tengelyt kell megvizsgálni az eljárás során (a teljes szektorban 24 000 tengelyt) For the UIP, the checks are performed by GATX, VTG, ERMEWA and WASCOSA: 1500 checks per keeper, within 1 year (June 2010 – Mai 2011) Az UIP részéről a GATX, VTG, ERMEWA és a WASCOSA végzi el a teszteket: 1500 ellenőrzés üzembentartónként, 1 éven belül (2010 júniustól – 2011 májusig) Because of the low number of inspected wheelset at the moment it’s not possible to draw conclusions from the available data. A vizsgált kerékpárok alacsony száma miatt jelenleg nem lehetséges a rendelkezésekre álló adatokból következtetéseket levonni. Sampling programme aims to analyse the efficiency of the EVIC on cracks detection. CA. Rivière Technical issues 07. 12. 2010 16

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 3 rd element of Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 3 rd element of the European Action Program: European Wheelset Traceability (EWT) (see EWT Implementation Guide v 1. 5) European Traceability approved by the ERA -> 47 data -> start from August 2010 -> recorded in a filterable electronic system at latest from 01. 2012 Self-commitment to implement the EWT Next revision of EN 15313 will implement EWT fits with EBA request (Allgemeinverfügung) ANSF may revoke the Italian requirements CA. Rivière Az európai akcióprogram 3. eleme: Európai Kerékpárkövetési Adatbázis (EWT) (ld. EWT alkalmazási kézikönyv) Európai Kerékpárkövetés ERA által jóváhagyva: -> 47 adat -> kezdés 2010 augusztustól -> legkésőbb 2012. 01 -től egy leválogatható elektronikus rendszerbe Az EWT alkalmazása önkéntes vállalás Az EN 15313 következő módosítása az EWT-t is tartalmazni fogja Az EWT teljesíti az EBA adatszolgáltatást is (Általános rendelkezés) Az ANSF talán visszavonja az olaszországi követelményeket Technical issues 07. 12. 2010 17

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei A közös szektor csoport következő Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei A közös szektor csoport következő feladatai Next steps for the JSG - - The final results on inadmissible ‘’UIC surface roughness’’ in maintenance levels/ UIC project. The first results are expected in 2011; Handling of painted/ unpainted situation/ EURAXLES project. The first results are expected in 2014; Examine the need for harmonization of NDT techniques/ EURAXELS projects. The first results are expected in 2014; - Az UIC karbantartási szintek projekt első eredményei 2011 -re várhatóak; - Effects on WS/axles caused by special events (derailments, etc)/ Investigation project which will be started by the JSG. - EURAXLES projekt festett/nem festett tengelyek kérdése. Az első eredmények 2014 -re várhatóak; EURAXLES projekt roncsolásmentes vizsgálati technológiák harmonizációjának kérdése. Az első eredmények 2014 -re várhatóak; Különleges események (pl. : siklások) hatása a kerékpárokra/tengelyekre. Közös szektor csoport által indítandó vizsgálati projekt. CA. Rivière - Technical issues 07. 12. 2010 18

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Cooperation with ERA and the Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Cooperation with ERA and the Authorities Együttműködés az ERA-val és a hatóságokkal Corrosion is only one of the factors of derailment. Additional factors have to be investigated. The ERA will set up a study on causes of train derailment. Continuation of cooperation between the ERA and all the Sector organizations (RUs, IMs, ECMs, keepers, …) through a Freight Platform. A korrozió csak az egyik tényező a siklások esetén. Egyéb hatásokat is vizsgálni kell. Az ERA egy tanulmányt készít a vonatsiklásokról. Az ERA és minden szektor szervezet (vasúti vállalkozások, infrastruktúra üzemeltetők, üzembentartók, stb. ) közötti együttműködés folytatása a Teherkocsi Platformon keresztül CA. Rivière Technical issues 07. 12. 2010 19

Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei SUMMARY - ÖSSZEFOGLALÁS Voluntary from Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei SUMMARY - ÖSSZEFOGLALÁS Voluntary from Önkéntes (-tól) EBA data collection EBA adatgyüjtés - Compulsory from Kötelező (-tól) UIP/ERA action required/deadline UIP/ERA feladat/határidö NSA action required/deadline NKH feladat/határidö Keeper action required/deadline Üzembentartó feladat/határidö January 2010 Lobby in favor of EWT implementation Lobbi az EWT alkalmazására Supervision / permanently folyamatos felügyelet EBA request application EBA kérés végrehajtás 1 January 2011 in Italy. Lobby in favor of EWT implementation Lobbi az EWT alkalmazására Supervision / permanently folyamatos felügyelet ANSF request application ANSF kérés végrehajtás Sampling analysis / Mai 2011 Mintavétel elemzés 2011 máj Supervision / permanently folyamatos felügyelet Application of EVIC / immediately EVIC alkalmazása / azonnal - Supervision / permanently folyamatos felügyelet Implementation of EWT / immediately EWT végrehajtása / azonnal ion uss isc er d Und ANSF data collection ANSF adatgyüjtés - EVIC implementation EVIC bevezetés April 2010. in the frame of the GCU in Mai 2011 GCU keretében 2011. máj. EWT implementation EWT bevezetés August 2010. Strongly recommended immediately. Erösen ajánlott 2010. aug. Filterable IT syst. in Jan. 2012. Szürhetö IT rendsz. 2012. jan. Future introduction in EN 15313. Jövöbeli bevezetés EN 15313 Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 20

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet Why an ECM? § Miért az Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet Why an ECM? § Miért az ECM? Safety Directive 2004/49 (2008/110): Art. 4: RU/IM are responsible for the safe operation of the railway system (check before departure, maintenance, operation of trains, . . . ) § 9. cikkely: A vasúti vállalkozások és infrastruktúra üzemeltetők létre kell hozzák a biztonsági menedzsment rendszerüket. Ez biztosítja a tevékenységükkel összefüggő kockázatok kezelését, beleértve a karbantartás elvégzésének, az alkatrészellátásnak és az alvállalkozók használatának kockázatát. Art. 9: RU/IM shall establish their safety management system. It shall ensure the control of all risks associated with the activity of the IM/RU, including the supply of maintenance and material and the use of contractors. § But RU/IM aren’t able to check that maintenance is well done for each vehicle. Charles-Antoine RIVIERE Biztonsági direktíva 2004/49 (2008/110): 4. cikkely: A vasúti vállalkozások és infrastruktúraüzemeltetők felelősek a vasúti rendszerek biztonságos üzemeltetéséért (indulás előtti ellenőrzés, karbantartás, vonatok kezelése, …) § Technical issues De a vasúti vállalkozások és az infrastruktúra üzemeltetők nem tudják leellenőrizni, hogy minden jármű karbantartása rendben megtörtént. 07. 12. 2010 21

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet Why an ECM? Miért az ECM? Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet Why an ECM? Miért az ECM? Solution: an ECM shall ensure that the vehicles for which it is in charge of maintenance are in a safe state of running by means of a system of maintenance An ECM is assigned to each vehicle before placing in service (in NVR) § Mandatory certification in the case of freight wagon Megoldás: Egy Karbantartásért felelős szervezet egy karbantartási rendszer által biztosítsa, hogy a hozzá rendelt járművek biztonságos állapotban vannak. Minden járműhöz egy ECM kerül hozzárendelésre a forgalomba helyezés előtt (a nemzeti járműnyilvántartásban) Teherkocsik esetén kötelező tanúsítás § § BUT certification mandatory not before 2013. § DE a tanúsítás 2013. előtt nem kötelező § That’s the reason why “transitional” solutions have been developed § Ez az oka, hogy „átmeneti” megoldások kerültek kidolgozásra. Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 22

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet • ECM - Timetable • ECM Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet • ECM - Timetable • ECM - Határidők January 2011 Spring 2012 Spring 2013 ECM Transitional solutions available EU regulation comes into force All the ECM have to be certified acc. to EU regulation 2011. január 2012. tavasz 2013. tavasz ECM átmeneti megoldások hozzáférhetöek EU szabályozás életbe lépése Minden ECM-nek az EU szabályozás szerinti tanúsítással kell rendelkeznie Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 23

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM - Transitional phase (2010 -2013) Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM - Transitional phase (2010 -2013) To allow for a short term realization of the ECM Certification as foreseen in Article 14 a (4) of Directive 2004/49/EC, 10 Member States have signed in May 2009 a “Memorandum of Understanding” (Mo. U ECM) „establishing the basic principles of a common system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons“. However, only very few certificates have been issued according to the Mo. U. Since the Mo. U is not yet implemented, the sector organizations proposed to the Commission the following solution in order to cover the transition period: Charles-Antoine RIVIERE ECM – Átmeneti időszak (20102013) Annak érdekében, hogy a 49/2004. Európai Bizottsági direktíva 14. a. (4) pontjában megadott ECM tanúsítási rendszer rövid távon belül bevezethető legyen, 10 tagállam 2009. májusban aláírta az Egyetértési Nyilatkozatot (Mo. U ECM), amely „létrehozta a teherkocsik karbantartásáért felelős szervek tanúsítására vonatkozó egységes alapelveket”. Mindazonáltal a Mo. U alapján csak nagyon kevés tanúsítvány került kiadásra. Mivel a Mo. U még nem került alkalmazásra, a szektor szervezetei az átmeneti időszakot lefedő megoldást javasoltak az alábbiak szerint: Technical issues 07. 12. 2010 24

Technical issues Műszaki kérdések ECM - Transitional phase (20102013) ECM – Átmeneti időszak (20102013) Technical issues Műszaki kérdések ECM - Transitional phase (20102013) ECM – Átmeneti időszak (20102013) 1) A declaration of the RU, in the frame of the SMS, explaining the procedures it uses to verify and control that the vehicles are in a safe running state. 1) A vasúti vállalkozások nyilatkozata, hogy a biztonsági vezérlő rendszerükben (SMS) milyen eljárásokat használnak a járművek biztonságos futásképességének megállapítására és ellenőrzésére. 2) The RU’s declaration must describe how the necessary exchange of information is organized between the concerned parties. 2) A vasúti vállalkozás nyilatkozatának le kell írnia az érintett felek közötti információáramlás módját. 3) As long as the ECMs are not yet certified according to Article 14 a of Directive 2004/49/EC or the Mo. U, a self declaration of the ECM is sufficient proof that it fulfills the requirements defined 3) Mindaddig amíg az ECM-ek nem kerülnek tanúsításra a 49/2004. EC direktíva vagy Mo. U szerint, az ECM önminősítő nyilatkozata elegendő bizonyíték, hogy a megadott követelményeket teljesíti. This self-declaration (see Application Guide sent by the Sector) consists on declaring that the ECM fulfills the requirements of annexes B and C 1 of the Mo. U and have checked through an internal audit. Ez az önminősítő nyilatkozat (ld. a szektor által körbeküldött útmutató) a Mo. U B és C 1 mellékleteiben rögzített követelmények teljesítését igazolja, melyet egy belső audit ellenőrzött. Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 25

Technical issues Műszaki kérdések ECM - Transitional phase (20102013) ECM – Átmeneti időszak (20102013) Technical issues Műszaki kérdések ECM - Transitional phase (20102013) ECM – Átmeneti időszak (20102013) 4) Because some National Vehicle Registers (NVR) are not yet operational and accessible to the RUs in order to make the link between the keeper and the ECM of a vehicle, each keeper has to send a Keeper Self-Declaration, ensuring that the keeper is the ECM itself or entrusts the maintenance to a certified or self-declared ECM. 4) Mivel néhány Nemzeti Járműnyilvántartás (NVR) még nem működik és hozzáférhető a vasúti vállalkozások számára, ezért az adott jármű üzembentartója és az ECM közötti kapcsolat létrehozása érdekében, minden üzembentartónak ki kell adni egy üzembentartói öntanúsítási nyilatkozatot (KSD) biztosítva, hogy az üzembentartó maga az ECM vagy egy önminősítő nyilatkozattal rendelkező ECM-et bíz meg a vagonjai karbantartásával. Risk if this 2 self-declarations are not sent: many RUs will stop to operate wagons which are not covered by such a system. Kockázatot jelent, hogy amennyiben a 2 nyilatkozat (ECM önminősítő nyilatkozat és KSD üzembentartói öntanúsítási nyilakozat) nem kerül megküldésre, akkor több vasúti vállalkozás nem fog olyan vagonokat közlekedtetni, melyek nem tagjai ennek a rendszernek. Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 26

Technical issues Műszaki kérdések ECM - scope of responsibility ECM- felelősség hatálya Maintenance Management Technical issues Műszaki kérdések ECM - scope of responsibility ECM- felelősség hatálya Maintenance Management Maintenance Design Fleet Maintenance Management Maintenance Execution Karbantartás menedzsment Karbantartás tervezés Charles-Antoine RIVIERE Flotta karbantartás menedzsment Technical issues Karbantartás végrehajtás 07. 12. 2010 27

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Management of Maintenance ECM Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Management of Maintenance ECM – Karbantartás menedzsment - General Management commitment of management, identification and management of responsibilities, communication on the ECM management system, annual maintenance report, … - Általános menedzsment a vezetés elkötelezettsége, felelősségek azonosítása és menedzselése, ECM menedzsment rendszer kommunikációja, éves karbantartási jelentés, … - Supervision, coordination and information management of contracts with keepers, supervision of operational functions, qualification and supervision of the maintenance delivery, management of return of experience, … - Felügyelet, koordináció és információ üzembentartókkal kötött szerződések menedzselése, operatív funkciók felügyelete, a karbantartás végrehajtásának minősítése és felügyelete, tapasztalati visszacsatolás menedzsment, … Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 28

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Design of Maintenance Legislation, Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Design of Maintenance Legislation, performance targets, technological evolution Design process – Tervezési folyamat Limit values for interoperablility Jogalkotás, teljesítménycélok, technológiai fejlödés Information on operations performed Információk az elvégzett müveletekröl Interoperabliltási határértékek Collect information Információgyüjtés Information on maintenance performed Analyse the implementation of updates Információk az elvégzett karbantartásról Fejlesztések alkalmazásának elemzése Charles-Antoine RIVIERE ECM – Karbantartás tervezés Analyse the information Analyse the needs for updating Analyse the proposals of update Információelemzés Fejlesztési igények elemzése Módosítási javaslatok elemzése Take decisions Döntéshozatal Technical issues Disseminate the updates Fejlesztés elterjesztése Maintenance documentation update Karbantartási dokumentáció frissítése 07. 12. 2010 29

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Flotta karbantartás menedzsment ECM Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Flotta karbantartás menedzsment ECM - Fleet Maintenance Management Responsible for: - applying the maintenance referential to the vehicles. - Collecting information on maintenance performed and operations performed , including at least defects, incidents, accidents, mileage, Felelőssége: - Referencia karbantartás alkalmazása a járműveken. - Információgyűjtés az elvégzett karbantartásról és műveletekről, beleértve minimum a hibákat, a véletlen eseményeket, baleseteket, megtett távolságot, FCFMM has to check: The capability including competence of the workshop to perform maintenance works The operational possibility to send vehicles that have to be maintained to the workshop in due time. Az FCFMM (Flotta Menedzser/Flotta Karbantartás Menedzser) ellenőrzi: A vagonjavító műhelyek képességeit, beleértve a karbantartási kompetenciákat Az üzemeltetési lehetőségeket a vagonok karbantartásra való időbeli műhelybe küldésére The FCFMM pronounces the release of wagon in operation after the work has been executed by the workshop. Az FCFMM jelenti ki a vagont miután a műhely elvégezte a munkát. Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 30

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Maintenance Delivery ECM – Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Maintenance Delivery ECM – Karbantartás végrehajtás Requirements from Certification of Maintenance Workshop are copy and paste INPUT Maintenance orders RST that has to maintained OUTPUT be Execution of maintenance Records on maintenance performed Return on experience if requested RST maintained Kivágás a Vagonjavító műhelyekre vonatkozó tanúsításból Vagonjavító műhely BEMENET Karbantartási megrendelések Requirement Set To (RST) elvárt be kell tartani Charles-Antoine RIVIERE KIMENET Karbantartás elvégzése Technical issues Jelentés az elvégzett karbantartásról Kérés esetén visszajelzés a tapasztalatokról RST betartásra került 07. 12. 2010 31

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet • Functions may be subcontracted • Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet • Functions may be subcontracted • A funkciók kiszervezhetők The 3 operational functions may be sub contracted (entirely or partially). A 3 operatív funkció alvállalkozóknak kiszervezhető (teljesen vagy egészben). In case of sub contract, the function (or part of the function) has to be assessed by : Kiszervezés esetén az adott funkciót (vagy annak részét) értékelni kell: 1 - an accredited body -> automatic presumption of conformity or 2 - a third party, which complies with requirements of annex 2 (based on ISO 17021) -> automatic presumption of conformity or 3 - the ECM itself which has to prove that requirements of annex 1 are fulfilled. 1 - egy akkreditált testületnek -> automatikusan alapértelmezett megfelelőség vagy 2 - egy harmadik személynek, aki megfelel a 2. mellékletnek (ISO 17021 alapján) -> automatikusan alapértelmezett megfelelőség vagy 3 - az ECM maga bizonyítja, hogy az 1. sz. melléklet követelményei teljesülnek Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 32

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM MAY BE a keeper Az Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM MAY BE a keeper Az üzembentartó is lehet ECM Huge task. Nagy feladat. But ECM is the single entity in the new railway system, which is responsible for Maintenance. De az új vasúti rendszerben az ECM egyedül felelős a karbantartásért. All the chain of maintenance has to be managed by the ECM. A karbantartás minden elemét az ECM-nek kell menedzselni. Some or many functions can be sub contracted but not the RESPONSIBILITY. Egy vagy több feladat kiszervezhető, de a FELELŐSSÉG NEM. Definition of the ECM = a responsible Entity Az ECM definíciója = A felelős SZERVEZET Charles-Antoine RIVIERE Technical issues 07. 12. 2010 33

Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet SUMMARY Voluntary from Önkéntes (-től) Compulsory Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet SUMMARY Voluntary from Önkéntes (-től) Compulsory from Kötelezö (-től) ECM action required / deadline ECM feladat/határidö NSA action required/deadline NKH feladat/határidö Keeper action required/deadline Üzembentartó feladat/határidö ECM self declaration ECM önnyilatkozat 11. 2010 01. 2011 If no ECM certification Ha nincs ECM tanúsítás Send the ECM self declaration to the ERA ECM önnyilatkozat megküldése az ERA-nak Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos To nominate the ECM in the NVR / Nov. 2010 Az ECM rögzítése a nemzeti vagonregiszterbe Keeper self declaration Üzembentartói nyilatkozat 11. 2010 01. 2011 - Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos Send the keeper self declaration to the ERA Üzembentartói nyilatkozat megküldése az ERA-nak ECM certification acc. to Mo. U szerinti ECM tanúsítás 2009 - - Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos - ECM certification acc. to EU law EU jog szerinti ECM tanúsítás Spring 2011 tavasz Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos - Charles-Antoine RIVIERE Spring 2013 tavasz To be certified before spring 2013 elött kötelezö tanúsítás MVME conference - Technical issues December 7, 2010 34

GCU New amendments Új módosítások Amendment chapter I - article 3 and I fejezet GCU New amendments Új módosítások Amendment chapter I - article 3 and I fejezet 3. pont és 8. melléklet módosítása annex 8 GCU iroda szervezése GCU bureau organization Amendment chapter II articles 7 and II fejezet 7. és 9. pont és 2 melléklet módosítása 9 and annex 2 ECM bevezetés Introduction of the ECM GCU vagon adatbázis GCU Wagon Database To fill in by the keeper – deadline 01. 10. 2010 Charles-Antoine RIVIERE Üzembentartó által feltöltendő 2010. 01 -ig MVME conference - Technical issues December 7, 2010 35

WAGON TSI Status and implementation Állapot és alkalmazás Revision is over at the end WAGON TSI Status and implementation Állapot és alkalmazás Revision is over at the end of 2010 A TSI átdolgozása 2010 végére véget ér A new structure: Az új struktúra: A light core text with annexes, fixing mandatory - Egyszerű alapszöveg, a kötelező előírásokat rögzítő mellékletekkel requirements - Egy alkalmazási kézikönyv, ahol több szabvány be van idézve. Ez a - An Application Guide, where many standards are quoted. kézikönyv önkéntes, de a egységes értelmezést ad az alapszöveg This guide is voluntary but gives a presumption of követelményeihez conformity to the core text requirements Some major issues still under discussion: - Néhány fontos kérdés még vitatott: - A 3. vagon kategória, ami az „interoperábilis” vagonnal szembeni The 3 rd wagon category which fixes the requirements for követelményeket rögzíti (pl. : Az alapszövegben a lépcső nem an “interoperational” wagon. (for ex. In the core text: kötelező, de majdnem minden vasúti vállalkozás működési not mandatory to have steps. But of course used by szabályzata kötelezővé teszi. Ugyanez a helyzet a jelölésekkel, …) almost the RU in their operational rules. Same for - Fejlesztés és felújítás: A minimális harmonizált elvárások még markings, . . . ) - rögzítendőek, hogy a minden egyes módosítások esetén Upgrading and renewal: minimum harmonized rules still elvégzendő üzembehelyezési engedélyezés elkerülhető legyen. to fix in order to avoid systematically new authorization for Placing in Service when every single modification on wagon is performed. Charles-Antoine RIVIERE A WAG TSI hatályba lépése 2012. II. félévére van tervezve. MVME conference - Technical issues Implementation of WAG TSI scheduled in the 2 nd half of 2012 December 7, 2010 36

UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI What is TAF TSI UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI What is TAF TSI and the RSRD ? EU and railway industry have developed an integrated data exchange solution for all participants (IM, RU, PK, Workshops, Customers) [TAF TSI] Requires integration of existing railway operating systems Key responsibility for Private Keepers to make available technical railcar data in real time via unified RSRD Rolling Stock Reference Data Base Charles-Antoine RIVIERE Mi a TAF TSI és az RSRD ? Az EU és a vasúti szektor kifejlesztett egy integrált adatcsere megoldást az összes résztvevőnek (IM, RU, PK, műhelyek, vevők) [ez a TAF TSI] A jelenlegi vasúti üzemeltetési rendszerek integrációja szükséges A fő felelősség a vagon üzembentartóké, hogy a vagonok műszaki adatait valós időben hozzáférhetővé tegyék egységes Vasúti kocsi referencia adatbázisban RSRD MVME conference - Technical issues December 7, 2010 37

UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI The project RSRD² In UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI The project RSRD² In September 2009, The Common Interface (CI) development fails to fulfill important requirements like authorization logic from the UIP point of view. Therefore it was decided to enhance RSRD to RSRD², compensating the lack of confidentiality in the CI. It should be available even if the CI is late, in order to allow the keepers to fulfill their legal obligations. Important features: - Mileage collection - Access authorisation Charles-Antoine RIVIERE Az RSRD² projekt 2009. szeptemberében az egységes interface (CI) fejlesztés nem teljesített alapvető követelményeket, mint az UIP álláspontja szerinti engedélyezési logika. Ezért az RSRD-t RSRD²-re fokozták, a CI bizalmassági hiányának kompenzálására. Az RSRD-nek akkor is el kell készülni, ha a CI fejlesztés késik, hogy lehetővé tegye a vagon üzembentartók számára, hogy teljesítsék jogi kötelezettségeiket. Fontos jellemzők: - Megtett út gyűjtés - Hozzáférési engedélyezés MVME conference - Technical issues December 7, 2010 38

UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI Present Status Jelenlegi állapot UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI Present Status Jelenlegi állapot Budget for development: 500. 000 €, Fejlesztési költségvetés: 500. 000 €, 6 financed by 6 funding companies alapító vállalat által finanszírozva Design development phase: done Design tervezési fázis: lezárult • Time table & milestones • Időtábla és mérföldkövek 0 1 2 3 4 Milestone / Mérföldkö 0 – 2010. okt. assignment of contract / megbízási szerzödés Milestone / Mérföldkö 1 – 2010. dec. accepted specification document elfogadott specifikációs dokumentumok Milestone / Mérföldkö 2 – 2011. ápr. all specified functionalities are implemented and tested / minden elöírt funkció alkalmazásra és tesztelésre került Milestone / Mérföldkö 3 – 2011. ápr. application approved by users használók elvi jóváhagyása Milestone / Mérföldkö 4 – 2011. jún. application approved by restricted pilot users teszt felhasználók általi jóváhagyás Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 39

UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI The RSRD² and mileage UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI The RSRD² and mileage calculation RSRD² project foresees the delivery of mileage information to the Keepers by passing data from RUs through a "black box" Mileage Calculation Engine (MCE) in a 3 rd party approach, when the data becomes available from RUs The development of calculation functionality of the MCE is not part of the RSRD² core function, however there is a requirement to work with Rail. Data to pass through initial mileage data from (only) 4 RUs to Keepers, which will be implemented as part of the RSRD² project Charles-Antoine RIVIERE The RSRD² and mileage calculation Az RSRD² projekt a megtett út adatokat az üzembentartó részére egy „fekete dobozon” (Megtett út számító rendszer - MCE) keresztül, harmadik fél szemléletben tervezi megszerezni, amennyiben ez az adat a vasúti vállalkozásoktól megszerezhető lesz. Az MCE számítási feladatának fejlesztése nem része az RSRD² alap funkcióinak, mindazonáltal elvárás a Rail. Data rendszerrel való együttműködés, (csak) 4 vasúti vállalat megtett út adatainak eljuttatása az üzembentartókhoz, ami az RSRD² projekt részeként kerül megvalósításra. MVME conference - Technical issues December 7, 2010 40

TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Noise… TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Noise… - Focus is on existing wagons Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra • New build wagons must comply with TSI NOI since 2006 (K-blocks or Disc brakes) • Az új vagonoknak 2006. óta meg kell felelni a TSI NOI előírásainak (K-blokkok vagy tárcsafékek) • Existing fleet (> 650’ 000 wagons) is equipped with cast iron brake blocks • Meglévö flották (több mint 650 000 vagon) öntöttvas féktuskókkal vannak szerelve • Retrofitting the existing fleet is under intense discussion – mainly in: • A meglévö flotta átszereléséröl éles vita van: • NL – Subsidies for retrofitted wagons – none granted thus far (unattractive incentives) • DE – Project “Leiser Rhein”-subsidy for • Hollandiában – Állami támogatás az átszerelt vagonokra (nem elég vonzó ösztönzés) • Németország – “Csendes Rajna” projekt – állami támogatás 5000 vagon átszerelésére, de szigorú retrofitting up to 5’ 000 wagons, but rigid conditions (success unlikely) • Only DBSR committed 1’ 200 wagons so far • NL / DE / CH / IT - Rotterdam-Genoa Corridor Study initiated by Ministries of Transport Charles-Antoine RIVIERE feltételek mellett (nem várható siker) • Eddig csak a DBSR vállalt 1200 vagont • NL / DE / CH / IT - A közlekedési minisztériumok által kezdeményezett Rotterdam-Genoa korridor tanulmány MVME conference - Technical issues December 7, 2010 41

TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Noise… TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Noise… - Focus is on existing wagons • Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra • Recast 1 st RP • Article 31 (5): . When charging for the cost of Az elsö módosítások • 31 (5) pont: . Amikor az uniós jog megengedi, noise effects is allowed by Union legislation for hogy a zajterhelés ráterhelhetö legyen a road freight transport, the infrastructure közútra, akkor a vasúti pályahasználati díjakat charges shall be modified to take account of úgy kell módosítani, hogy abban a vasúti the cost of noise effects caused by the közlekedés által okozott zajterhelés is operation of the train in accordance with: figyelembe legyen véve: • Annex VIII (2 c): Differentiation according to the • VIII melléklet (2 c): A vagonok zajkibocsátási noise emission levels of freight wagons shall szintje közötti különbségtétel lehetővé teszi, allow the payback of investments within a hogy a vagonok gazdaságosan elérhető reasonable period for retrofitting wagons with legcsendesebb technológiával való the most economically viable low-noise braking átszerelésének költsége elfogadható időn belül technology available. megtérüljön. • Annex VIII (2 d) provides for extended • VIII Melléklet (2 d) kiterjedt differenciálásra ad differentiation (time, area, train composition) Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues lehetöséget (idö, terület, vonatösszeállítás) December 7, 2010 42

TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Zaj… TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra Noise… - Focus is on existing wagons • • Retrofitting is technically feasible but costly Átszerelés müszakilag megtérül, de költséges • Brake homologation is pre-requisite, today only K blocks and discs homologated • A fékrendszer homologizáció elöfeltétel, ma csak a Kblokkok és a tárcsafékek homologizáltak • Retrofit costs: • Átszerelési költségek: • K blokk: 6 000 – 10 000€ / vagon + kiegészítö féktípus homologizáció • K: 6’ 000– 10’ 000€ / wagon + additional wagon type brake homologation • Disc – 10’ 000 – 15’ 000 € per bogie + wagon type brake homologation • Tárcsa – 10 000 – 15 000 € / forgóváz + kiegészítö féktípus homologizáció • LL – nil € (normal pad replacement) – no wagontype homologation (LL not homolgated yet) • LL – 0 € (hagyományos tuskócsere) – az LL még nem homologizálható • Müködési költségek (LCC) • Operating costs (LCC) • For K blocks and LL blocks costs will be substantially higher due to greater wheel wear • A K blokkok és az LL blokok költségei a nagyobb kopás miatt magasabbak • For Disc brakes costs should be similar or less than cast-iron blocks • A tárcsafékek költsége hasonló vagy kevesebb kell legyen mint az öntöttvas féktuskók költsége Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 43

TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Noise… TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Noise… - Focus is on existing wagons • • Open questions / problems: • Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra How to compensate the wagon owner Nyitott kérdések / problémák: • Hogyan kompenzáljuk a vagon tulajdonost (befektetőt) (investor) • Subsidies • Állami támogatás • Bonus for silent wagons (paid by • Kedvezmény a csendes vagonokra (a zajosabb vagonok magasabb noisy wagons through higher TAC) pályadíjából) • Bonus/Malus • How will a bonus transferred to the wagon • Hogyan kerül át a kedvezmény a owner (administrative costs) vagontulajdonoshoz (adminisztratív • Harmonized EU wide Noise Differentiated költségek) Track Access Charge System unlikely to be established • Európai egységes, differenciált pályahasználati díj rendszerek valószínűleg nem lesznek Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 44

TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Business TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Business Models – Complex relationships Üzleti modellek – komplex kapcsolatok Lessee = RU Bérlő = vasútvállalat a% Loader (Customer) Berakó (Vevő) Wagonkeeper Üzembentartó x% Wagonowner Lessee = Customer Bérlő = Vevő a-b% RU Vasútvállalat IM Infrastruktúra Vagontulajdonos üzemeltető Lessee = RU 100% Bérlő = vasútvállalat Loader Lessee = Keeper Bérlő = Üzembentartó X-y% (Customer) Lessee = Customer RU Bérlő = Vevő Vasútvállalat Direct relationship from Owner to … / Közvetlen kapcsolat a tulajdonostól Direct Relationship from … to … / Közvetlen kapcsolat Relationship Keeper / RU through GCU / Üzembentartó és vasúti vállalkozás közötti kapcsolat a GCU-n keresztül Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 45

Thank you Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 46 Thank you Charles-Antoine RIVIERE MVME conference - Technical issues December 7, 2010 46