Скачать презентацию MPLUS SEXPERT MPLUS SEXPERT คอ การใหขอมลและคำปรกษา เรอง Скачать презентацию MPLUS SEXPERT MPLUS SEXPERT คอ การใหขอมลและคำปรกษา เรอง

125815cd300b5af2a3fde475b4ee0fe5.ppt

  • Количество слайдов: 22

MPLUS SEXPERT MPLUS SEXPERT

MPLUS SEXPERT คอ การใหขอมลและคำปรกษา เรอง พฤตกรรมทางเพศ รสนยมทางเพศ การปองกนการตเชอเอชไอว โรคตดตอทางเพศสมพนธ และสทธทางเพศ ในพนท Online โดยผานชองทางตางๆทสามารถเขาถ งกลมเปาหมายทเขาถงยาก MPLUS SEXPERT คอ การใหขอมลและคำปรกษา เรอง พฤตกรรมทางเพศ รสนยมทางเพศ การปองกนการตเชอเอชไอว โรคตดตอทางเพศสมพนธ และสทธทางเพศ ในพนท Online โดยผานชองทางตางๆทสามารถเขาถ งกลมเปาหมายทเขาถงยาก เพอใหเกดการปรบเปลยนพฤตกรร ม การปองกน การประเมนความเสยง และการเขาถงบรการตรวจ VCCTและโรคต ดตอทางเพศสมพนธ

แนวคด ปจจบนการทำงานรณรงคใหความรและการปองการ เรอง เอชไอว เอดส และโรคตดตอทางเพศสมพนธ รปแบบเดม คอ การทำ Outreach อาจการเปนชองทางเดมๆ ทอาจจะไมไดผลเตมรอยเปอรเซนตอกตอไป เพราะปจจบนการรวมกลมชมชนของกลมเปาหมาย ชายทมเพศสมพนธกบชาย แนวคด ปจจบนการทำงานรณรงคใหความรและการปองการ เรอง เอชไอว เอดส และโรคตดตอทางเพศสมพนธ รปแบบเดม คอ การทำ Outreach อาจการเปนชองทางเดมๆ ทอาจจะไมไดผลเตมรอยเปอรเซนตอกตอไป เพราะปจจบนการรวมกลมชมชนของกลมเปาหมาย ชายทมเพศสมพนธกบชาย สาวประเภทสอง และพนกงานบรกการทางเพศ ไมไดมการรวมในแบบเดมทมสถานทเขามาเก ยว เชนในพนทสาธารณะ ซาวนา บาน รานเสรมสวย รานนวด หรอสถานบนเทง เนองจากปจจบน โลก Online เขามามอทธพลอยางสง ดงจะเหนไดจากการเขามามบทบาทอยางมากของ ocial S Network ทมมากมายเชน เฟสบค แคมฟรอก

คณรจก SOCIAL NETWORK เหลานหรอไม ? ? คณรจก SOCIAL NETWORK เหลานหรอไม ? ?

ความเปนมาของ MPLUS SEXPERT การใหคำปรกษา Mplus Sexpert เปนนวตกรรมใหมททางมลนธเอมพลสไดเพมเป นชองทางในการเขาถงกลมเปาหมายใหครอบคลมมากย งขนเนองจากการประเมนการทำงานทผานมามลนธเ อมพลสเหนชองวาง ทไมสามารถเขาถงกลมเปาหมายทเขาถงยาก อาทเชน กลมเปาหมายทไมเปดตว กลมเยาวชนอายนอย ความเปนมาของ MPLUS SEXPERT การใหคำปรกษา Mplus Sexpert เปนนวตกรรมใหมททางมลนธเอมพลสไดเพมเป นชองทางในการเขาถงกลมเปาหมายใหครอบคลมมากย งขนเนองจากการประเมนการทำงานทผานมามลนธเ อมพลสเหนชองวาง ทไมสามารถเขาถงกลมเปาหมายทเขาถงยาก อาทเชน กลมเปาหมายทไมเปดตว กลมเยาวชนอายนอย หรอแมกระทงกลม พนกงานบรการทางเพศทไมมสงกด ซงทำใหเหนวา บคคนลหลานมวถชวตอยในโลกออนไลน ทำใหเอมพลสไดใชชองทางอนเตอรเนตในการเขาถ งกลมเปาหมาย จงทำใหเกด Mplus sexpert เพอรองรบกลมเปาหมายดงกลาว โดยทางมลนธเอมพลสไดรบควารวมมอจากองคกรจาก ตางประเทศทใหการสนนสนน ทงทางดานเทคนค วชาการ และงบประมาณ ดงน

โครงสรางการทำงานออนไลน 1 ลอคอน เขาโปรแกรม MSN/Prich เชน e-mail address: mplus. sexpert@hotmail. com ** Password เฉพาะเจาหนาท โครงสรางการทำงานออนไลน 1 ลอคอน เขาโปรแกรม MSN/Prich เชน e-mail address: mplus. [email protected] com ** Password เฉพาะเจาหนาท Chatting room เทานน 2 เขยนสถานะการออนไลน “ถามคณคำถามเกยวก บเรองเซกส และสขภาพ คยกบเราไดทนท เพราะเราคอ Sexpert!” 3 Post ประชาสมพนธ เชนชวนใหใชบรการตาม web board ตางๆ เชน www. postjung. com เขาหวขอ “หาเพอน ” “หาเพอนเกย ” โพสตอเมล โพสตขอความ “Mplus Sexpert! ออนไลน พรอมใหบรการแลว คยเรองเซกและสขภาพกบเราไดครบ ” เลอกจงหวด “เชยงใหม ” คลกโพสตขอความ

โครงสรางการทำงานออนไลน (ตอ ) 4 รอจนกระทงมคน add เขามาคย 5 เมอเรมใหบรการกลมเปาหมาย 1 -2 คน ใหเปลยนสถานะการออนไลนเปน BUSY โครงสรางการทำงานออนไลน (ตอ ) 4 รอจนกระทงมคน add เขามาคย 5 เมอเรมใหบรการกลมเปาหมาย 1 -2 คน ใหเปลยนสถานะการออนไลนเปน BUSY ตงขอความอตโนมตวา “ขอบคณสำหรบคำถาม ตอนนใหบรการอยนะครบ /คะ แลวเราจะกลบมาคยกบคณนะครบ /คะ ” 6 ทำ Check list บทสนทนา 6. 1 คดบวก ใชภาษาเชงบวกใหบรการเสมอ 6. 2 อยาลงรายละเอยดลกมากในแตละประเดน 6. 3 ถาผรบบรการมปญหา เกยวกบสขภาพแบบจรงจง ใหทำการสงตอไปยงผเชยวชาญใหเรวทสดเท าทจะทำได 6. 4 พยายามแทรกขอมลเกยวกบเพศสมพนธทปลอดภ ยกวา เชน

โครงสรางการทำงานออนไลน (ตอ ) 7 คดลอกบทสนทนาทงหมดลงใน โปรแกรม Word Document และทำใหขอมลของผเขารบบรการเปนขอมลท สามารถระบสถานะบคคลได และบนทกขอมลของผรบบรการดวยหมายเลขพร อมกบวนท ยกตวอยาง บทสนทนาเลขท โครงสรางการทำงานออนไลน (ตอ ) 7 คดลอกบทสนทนาทงหมดลงใน โปรแกรม Word Document และทำใหขอมลของผเขารบบรการเปนขอมลท สามารถระบสถานะบคคลได และบนทกขอมลของผรบบรการดวยหมายเลขพร อมกบวนท ยกตวอยาง บทสนทนาเลขท 1 ของเจาหนาท A คอ A 1 ประจำวนท 24/5/2010 แลวบนทกเปนชอของไฟลเอกสารดวย เอ ใชรหส A แมคซ ใชรหส M 8 บนทกขอมลในแบบฟอรมสนทนา ดวยชอไฟลเดยวกนทบนทกใน Word Document 9 พมพเอกสารในขอ 7 และเยบรวมกบขอ 8 เกบไวในแฟมเอกสาร นำไปเกบไวในททปลอดภย

ขนตอนและกระบวนการ คนหา วเคร าะห Sexpert อบรม Sexpert จดเก บข อมล นำเน นก จกรรม วางแผ ขนตอนและกระบวนการ คนหา วเคร าะห Sexpert อบรม Sexpert จดเก บข อมล นำเน นก จกรรม วางแผ น คนห าชอง คนห ทาง าและจ ดเตร ยมข อม ล

ขนตอนและกระบวนการ คนหาและรบสมครอาสาสมครเพอเขารบการ อบรมเกยวกบการใหคำปรกษา ในพนทออนไลน อบรมอาสาสมครโดย RSSL : Stockhome เพอสรางความเขาใจในการใหคำปรกษา Mplus Sexpert ทางดานกฎระเบยบในการทำงานและแนวคดตางๆ โดยใชชอการอบรมวา OPOP ขนตอนและกระบวนการ คนหาและรบสมครอาสาสมครเพอเขารบการ อบรมเกยวกบการใหคำปรกษา ในพนทออนไลน อบรมอาสาสมครโดย RSSL : Stockhome เพอสรางความเขาใจในการใหคำปรกษา Mplus Sexpert ทางดานกฎระเบยบในการทำงานและแนวคดตางๆ โดยใชชอการอบรมวา OPOP ใหกบเจาหนาทและแกนนำ คนหาและสรางชองทางใหการใหคำปรกษา คนหาและรวบรวมแหลงขอมลอางองเพอใช ในการใหคำปรกษา วางแผนการการดำเนนกจกรรม

ขอมลผรบบรการใหคำป รกษา. ผรบบรการใหคำปรกษาอยในชวงอาย 18 ถง 35 ป. ผรบบรการใหคำปรกษาสวนใหญเปนชา ยทมเพศสมพนธกบชายและสาวประเภทสอง. ผรบบรการใหคำปรกษาสวนใหญเปนกล มทไมเปดเผยตวตน ขอมลผรบบรการใหคำป รกษา. ผรบบรการใหคำปรกษาอยในชวงอาย 18 ถง 35 ป. ผรบบรการใหคำปรกษาสวนใหญเปนชา ยทมเพศสมพนธกบชายและสาวประเภทสอง. ผรบบรการใหคำปรกษาสวนใหญเปนกล มทไมเปดเผยตวตน

ตวเลขการเขาถงกลมเปาหม าย ตวเลขการเขาถงกลมเปาหม าย

ชองทางการใหคำปรกษา ชองทาง Facebook : Mplus Thailand ชองทาง MSN: Mplus. foundation@hotmail. c om ชองทาง Camfrog: ชองทางการใหคำปรกษา ชองทาง Facebook : Mplus Thailand ชองทาง MSN: Mplus. [email protected] c om ชองทาง Camfrog: Chaingmai_Boys ชองทาง Pirch: เกยเชยงใหมครบ

ชองทางเขาถงกล มเปาหมาย ชองทางเขาถงกล มเปาหมาย

ประเดนการใหคำปรกษา ประเดนการใหคำปรกษา

ประเดนการใหคำปรกษา ถงยางอนามยเละสารหลอลน รปแบบถงยางอนามย เชน ขนาด กลน ส หรอถงยางแบบไมเรยบ เปนตน การใชถงยางอนามยแลวอวยวะเพศไมแขงตว ชองทางการเขาถงถงยางอนามยและสารหลอลน พฤตกรรม /ความเสยงตอการตดเชอ และโรคตดตอทางเพศสมพนธ ประเดนการใหคำปรกษา ถงยางอนามยเละสารหลอลน รปแบบถงยางอนามย เชน ขนาด กลน ส หรอถงยางแบบไมเรยบ เปนตน การใชถงยางอนามยแลวอวยวะเพศไมแขงตว ชองทางการเขาถงถงยางอนามยและสารหลอลน พฤตกรรม /ความเสยงตอการตดเชอ และโรคตดตอทางเพศสมพนธ HIV การทำออรลเซกส ลางตเยน จบปาก ฟดดาบ เสยงตอการตดเชอ HIVหรอไม อยางไร ความเสยงของฝายรกฝายรบ ฝายไหนเสยงมากกวากน ถงยางอนามยแตกขณะมเพศสมพนธตดเชอ HIVหรอไม อยางไร รวาคนทเคยเปนคนอนดวยตดเชอ HIVเราจะตดหรอไม อยางไร มเพศสมพนธแบบเซกสหมเสยงหรอไม อยางไร เสยบสดแตหลงนอกเสยงหรอไม อยางไร การตรวจหาเชอ HIV อยากตรวจเลอดตองไปตรวจทไหน ผรบบรการมความเสยงมาแลวเกดความรสกอยากตรวจเลอดทำ อยางไงด

ประเดนการใหคำปรกษา โรคตดตอทางเพศสมพนธ ผรบบรการสวนใหญมจะมอาการของโรคตดตอทางเพศสมพ นธเชน โรคหนองในแท หนองในเทยม หดหงอนไก ซฟลส และเรม ผรบบรการมความสงสยในอาการของโรคตดตอทางเพศสมพนธ ขอมลชองทางการตดเชอโรคตดตอทางเพศมนพนธ การดแลรกษาโรคตดตอทางเพศสมพนธ สถานบรการตรวจหาเชอโรคตดตอทางเพศสมพนธ การใชชวต ประเดนการใหคำปรกษา โรคตดตอทางเพศสมพนธ ผรบบรการสวนใหญมจะมอาการของโรคตดตอทางเพศสมพ นธเชน โรคหนองในแท หนองในเทยม หดหงอนไก ซฟลส และเรม ผรบบรการมความสงสยในอาการของโรคตดตอทางเพศสมพนธ ขอมลชองทางการตดเชอโรคตดตอทางเพศมนพนธ การดแลรกษาโรคตดตอทางเพศสมพนธ สถานบรการตรวจหาเชอโรคตดตอทางเพศสมพนธ การใชชวต ครอบครว ความรก ไมมความสขมเพศสมพนธกบคนอนหรอคนรก โดยมความรสกเจบและไมอยากมเพศสมพนธแตไมสามารถ บอกคนอนได การถกคนอนหรอคนรกมเพศสมพนธทรนแรง ตดเชอ HIVแลวไมกลาบอกครอบครวเพราะกลวคนในครอบครวไ มยอมรบ ไมกลาเปดเผยตวตนกลบครอบครว (ตอ (

ประเดนการใหคำปรกษา (ตอ ฮอรโมน ศลยกรรม แปลงเพศ ยงไมมผรบบรการขอคำปรกษาในเรองน อนๆ การหลงเรว การชะลอการหลงเรว การไมแขงตวของอวยวะเพศ การเพมขนาดของอวยวะเพศ การใชสารเสพตด ในการมเพศสมพนธ ขอมลของมลนธ ประเดนการใหคำปรกษา (ตอ ฮอรโมน ศลยกรรม แปลงเพศ ยงไมมผรบบรการขอคำปรกษาในเรองน อนๆ การหลงเรว การชะลอการหลงเรว การไมแขงตวของอวยวะเพศ การเพมขนาดของอวยวะเพศ การใชสารเสพตด ในการมเพศสมพนธ ขอมลของมลนธ ขอมลเรองสทธ รสนยมทางเพศ

แนวทางการชวยเหลอ แนวทางการชวยเหลอ

แนวทางการชวยเหลอ การใหคำปรกษาและหาทางออกรวมกน เจาหนาท Mplus Sexpert รวมประเมนความเสยงรวมกบผรบบรการ เจาหนา Mplus Sexpert ใหขอมลความรโดยมาจากแหลงขอมลอางองจากเว ปไซตตางเชน Adam’s Love , แนวทางการชวยเหลอ การใหคำปรกษาและหาทางออกรวมกน เจาหนาท Mplus Sexpert รวมประเมนความเสยงรวมกบผรบบรการ เจาหนา Mplus Sexpert ใหขอมลความรโดยมาจากแหลงขอมลอางองจากเว ปไซตตางเชน Adam’s Love , mplusthailand หรอเวปไซตตางทมขอมลเกยวกบสขภาพทางเ พศและโรคตดตอทางเพศสมพนธรวมถงขอมลทเก ยวขอ เจาหนาท Mplus Sexpert กบผรบบรการรวมกนหาแนวทางเพอใหเกดการป รบเปลรยพฤตกรรม การสงขอมลไปยงสถานบรการหรอองคกรทม สวนเกยวของ เนองจากเปนพนท Internet

ขอดของการทำ SEXPERT สามารถเขาถงกลมเปาหมายทเข าถงยากไดมากขน สามารถเขาถงกลมเปาหมายทไม สามารถเปดตวไดตวตน การใหคำปรกษาในรปแบบนเปนร ปแบบทเปนความลบอยางหนง กลมเปาหมายสามารถรบขอมลควา มรตางๆผานโลกออนไลนไดทนท กลมเปาหมายสามารถไดรบบรการต รวจหาเชอ HIV และโรคตดตอทางเพศสมพนธ ขอดของการทำ SEXPERT สามารถเขาถงกลมเปาหมายทเข าถงยากไดมากขน สามารถเขาถงกลมเปาหมายทไม สามารถเปดตวไดตวตน การใหคำปรกษาในรปแบบนเปนร ปแบบทเปนความลบอยางหนง กลมเปาหมายสามารถรบขอมลควา มรตางๆผานโลกออนไลนไดทนท กลมเปาหมายสามารถไดรบบรการต รวจหาเชอ HIV และโรคตดตอทางเพศสมพนธ

ขอเสยงของการทำ T SEXPER กระบวนการตดตามกลมเปาหมายอยา งตอเนองยาก เนองจากไมสามารถไดขอมลทเป นขอมลสวนตวของกลมเปาหมายไ ด เนองจากเปนไปตามกฎระเบยบ ขอจำกดในการเขาถงกลมเปาหม าย เนองจากไมสามารถรกเขาหากลมเ ปาหมายกอนไดหรอแนะนำกบกล มเปาหมายกอนได ขอเสยงของการทำ T SEXPER กระบวนการตดตามกลมเปาหมายอยา งตอเนองยาก เนองจากไมสามารถไดขอมลทเป นขอมลสวนตวของกลมเปาหมายไ ด เนองจากเปนไปตามกฎระเบยบ ขอจำกดในการเขาถงกลมเปาหม าย เนองจากไมสามารถรกเขาหากลมเ ปาหมายกอนไดหรอแนะนำกบกล มเปาหมายกอนได ตองเปนไปในเชงการตงรบ ชองทางการเขาถงกลมเปาหมายนอ ยเกนไปและตองสรางชองทางใหมเร