Скачать презентацию Много повече от енергия Кои сме ние Скачать презентацию Много повече от енергия Кои сме ние

23bca20cacf0d2f91e2364753b1ce110.ppt

  • Количество слайдов: 13

Много повече от енергия Много повече от енергия

Кои сме ние? • „Енергоинвестмънт“ АД е създадена през 2009 г. в град София Кои сме ние? • „Енергоинвестмънт“ АД е създадена през 2009 г. в град София • Лицензиран търговец на електроенергия с лицензия № Л-33015/21. 06. 2010 г. издадена от ДКЕВР • Активен участник на свободния пазар на електроенергия • „Енергоинвестмънт“ АД притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001: 2008, относно всички дейности свързани с търговията на електроенергия • „Енергоинвестмънт“ АД осъществява дейността си на територията на цяла България

Каква е нашата дейност? • „Енергоинвестмънт“ АД е доставчик на електроенергия на свободния пазар Каква е нашата дейност? • „Енергоинвестмънт“ АД е доставчик на електроенергия на свободния пазар • „Енергоинвестмънт“ АД Ви предлага възможност за намаляване на месечните разходи за електроенергия без каквито и да било инвестиции от Ваша страна • „Енергоинвестмънт“ АД предлага възможност за изготвяне на индивидуални потребителски решения, съобразявайки се с профила на потребление на всеки отделен клиент

Какво предлагаме? • „Енергоинвестмънт“ АД предлага услугата доставка на електрическа енергия на свободния пазар Какво предлагаме? • „Енергоинвестмънт“ АД предлага услугата доставка на електрическа енергия на свободния пазар • „Ененргоинвестмънт“ АД работи с кратки и ясни договори без скрити клаузи • Организиране на база от данни за потреблението на електроенергия за всеки клиент • Изготвяне на прогнозни почасови графици за потреблението на електрическа енергия на нашите клиенти • Поемане на небалансите между планираните количества и реално измерената енергия от средствата за търговско мерене

Първи график на обект – отклонението на графика от реалното потребление е 4% Първи график на обект – отклонението на графика от реалното потребление е 4%

График след 1 месец – грешката е намалена на 2% График след 1 месец – грешката е намалена на 2%

Особености на либерализирания пазар • Пазарът на електрическа енергия в страната се организира и Особености на либерализирания пазар • Пазарът на електрическа енергия в страната се организира и администрира от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) • Свободния пазар на електроенергия дава възможност на потребителите свободно да договарят цената на електроенергията с избрания от тях доставчик • Доставките на електроенергия на свободния пазар се осъществяват на базата почасови товарови графици за потреблението на електроенергия • Допълнителни разходи за участниците на свободния пазар възникват тогава, когато заявените от тях почасови графици за потребление се различават от реалната консумация на електроенергия.

Особености на либерализирания пазар • За всеки час се определят разликите между заявеното и Особености на либерализирания пазар • За всеки час се определят разликите между заявеното и реално измереното количество електроенергия • При наличие на положителна разлика – енергиен “излишък”, при отрицателен – енергиен “недостиг”. • Всяко отклонение от прогнозираното потребление се санкционира финансово • „Енергоинвестмънт‘‘ АД поема всички небаланси на своите клиенти • Клиентите на ‘’Енергоинвестмънт’’ АД заплащат измерената от уредите за търговско мерене активна електрическа енергия

Особености на либерализирания пазар • Осъществяването на максимално точни прогнози води до извличане на Особености на либерализирания пазар • Осъществяването на максимално точни прогнози води до извличане на максимален финансов ефект • Отговорност за непрекъснатост на електрозахранването и качество на електрическата енергия – мрежовите услуги остават отговорност на съответното електроразпределително предприятие в съответния електроразпределителен район • Участие в балансиращи групи – намаляване на отрицателния финансов ефект върху участниците в групата • При агрегиране на небалансите на участниците в балансиращата група се реализират спестявания

Особености на либерализирания пазар • Спестяванията се разпределят между участниците в балансиращата група съгласно Особености на либерализирания пазар • Спестяванията се разпределят между участниците в балансиращата група съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ) и Правилата за разпределяне на небалансите в дадената балансираща група • Механизъм на закупуване на електроенергия от свободния пазар 1. Избор на доставчик, който да е търговец на електроенергия със статус „Активен“ 2. Регистриране като участник на свободния пазар –процедурата по извеждането на свободния пазар се извършва напълно безплатно от „Енергоинвестмънт“ АД 3. Възможност за упълномощаване на наш служител, който да извърши цялата процедура от ваше име, което ще ви спести време и усилия

Излизане на свободния пазар на електроенергия • Изготвяне и подаване на Заявление за предоставяне Излизане на свободния пазар на електроенергия • Изготвяне и подаване на Заявление за предоставяне на достъп до ЕРМ на съответното електроразпределително предприятие • Възможност за упълномощаване на наш представител, който да представлява клиента пред електроразпределителното предприятие – спестявате време и усилия • Изготвяне на договор за достъп и пренос на електрическа енергия

Излизане на свободния пазар на електроенергия • Погасяване на текущите задължения към настоящия доставчик Излизане на свободния пазар на електроенергия • Погасяване на текущите задължения към настоящия доставчик • Подаване на Заявление за смяна на Доставчик на електроенергия и координатор на балансираща група • Осъществяване на смяната на доставчик на електроенергия

Много повече от енергия Много повече от енергия