Скачать презентацию Мрежи за дистанционно отчитане Система за дистанционно Скачать презентацию Мрежи за дистанционно отчитане Система за дистанционно

92b91768d99e7edf2cbf10c8ca433b5c.ppt

  • Количество слайдов: 51

Мрежи за дистанционно отчитане Мрежи за дистанционно отчитане

Система за дистанционно отчитан Системата задистанционно е система, позволява отчитане която отчитането изапазването запотреблението Система за дистанционно отчитан Системата задистанционно е система, позволява отчитане която отчитането изапазването запотреблението наданни и/или разхода на определени физични величини от разстояние и без пряка човешка намеса. Такива сапредназначени системи заавтоматизиранонаголеми отразлични устройства ииндустриални отчитане мрежи видове набитови потребители. подходящи Особено сазаотчитане напотреблението консумативи набитови – електрическа енергия, гази итоплинна вода, др. Основен принцип тип е възможността при такъв мрежи заизграждането иедновременното голям отвзаимно отчитане брой на независими мрежи, както и възможността за лесно надграждане на съществуваща мрежа.

Компоненти на системата Една модерна система за дистанционно отчитане се състои от следните компоненти: Компоненти на системата Една модерна система за дистанционно отчитане се състои от следните компоненти: ü Тарифни – водомери, топломери, електромери и т. н. уреди ü Преносна среда жична/безжична – ü Допълнителни отчитащи– уреди, осигуряващи четене на тарифните уреди и/или нормалната рабо уреди ü Комуникационни устройства – устройства, служещи за пре-предаване на прочетената– модеми, информация къ ethernet конвертори, модули и т. н GPRS ü Отчитащо и запаметяващо устройство персонален компютър (преносим или стационарен) с ин – обикновено

Предимства на системите за дистанционно § § § § § запазва неприкосновеността на частния Предимства на системите за дистанционно § § § § § запазва неприкосновеността на частния имот, няма нужда от влизането на инкасатори за отчита избягва се елемент на човешка грешка при отчитането на уредите намаляват се разходите, свързани с отчитането, както на доставчиците на услуги, така и на потр позволява се напълно автоматизираното отчитане на данни от една или повече мрежи без никак гарантира се сигурността и конфиденциалността на прочетените данни позволяват се произволни интервали на отчитане, включително на минута, час и т. н. позволява се лесното отчитане на уреди, монтирани на труднодостъпни за човек места позволява бързото отчитане на цели мрежи от уреди, практически несравнимо с времето, необхо уреди електронното отчитане на уредите позволява създаване на база данни за всеки потребител, изго събирането на статистически данни за оптимизация на потреблението

Видове тарифни уреди Тарифните най-общ саводомери, електромери, уреди в случай топломери, газ-разходомери комуникацията устройство Видове тарифни уреди Тарифните най-общ саводомери, електромери, уреди в случай топломери, газ-разходомери комуникацията устройство ит. н. Според сис външно могат да бъдат разделени на: § Тарифни уреди с импулсен изход § Тарифни уреди с RS-485/modbus интерфейс § Тарифни уреди с интерфейс m-bus § Тарифни уреди с RF интерфейс Интерфейс наричаме физическата нададен дапредава възможност уред информация устройства. кодиране към външни Самото наданните при предаването им обикновено е стандартизирано и се нарича да могат да бъдат взаимозаменяеми протокол се прави за. Това

Тарифни уреди с импулсен изход Това тарифни които към устройство на са уреди, подаватвъншно Тарифни уреди с импулсен изход Това тарифни които към устройство на са уреди, подаватвъншно импулс определен брой единици отизмерваната (примерно величина един импулс на 10 вода, преминала през такъв водомер). l Характеризират колко консуматив импулс сетова на единици подават и накакво отстояние дабъдат могат прочетени импулсите правилно от друго устройство. Произвеждат се следните тарифни уреди с импулсен изход: ü Водомери ü Топломери ü Електромери

Тарифни уреди с импулсен изход За дасеотчитат показанията тарифен е необходимо натакъв уред дасеизползват Тарифни уреди с импулсен изход За дасеотчитат показанията тарифен е необходимо натакъв уред дасеизползват импулсни. Тези т. нар. броячи импулсни могат броячи да бъдат както свързани в мрежа за централизирано отчитане на всички уреди, така и самостоятел § § § За един импулсен брояч най-важните характеристики са: Брой импулсни входове Наличието или неналичието на дисплей Възможността му да бъде свързан към обща мрежа/система за интерфейс изходният му отчитане, т. е. . Максималната дължинакабел, която даотстои като на може импулсният брояч тарифния импулсензависивида спрямо уред с изход от на 2, при кабела. препоръчваме Ние дасеизползува тип кабел LIYY 4 x 0. 5 mm което максималното насвързване разстояние е 25 m. За по-големи разстояния е рисковано изпускане в аспект наподадени Във всички тези сеобмислят на импулси. случаи неща в процеса проектиране на системата и се избира подходящ кабел.

Тарифни уреди с RS-485/modbus RS-485 е сериен промишлен , койтоизползва във интерфейссе широко всякакви Тарифни уреди с RS-485/modbus RS-485 е сериен промишлен , койтоизползва във интерфейссе широко всякакви напромишлеността. области Товастандартизиран е начин за изграждане по 3 -проводен запредаване до 1200 m. Данните сепредават намрежа кабел наданни диференциално подва проводника, което прави го шумоустойчив Обикновено е добре има и надежден. да проводник и занулевото тъй можеима ниво, като да потенциална разлика в двата края на линията. Протоколът, по сепредават можебъде стандартизиран IEC 1107 заелектромери), който данните, да както (например така и специфичен за даден производител. Данните сепредават half-duplex – т. е. по линията едновременно немогат дасепредават данни. искаме иприемат Ако дае така, се използва разновидност – RS-422. интерфейс на този

Тарифни уреди с RS-485/modbus За дамогат сечетат да данните отперсонален с инсталиран необходимо използва Тарифни уреди с RS-485/modbus За дамогат сечетат да данните отперсонален с инсталиран необходимо използва RS-485 RS компютър софтуер, е дасе конвертор -232, тъй като компютрите не разполагат с физически вход за четене на данни по RS-485. § § Основните характеристики на един такъв конвертор са: Брой устройства в мрежата, които – 32/128/256 може да поддържа Максимална скорост на предаване набитове/секунда ( – в данните bps) Тези конвертори не са сложни и са масови, цените им се движат между 60 и 120 лв. в зависимос От тарифнитеосновно електромери уреди само сепроизвеждат интерфейс с такъв , като протоколът напредаване там наданнитее стандартизиран. начинсесвържат Товаевтин да е и отчитат електромерите сграда, повече, обикновено в конкретна още че електромерите се монтират на едно място и не е необходимо сериозно окабеляване.

Тарифни уреди с интерфейс m-bus М-bus (Meter-bus) e нов европейски задистанционно натарифни кактозаразлични сензори. Тарифни уреди с интерфейс m-bus М-bus (Meter-bus) e нов европейски задистанционно натарифни кактозаразлични сензори. стандарт отчитане уреди, и типове Той се характеризира с повишена шумоустойчивост, евтино и лесно изграждане на мрежата. Проектиран е специално инсталации засградни ипо-конкретно натопломери заотчитане (EN 1434 -3). Преносната среда е дву-проводен като кабел, поляритета насвързване значение. няма Кабелът нее задължителнооплетка, се препоръчва даима като 2, многожилен. използването на mm 2 х0. 75 Уредите интерфейс с такъв едновременно отm-bus интерфейса данните В мрежата главно сезахранват ипредават по него. има едно устройство – m-bus master конвертор, 250 подчинени и до устройства, сеотчитат. които Master устройството осигурява захранващо наподчинените комуникацията устройства напрежение и осигурява между тези и главното устройство модем, отчитащо (компютър, GPRS модул, самостоятелени т. н), затова дисплей по-нататък текст използване m-bus конвертор в този ще изразите и m-bus захранващо устройство като синоними.

Тарифни уреди с интерфейс m-bus § § Една m-bus мрежа се състои от следните Тарифни уреди с интерфейс m-bus § § Една m-bus мрежа се състои от следните неща: Тарифни уреди с интерфейс m-bus или импулсни m-bus с броячи Преносна среда дву-проводен кабел, обикновеномногожилен – mm 2, 2 х0. 75 Главно захранващо устройство/конвертор m-bus Устройство за отчитане и визуализиране В такава тарифнитеи/или мрежа уреди импулснитесенаричат броячи подчинени (slave), а захранващото – главно устройства устройство (master). Разстоянията между устройство в мрежата главното инай-отдалеченият данадхвърлят уред трябва не 1200 m. Главното устройство осигурява безпроблемната работа на подчинените устройства и комуникациятаима два основни За едно такова устройство с тях. § § § Брой подчинени устройства, които може да захрани – максимум до 250 Скорост на предаване на информацията Изходен интерфейсследващо устройство към

Тарифни уреди с RF интерфейс Тарифните RF интерфейс които уреди с сауреди, предават сибезжично, Тарифни уреди с RF интерфейс Тарифните RF интерфейс които уреди с сауреди, предават сибезжично, набазата KNX протокол. данните основно на Протоколът KNX, версия безжично наданни, еволюция за предаване е наняколко стандарта предишни за сградна автоматизация, които част от се използватдистанционно Данните сепредават иза отчитане. начестота 868. 3 MHz. При него данните отняколко уреда тарифни се събират т. нар. отедин концентратор, запаметява. един който ги Тъй като концентратор има възможност само няколко за връзка с тарифни уреда (ограничена отразстояние, преградите, вид на радиозашуменост), е използването концентратори необходимо наповече засвързването на всички тарифни уреди. Освен засвързване натарифнитеизапаметяване оттехните уреди наданните измервания, концентраторите предаване служат иза наданни един друг, всички отедна сепредаватедин на като данни мрежа към концентратор, възможност който има за комуникация на със средство доставчика на услуги.

Тарифни уреди с RF интерфейс Данните се предават в посока от най-отдалечения концентратор към Тарифни уреди с RF интерфейс Данните се предават в посока от най-отдалечения концентратор към основния концентратор. Системите, набезжична сепрепоръчват завече изградени основа, единствено изградени където сгради, окабеляване или е трудно невъзможно. Във всички други случаи е за предпочитане изграждането на кабелна система поради следните § § По-голяма надеждност Лесна настройка и пускане в експлоатация По-ниска цена поради естеството на двата типа системи По-евтина поддръжка

Заключения и изводи Разгледахме основните интерфейси използвани накратко типове иуреди, при изграждането задистанционно В Заключения и изводи Разгледахме основните интерфейси използвани накратко типове иуреди, при изграждането задистанционно В практиката насистеми отчитане. са се наложили основно два типа тарифни уреди: § § Уреди с импулсен изход Уреди с RS-485 интерфейс Причината е простанай-евтини – саинай-евтина изграденатанаточка, иподдръжката това още излиза мрежа както и. Освен има едно основно предимство – по-голяма намрежата, е кабелна. с m-bus интерфейс най-подходящи сигурност тъй като Уреди биха били при изграждане наm-bus мрежа, такива труднонамират но уреди се и понякога цена като излизат по-скъпи, отколкото използването на тарифен уред с импулсен изход и m-bus импулсен брояч. Безжични системи сепрепоръчва дасеизграждат построени където във вече сгради, изтеглянето е трудно невъзможно. накабели или

M-bus мрежи за дистанционно отчит M-bus мрежи за дистанционно отчит

Основни компоненти на мрежа за дистанци m-bus отчитане Една напълно изградена система за дистанционно Основни компоненти на мрежа за дистанци m-bus отчитане Една напълно изградена система за дистанционно отчитан, проектирана на базата отчитане, при m-bus интерфейс и протокол за на следните компоненти: § Преносна среда кабелна – § Главни захранващи устройства m-bus § Подчинени устройства § Комуникационни и отчитащи устройства

Преносна среда m-bus мрежа на Преносната среда всяка m-bus мрежа на една е двупроводен Преносна среда m-bus мрежа на Преносната среда всяка m-bus мрежа на една е двупроводен е задължително кабел. Не дае с ширмовка, сеизползването препоръчва на 2 х0. 75 mm 2, многожилен. свързва подчинени към Този кабел всички устройства главният захранващ конвертор, осигури за да захранване и пренос на данните. Принципът напредаване е промяна наданни в напрежението кабела промяна между двата или в консумацията което прави намрежата, го шумозащитен изграждане. и евтин за Поляритетът насвързване напроводниците значение спецификата. нее от заради напротокола Добре е дасеизползват разклонителни/удължаващи нададен към кутии свързване уред m-bus мрежата. отедна дава при Това страна по-висока назащитасистемата, дава степен на отдруга прегледност при изграждането и разширението кутиите й, тъй като сенадписват и обозначават. Не препоръчваме свързване надруги подобни мързеливи методи. “спайка” и

Преносна среда m-bus мрежа на Ако тарифнитепритежават интерфейс уреди m-bus тесесвързват към директно мрежата. Преносна среда m-bus мрежа на Ако тарифнитепритежават интерфейс уреди m-bus тесесвързват към директно мрежата. притежават изходтесе Ако импулсен– свързват към импулсен брояч с , а той от своя страна се свързва към мрежата. m-bus интерфейс Максималната допустима накабел главният идадено дължина между конвертор подчинено нетрябванадвишава устройство да 1200 m постандартизползване при науказания кабел. по-горе Разклоненията могат бъдат намрежата да всякакъв което давидите тип, можете на началната фигура, стига да не се получават затворени контури, защото тогава ще дадем мрежат “на късо ”. В една садопустими подчинени имаксимални от1200 m. Ако е необходимо наповече мрежа до 250 устройства разстояния свързването устройства, сеизвършва сегментиране чрез намрежатаизползване наm-bus повторители можесеизвършииданее. Сегментиране да дори достигнат максималният брой допустими устройства – по подчинени в мрежата причини прегледност, наедно използване отчитащо за устройство няколко мрежи (те ще се явяват сегменти сами по себе си) и т. н. Разширяването на мрежата на

Главни захранващи устройства m-bus М-bus захранващите заосновата, която изгражда устройства около се цялата мрежа. Главни захранващи устройства m-bus М-bus захранващите заосновата, която изгражда устройства около се цялата мрежа. Те имат следните функции: § изработват захранващо напрежение за мрежата с подчинени устройства § осигуряват среда обменинформация преносна за на между подчинените и устройства устройството за отчитане § служат мост свързване мрежатаподчинени като за между от устройства и устройството за отчитане

Главни захранващи устройства m-bus M-bus захранващите седефинират броя конвертори според подчинени които даобслужват. устройства, Главни захранващи устройства m-bus M-bus захранващите седефинират броя конвертори според подчинени които даобслужват. устройства, могат Наложили сасестандарти законвертори с възможност завключване на 32/64/128/250 подчинени Конверторите обикновено от устройства. сазащитени късо съединение в изхода и сигнализират при такова. Както става единият ясно, им интерфейс е m-bus. Другият можебъде да RS-232/RS-485, USB, Ethernet идр. Масово се използват и произвеждат с RS-232/RS-485 интерфейс конвертори към външно устройство. Конверторът е прозрачен спрямо двата си интерфейса. Както беше споменато, при достигане намаксималният брой 250 подчинени мрежата от устройства, серазширява m-bus с т. нар. повторители. Повторителите са разновидност на захранващо устройство и могат да разширят мрежата

Главни захранващи устройства m-bus M-bus повторителят има m-bus входm-bus изход. и Подобно наm-bus захранващите Главни захранващи устройства m-bus M-bus повторителят има m-bus входm-bus изход. и Подобно наm-bus захранващите конверторите, основно повторителят се дефинира с броя подчинени устройства, които може да захрани и съответно са се наложили Повторителите трябваимат откъсо да защита съединение навход/изход входа ие добре иизходасагалванично да разделени. Подчинените устройства над 250, коитоотделениповторители сегменти, са чрез в отделни сеадресират по вторичен което адрес, ще бъде обяснено по-нататък в тази презентация.

M-bus подчинени устройства Подчинени устройства които савсички в мрежата, притежават интерфейс сеотглавният и m-bus M-bus подчинени устройства Подчинени устройства които савсички в мрежата, притежават интерфейс сеотглавният и m-bus , захранват конвертор предават данни за конкретна величина. Основно това могат да бъдат два типа устройства: § Тарифни уреди с интерфейс m-bus (водомери, топломери, електромери и т. н) § Импулсни броячи с m-bus интерфейс които даннитарифнитечрез – уреди, отчитат от уреди импулсни иедновременно входове с това притежават интерфейс предават отчетените данни и да се захранват. m-bus , за да Всяко подчинено устройство се характеризира със следните данни: § Първичен мрежов адрес до 250 (задава се от настройчика) – от 1 § Вторичен адрес уникален 8 -разряден номер, който производителят указва – § Консумация в m-bus мрежата 1. 5 до 3 A обикновено – от m. A m Трябва има дасе предвид, 1 стандартен товар приема чеза m-bus се 1. 5 m. A консумация наподчиненото отмрежата устройство ив този смисъл трябва да се разглеждат захранващите устройства за 32/64/128/250 уреда.

Комуникационни и отчитащи устройства След главният m-bus конвертор захранващ е необходимонякакво даима устройство, дапре-предава Комуникационни и отчитащи устройства След главният m-bus конвертор захранващ е необходимонякакво даима устройство, дапре-предава прочита което или да изпращаните данни. Възможностите за такива устройства са: § Персонален компютър (преносим или стационарен) § Ethernet контролер за предаване на данните през LAN § Модем за предаване на данните през телефонна линия § GPRS модем за предаване на данните през мрежата на мобилен оператор чрез GPRS § Самостоятелен дисплей, показващ текущите показания на уредите.

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно За да се изгради една мрежа от уреди за Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно За да се изгради една мрежа от уреди за дистанционно отчитане, проектантът първо трябва да с § § § Да определи броя на точките за отчитане и техният вид Да прецени разстоянията на точките до главният конвертор и една от друга Да избере подходящи тук уреди вариантите – или – садва тарифен с m-bus интерфейс уред , или тарифен с импулсен и уред изход импулсен брояч с интерфейс m-bus Да избере подходящ главен захранващ конвертор според броя на точките Да избере начинът на четенет. е. данните – на комуникационно устройство Да предвиди, ако се налага, бъдещо разширяване на мрежата В следващите точки ще дадем малко повече разяснения по горните цели.

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Определяне броя на точките за отчитане Ако тарифнитесас Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Определяне броя на точките за отчитане Ако тарифнитесас m-bus интерфейснаточките уреди , броят сеопределя натарифните Ако уредите импулсен отброя уреди. сас изход, теория наотчитане науредите, на точките саброят нореалноса. Какво сеима не предвид? такава При ситуация да сеналага сеизползват броячи импулсни с m-bus интерфейс. Импулсните броячи серазличават наимпулсните Gineers поброя сивходове. произвеждас от2 до 8 импулсни т. емогат сесвържат тарифни с импулсен към броячи входа, да до 8 уреда изход един-единствен брояч. Поради тази причина заотчитане m-bus интерфейс отреалниятнатарифните Това отразява точките спрямо сапо-малко брой уреди. се и наизборът назахранващ което бъде конвертор, ще обяснено няколко след страници. броя точкитепреценява ще Според на се и дали се използват повторители m-bus в мрежата.

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Максимални разстояния Проектантът трябвае сигурен, да ченай-отдалечената точкаm-bus Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Максимални разстояния Проектантът трябвае сигурен, да ченай-отдалечената точкаm-bus мрежатапо-малко в е на от1200 m (в противен се случай налага използването наповторители)сеизползват броячи. Ако импулсни е необходимо предвид, дасевземе чемаксималното разстояние между уредимпулсениимпулсене максимум (като отпараметрите. По този може тарифен с изход брояч 25 m зависи наимпулса) начин да сепрецени и какви колко импулсни (като входове) необходими броячи брой ще са за изграждане намрежата. чертежите По насградата се определя и приблизителното окабеляване на всяка точка.

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Избиране на подходящи уреди Ако сеизползват с m-bus Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Избиране на подходящи уреди Ако сеизползват с m-bus интерфейс е ясен. сеизползват с импулсни трябвасепрецени и уреди въпросът Ако такива изходи, да колко какви импулсни ще използват. беше броячи се Както споменато, произвеждат с до 8 входа, сетакива а разстоянието иуред между брояч не трябва надвиши при да 25 m използване 4 х0. 5 mm 2 или накабел 2 х0. 75 mm 2, многожилен. още вариант, в Има един ако сградататопломери При топломерите интерфейс отдавна. това има иводомери. m-bus е навлязъл Освен обикновено тесепроизвеждат с до 2 импулсни Тогава входа. водомерите изход дасесвържаттопломера, тези с импулсенмогат към той отчита импулси ипрочитането им се извършва през изхода на топломера. Така може да се спестят импулсни броячи. m-bus

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Избор на главен захранващ m-bus конвертор Трябва има Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Избор на главен захранващ m-bus конвертор Трябва има дасе предвид, стандартенв m-bus мрежата затакъвконсумация При това чеедин товар сеприема с 1. 5 m. A. условие се разглежда наконвертор капацитет за 32/64/128/250 подчинени За даопредели какво устройства. правилно захранващо устройство му необходимо, трябвазнае е проектантътда използваните тарифни с m-bus или отнего уреди импулсни какъв сеявяват броячи товар в мрежата. е характеристикаm-bus подчинено ипроизводителят информация Импулсните Това навсяко устройство винаги дава затова. броячи на Gineers представляват 1 и 1/3 стандартен товар или 2 m. A. Това нагледно означава, обяснено чеможете дасвържетеброяча 8 входа, 20 с по производство на. Gineers, към захранващ за конвертор 32 подчинени т. едаотчитате водомераимате презапас. броя точките устройства, 160 и да дори Според на и разстоянията сепреценява нужен ли е и повторител/повторители в мрежата.

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Избор на комуникационно устройство Тук проектантът има свободата Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно § Избор на комуникационно устройство Тук проектантът има свободата да избира различни варианти. Основните неща, които обикновено се взимат предвид са: - Удобство на отчитането; Цена Най-евтиният е данесеслага допълнително вариант нищо след m-bus конвертора. сеналага, Когато служителс преносим идва компютър, секъм свързва конвертора данните иотчита с подходящ Софтуерът софтуер. е или опростен замоментно наданните софтуер отчитане от уредите, или пълна версия с база данни и т. н.

Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно Възможно е да се сложи и стационарен компютър. Това Изграждане наm-bus мрежа за дистанционно Възможно е да се сложи и стационарен компютър. Това дава няколко предимства: § § Възможност за настройка на автоматични отчети, без да се налага присъствието на оператор Четене на данните и извършване на справки/калкулации или LAN от Internet компютър през отдалечен Останалите варианти (без използването на компютър локално) са: § Модем за предаване на данните през телефонна линия § Ethernet модул за връзка към LAN мрежа § GPRS модул за предаване на данните през мрежата на. GPRS (нужна е карта с активиран мобилен оператор, поддържащ SIM GPRS) § Самостоятелен дисплей за отчитане

Уреди за m-bus мрежи, произвеждани от Gineers произвежда пълна гама от уреди за изграждане Уреди за m-bus мрежи, произвеждани от Gineers произвежда пълна гама от уреди за изграждане на система за дистанционно отчитане. Т ü Захранващи конвертори ü Повторители ü Импулсни броячи със или без интерфейс m-bus ü Комуникационни модули ü Софтуер

Захранващи конвертори на Gineers Предлаганите отнас m-bus захранващи садва устройства основни типа: малки (до Захранващи конвертори на Gineers Предлаганите отнас m-bus захранващи садва устройства основни типа: малки (до 32/64 подчинени за мрежи устройства)големи и за мрежи (до 128/250 подчинени устройства). вида И двата захранващи устройства саснабдени с интерфейс RS-232 C, чрез сесвързват който с устройствата за отчитане или без допълнителен или GPRS модул. (с адаптер) Предлагаме същоm-bus-повторител и за увеличаване нафизическите размери мрежата. на Всички типове главни захранващи устройства се захранват стандартна 220/230 VAC, катое осигурена от мрежа безпроблемната при имработа спадане напрежението VAC. на до 170 Изходите им са защитени от високо изходно напрежение и късо съединение.

M-bus повторители на Gineers Предлаганите отнас m-bus повторителиосновни зачастично садва типа: разширяване (до 64 M-bus повторители на Gineers Предлаганите отнас m-bus повторителиосновни зачастично садва типа: разширяване (до 64 подчинени намрежата устройства)пълно и за разширяване на мрежата (до 250 подчинени устройства). И двата устройства вида саснабдени иизход с вход m-bus, чрез се които свързват с устройствата и главното заотчитане захранващо намрежата, устройство тип MBRS. Входът и изходътгалванично Всички типове са разделени. повторители се захранватстандартна 220/230 VAC, като от мрежа е осигурена безпроблемната при им работа спадане нанапрежението VAC. до 170 Изходите имса защитени от високо изходно напрежение съединение. и късо Използването наповторители е неограничено, разширяване т. е. при намрежа броят на използваните повторители не е ограничен.

Импулсни броячи с m-bus интерфейс М-bus импулсни саподчинени в мрежата, броячи устройства предназначени в Импулсни броячи с m-bus интерфейс М-bus импулсни саподчинени в мрежата, броячи устройства предназначени в m-bus мрежа засвързване натарифни които уреди, имат импулсенвместо вид изход друг мрежов интерфейс. с импулсенсасравнителноисасеналожили домомента. Уредите изход евтини напазара Те могат бъдат да топломери, електромери, водомери, газразходомери. Импулсните броячи информация уреди, и т. н. събират оттези като натрупватнагенериранитевъв броя импулси вътрешна Имат вграден памет. m-bus интерфейс сезахранват , по който ипредават до данни устройството заотчитане. Вградена е и акумулаторна зареждащаm-bus интерфейса батерия, сеот и осигуряваща 96 часа минимум работоспособност брояч евентуална наm-bus захранващото като отстраняването наимпулснияпри повреда устройство, след наповредата или замяната назахранващото данните устройство сазапаметение необходимо начално и не повторно въвеждане или наданни зануляване. Опция е поставянето на по-голяма батерия, даваща възможност за работа без захранване миним

Импулсни броячи с дисплей и m-bus МBCS-2/4/6/8 саn-входови броячи, импулсни предназначени за свързване към Импулсни броячи с дисплей и m-bus МBCS-2/4/6/8 саn-входови броячи, импулсни предназначени за свързване към m-bus мрежата науреди, непритежават които m-bus интерфейс импулсни Един MBCS-2/4/6/8 свързва , а имат изходи. максимум 2/4/6/8 уреда с импулсенкъм изход m-bus мрежа. с Те са двойно захранване сезахранват - нормално отмрежата, при като повреда или спиране наелектрическото преминават захранване навътрешно от захранване вградения акумулатор. в уреда Той осигурява 96 h работауреда минимум на без външно захранване. Предлагаме икато допълнителна опция батерия, която захранила би устройството 90 дни. възстановяване за минимум При на мрежата вътрешният акумулатор се дозарежда.

Импулсни броячи с дисплей и m-bus При четенеданниустройството иинформация на от сеизпраща за състоянието Импулсни броячи с дисплей и m-bus При четенеданниустройството иинформация на от сеизпраща за състоянието набатериите, могат бъдат за да да заменени своевременно при намаляване на капацитета и работоспособността им. MBCS-2/4/6/8 имат вграден зареално икалендар, часовник време което позволява до 4 тарифи им даимат за всеки Натрупаните вход. импулси тарифа, и общия импулси вход за всяка както брой за всеки се съхраняват в отделни регистри достъпни и са за четене m-bus през мрежата. Програмирането на тарифите само мрежата. става през Отчитане можесеизвършидисплея да иот (8 -разряден LCD буквено-цифров дисплей).

Импулсни броячи без дисплей МBSS-2/4/6/8 саn-входови броячи, импулсни предназначени към засвързване m-bus мрежауредиимпулсни Един Импулсни броячи без дисплей МBSS-2/4/6/8 саn-входови броячи, импулсни предназначени към засвързване m-bus мрежауредиимпулсни Един MBSS-2/4/6/8 свързва на с изходи. максимум 2/4/6/8 уредаимпулсен към с изход m-bus мрежа. са с двойно Те захранване - нормално се захранват от мрежата, при като повреда спиране или на електрическото преминават захранване на вътрешно захранване от вградения в уреда акумулатор. Той осигурява 96 h работа уреда външно минимум на без захранване. Предлагаме икато допълнителна която захранила опция батерия, би устройството за минимум При възстановяване вътрешният седозарежда. 90 дни. намрежата акумулатор Имат часовникреално и поддържат тарифи всеки Не за време до 4 за вход. притежават дисплей за ръчно отчитане на запаметената информация.

Самостоятелни броячи без m-bus Произвеждаме иимпулсни с автономно идо 8 импулсни Те броячи захранване Самостоятелни броячи без m-bus Произвеждаме иимпулсни с автономно идо 8 импулсни Те броячи захранване входа. притежават LCD дисплей двуредов иса предназначени за директно отчитане на тарифни уреди с импулсен изход, без използването на m-bus интерфейс. Понякога излиза нецелесъобразно цяла дасеизграждаm-bus мрежа с конверторизаотчитане брой Тогава ит. н. намалък уреди. обикновено инвеститорът ипотребителите даизползват предпочитат самостоятелно защото по-евтино устройство, излиза отизграждане нацяла система, а същевремнно консумацията може да се отчита без да се влиза в частна собственост о Въпреки всичко притежават RS-485 интерфейс броячите все пак засвързване или в мрежа програмиране наинформация. да В тях може се задава и буквено-цифрова информация, определяща допълнително даден импулсен вход. Монтират се във влагозащитено табло, както е по изискване МРРБ. Наредба No. 4 на на

Комуникационни модули Предлаганите отнас m-bus модули заотдалечено сатри предаване основни запредаване типа: наинформацията чрез Комуникационни модули Предлаганите отнас m-bus модули заотдалечено сатри предаване основни запредаване типа: наинформацията чрез GPRS технология, за предаванеethernet и предаванетелефонна И трите устройства чрез през линия. вида саснабдени RS-232, с вход чрез сесвързват който с главното захранващо наm-bus мрежата. модулите даработят устройство GPRS могат с произволен мобилен оператор, поддържащ GPRS услуга. Ethernet модулите получаване ототчитането позволяват наданните през локална компютърна мрежа. Подходящ е заизползване в сгради, има където прокарана мрежа/интернет, позволява локална тъй като без сериозна инвестицияпостигне дасе централизирано напълно автоматизирано отчитане. Телефонните Gineers позволяват наданните модеми на получаване ототчитането през аналогова линия. телефонна Подходящ е за използване, няма когато изградена мрежа/интернет, позволява локална тъй като безсериозна инвестиция постигне дасе централизирано напълно автоматизирано отчитане през телефонен пост.

Телефонен модем MBLM-2 e микропроцесорен. V 32. bis full-duplex двупосочен модемтелефонна предназначен за линия, Телефонен модем MBLM-2 e микропроцесорен. V 32. bis full-duplex двупосочен модемтелефонна предназначен за линия, за отдалечено на. Mотчитане bus или мрежидистанционно Притежава RSдруги за отчитане. 232 С интерфейс за връзка отчитащия (master към сървър modem) или конвертора към намрежата за дистанционно отчитане (slave modem). Работи само с tone”. “dial Подходящ е заизползване при наличието мрежи, ще намного коитосе отчитат място телефонна Това било полезно наедно през линия. би особено за големи оператори Софийска и т. н), които (Ч ЕЗ, вода искат централизирано отчитане.

GPRS модул MBGP-1 A е специално заизползване за разработен в мрежите дистанционно Чрез отчитане. GPRS модул MBGP-1 A е специално заизползване за разработен в мрежите дистанционно Чрез отчитане. употребатапостига автоматизирано му се напълно и централизирано отчитане дистанционно наголяма мрежи. група Данните се предаватдочетири към независими всеки които достъп оператора, от има само до“собствените” сиданни, определени наизмерваната отвида величина (вода, електричество, и др. ). Служебните намодула топлоенергия настройки (определяненадостъпвсеки права за оператор, намрежови задаване адреси, конфигуриране устройства могат се извършват намрежови и др. ) да отдва контролни които своя нямат доданните, оператора, от страна достъп събирани от тарифните уреди.

Ethernet модем MBET-2 Още в процес на разработване към момента не се предлага за Ethernet модем MBET-2 Още в процес на разработване към момента не се предлага за свободна продажба. /тестване, Идеята му по е LAN дасепредават към даннитеотдалечена Подходящ е заизползване точка. при наличието мрежи, намного които ще отчитат място компютърна бибило се наедно през мрежа. Това особено заголеми полезно оператори Софийска т. н), които (Ч ЕЗ, вода и искат централизирано отчитане.

Самостоятелен дисплей MBD-X 250 Предвидена е възможност изаизграждане насамостоятелен накойтосеотчитат данните дисплей, да визуално Самостоятелен дисплей MBD-X 250 Предвидена е възможност изаизграждане насамостоятелен накойтосеотчитат данните дисплей, да визуално законсумация. Идеята е той семонтира да наудобно в сградата него могат сеотчетат уреди. място и от да да всички Притежава достатъчно. LCD голям дисплей, нормално непрекъснато наотделните Има предвидена заизвършване накойто сесменят показанията уреди. клавиатура нанастройки (период на отчитане, справки, сервизни параметри и т. н) или избор на конкретно отчитане на д Към него могат да се свържат както захранващи така и самостоятелни. RS-485 интерфейс. по m-bus устройства, импулсни броячи Към момента незапаметяваданни, стари а показва моментният всеки но 01. 03. 2010 ще внедрено отчет за уред, до бъде запаметяване на отчети за до 1 година назад. Монтира се във влаго- и прахозащитено табло и позволява отчитане и без физически достъп до т

Софтуер за дистанционно отчитан § Програма M-bus Serial Communicator е разработена задистанционно науредите m-bus Софтуер за дистанционно отчитан § Програма M-bus Serial Communicator е разработена задистанционно науредите m-bus мрежа отчитане в една през сериен RS-232 C/RS-485 интерфейс широки. Дава възможности при дефинирането и организирането и поднауредите им групи в мрежи. Поддържа протоколи с m-bus (EN 1434 -3) и електромери заработа (IEC 1107). Могат дасезадават и часове дати автоматизирани идасеотчитат уред/група/мрежа. за отчети, както ръчно Поддържа както стандартни така калкулация отчети, и (billing) с разпечатване напротоколи и натрупване Изцяло поддържа функции на. ДДС. всички на. MBCS/MBSS уредите на Gineers. Организирана е с няколко нива на достъп. Програмата работи под Windows 2000/XP/. Програмата поддържа с всички в дадена база данни уреди m-bus мрежа. като една можеима Тъй в мрежа да нормaлно 250 максимум устройства, в програмата има предвидена възможност за добавяне/изтриване на отделни мрежи

Програма M-bus Serial Communicator • • • модул потребители достъп - 4 нива на Програма M-bus Serial Communicator • • • модул потребители достъп - 4 нива на модул настройки - различни настройки комуникация, за визуализация на протоколите и др. модул - дефиниране с всички уреди науреди, необходими данни, задаване на цени за до 4 тарифи модул - дефиниране отуреди, групи нагрупи организирано на 3 нива в дървовидна структура модул автоматично - настройване отчитане и извършване на автоматични отчети, без последваща намеса на потребител модул икалкулации справки - подробни икалкулации за произволен уред/група/мрежа

Програма M-bus Serial Communicator Програмата комуникира мрежатазахранващ конвертор MBRS-250/64/32. Оставена с m-bus през m-bus Програма M-bus Serial Communicator Програмата комуникира мрежатазахранващ конвертор MBRS-250/64/32. Оставена с m-bus през m-bus оттипа stand-by, тяследи занастъпване времето наавтоматизиран което активира, зададените записва и отчет, след се отчита уреди, данните отново преминава в stand-by. Данните ототчитанията и в главният напрограмата. сепопълват прозорец Потребителят винаги може инициира отчитане - чрез да отделно ръчно избор уред/група/мрежа на за отчитане и натискане на бутон "Отчитане". Измерванията се съхраняват в SQL база данни. От направенитемогат сеизвлекат данниконкретен период, идасеизвърши отчети да всякакви за зададен както калкулация, въведени ако са и се използват тарифи 4 броя. различни - до Има четири надостъп потребителя, нива за като най-ниското (Оператор) може единствено да инициира ръчно четене на уредите и да извършва справка за период. Организирането в групи 3 нива възможност на дава запрегледно организиране отгледна напотребителя, намрежата точка като за всеки уред има предвидени две допълнителна полета със свободна информация, задавана от по

Програма GPRS Server v 2. 1 притежава функции всички на. M-bus Serial Communicator, но Програма GPRS Server v 2. 1 притежава функции всички на. M-bus Serial Communicator, но няколко в има модула повече. е направена, можесеотчитат софтуер Тя зада да с един едновременноброй – всяка много мрежи предаващ през на a данни GPRS/ телефонен или Ethernet модем. В програмата има добавени закомуникация модула функции с GPRS на. Gineers, какторазделение и навсяка със мрежа собствено идентификация. дасеизползва, един име и Удачна е когато потребител има няколко които да обекта, желае отчита. Подходяща е особеноголеми за оператори Софийска т. н), които централизиранои използването (Ч ЕЗ, вода и искат отчитане на един софтуер за всички абонати.

Програма M-bus Config Програма Mb. Config е разработена занастройване параметрите на. Gineers в една Програма M-bus Config Програма Mb. Config е разработена занастройване параметрите на. Gineers в една науредите m-bus мрежа за дистанционно Използва се и при отчитане. фабричното производство Gineers за тест на уреди на MBCS/MBSS/MBPS. Предоставя себезплатно дабъде иможе изтеглена на адрес www. gineers. com Програмата работи Windows под 95/98/2000/XP/Vista.

Програма M-bus Config § § § Програмата поддържа с данните база данни ипараметрите уредмрежата, Програма M-bus Config § § § Програмата поддържа с данните база данни ипараметрите уредмрежата, дакомуникира уредитехния навсеки в може с различнитепо адресидентификационендауправлява мрежа и номер, може и цялата едновременно. Параметрите, които дасенастроят могат зададен уред в мрежата са: идентификационен номер измерван консуматив мерна единица за консуматива мултипликатор (само за уреди на Gineers) параметри за всяка тарифа - цена и време, в което е активна тарифата Комуникацията ипараметрите занастройка сасъобразени със стандарта закомуникация интерфейс по m-bus. След настройка устройствата се'заключат' могат да програмно, следващ доосновни така че достъп параметри е невъзможен. Параметрите затарифите могат сенастройват тъй тесазаориентир да винаги, като напотребителя, несеизвършва а поброя импулсите заплащането потях, на ив софтуера задистанционно M-bus Serial Communicator. Предвидени сасъщо смянаскоростта отчитане така на наобмен наданни, синхронизация, науреди мрежата Файлът търсене по и др. с настроенитеможе се импортира уреди да в M-bus Serial Communicator

M-bus simple reader § § § M-bus simple reader е безплатна предлагана зачетенеуреди програма, M-bus simple reader § § § M-bus simple reader е безплатна предлагана зачетенеуреди програма, отнас на в m-bus мрежа. организира Тя не база данни и неможе извършва калкулации да справки, или автоматични Предназначена е за прочитане данни тарифните отчети. моментните на уреди и възможност за експорт на данните в *. csv файл. Има следните основни възможности: Автоматично търсене и намиране на уреди в мрежата по първичен адрес Избор на уред по вторичен адрес Смяна първичен адрес на конкретен уред или на всички уреди в мрежата последователно Четене на данните за основно моментно показаниеили тарифен уред – избран на всички Експорт на прочетените данни във файл е съвместим и се отваря от *. csv, който MSExcel Запаметяване нанамерените мрежата, при уреди в с цел следващо данесетърсят четене в мрежата а дасезареди отново, директно списък с уреди за четене в конкретна мрежа.

Заключение Мрежите задистанционно ще отчитане продължават дасеразвиват бъдеще ив съобразно натехнологиите развитието иизискванията на Заключение Мрежите задистанционно ще отчитане продължават дасеразвиват бъдеще ив съобразно натехнологиите развитието иизискванията на клиентите. Тези системи са и изискват непрекъснато подобряване и увеличаване на функциите, които пре “живи” Към този в западните зажични сасеналожили m-bus базирани Стремежът момент страни системи предимно системи. там отчитането е да е максимално централизирано и да не се налага използването на човешка сила. Това модеми. GPRS, ethernet и става с изп В България натози това получава етап се единствено офис отдавани отсобственик. този, при частни сгради, под наем Той е който инвестира проекти. жилищното няма яснота законово, в подобни За строителство голяма чисто понаредбаизисква се водомеритес даса импулсензадистанционно но цялостна няма рамка. изход отчитане, за система приета Поради тази причина сектор предимно в този засега се използват самостоятелни импулсни броячи или дисплей на място в сградата за отчитане. Gineers ще продължи даразработва нови устройства в тази исофтуер област развива ида съществуващите, ив България все някога ще навлезнат по-масово.