Скачать презентацию Модул 4 Полицейското сътрудничество Европол Семинар Съдебно сътрудничество Скачать презентацию Модул 4 Полицейското сътрудничество Европол Семинар Съдебно сътрудничество

e6971c11e4c04b258692b1f4ea141fa6.ppt

  • Количество слайдов: 19

Модул 4: Полицейското сътрудничество Европол Семинар “Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС”, организиран Модул 4: Полицейското сътрудничество Европол Семинар “Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС”, организиран от НИП със сътрудничеството на Академична мрежа по европейско наказателно право, 14 -15 ноември 2006 г. Slide 1/19

Съдържание I. II. IV. V. VII. Въведение : понятие и създаване Цели и функции Съдържание I. II. IV. V. VII. Въведение : понятие и създаване Цели и функции Компетентности Структура Дейността на Европол Сътрудничеството извън ЕС Заключение Slide 2/19

I. Въведение q q Понятие: ü Постоянен орган със седалище в Хага създаден за I. Въведение q q Понятие: ü Постоянен орган със седалище в Хага създаден за да подпомага националните власти в предотвратяването и наказването на тежки криминални престъпления (организирана престъпност) ü Начало на дейността: 1 ви юли 1999 Създаване: ü Конвенция от 26 юли 1995 (позовете се на текста) ü С множество промени Модул 4: Полицейското сътрудничество > Въведение Slide 3/19

II. Цели и функции q Цел: ü Подобряване на ефективността на полицейското сътрудничество => II. Цели и функции q Цел: ü Подобряване на ефективността на полицейското сътрудничество => Предоставя услуги ха националните полицейски власти ü Европол не е европейско “ФБР” => няма собствени следствени правомощия и властта над следствието си остава на ниво държави-членки q Функции: ü Предоставяне на структурирана информация относно наказателните разследвания ü Разработва стратегически и оперативен анализ на информацията Модул 4: Полицейското сътрудничество > Цели и функции Slide 4/19

III. Компетентности 1. Материално поле на действие => 2 изисквания: q Наличие на криминална III. Компетентности 1. Материално поле на действие => 2 изисквания: q Наличие на криминална организация ü Конкретни индикации, че е намесена криминална организация или структура ü Оценяване на фактите q Специфични сектори на престъпност 1. Незаконния трафик на наркотици 2. Мрежи за незаконна имиграция => Модул 4: Полицейското сътрудничество > Компетентности Slide 5/19

III. Компетентности => 3. тероризмът (посегателство: на живота, на физическата цялост и на свободата) III. Компетентности => 3. тероризмът (посегателство: на живота, на физическата цялост и на свободата) 4. финансови престъпления: фалшифициране на пари (подправяне на евро) и фалшификация на други платежни средства, измама 5. трафик на хора, включително детска порнография 6. незаконен трафик на моторни превозни средства 7. трафик на ядрени вещества 8. посегателство на околната среда 9. пране на пари Модул 4: Полицейското сътрудничество > Компетентности Slide 6/19

III. Компетентности 2. Поле на действие във времето q Предотвратяване на престъпленията => но III. Компетентности 2. Поле на действие във времето q Предотвратяване на престъпленията => но няма компетентност за запазване на обществения ред q Наказание на престъпленията 3. Териториално поле на действие q Засяга държавите-членки на ЕС q Засяга държава членка – трета държава: за престъпления извършени извън територията на ЕС ако поне 2 държави-членки са засегнати Modules 4: la coopération policière > Компетентности Slide 7/19

IV. Структура q Структурата се състои от множество съставни части : ü Повече от IV. Структура q Структурата се състои от множество съставни части : ü Повече от 500 агенти в седалището на Европол + националните офицери за свръзка 1. Управителен съвет 2. Директор на Европол 3. Персонал на Европол 4. Национални звена Европол (ENU) 5. Офицери и национални бюра на Европол (ELO) Модул 4: Полицейското сътрудничество > Структура Slide 8/19

IV. Структура q Националните звена Европол (член 4) ü Понятие: допирна точка между националното IV. Структура q Националните звена Европол (член 4) ü Понятие: допирна точка между националното ниво и Европол ü Посочване на едно единствено звено от полицейските сили на всяка страна-членка ü Основна задача: предаване на информация на Европол, контрол и актуализация на информацията Посочете координатите на звеното във вашата страна Модул 4: Полицейското сътрудничество > Структура Slide 9/19

IV. Структура q Офицерите и националните бюра за свръзка в Европол (член 5) ü IV. Структура q Офицерите и националните бюра за свръзка в Европол (член 5) ü Понятие: продължение на националното звено (ENU) служещо за контактите на последното с Европол ü Назначаване на поне един офицер за връзка в Европол; групирани в “бюрата за свръзка” и намиращи се в сградата на Европол ü Друга задача: двустранното сътрудничество Посочете броя на офицерите за връзка от вашата страна членка на Европол и отделът, от който произлизат Модул 4: Полицейското сътрудничество > Структура Slide 10/19

IV. Структура Модул 4: Полицейското сътрудничество > Структура Slide 11/19 IV. Структура Модул 4: Полицейското сътрудничество > Структура Slide 11/19

V. Дейността на Европол 1. Относно полицейската информация q q q Обмяна на информация V. Дейността на Европол 1. Относно полицейската информация q q q Обмяна на информация => чрез канала на офицерите за свръзка ü Индиректна функция на Европол, базирана на привилегированите отношения между офицерите за свръзла и двустранното сътрудничество Предоставяне на информацията => Система за Информация Европол СИЕ (EIS) от 2005! ü ЦЕЛ: улесняване на свързването на множество случаи ü Съдържание, захранване, достъп Анализ на информацията => Аналитична работна картотека АРК (AWF) ü Цел: възползване от добавената стойност на общото събиране на различни данни ü Понятие: компютъризирани досиета, временни, засягащи специфични криминални проблеми ü Участие, времетраене, резултати Модул 4: Полицейското сътрудничество > Дейността на Европол Slide 12/19

V. Дейността на Европол Системата за информация Европол q q q Австрийската полиция води V. Дейността на Европол Системата за информация Европол q q q Австрийската полиция води разследване за трафик на наркотици и подозира, че X е координатор на престъпната организация. Вкарвайки личните данни на X в СИЕ, австрийското звено научава, че Х е заподозрян при подобно разследване, водено от италианската полиция. Тази информация кара австрийския офицер за свръзка да се свърже със своя италиански колега в Хага за започване на сътрудничество Модул 4: Полицейското сътрудничество > Дейността на Европол Slide 13/19

V. Дейността на Европол q q Аналитичната работна картотека Италия иска отварянето на досие V. Дейността на Европол q q Аналитичната работна картотека Италия иска отварянето на досие за анализ относно трафик на хора от централна Азия Франция и Белгия решават да се присъединят към досието за анализ, защото френската и белгийската полиции смятат че е възможна намесата на множество криминални мрежи. Групата за анализ се състои от италиански, френски, и белгийски аналитици, както и от аналитици от Европол. Държавите участнички трябва да захранват с информация досието за анализ. То съдържа много по-обширна и чувствителна информация, от тази в СИЕ Модул 4: Полицейското сътрудничество > Дейността на Европол Slide 14/19

V. Дейността на Европол Размяна на информация между националните бюра + наличие и захранване V. Дейността на Европол Размяна на информация между националните бюра + наличие и захранване на аналитична работна картотека АРК (AWF) Модул 4: Полицейското сътрудничество > Дейността на Европол Slide 15/19

V. Дейността на Европол 2. Намеса в ръководството на разследването q Протокол от 30 V. Дейността на Европол 2. Намеса в ръководството на разследването q Протокол от 30 ноември 2002 => оперативни компетентности, свързани с ръководството на разследванията q Възможност да поиска от националните власти да води или координира разследванията в конкретни случаи 3. Логистична подкрепа или експертиза q Експертиза в дадени сектори q Материални ресурси: организиране на срещи, преводи… q Опит във връзките с трети страни Модул 4: Полицейското сътрудничество > Дейността на Европол Slide 16/19

VI. Извън ЕС q q q Развитие на партньорство с трети държави и международни VI. Извън ЕС q q q Развитие на партньорство с трети държави и международни инстанции => договори Цел: работата с различни форми на престъпност задминава границите на ЕС По-конкретно, партньорства с : 1. Страните кандидатки : Турция и Хърватска 2. Партньори Шенген : Исландия, Норвегия, Швейцария 3. Страни от западните балкани : Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Македония Модул 4: Полицейското сътрудничество > Извън ЕС Slide 17/19

VI. Извън ЕС 4. Страни от източна Европа : Молдова, Русия, Украйна 5. Трансатлантически VI. Извън ЕС 4. Страни от източна Европа : Молдова, Русия, Украйна 5. Трансатлантически партньорства : Канада, САЩ 6. Други : Боливия, Колумбия, Израел, Мароко, Монако, Перу 7. Инстанции, които не са свързани с ЕС МОКП Интерпол Световна митническа организация Офис срещу наркотиците и престъпността Модул 4: Полицейското сътрудничество > Извън ЕС Slide 18/19

VII. Заключение За един магистрат… събеседникът на ниво ЕС ще бъде: q По принцип VII. Заключение За един магистрат… събеседникът на ниво ЕС ще бъде: q По принцип Евроджъст/ЕСМ, но контакти и с Европол => (примери) ü ü ü При започване на разследване мотивирано от информация, получена чрез Европол (досие за анализ) Следствието трябва да се свърже с офицерите за свръзка на Европол, за да поиска информация от други страни-членки Справките в СИЕ, направени от следствието, могат да доведат до ново развитие на разследването Разследването може да бъде улеснено, чрез допълнителната информация от досие за анализ на Европол Ако Евроджъст е сезиран, може да се консултира с Европол и да помоли за неговата подкрепа Създаването на съвместен екип за разследване може да доведе до молба за участие в екипа на служители на Европол Модул 4: Полицейското сътрудничество > Заключение Slide 19/19