Скачать презентацию МОДЕРНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НОВАТА СРЕДА Скачать презентацию МОДЕРНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НОВАТА СРЕДА

d2124dbaeae397383c2266fab906ca49.ppt

  • Количество слайдов: 26

МОДЕРНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ МОДЕРНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТ БИБЛИОТЕКИТЕ q Днес библиотеките функционират в коренно различна НОВАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТ БИБЛИОТЕКИТЕ q Днес библиотеките функционират в коренно различна среда - в условията на информационно, а не на индустриално общество. q Днес библиотеките функционират в условия на глобализация, бурно развитие на информационните и комуникационни технологии, динамични социални и икономически процеси, членството на страната ни в Европейския съюз.

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ q За да се превърнат в равностоен конкурент на информационния НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ q За да се превърнат в равностоен конкурент на информационния пазар и в партньорство с обществени организации и групи от хора, те трябва да се утвърдят като опорни центрове за информиране на населението.

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ Библиотеките могат да служат на обществото в следните направления: q НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ Библиотеките могат да служат на обществото в следните направления: q ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО - Да осигуряват свободен достъп до всички култури и знание чрез предлагане на привлекателни и интересни прояви; - Да посрещат с приоритет потребностите на специални групи като хора с увреждания, тийнейджъри, възрастни, безработни и тези, живеещи в рядко населени места;

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ q УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - Да се осигури на НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ q УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - Да се осигури на децата, младите хора приятна и стимулираща среда за учене, съчетавайки игрите и новите технологии и чрез създаване на партньорства с училищни и други образователни структури. - Да подпомагат гражданите в процесите на образованието и самообразованието през целия им съзнателен живот.

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ q ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ - Да подпомогнат битката с НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ q ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ - Да подпомогнат битката с дигиталната неграмотност и дигиталното разделение, гарантирайки открит достъп като найизползвани обществени пунктове за интернет връзка; - Да осигуряват достъп и образование за хора в риск и електронна изолация, като доставят услуги посредством нови, широкодостъпни канали. - Да подпомагат развитието на икономиката, туризма, бизнеса, здравеопазването и др.

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ • КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ - Да насърчават чувството за принадлежност към НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИБЛИОТЕКИТЕ • КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ - Да насърчават чувството за принадлежност към местната общност, към историята на семейството и селището чрез създаването, съхраняването и достъпността до дигитална и аналогова информация в обществените библиотеки; - Да подпомагат етническото, културното, езиковото и религиозното многообразие, културната идентичност и социалната интеграция, чрез включването на местното население в създаване на дигитални ресурси за общностната памет, които са достъпни за всички.

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ Основните библиотечни услуги, които трябва да предоставя всяка обществена БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ Основните библиотечни услуги, които трябва да предоставя всяка обществена библиотека според насоките на ИФЛА/ЮНЕСКО са следните: q Заемане на различни видове библиотечни документи за дома; q Доставка на книги и други документи за ползване в библиотеката, вкл. и по електронен път; q Информационни услуги, базирани на книжни и електронни източници; q Обществени информационни услуги; q Консултации и обучение за ползвателите, включително участие в програми за ограмотяване; q Културни и образователни програми и др. мероприятия.

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ Наред с основните библиотечни услуги, които са безплатни за БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ Наред с основните библиотечни услуги, които са безплатни за всички граждани, библиотеките могат да предоставят допълнителни, по заявка на ползвателите: q Предоставяне на библиографски справки и извършване на библиографски издирвания; q Ксерокопиране, сканиране, репродуциране на звукозаписи; q Информационни справки от платени бази данни и електронни ресурси и др.

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ q Доставката на услуги не трябва да бъде ограничавана БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ q Доставката на услуги не трябва да бъде ограничавана само в библиотечната сграда. q Те могат да достигат до ползвателите си дори когато достъпът до тях е невъзможен. q При осигуряването на услугите в библиотеката или извън нея трябва да се използват пълноценно освен традиционните форми и новите информационни и комуникационни технологии и интернет.

ВИРТУАЛНИ СПРАВОЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ q Всичко това се постига чрез ВИРТУАЛНИ СПРАВОЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ q Всичко това се постига чрез инициирано по електронен път виртуално обслужване на потребителите q Видове виртуално обслужване: • Чрез електронна поща и уеб формуляри, изнесени на сайта на библиотеката. http: //www. libvar. bg/cic/order. html • Чрез Skype, чат, софтуер за уеб конференции, за свързване с уеб центрове. Тук предимство е интерактивността на услугата. • Готови дигитални колекции.

ГОТОВИ ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ Те могат да бъдат: q Най-често задавани въпроси (FAQ) http: //www ГОТОВИ ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ Те могат да бъдат: q Най-често задавани въпроси (FAQ) http: //www 2. burglib. org/modules/xoopsfaq/ q Банки на знанието И двата продукта представляват автоматизирани бази данни, които съдържат отговори на зададени въпроси с възможност за търсене по различни критерии. q Пътеводители по електронни ресурси – т. е. колекции от линкове на подбрани уеб ресурси (общи, по отрасли, тема или вид на документите). Основна отличителна черта при тези дигитални колекции е отсъствието на библиографите в процеса на обслужването. Тяхната намеса е преди това – в подбора и организирането на ресурсите.

Виртуалните справочни служби – форма на организация на виртуалните услуги http: //www. liblovech. org/index. Виртуалните справочни служби – форма на организация на виртуалните услуги http: //www. liblovech. org/index. php? l=43 Причини за създаването на виртуалните справочни служби са: q увеличаване на интернет ресурсите, които се използват в обслужването; q формиране на нова потребителска аудитория, която изисква непрекъснат достъп, получаване на електронни копия на документите и помощ от професионални библиографи. В характеристиката им присъстват всички елементи на традиционното СБИО – потребители и въпроси; ресурсна база; фонд от изпълнени справки. Еднаква е и методиката на изпълнение. Различни са технологиите!

ВИРТУАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В българската практика – служби “Попитай библиотекаря”: http: //libsilistra. com/index. php? option=com_contact&view=contact&id=1&It ВИРТУАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В българската практика – служби “Попитай библиотекаря”: http: //libsilistra. com/index. php? option=com_contact&view=contact&id=1&It emid=76 q Възможност за ползване независимо от времето и мястото; q Взаимодействие “ползвател – посредник”; q Оперативност на изпълнението; q Привличане на недостъпни за потребителя ресурси в процеса на търсенето.

БИБЛИОТЕКАТА - ПОСРЕДНИК НА МЕСТНА ИНФОРМАЦИЯ Обществената библиотека: q Създава и разпространява собствени информационни БИБЛИОТЕКАТА - ПОСРЕДНИК НА МЕСТНА ИНФОРМАЦИЯ Обществената библиотека: q Създава и разпространява собствени информационни ресурси с краеведска тематика; http: //www 2. burglib. org/modules/news/article. php? storyid=108 q Явява се посредник на местна информация, изграждана и организирана от други институции – чрез своята електронна страница. http: //www. libvratsa. org/? cat=9

ИНФОРМАЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО Като всяка обществена библиотека, читалищната може да предоставя: q ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО Като всяка обществена библиотека, читалищната може да предоставя: q ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ http: //www. libvar. bg/cic/portal. html • • • Възможности за обучение; Възможности за наемане на работа; Помощ при безработица; Стартиране на бизнес; Финансова подкрепа в кризисни моменти; Гражданскоправни услуги; Услуги за родителите и семейството; Услуги за хората с увреждания и възрастните хора; Физическо и психическо здравно обслужване и др.

ИНФОРМАЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО q. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНОТО ОБЩЕСТВО И БЪЛГАРИЯ • Обща информация за България; ИНФОРМАЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО q. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНОТО ОБЩЕСТВО И БЪЛГАРИЯ • Обща информация за България; • Туристически обекти; • Географски карти; • Местна история и музеи; • Местна и регионална икономика; • Образователни институции; • Библиотечни услуги; • Клубове и групи по интереси; • Етнически клубове и групи; • Медии; • Социални домове; • Културни институции; • Спорт; • Религиозни институции и др. http: //nchbotevokorsh. weebly. co m/1041108010731080108610 901077108210721. html

ИНФОРМАЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО q ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНОТО И ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА НАЧИНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ИНФОРМАЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО q ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНОТО И ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА НАЧИНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО http: //www. libgabrovo. com/modules/news 3/article. php? storyid=23 • Централни органи на управление и свързаните с тях документи; • Местни органи на управление; • Протоколи от заседанията на органите на местното управление; • Членството в Европейския съюз; • Членството в НАТО; • Международни отношения и др.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ И УСЛУГИ С МЕСТНО СЪДЪРЖАНИЕ q Съвременната читалищна библиотека има капацитета да ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ И УСЛУГИ С МЕСТНО СЪДЪРЖАНИЕ q Съвременната читалищна библиотека има капацитета да подбира, съхранява и предоставя и в електронен вид ценни библиотечни документи, свързани с местната история и култура. q Изданията с местно съдържание, подготвяни от библиотеките, могат да бъдат: • Библиографски бази данни; http: //libtg. primasoft. bg/ • Тематични сборници с материали от конференции и др. форуми; • Фактографска информация за местни лица и събития, за населеното място и региона, публикувана на уеб страницата на библиотеката; • Краеведска електронна библиография и различни мултимедийни продукти; • Дигитални копия на значими краеведски документи. http: //libtg. primasoft. bg/isisbgruc/SSP/isisframes-basic. html

УСЛУГИ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ q Библиотеката е отворена за работа с различни организации – УСЛУГИ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ q Библиотеката е отворена за работа с различни организации – общински служби, бизнес общността, доброволчески и неправителствени организации. q Приоритетна трябва да бъде работата със специалните групи ползватели, които по различни причини не могат да ползват типичните библиотечни услуги.

УСЛУГИ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ Обособяват се следните групи услуги: q Мобилни библиотеки за хората УСЛУГИ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ Обособяват се следните групи услуги: q Мобилни библиотеки за хората в отдалечени места; q Услуги за хората, които не могат да напускат домовете си; q Услуги за работещите във фабрики и индустриални зони; q Услуги за тези, които са в специални заведения – затвори, болници, клиники; q Специално оборудване и материали за хората със зрителни и други увреждания; q Специални материали за хората, които трудно възприемат писмени текстове; q Услуги за имигранти и новозаселени граждани; q Електронна комуникация, интернет каталози, дистанционо обучение и др.

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НАСЪРЧАВАНЕТО НА ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА q Читалищните библиотеки могат успешно да УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НАСЪРЧАВАНЕТО НА ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА q Читалищните библиотеки могат успешно да подпомагат дейностите, които правят съвременните информационни технологии достъпни за хората. q Това може да се постигне чрез: • Насърчаване на четенето и осигуряване на материали, подходящи за хора с ниска грамотност; • Съвместни програми с други образователни организации; • Прояви, насърчаващи интереса към четенето; • Насърчаване използването на компютри и организиране на обучения по компютърна грамотност; • Подпомагане на хората да открият нужната информация в подходящия формат; • Осигуряване на възможност за интерактивна обмяна на мнения и възгледи за прочетеното.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Обществените библиотеки създават оптимални условия за предоставяне на библиотечни услуги ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Обществените библиотеки създават оптимални условия за предоставяне на библиотечни услуги на учащи се, социално слаби и хора с увреждания. q РАБОТА С УЧЕНИЦИ q Добрата библиотека за деца трябва да предлага разнообразни информационни ресурси и услуги • Фонд в помощ на учебния процес • Фонд за свободното време • Разнообразие от носители • Модерно оборудвана и комфортна среда • Програми за насърчаване на четенето и информационната грамотност на учениците

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛИ ИЗИСКВА: Наред с традиционните информационни услуги и предоставяне на: qползване на НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛИ ИЗИСКВА: Наред с традиционните информационни услуги и предоставяне на: qползване на електронни колекции; qсправочни електронни услуги; qелектронна доставка на документи; qдостъп до интернет; qползване на библиотечни каталози чрез интернет; qкомуникация в интернет; qпоръчване на индивидуални услуги чрез е -mail, sms; (справка за заети материали, информация за новопостъпили издания, съобщения за резервация за наличен документ, подсещане за срокове за връщане, покана за инициатива на библиотеката и др. )

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ q. РАБОТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ Библиотеките трябва: • Да осигурят ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ q. РАБОТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ Библиотеките трябва: • Да осигурят достъп до предлаганите услуги – архитектурен подстъп, интериор, техническо и софтуерно осигуряване; • Да инициират нови библиотечни програми, както и възможността за включването на целевата група в действащи; • Да търсят нови партньорства с организации на и за уязвимите групи; • Да популяризират новите библиотечноинформационни услуги.

СВОБОДА, БЛАГОДЕНСТВИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО И НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, СА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ. СВОБОДА, БЛАГОДЕНСТВИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО И НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, СА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ. ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ САМО ОТ ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ ХОРА, СПОСОБНИ ДА УПРАЖНЯВАТ СВОИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАВА. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА ЩЕ ИМА ВСЕ ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАПРЕДЪКА НА ОБЩЕСТВОТО.