Скачать презентацию Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Скачать презентацию Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu

8d507be14dc1e4db85fb48c41205c1a3.ppt

  • Количество слайдов: 171

Mục tiêu Mục tiêu

Mục tiêu Mục tiêu

Mục tiêu Mục tiêu

Mục tiêu Mục tiêu

Nội dung chính Nội dung chính

1. Symmetric-key Distribution 1. Symmetric-key Distribution

Key-Distribution Center: KDC Key-Distribution Center: KDC

Key-Distribution Center: KDC Key-Distribution Center: KDC

Key-Distribution Center: KDC Key-Distribution Center: KDC

Key-Distribution Center: KDC Flat Multiple KDCs Key-Distribution Center: KDC Flat Multiple KDCs

Key-Distribution Center: KDC Key-Distribution Center: KDC

Khóa phiên (Session Keys) Khóa phiên (Session Keys)

Khóa phiên (Session Keys) Khóa phiên (Session Keys)

Khóa phiên (Session Keys) Khóa phiên (Session Keys)

Khóa phiên (Session Keys) Khóa phiên (Session Keys)

Các giả thiết Các giả thiết

Các bước tạo khóa phiên Các bước tạo khóa phiên

Các bước tạo khóa phiên Các bước tạo khóa phiên

Các bước tạo khóa phiên Các bước tạo khóa phiên

Các bước tạo khóa phiên Các bước tạo khóa phiên

Các bước tạo khóa phiên Các bước tạo khóa phiên

Các bước tạo khóa phiên Các bước tạo khóa phiên

Nhận xét Nhận xét

2. Phân phối khóa trong các hệ mật khóa công khai 2. Phân phối khóa trong các hệ mật khóa công khai

2. 1. Phân phối khóa công khai 2. 1. Phân phối khóa công khai

2. 1. 1. Công bố công khai khóa 2. 1. 1. Công bố công khai khóa

Thí dụ Thí dụ

Phân phối khóa không điều khiển Phân phối khóa không điều khiển

Phân phối khóa không điều khiển Phân phối khóa không điều khiển

Phân phối khóa không điều khiển Phân phối khóa không điều khiển

Phân phối khóa không điều khiển Phân phối khóa không điều khiển

Nhận xét Nhận xét

2. 1. 2. Catalog khóa công khai 2. 1. 2. Catalog khóa công khai

Công bố khóa công khai Công bố khóa công khai

Mô tả các thành phần Mô tả các thành phần

(tiếp) (tiếp)

(tiếp) (tiếp)

Nhận xét Nhận xét

2. 1. 3. Trung tâm ủy quyền khóa công khai 2. 1. 3. Trung tâm ủy quyền khóa công khai

Kịch bản phân phối khóa công khai Kịch bản phân phối khóa công khai

Mô tả các bước thực hiện Mô tả các bước thực hiện

Bản tin bao gồm các thông tin sau: Bản tin bao gồm các thông tin sau:

(tiếp) (tiếp)

(tiếp) (tiếp)

Hai hành động bổ xung Hai hành động bổ xung

(tiếp) (tiếp)

Nhận xét Nhận xét

(tiếp) (tiếp)

2. 1. 4. Chứng chỉ khóa công khai 2. 1. 4. Chứng chỉ khóa công khai

3. Phân phối khóa mật sử dụng mật mã khóa công khai 3. Phân phối khóa mật sử dụng mật mã khóa công khai

3. 1. Phân phối khóa mật đơn giản 3. 1. Phân phối khóa mật đơn giản

Các bước thực hiện Các bước thực hiện

(tiếp) (tiếp)

Nhận xét Nhận xét

(tiếp) (tiếp)

Mô tả Mô tả

(tiếp) (tiếp)

Nhận xét Nhận xét

Nhận xét Nhận xét

3. 2. Phân phối khóa mật với sự bí mật và xác thực 3. 2. Phân phối khóa mật với sự bí mật và xác thực

Mô tả Mô tả

Các bước thực hiện Các bước thực hiện

(tiếp) (tiếp)

(tiếp) (tiếp)

3. 3. Sơ đồ lai ghép 3. 3. Sơ đồ lai ghép

Mô tả Mô tả

Nhận xét Nhận xét

(tiếp) (tiếp)

2. KERBEROS 2. KERBEROS

2. KERBEROS 2. KERBEROS

2. KERBEROS 2. KERBEROS

2. KERBEROS 2. KERBEROS

Servers Servers

Servers Servers

Operation Operation

Using Different Servers Using Different Servers

Kerberos Version 5 Kerberos Version 5

Realms (lãnh địa) Realms (lãnh địa)

3. Symmetric-Key Agreement 3. Symmetric-Key Agreement

3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman 3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman

3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman 3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman

3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman 3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman

3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman 3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman

3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman 3. 4. Mô hình trao đổi khóa Diffie-Hellman

Mô hình trao đổi khóa Diffie. Hellman Mô hình trao đổi khóa Diffie. Hellman

Thí dụ Thí dụ

4. PUBLIC-KEY DISTRIBUTION 4. PUBLIC-KEY DISTRIBUTION

4. 1 Public Announcement 4. 1 Public Announcement

4. 2 Trusted Center 4. 2 Trusted Center

4. 2 Trusted Center 4. 2 Trusted Center

4. 3 Controlled Trusted Center 4. 3 Controlled Trusted Center

4. 3 Controlled Trusted Center 4. 3 Controlled Trusted Center

4. 4 Certification Authority 4. 4 Certification Authority

4. 4 Certification Authority 4. 4 Certification Authority

4. 4 Certification Authority 4. 4 Certification Authority

4. 5 X. 509 4. 5 X. 509

4. 5 X. 509 4. 5 X. 509

4. 5 X. 509 4. 5 X. 509

4. Hạ tầng khóa công khai (PKI) 4. Hạ tầng khóa công khai (PKI)

Các thành phần Các thành phần

Mô tả Mô tả

Mô tả một số trường Mô tả một số trường

(tiếp) (tiếp)

4. 3. Các thành phần của một cở sở hạ tầng khóa công cộng 4. 3. Các thành phần của một cở sở hạ tầng khóa công cộng

Mô hình cơ bản Mô hình cơ bản

Mô tả Mô tả

Mô tả Mô tả

Nhận xét Nhận xét

4. 4. Chu trình quản lý giấy chứng nhận 4. 4. Chu trình quản lý giấy chứng nhận

4. 5. Các mô hình CA 4. 5. Các mô hình CA

Nhận xét Nhận xét

Nhận xét Nhận xét

The Mesh architecture of a PKI framework The Mesh architecture of a PKI framework

The Bridge CA architecture of a PKI framework The Bridge CA architecture of a PKI framework

Câu hỏi và bài tập Câu hỏi và bài tập

Câu hỏi và bài tập Câu hỏi và bài tập