MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ Ж ЙЕСІ Ү

Скачать презентацию MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ Ж ЙЕСІ Ү Скачать презентацию MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ Ж ЙЕСІ Ү

ms_dos_operaciyaly_zhyes_1421910083_93194.pptx

  • Размер: 144.9 Кб
  • Автор: Елнұр Андасбек
  • Количество слайдов: 17

Описание презентации MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ Ж ЙЕСІ Ү по слайдам

MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ Ж ЙЕСІ Ү MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ Ж ЙЕСІ Ү

MS DOS • MS DOS операциялы ж йесі 1981 жылы ІВМ дербес қ үMS DOS • MS DOS операциялы ж йесі 1981 жылы ІВМ дербес қ ү компьютерімен бір мезгілде пайда болып, рбір ә компьютерге орналастырыл ан болатын. ғ • MS DOS дистрибутивті дискінде io. sys, msdos. sys файлдары, command. com командалы процессоры, ОЖ қ сырт ы командалар файлы (олар format. com, fdisk. exe қ ж не т. б), драйверлер ж не бас ада файлдар орналас ан. ә ә қ қ

MS DOS РЫЛЫСЫҚҰ • IO. SYS файлы BIOS-ты (Basic Input/Output System) кіргізу/шы ару базалыMS DOS РЫЛЫСЫҚҰ • IO. SYS файлы BIOS-ты (Basic Input/Output System) кіргізу/шы ару базалы ғ қ ж йесінен т рады ж не ОЖ мен BIOS арасында интерфейс болып табылады. ү ұ ә Б л файл ОЖ-де компьютер аппараттарымен ж не BIOS арым- атынас ұ ә қ қ жасау шін олданылады. Сырт ы рыл ылармен (пернелік та та, дисплей, ү қ қ құ ғ қ принтер ж не байланыс адаптері) а парат алмасуды барлы операцияларын ә қ ң қ ат арады қ • MSDOS. SYS файлдар даярлау а м мкіндік береді ж не ЭЕМ жедел жадын ғ ү ә бас арады, о ан р ашанда жедел жадта анша бос орын бар екені белгілі. қ ғ ә қ қ msdos. sys файлы зілістерді, я ни INT 21 h зілісін деуге арнал ан. Б л ОЖ ү ғ ү өң ғ ұ ядросы болып табылады. MS-DOS ба дарламалары INT 21 h зілісіне тек ғ ү ОЖ-ден ызмет алу шін хабарласады. Мысалы: жады блогын с раныс беру қ ү ұ шін, файл ашу шін немесе оны рамын о у шін ж не т. б. ү ү ң құ қ ү ә

MS DOS РЫЛЫСЫҚҰ • COMMAND. COM – пайдаланушы ж мысы шін та айындал анMS DOS РЫЛЫСЫҚҰ • COMMAND. COM – пайдаланушы ж мысы шін та айындал ан командалы ұ ү ғ ғ қ процессор. Ол ЭЕМ іске осыл ан кезден бастап пайдаланушыны талабы қ ғ ң бойынша процессор орындайтын барлы резидентті немесе ішкі қ командаларды амтамасыз етеді. Ал транзитті сырт ы командаларды орындау қ қ шін ол дискіден солар а с йкес ба дарламалы файлды іздеп, егер табылса, ү ғ ә ғ қ оны жедел жад а ж ктеп, о ан бас аруды береді. Ба дарлама ж мысы қ ү ғ қ ғ ұ ая тал ан со командалы процессор оны жадтан жойып, экран а рі арай қ ғ ң қ ғ ә қ ж мыс а даяр екендігін білдіретін ша ыру м ліметін шы арады. ұ қ қ ә ғ

MS DOS РЫЛЫСЫҚҰ • CONFIG. SYS файлы MS-DOS конфигурациясын аны тау шін, сонымен қMS DOS РЫЛЫСЫҚҰ • CONFIG. SYS файлы MS-DOS конфигурациясын аны тау шін, сонымен қ ү бірге драйвер мен резидентті программаларды іске осу а арнал ан текстік қ ғ ғ файл болып табылады. Ол MS-DOS-ты орнат ан кезде автоматты осылады қ қ ж не ате болса олданушы оны згертеді. Файлды згерту шін MS-DOS ә қ қ ө ө ү рамына кіретін edit текстік редакторын олдану а болады. құ қ ғ • AUTOEXEC. BAT MS-DOS жиі олданылатын командаларды автоматты қ орындау а арнл ан файлды пакет деп аталатын пакет ру а болды. ғ ғ қ құ ғ

КОМАНДАЛАРДЫ Ң ЖІКТЕЛУІ • MS DOS-ты барлы командалары резидентті ж не транзитті болып екіКОМАНДАЛАРДЫ Ң ЖІКТЕЛУІ • MS DOS-ты барлы командалары резидентті ж не транзитті болып екі лкен ң қ ә ү топ а б лінеді. қ ө • 1) Резидентті (ішкі, бірге рыл ан) командалар осымша COMMAND. COM құ ғ қ файлыны рама б лігі болып табылады. Олар – арапайым ж не жиі ң құ ө қ ә колданылатын командалар. Б л топ а: DIR, MD, CD, RD, TIME, DATE, REN, ұ қ DEL, TYPE, COPY ж не т. б. командалар жатады. ә • 2) Транзитті (сырт ы, ж ктелінетін) командалар а дискідегі ба дарламалы қ ү ғ ғ қ файлдар жатады. Оларды іске осып орындаудан б рын дискіден о у керек. қ ұ қ Б л топ а мына командалар жатады: FARMAT, ATTRIB, TREE, MODE, ұ қ DISKCOPY ж не т. б. ә

MS-DOS-ТЫ МАГНИТТІК ДИСКІЛЕРМЕН Ң Ж МЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Ұ • VERIFY командасы – ДискігеMS-DOS-ТЫ МАГНИТТІК ДИСКІЛЕРМЕН Ң Ж МЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Ұ • VERIFY командасы – Дискіге жазу кезінде тексеру режимі. Ол к шіру ө командаларын д рыс орындалуын ада алайды ж не сол шін ызмет етеді. ұ қ ғ ә ү қ Мысалы: VERIFY – тексеру режимі андай алыпты т р анын қ қ ұ ғ аны тайды. VERIFY ON – тексеру режимін осады. қ қ VERIFY OFF – тексеру режимін шіреді. ө • FORMAT командасы. Дискіні форматтау а арнал ан команда. ғ ғ Команда параметрлері: /s – ж йелік диск рады, /v: белгі – дискіге белгі ү құ салады, /u – дискідегі барлы а параттарды оя отырып дисіні форматтайды, қ қ қ /q – дискіні жылдам форматтайды. Мысалы: FORMAT а: /q – «а» дискісін жылдам форматту.

MS-DOS-ТЫ МАГНИТТІК ДИСКІЛЕРМЕН Ң Ж МЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Ұ • SYS командасы ж йелікMS-DOS-ТЫ МАГНИТТІК ДИСКІЛЕРМЕН Ң Ж МЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Ұ • SYS командасы ж йелік файлдарды дискіге к шіру ызметін ат арады. SYS ү ө қ қ командасы жолсыз орындалатын болсан онда ж йелік файлдар дисктегі негізі ү каталогтан алынады. Команданын орындалу форматы: SYS [жол] диск. Мысал: SYS а: негізгі диск каталогындагы ж йелік файлдарды ү «а» дискісіне к шіру. ө • LABEL Дискіге белгі салу командасы. Команда орындалу форматы LABEL [диск]: Мысалы: LABEL а: — «а» дискісіні белгісі андай екенін айтады. ң қ

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файлдарды к шіру – ө COPY командасыныMS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файлдарды к шіру – ө COPY командасыны бірнеше т рі бар. ң ү Бірінші т рі: Атын згертпей к шіру. ү ө ө COPY[ж: ][маршрут]файл аты[. т рі] [ж: ][маршрут] ү Файл бас а жина тауыш а немесе бас а бума а з атымен к шіріледі. қ қ ғ ө ө Екінші т рі: Атын згерте к шіру. ү ө ө COPY [ж: ][маршрут]файл аты[. т рі] [ж: ][маршрут]файл аты [. т рі] ү ү Файл бас а жина тауыш а немесе бас а бума а жа а атпен к шіріледі. қ қ ғ ң ө Мысалдар: C: \>copy a: *. * c: Б л команда А: дискісіні барлы файлдарын С: дискісіні а ымды бумасына ұ ң қ ң ғ қ к шіріледі. ө C: \>copy \work \DOS Б л команда WORK бумасыны барлы файлдарын DOS бумасына к шіреді. ұ ң қ ө

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файл атын згерту – ө RENAME (REN)MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файл атын згерту – ө RENAME (REN) командасы. Команданы спецификациясы: ң REN[AME] [ж: ][маршрут аты]файл аты[. т рі] ү ү Бірінші аргумент файлды б рын ы аты да, екіншісі – жа а аты. ң ұ ғ ң Бірінші аргументті алдына згеріс ай бумада ж ретінін к рсететін ң ө қ ү ө префикс-маршрут ою а болады, йтпесе згеріс а ымда ы бума ішінде болады. қ ғ ә ө ғ ғ Мысалдар: С: \WORK>ren a: *. txt *. doc | Файылдарды т рлері згереді. ң ү ө С: \>ren prl. asm pr 2. asm | Файылды аты PRL-ден PRI 2 -ге згереді. ң ө

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файлды жою – DEL  командасы. КоманданыMS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файлды жою – DEL командасы. Команданы спецификациясы: ң DEL [ж: ][маршрут]файл _аты[. т рі] ү Егер файлды аты к рсетілмесе, онда берілген бумада ы немесе а ымда ы ң ө ғ ғ ғ бумада ы барлы файлдар жойылады. ғ қ М ндай жа дайда (ж не *. * шаблоны к рсетілген кезде) DOS жоюды орындау а ұ ғ ә ө ғ р сат с райды. ұқ ұ DEL командасыны аргументінде маршрут, шаблон немесе белгілі бір файлды ң ң атын енгізуге болады. C: \>del\work\*. txt – б кіл TXT-типті файлдар жойылады. ү

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файл м ліметін экран а шы аруMS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Файл м ліметін экран а шы ару – ә ғ ғ TYPE командасы. Команданы ң спецификациясы: TYPE[[ж: ][маршрут]файл_аты[. т рі] ү Файл атында * ж не ? та баларын олдану а болмайды. Аргументті алдында ә ң қ ғ ң файл ай бумада екенін к рсететін префикс – маршрут ою а болады. қ ө қ ғ Б л командамен тек ASCII кодында жазыл ан текст м тіні бар файлдарды ана ұ ғ ә ғ экранда к ре аламыз. ө Мысалдар: C: \type prog 1. asm

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Буманы экран а шы ару – ғMS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Буманы экран а шы ару – ғ ғ DIR командасы. Команданы спецификациясы: DIR [ж: ][файл аты [. т рі]][/P][/W] ң ү Команда буманы элементтері ішкі бумалар мен файлдар туралы м ліметтерді ң ә экран а шы арады. Элементті аты мен т рі, байт бойынша к лемі тек файлдар ғ ғ ң ү ө шін, буманы белгісі элементті рыл ан уа ыты к рсетіледі. Сонымен ү ң ң құ ғ қ ө атар дискіні аты мен онда ы бос орынны байт а ша анда ы м лшері қ ң ғ ң қ ққ ғ ө беріледі. /P параметрі м лімет экранны биіктігіне симай кетсе, оны б лшектеп к рсетуді ә ң ө ө йымдастырады. ұ /W параметрі м ліметті ыс аша т рін шы арту а аолданылады. ә ң қ қ ү ғ ғ қ DIR rомандасыны параметрлерсіз арапайым т рі экран а а ымды буманы ң қ ү ғ ғ қ береді.

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Жа а бума ру – ң құMS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Жа а бума ру – ң құ MKDIR (MD) командасы. Команданы спецификациясы: MD [: ] маршрут Немесе MKDIR [: ] маршрут ң Жа а бума а ымда ы буманы ішінде рылады. Кез келген буманы ішінде жа а ң ғ ғ ң құ ң ң бума ру а болады. құ ғ Мысалы а ымда ы WORK бумасыны ішінде PRO деген жа а бума жасау керек. ғ ғ ң ң Б л шін т мендегідей командасын енгізу жеткілікті: ұ ү ө C: \ WORK > md pro Жа а буманы енді файлдармен толтыру а болады. ң ғ

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Буманы жою – RMDIR (RD) командасы. КоманданыMS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ Буманы жою – RMDIR (RD) командасы. Команданы спецификациясы: RD[ж: ] маршрут Немесе RMDIR [ж: ] маршрутң Жоюлу а тиіс бума бос болуы тиіс, я ни онда еш андай элемент болмауы керек. ғ ғ қ йтпесе ол буманы жою а болмайды. Команданы енгізгенмен система оны Ә ғ орындамайды. А ымда ы ж не т пкі бумаларды да жою м мкін емес. Сонымен ғ ғ ә ү ү ішкі бумаларды ана жоя аламыз. Ж не кез келген ішкі буманы жою а болады. ғ ә ғ Мысалы: C: \ WORK>rd pro Б л команда а ымды WORK бумасыны ішкі бумасы PRO-ны жойып жібереді. ұ ғ қ ң C: \DOC>rd\work\pro Б л команда да сол PRO бумасын жояды, біра к зір а ымда ы бума DOC-бумасы ұ қ ә ғ ғ болып т р. ұ

MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ А ымды буманы згерту – CHDIR (CD)MS-DOS-ТЫҢ ФАЙЛДАРМЕН ЖӘНЕ КАТАЛОГТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КОМАНДАЛАРЫ А ымды буманы згерту – CHDIR (CD) командасы. ғ қ ө Команданы спецификациясы: ң CD[ж: ][маршрут] немесе CHDIR[ж: ][маршрут] Команда к рсетілген жина тауышты немесе а ымда ы жина тауышты ө қ ң ғ ғ қ ң а ымды бумасын згертеді. ғ қ ө Мысалы мына команда: C: \>cd doc\abc | ар ылы C: \ т пкі бумадан екінші де гейдегі \doc\abc-бумасына қ ү ң к шу іске асады. ө Б л амалды екі команда ар ылы да орындау а болады: ұ қ ғ C: \>cd doc C: \DOC>cd abc Ішкі бумадан бір де гейге жо ары к терілу шін мынадай команданы олдану а ң ғ ө ү қ ғ болады. cd… Е жо ары де гейге, я ни т пкі бума а к терілу шін мынадай команданы беру ң ғ ү ғ ө ү керек: cd\

СТУДЕНТТЕРГЕ СҰРАҚТАР? ? ?  • MS DOS жайлы не білеміз?  • MSСТУДЕНТТЕРГЕ СҰРАҚТАР? ? ? • MS DOS жайлы не білеміз? • MS DOS-ты командалары нешіге б лінеді? ң ө • MS DOS-ты бумалармен ж мыс жасауда ы андай командаларын ң ұ ғ қ білесіз? • MS DOS-ты файлдармен ж мыс жасауда ы андай командаларын ң ұ ғ қ білесіз? • MS DOS-ты магниттік дискімен ж мыс жасауда ы андай ң ұ ғ қ командаларын білесіз?