Скачать презентацию Moderní personalistika Přednáška č 4 POPIS PRACOVNÍHO Скачать презентацию Moderní personalistika Přednáška č 4 POPIS PRACOVNÍHO

ZS2011_MOP_DS_04.ppt

  • Количество слайдов: 11

Moderní personalistika Přednáška č. 4 Moderní personalistika Přednáška č. 4

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA Pracovní místo: Název: dle platné systemizace Číslo: 908001200. 06 Charakteristická činnost: POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA Pracovní místo: Název: dle platné systemizace Číslo: 908001200. 06 Charakteristická činnost: Název: dle platné systemizace Číslo: dle platné systemizace Objekt: dle platného sborníku Mzdový (tarifní) stupeň: plánovaný, dle platného sborníku skutečný, dle rozsahu vykonávané činnosti Kvalifikační požadavky: Požadované vzdělání: dle platného sborníku Požadovaná praxe: dle platného sborníku Další požadavky kvalifikační, zdravotní a psychické způsobilosti stanovuje pro toto pracovní místo Kvalifikační katalog Hmotná odpovědnost dle § 176 ZP: Ano Ne Kategorie práce: 1. kategorie Práce s utajovanými informacemi: Ano Ne Výkon citlivých činností: Ano Ne Definování hmotné odpovědnosti: ------- s kterými*: vyhrazené důvěrné tajné *hodící se zaškrtněte

Popis charakteristické činnosti Dle platného sborníku. Zapíše se charakteristická činnost uvedená v systemizaci. Mohou Popis charakteristické činnosti Dle platného sborníku. Zapíše se charakteristická činnost uvedená v systemizaci. Mohou se připojit další pravidelně vykonávané charakteristické činnosti, na jejichž základě bylo pracovní místo zřízeno. Ve fázi přípravy organizační změny - zřizování PM, se do tété kolonky uvede poslání zřizovaného PM. Vykonávané činnosti (náplň práce) S uvedeným popisem pracovního místa jsou kromě všeobecných práv a povinností zaměstnance, popř. vedoucího zaměstnance, uvedených v pracovním řádu, spojeny zejména tyto úkoly, povinnosti a vykonávané činnosti: Řídí činnosti související s Odpovídá za koordinaci činností při Provádí Každá činnost by měla začínat slovesem. Doporučuje se používat tato slovesa: sleduje, organizuje, koordinuje, vyžaduje, navrhuje, zpracovává, projednává, vyjadřuje se, doporučuje, uzavírá, reguluje, provádí, vykonává, vyřizuje, zajišťuje, řídí se, přejímá, eviduje, kontroluje, archivuje, hodnotí, nárokuje, ověřuje, analyzuje, plánuje, rozepisuje, obstarává, skladuje, udržuje, expeduje, předává, informuje, zveřejňuje, spolupracuje, vykonává gesci. Doporučuje se členit text do následujících odstavců: Řídicí činnosti Odpovědnost Výkonné činnosti. Činnosti se uvádí v pořadí od klíčových až po ostatní a méně významné. Pravomoci a odpovědnosti pro řízení činností a jejich provádění jsou stanoveny řídicími dokumenty a pracovními dokumenty. Odpovědnost je uváděna pokud možno v měřitelných jednotkách (finanční objem, počet zaměstnanců apod. ), současně se uvádí míra ovlivnění těchto veličin (např. rozhoduje, odpovídá, spolurozhoduje, přispívá, sleduje) a dále se uvede, jaký je vliv na vývoj těchto veličin (přímý, nepřímý, sdílený, přispívající, vzdálený).

Informační podpora personálního řízení § Expertní systémy § Komplexní personální informační systémy (PIS) § Informační podpora personálního řízení § Expertní systémy § Komplexní personální informační systémy (PIS) § Integrovaná řešení – personální moduly ERP

Expertní systémy § § Zpravidla na databázovém principu Lokální instalace Předávání dat off-line Obvykle Expertní systémy § § Zpravidla na databázovém principu Lokální instalace Předávání dat off-line Obvykle programy pro mzdové účetní apod.

Komplexní PIS a jeho začlenění FIS Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Zdroje financování MRP/ERP Komplexní PIS a jeho začlenění FIS Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Zdroje financování MRP/ERP SRM CRM/CIS PODNIK Dodavatelé Zákazníci Procesy Činnosti PIS Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace, …) Trh práce

Komplexní PIS Modul pers. evidence Modul mzdy … Modul hodnocení Modul BOZP … DATABÁZE Komplexní PIS Modul pers. evidence Modul mzdy … Modul hodnocení Modul BOZP … DATABÁZE FIS aplikace PIS aplikace CRM aplikace FIS databáze PIS databáze CRM databáze

Integrovaný informační systém Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Zdroje financování ERP II SRM PODNIK Integrovaný informační systém Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Zdroje financování ERP II SRM PODNIK Dodavatelé Procesy Činnosti Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace, …) Trh práce Zákazníci

Integrovaná řešení Modul(y) FIS Modul(y) CIS … DATABÁZE Modul(y) HR … Modul(y) Logistika Integrovaná řešení Modul(y) FIS Modul(y) CIS … DATABÁZE Modul(y) HR … Modul(y) Logistika

Formování personálu organizace § Jeden z hlavních procesů v personálním řízení § Východiska – Formování personálu organizace § Jeden z hlavních procesů v personálním řízení § Východiska – – Strategie Plán Personální politika Operativní potřeby § Odpovědnost – zásadně vedoucí zaměstnanci – personální útvar je metodikem, vykonává specializované činnosti

Podprocesy staffingu § § § Recruitment Rozmisťování zaměstnanců Outplacement Podprocesy staffingu § § § Recruitment Rozmisťování zaměstnanců Outplacement