Скачать презентацию МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО Скачать презентацию МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО

a7f39cdb02841e0d7509ba4b9cc35ab5.ppt

  • Количество слайдов: 10

“МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО”

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 1. Проучване и адаптиране на ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 1. Проучване и адаптиране на опита на други държави членки на ЕС и на Европейския парламент (ЕП). Постигнати резултати: • Проучен е на място опитът на две държави-членки от ЕС – Естония и Франция в предоставянето на услуги за обществеността. • Проучен на място опитът на Европейския прламент. • 15 служители участваха в проучванията на място. • Изведени са 15 добри практики.

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 2. Оптимизиране на процесите на ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 2. Оптимизиране на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда Постигнати резултати: • Изготвен „Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги” • Разработен „Модел за оптимизация на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда” • Изготвен “Анализ на съществуващата вътрешна нормативна уредба и съответствието и с действащото законодателство в сферата на електронното управление” • Изготвени „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Народното събрание” • Проведено обучение на 51 служители на Народното събрание във връзка с действащата нормативна база на електронно управление

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 3. Въвеждане на интегриран модел ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 3. Въвеждане на интегриран модел на обслужване Постигнати резултати: • Обособен „Информационно-административен център” • Създадени две места за електронен публичен достъп, чрез инсталираните два обществени информационни терминала • Инсталирано устройство за получаване на обратна връзка от гражданите за измерване на удовлетвореността им от качеството на предоставяните услуги • Проведено обучение на 10 служителя за обработка и последващ анализ на мненията

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 4. Надграждане на интегрираната информационна ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 4. Надграждане на интегрираната информационна система Постигнати резултати: • • • Изготвен анализ на състоянието и съответствието на съществуващата информационна система с действащото законодателство в сферата на електронното управление Изготвено техническо задание за надграждане на съществуващата уеб базирана интегрирана информационна система Надградени са 5 модула от уеб базираната интегрирана информационна система на Народното събрание и са създадени 3 нови модула Разработен е наръчник за работа с интегрираната информационна система и за работа с портала Обучени са 120 служители от администрацията на Народното събрание за работа с интегрираната информационна система и портала

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 5. Модернизиране и развитие на ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 5. Модернизиране и развитие на сайта на Народното събрание www. parliament. bg до информационен портал Постигнати резултати: • • • Изготвено техническо задание за модернизиране и развитие на сайта на Народното събрание до информационен (интернет) портал Разработен е интернет порталът на Народното събрание според найновите технологични изисквания с улеснено търсене, достъп до виртуално деловодство за подаване на жалба, сигнал и др. , с версия за мобилен телефон. Част от данните се получават автоматично от Интегрираната информационна система, от Системата за гласуване и от Системата за видеоархивиране. Разработена е обща информационна брошура с пет подлистника към нея за популяризиране на новите възможности

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 6. Извършване на външен одит ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 6. Извършване на външен одит на проекта Постигнати резултати: • Има представени два одитни доклада • На 11. 12. 2010 г. е представен окончателния доклад

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 7. Дейности за информация и ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Дейност 7. Дейности за информация и публичност Постигнати резултати: • Публикуване на информация за проекта на сайта на Народното събрание • На 08. 12. 2010 г. бе проведена пресконференцията за представяне на резултатите от проекта • Информационните материали бяха отпечатани съгласно предвиденото в проекта

ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” • Информационният портал на Народното събрание ПРОЕКТ “МОДЕРНА ПАРЛАМЕНТАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” • Информационният портал на Народното събрание се намира на адрес: www. parliament. bg • Информационно-административният център се намира в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 (вход от бул. „Княз Дондуков”) и работи с граждани всеки работен ден от 9. 30 до 16. 30 ч. Телефони: 02/939 -24 -04; 939 -25 -30 и 939 -24 -89. Електронна поща: [email protected] bg и [email protected] bg. Хора с увреждания могат да ползват услугите на центъра в стая № 2 П на партерния етаж в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 (вход „Знеполе” от бул. „Цар Освободител”).

Благодарим за вниманието! Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” Благодарим за вниманието! Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд