ММ енеджмент Модуль 1: Теоретико-методологічні засади менеджменту Тема

Скачать презентацию ММ енеджмент Модуль 1: Теоретико-методологічні засади менеджменту Тема Скачать презентацию ММ енеджмент Модуль 1: Теоретико-методологічні засади менеджменту Тема

man_t05.ppt

 • Размер: 515 Кб
 • Количество слайдов: 44

Описание презентации ММ енеджмент Модуль 1: Теоретико-методологічні засади менеджменту Тема по слайдам

 ММ енеджмент Модуль 1: Теоретико-методологічні засади менеджменту Тема 5. Функції та методи менеджменту ММ енеджмент Модуль 1: Теоретико-методологічні засади менеджменту Тема 5. Функції та методи менеджменту

 2 Тема 5. Процес управління (- /- ) Управлінський цикл Особливості процесу управління: 2 Тема 5. Процес управління (- /- ) Управлінський цикл Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Класифікація управлінських рішень Умови прийняття управлінських рішень Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень Моделі прийняття управлінських рішень Взаємозалежність рішень Підходи до прийняття рішень Різновиди технологій прийняття рішень Якість управлінських рішень. Для самостійного вивчення Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв’язок Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень

 3 Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту. Ф У Н К Ц І 3 Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту. Ф У Н К Ц І Ї Т е о р е т и ч н а с т р у к т у р а м е н е д ж м е н т у Ц і л і П р о ц е с у п р а в л і н н я (р е а л і з а ц і я ф у н к ц і й ) О р г а н і з а ц і я П л а н у в а н н я К о н т р о л ь М о т и в а ц і я У п р а в л і н с ь к і р і ш е н н я К о м у н і к а ц і ї М е т о д и. П р и н ц и п и С т р у к т у р а у п р а в л і н н я

 4 Управлінський цикл 4 Управлінський цикл

 5 Особливості процесу управління Безперервність Нерівномірність Циклічність Послідовність Мінливість Стійкість 5 Особливості процесу управління Безперервність Нерівномірність Циклічність Послідовність Мінливість Стійкість

 6 Сутність управлінських рішень Головний елемент діяльності керівника – прийняття управлінських рішень Рішення – 6 Сутність управлінських рішень Головний елемент діяльності керівника – прийняття управлінських рішень Рішення – це результат розумової діяльності людини, що призводить до якого-небудь висновку або до необхідних дій, зокрема повна бездіяльність розробка якої-небудь дії вибір дії з набору альтернатив

 7 Сутність управлінських рішень Рішення – може бути спрямоване на … Досягнення разових результатів 7 Сутність управлінських рішень Рішення – може бути спрямоване на … Досягнення разових результатів Створення постійно діючих процесів Підтримку діючих процесів Припинення якої-небудь діяльності

 8 Сутність управлінських рішень Чинники (деякі) , що впливають на процес розробки та прийняття 8 Сутність управлінських рішень Чинники (деякі) , що впливають на процес розробки та прийняття рішення Процес розробки й прийняття рішення Суспільна думка Егоїзм Гроші Власність Релігія Задоволення. Ворожнеча. Дружба. Супруг Родина

 9 Соціальна система Біологічна система. Сутність управлінських рішень Області рішень – рішення може прийматись 9 Соціальна система Біологічна система. Сутність управлінських рішень Області рішень – рішення може прийматись людиною в трьох основних системах Технічна система Набір рішень обмежений і наслідки рішень, як правило, передбачувані Набір рішень обмежений, наслідки рішень часто непередбачувані Набір рішень -різноманітний, наслідки рішень часто непередбачувані

 10 Сутність управлінських рішень Люди – найбільша цінність в організації, але, в той самий 10 Сутність управлінських рішень Люди – найбільша цінність в організації, але, в той самий час – вони найменш передбачувані в діях, реакціях, рішеннях Тенденція зміни непередбачуваності (ризику) результатів реалізації рішень у різних системах100 % 50 % Рівень непередбачуваності результатів рішень Технічна Біологічна Соціальна

 11 Соціальна система Біологічна система. Сутність управлінських рішень Складові соціальної системи – соціальна система 11 Соціальна система Біологічна система. Сутність управлінських рішень Складові соціальної системи – соціальна система може включати біологічну та технічну, біологічна — технічну Технічна система Соціо-технічна система

 12 Сутність управлінських рішень Керівник – співробітник, до функціональних обов'язків якого належать дії щодо 12 Сутність управлінських рішень Керівник – співробітник, до функціональних обов’язків якого належать дії щодо управління діяльністю інших співробітників (підлеглих) Рішення, що приймаються керівником у соціальній системі є управлінськими рішеннями Керівник – особа, що приймає рішення (ОПР) Управлінське рішення – це вибір альтернативи, спрямований на досягнення цілей організації, який здійснює керівник у межах його посадових повноважень

 13 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Керівник до початку виробничого процесу створює його 13 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Керівник до початку виробничого процесу створює його модель … Цілі, форми конкретної діяльності, ресурси та можливості, імовірні труднощі та шляхи їх подолання Управлінське рішення Трудова діяльність колективу. Спрямовує, організує та стимулюєМодель

 14 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності У зв'язку із зовнішніми та внутрішніми обставинами 14 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності У зв’язку із зовнішніми та внутрішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішення Рішення – це відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на розв’язання проблем і максимальне наближення до заданої мети Процедура підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень представляє собою безперервний замкнутий цикл з восьми етапів

 15 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Кінцевим продуктом управлінської діяльності, її основою є 15 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Кінцевим продуктом управлінської діяльності, її основою є рішення керівника , тобто вибір ним найкращого варіанту дій із багатьох можливих Французький учений, фізик, логік Жан Буридан склав дотепну притчу про осла, який здох з голоду, оскільки не зміг вибрати одного із двох однакових оберемків сіна, які залишив йому господар В енциклопедії рішення визначається як «один із необхідних моментів вольової дії»

 16 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Процедура підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень 16 Управлінське рішення як результат управлінської діяльності Процедура підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень Аналіз ситуації Ідентифікація проблеми Визначення критеріїв відбору Розробка альтернатив Відбір найкращої альтернативи. Узгодження рішення. Управління реалізацією Контроль та оцінка результатів

 17 Класифікація управлінських рішень За роллю в досягненні цілі організації: стратегічні й тактичні 17 Класифікація управлінських рішень За роллю в досягненні цілі організації: стратегічні й тактичні За часовим горизонтом: прогнозні, планові, оперативні За результатами: вірогідні, детерміновані За мірою жорсткості: директивні, рекомендувальні, орієнтуючі За періодом дії: довгострокові, середньострокові, короткострокові За функціональним змістом: організуючі, координуючі, активізуючі, регулюючі, контролюючі

 18 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. і Хедоурі Ф. виділяють 18 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. і Хедоурі Ф. виділяють рішення … Організаційні рішення запрограмовані незапрограмовані

 19 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. 19 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. Організаційні рішення – це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов’язки, зумовлені посадою Мета організаційного рішення – забезпечення руху до поставлених перед організацією завдань Організаційні рішення ділять на дві групи: запрограмовані незапрограмовані

 20 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. 20 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. Запрограмовані рішення – це такі рішення, які однозначно диктуються обставинами, постійно повторюються Вони пропонують набір стандартних дій: вимагають від керівника інструктажу сигналу про початок дій контролю стимулювання

 21 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. 21 Класифікація управлінських рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. Незапрограмовані рішення пов’язані з унікальними ситуаціями, пропонують нестандартні дії та вимагають від керівника дослідження проблем розробки альтернатив вибір варіантів навчання підлеглих

 22 Умови прийняття управлінських рішень Наукова обґрунтованість Цілеспрямованість Кількісна і якісна визначеність Правомірність 22 Умови прийняття управлінських рішень Наукова обґрунтованість Цілеспрямованість Кількісна і якісна визначеність Правомірність Оптимальність Своєчасність рішень Комплексність управлінських рішень Гнучкість Повнота оформлення Хміль Ф. І.

 23 Умови прийняття управлінських рішень Наукова обґрунтованість передбачає розробку рішень з урахуванням об'єктивних 23 Умови прийняття управлінських рішень Наукова обґрунтованість передбачає розробку рішень з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку об’єкта управління, які знаходять своє відображення у технічних, економічних, організаційних та інших аспектах його діяльності Цілеспрямованість зумовлена самим змістом управління і передбачає, що кожне управлінське рішення повинно мати мету, чітко пов’язану із стратегічним планом розвитку об’єкта управління Хміль Ф. І.

 24 Умови прийняття управлінських рішень Кількісна і якісна визначеність Вимога кількісної визначеності управлінських рішень 24 Умови прийняття управлінських рішень Кількісна і якісна визначеність Вимога кількісної визначеності управлінських рішень задовольняється встановленням конкретних, виражених у кількісних показниках, результатів реалізації рішення, яке розробляється Результати, які не мають кількісного вимірювання, мають бути охарактеризовані якісно Правомірність Будь-яке управлінське рішення повинне випливати з правових норм та виходити з компетенції структурного підрозділу управління чи посадової особи Хміль Ф. І.

 25 Умови прийняття управлінських рішень Оптимальність Вимога оптимальності зумовлює потребу у кожному конкретному випадку 25 Умови прийняття управлінських рішень Оптимальність Вимога оптимальності зумовлює потребу у кожному конкретному випадку вибору такого варіанту рішення, який відповідав би економічному критерію ефективності господарської діяльності, максимум прибутку за мінімальних витрат Своєчасність рішень означає, що вони повинні прийматися у момент виникнення проблеми, порушень, відхилень у перебігу господарських процесів Хміль Ф. І.

 26 Умови прийняття управлінських рішень Комплексність управлінських рішень передбачає врахування всіх найважливіших взаємозв'язків 26 Умови прийняття управлінських рішень Комплексність управлінських рішень передбачає врахування всіх найважливіших взаємозв’язків та взаємозалежностей діяльності підприємства Гнучкість Будь-яке всебічно обґрунтоване рішення в управлінській динамічній системі може потребувати коректив, а інколи і прийняття нового рішення Повнота оформлення Необхідно, щоб форма викладу рішення виключала непорозуміння або двозначність у розумінні завдань Рішення слід формулювати чітко, лаконічно Хміль Ф. І.

 27 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень Особистісні оцінки керівника Середовище прийняття 27 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень Особистісні оцінки керівника Середовище прийняття рішення Визначеність Ризик Невизначеність Інформаційні обмеження Поведінкові обмеження Негативні наслідки Взаємозалежність рішень

 28 Моделі прийняття управлінських рішень 28 Моделі прийняття управлінських рішень

 29 Моделі прийняття управлінських рішень Класична модель спирається на поняття “ раціональності ” 29 Моделі прийняття управлінських рішень Класична модель спирається на поняття “ раціональності ” в прийнятті рішень Передбачається, що особа, яка приймає рішення повинна бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи Основні характеристики класичної моделі — особа, яка приймає рішення: має чітку мету прийняття рішення; має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення; має повну інформацію щодо можливих альтернатив і їх наслідків; має раціональну систему упорядкування переваг за ступенем їх важливості; завжди має на меті максимізацію результату діяльності організації.

 30 Моделі прийняття управлінських рішень Характеристики поведінкової моделі – особа, яка приймає рішення: 30 Моделі прийняття управлінських рішень Характеристики поведінкової моделі – особа, яка приймає рішення: не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення; не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив; не здатна (не схильна) передбачити наслідки можливих альтернатив. Враховуючи ці характеристики Г. Саймон сформулював два ключових поняття поведінкової моделі:

 31 Моделі прийняття управлінських рішень Два ключових поняття поведінкової моделі за Г. Саймоном 1. 31 Моделі прийняття управлінських рішень Два ключових поняття поведінкової моделі за Г. Саймоном 1. Поняття “ обмеженої раціональності ”, яке означає, що люди можуть тільки намагатися прийняти раціональне рішення, але їх раціональність завжди буде обмеженою (теоретично завжди існує рішення краще за прийняте) 2. Поняття “ досягнення задоволеності ”. Оскільки досягти “повної раціональності” неможливо, менеджери бажають аби їх “страх” щодо прийняття не найкращого рішення пересилив намагання досягти оптимального рішення Саме такий стан (той момент, коли приймається рішення) Г. Саймон охарактеризував як “досягнення задоволеності”

 32 Моделі прийняття управлінських рішень Ірраціональна модель ґрунтується на передбаченні, що рішення приймаються 32 Моделі прийняття управлінських рішень Ірраціональна модель ґрунтується на передбаченні, що рішення приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи Ірраціональна модель найчастіше застосовується: для вирішення принципово нових , незвичайних рішень , таких, які важко піддаються вирішенню; для вирішення проблем в умовах дефіциту часу ; коли менеджер або група менеджерів мають достатньо влади для нав’язування свого рішення.

 33 Взаємозалежність рішень Управлінське рішення – це вибір альтернативи, спрямований на досягнення цілей організації, 33 Взаємозалежність рішень Управлінське рішення – це вибір альтернативи, спрямований на досягнення цілей організації, який здійснює керівник у межах його посадових повноважень

 34 ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬПідходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , 34 ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬПідходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. інтуїтивні раціональніадаптаційні

 35 Підходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. 35 Підходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. Інтуїтивні рішення ґрунтуються на припущенні, що вони засновані на «шостому почутті» і на тому, що вибір правильний Вони приймаються за умови, що є досвід роботи і відсутність часу Недоліком цих рішень є відсутність гарантії успіху

 36 Підходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. 36 Підходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. Адаптаційні рішення базуються на аналогії з минулими успішними діями Вони приймаються за умови, що є добрі загальні знання, досвід, здоровий глузд Недоліками такого рішення є те, що здоровий глузд зустрічається рідко необхідний досвід може бути відсутній обставини можуть не відповідати тим, які вже були

 37 Підходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. 37 Підходи до прийняття рішень Мескон М. , Альберт М. , Хедоурі Ф. Раціональні (аналітичні) рішення ґрунтуються на всесторонньому науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми Недоліком таких рішень можуть бути великі затрати часу та засобів

 38 Різновиди технологій прийняття рішень Технології розробки управлінських рішень включають: Методи та засоби 38 Різновиди технологій прийняття рішень Технології розробки управлінських рішень включають: Методи та засоби збирання та обробки інформації Прийоми ефективного впливу на персонал Принципи, закони та закономірності організації та управління Системи контролю Технології розробки управлінських рішень Цільові Ініціативно-цільова Програмно-цільова Регламентна Процесорні Інструментарій підтримки цільових технологій

 39 Різновиди технологій прийняття рішень Методи прийняття рішень До основних методів прийняття управлінських рішень 39 Різновиди технологій прийняття рішень Методи прийняття рішень До основних методів прийняття управлінських рішень належать: матричний теорії ігор дерево рішень аналітично-систематизаційний ділових ігор груповий тощо

 40 Різновиди технологій прийняття рішень Матричний – це занесення до матриці усіх можливих наслідків 40 Різновиди технологій прийняття рішень Матричний – це занесення до матриці усіх можливих наслідків реалізації рішення Теорії ігор – це розрахунки можливих дій «противника» , конкурента, інших сторін, які беруть участь у конфліктній ситуації Дерево рішень – це з’ясування розгалуження проблем і рішень шляхом теорії графіків та ймовірності (буде чи не буде)

 41 Різновиди технологій прийняття рішень Аналітично-систематизаційний – це сукупність трьох складових: аналізу ситуації 41 Різновиди технологій прийняття рішень Аналітично-систематизаційний – це сукупність трьох складових: аналізу ситуації аналізу проблем аналізу рішень Ділових ігор – це імітаційна гра, яка імітує діяльність керівників і дає можливість передбачити причини, що змінюють ситуації в організації Груповий – це створення деякими організаціями груп для прийняття важливих рішень

 42 Різновиди технологій прийняття рішень Економіко-математичні моделі та методи (ЕМММ) прийняття рішень Лінійне 42 Різновиди технологій прийняття рішень Економіко-математичні моделі та методи (ЕМММ) прийняття рішень Лінійне математичне програмування Імовірнісні процедури Управління запасами Сітьові (мережеві) моделі Інші лінійні й нелінійні процедури

 43 Якість управлінських рішень Якість управлінського рішення – це ступінь відповідності УР внутрішнім вимогам 43 Якість управлінських рішень Якість управлінського рішення – це ступінь відповідності УР внутрішнім вимогам (стандартам) організації Якість УР формується якістю кожного з етапів розробки та реалізації УР

 44 Якість управлінських рішень Елементи, що впливають на якість управлінського рішення – Інформація 44 Якість управлінських рішень Елементи, що впливають на якість управлінського рішення – Інформація Набір цілей управління Методи розробки УР Набір об’єктів, що входять до концептуальної моделі підприємства Управлінська технологія, що використовується Обрані властивості процесу розробки УР Форма подачі УР Організаційний аудит