Скачать презентацию místní Agenda 21 ve Zdravém městě Vsetíně v Скачать презентацию místní Agenda 21 ve Zdravém městě Vsetíně v

e8a45465d2cf44c3c6639b2b6f220b02.ppt

  • Количество слайдов: 43

místní Agenda 21 ve Zdravém městě Vsetíně v roce 2010 24. listopadu 2010, MŽP místní Agenda 21 ve Zdravém městě Vsetíně v roce 2010 24. listopadu 2010, MŽP Praha

10. PR strategie 8. Databáze projektů UR 12. Vlastní kvalitativní vyjádření MA 21 -UR 10. PR strategie 8. Databáze projektů UR 12. Vlastní kvalitativní vyjádření MA 21 -UR 7. Realizace metod QVS 5. Zapojování veřejnosti 4. Komunitní plánování 11. Evaluace pro UR 9. Indikátorové sady kvality 6. Budování partnerství 3. Ustanovení org. struktury 2. Příprava prostředí 1. VIZE MA 21 k UR STROM KVALITY MA 21

3 D MODEL ZDRAVÉHO MĚSTA VSETÍNA Akademický tým Tým pro kvalitu ve veřejné správě 3 D MODEL ZDRAVÉHO MĚSTA VSETÍNA Akademický tým Tým pro kvalitu ve veřejné správě Komunitní plánování Společnost pro komunitní práci „PROCESNÍ ŘÍZENÍ KE KVALITĚ Expertní plánování VE VS“ metody a aktivity Odbor strategického rozvoje k uplatňování udržitelného rozvoje Komunitní základ Místní partnerství

 KOMUNITNÍ PRÁCE KOMUNITNÍ PRÁCE

NOVINKA - FAMILY POINTY VE VSETÍNĚ Co je to Family Point? Místo přátelské rodině, NOVINKA - FAMILY POINTY VE VSETÍNĚ Co je to Family Point? Místo přátelské rodině, které bezplatně poskytuje: - informace, nasměrování a pomoc v oblastech života rodin - možnost přebalení a nakrmení dětí - prostor pro setkávání - dětský koutek - poradenství V rámci Zlínského kraje vznikly první Family pointy ve Vsetíně. První tři FP byly otevřeny 1. září 2010. Projekt byl hrazen z dotace ministerstva práce a sociálních věcí, kterou město získalo za třetí místo v soutěži Obec přátelská rodině za rok 2009.

- Propagační leták - Propagační leták

Family pointy ve Vsetíně - MěÚ Family pointy ve Vsetíně - MěÚ

Komunikace s veřejností TOP 5 problémů vyskytujících se v každé anketě sledované období 2008, Komunikace s veřejností TOP 5 problémů vyskytujících se v každé anketě sledované období 2008, 2009, 2010 sekce Problém B Romská problematika A Rozbité místní komunikace, chodníky D Špatná/málo dětských hřišť A Nepořádek ve městě A Doprava, parkovací místa

Lidé s hodnotou perly na sociálním dně Celkové náklady: Výše dotace: Dotační program: Rok Lidé s hodnotou perly na sociálním dně Celkové náklady: Výše dotace: Dotační program: Rok dokončení: 4 963 013 Kč OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2012 Cíl projektu: Zefektivnění procesu sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů ve městě Vsetín do společenského dění, potažmo na trh práce, a to zejména poznáním své vlastní hodnoty, změnou jejich životního postoje a jejich aktivizací. Popis projektu: Pro naplnění cíle je nutná realizace tří aktivit: - Terénní sociální práce - Komunitní práce - Metodická podpora malých NNO zaměřených na sociální začleňování Romů Propojenost těchto aktivit pokryje potřeby cílové skupiny, přičemž spojovacím článkem je komunitní práce vykonávané tzv. komunitním koordinátorem.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (TSP) - pravidelná systematická sociální práce se sociálně vyloučenou (nebo sociálním TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (TSP) - pravidelná systematická sociální práce se sociálně vyloučenou (nebo sociálním vyloučením ohroženou) osobou či rodinou skupinou v jejím přirozeném prostředí. Na základě zmapování vztahů, vazeb a postavení v komunitě je možné vzniklou situaci s klientem řešit daleko systematičtěji a efektivněji a dovést ji ke zdárnému konci. KOMUNITNÍ PRÁCE, - zaměřuje na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaží se určit sociální potřeby, zvážit nejúčelnější způsoby jejich naplnění a začít na nich pracovat do té míry, jak to umožňují zdroje, jež jsou k dispozici. Cílem je dosažení pozitivní změny v životě místního společenství, kterou žádají a uskutečňují její členové. METODICKÁ PODPORA MALÝCH LOKÁLNÍCH NNO zaměřených na sociální začleňování Romů - cílem je mobilizovat existující romské NNO (popř. nově vzniklé, které vyplní mezery v činnosti dosud fungujících NNO) a poskytnout jim podporu v jejich činnosti především formou metodického vedení, ale i motivace poskytnutím možnosti finanční spoluúčasti na jejich aktivitách (za předem stanovených podmínek).

Celkový finanční plán IPRM dle aktualizace kurzu Kč vůči EUR v 03/2010 Celkový objem Celkový finanční plán IPRM dle aktualizace kurzu Kč vůči EUR v 03/2010 Celkový objem - veřejná prostranství 74 895 000 Kč Celkový objem - bytové domy 117 143 000 Kč IPRM celkem 192 038 000 Kč I P R M Veřejná prostranství Příjezdová komunikace a parkovací stání domu č. p. 1126 a č. p. 1147 2 669 833 Kč Dětské hřiště Panská zahrada 1 209 656 Kč Komunikace a parkoviště Dolní město 8 850 024 Kč Sportovní hřiště u č. p. 1818 1 639 408 Kč Stavební úpravy náměsí Svobody 21 101 418 Kč Celkem 35 470 339 Kč Bytové domy VS 1/1 Stavební úpravy domu č. p. 1170 Těšíkov, Vsetín na parcele č. 4025, k. ú. Vsetín VS 1/3 Modernizace výtahu v domě Pod Žamboškou 3 426 836 Kč 896 500 Kč VS 1/4 Výměna oken v panelovém domě na Štěpánské ul. 1883 ve Vsetíně VS 1/5 Nástavba a stavební úpravy domu č. p. 1886 ul. Štěpánská, Vsetín, na parcele č. 3525, k. ú. Vsetín VS 1/6 Stavební úpravy bytového domu č. p. 1892 ul. Benátky Vsetín VS 1/7 Zateplení obvodového pláště domu Tyršova 1328, Vsetín 1 063 907 Kč 10 620 378 Kč 1 363 167 Kč 2 850 000 Kč VS 1/8 Zateplení objektu a úpravy fasády č. p. 1419 Záviše Kalandry, Vsetín 5 938 000 Kč 3 199 067 Kč VS 1/9 Regenerace byt. domu na ul. Žerotínova č. p 992 Vsetín 5 985 702 Kč VS 1/10 Stavební úpravy domu č. p. 1188, M. Václavka, Vsetín Celkem 35 343 557 Kč

Regenerace sídlišť a projekt: Blíž k přírodě – blíž k sobě Celkové náklady: 19 Regenerace sídlišť a projekt: Blíž k přírodě – blíž k sobě Celkové náklady: 19 499 131 Kč Dotační program: OP Přeshraniční spolupráce ČR – SR Partner projektu: Obec Pruské Rok dokončení: 2011 Cíl projektu: Využití prostředí školních zahrad mateřských a základních škol v České i Slovenské republice pro výchovu, výuku i odpočinkovou činnost dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mezi mateřskými a základními školami v socio-kulturní oblasti. Dřevěná sestava, MŠ Benátky Zdroj: Město Vsetín Popis projektu: V rámci projektu byly realizovány investiční a neinvestiční aktivity. Investičními aktivitami byly revitalizovány školní zahrady mateřských a základních škol zapojených do projektu. Neinvestiční aktivity byly zaměřeny na ekologii, tradice, kulturu, výtvarné umění. V rámci těchto aktivit se děti z ČR a SR zúčastnily mnoha akcí.

Veřejná služba Spolupráce s veřejnou službou • V současnosti registrováno 160 osob s uzavřenou Veřejná služba Spolupráce s veřejnou službou • V současnosti registrováno 160 osob s uzavřenou smlouvou o výkonu veřejné služby • Služba se vykonává v rozsahu 20 nebo 30 hodin dle uvážení klienta pod vedením předáků ve dvou skupinách • Jde zejména o úklid sídlišť, jejich hřišť a prostor pro popelnice, veřejných městských ploch veřejné zeleně. Jsou také vykonávány práce jako stěhování, úklid havárií a katastrof. • Do budoucna je možné s těmito osobami počítat na úklid po městských kulturních a sportovních akcích, výkopových pracích pro technické služby, přidělení části města pro celkovou údržbu zeleně – sečení, výhrab, úklid, ořez. • Možné podání projektu na vzdělávání osob zařazených do veřejné služby v užívání zahradní techniky – rekvalifikační kurz.

VÝSLEDKY FÓRA S OBČANY NA ROK 2010 pořadí sekce VÝSLEDKY FÓRA S OBČANY NA ROK 2010 pořadí sekce "10 P" - Vsetín - Největší problémy definované na r. 2010 1 A Řešit parkoviště a garáže 2 G Řešit problematiku alkoholismu a požívání lehkých drog u osob mladších 18 let 3 B Zajistit kvalitní bydlení pro seniory 4 G Regulovat negativní chování osob ve věku 15 - 21 let 5 A Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie včetně dopravy 6 A Snížovat zátěž z dopravy (emise, hluk, životní zábor) 7 D Podporovat aktivity v rámci správy a budování hřišť a sportovišť 8 E Vytvořit společný program podpory zaměstnanosti. 9 E Vybudovat optimální infrastrukturu pro průmyslové zóny. 10 B Zvýšit počet sociálních bytů

TOP 1 - PARKOVÁNÍ qnová parkovací místa: § ročně průměrně 50 nových míst, rok TOP 1 - PARKOVÁNÍ qnová parkovací místa: § ročně průměrně 50 nových míst, rok 2010: 130 § nové parkoviště u domů č. p. 1126 a 1147, Trávníky - 21 míst § parkovací místa v sídlišti Rokytnice - 45 míst § parkovací místa ul. Žerotínova, Kobzáňova, Havlíčkova - 62 míst (opravy a nová místa) § realizace - 09 -11/2010 § rozpočet – více než 6 milionů Kč

Dotazníkové šetření bylo realizováno z podnětu vedení Města Vsetína, které se problémem s parkováním Dotazníkové šetření bylo realizováno z podnětu vedení Města Vsetína, které se problémem s parkováním na Sychrově věnuje již delší dobu. Organizačně bylo svěřeno Společnosti pro komunitní práci Vsetín o. p. s. Šetření probíhalo v těchto krocích: 1. Diskusní setkání vedení města s předsedy domovních samospráv Pozvánka starostky města byla dne 7. září 2010 rozeslána na 45 předsedů domovních samospráv, kteří spravují celkem 64 domů – tj. 1 251 bytů. Kontakty na jednotlivé předsedy získala SPKP Vsetín o. p. s. z databáze Stavebního bytového družstva Vsetín a z Registru ekonomických subjektů ARES vedeného Ministerstvem financí ČR. Setkání bylo realizováno dne 20. září 2010 za účasti vedení města, expertů na dopravu a 19 zástupců domovních samospráv. 2. Distribuce dotazníků Osobní odběr na podatelně MěÚ – 17 domovních samospráv. Poštovní rozesílka – 28 domovních samospráv. Rozesláno celkem 1 251 dotazníků (1 pro každou domácnost na sídlišti Sychrov)

TOP 3 ZAJISTIT VYŠŠÍ POČET MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY q. Diakonie ČCE otevřela TOP 3 ZAJISTIT VYŠŠÍ POČET MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY q. Diakonie ČCE otevřela na ul. Strmá domov pro seniory s poruchami paměti – kapacita 20 lůžek q. Zlínský kraj začal připravovat výstavbu nového domova pro seniory na Jasénce q. Diakonie ČCE s podporou města podala žádost o dotaci na rozšíření a rekonstrukci Domova pro seniory na Ohradě – rozšíření o 10 lůžek

DOMOV JABLOŇOVÁ PRO OSOBY S PORUCHAMI PAMĚTI A ORIENTACE DOMOV JABLOŇOVÁ PRO OSOBY S PORUCHAMI PAMĚTI A ORIENTACE

Finance v GS města v roce 2010 Účelové finanční prostředky Kč Program velkých grantů Finance v GS města v roce 2010 Účelové finanční prostředky Kč Program velkých grantů 1 945 000 Program malých grantů 400 000 Spoluúčast města na projektech neziskových organizací 140 000 Příspěvek na dopravu neziskových organizací 50 000 Program podpory rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací 500 000 Ostatní dotace a příspěvky v kompetenci Rady města Vsetín 705 000 Rozvojový grant - sport 300 000 Program sociálních grantů Veřejná podpora a pomoc v roce 2010 celkem 8 710 000 12 750 000

TOP 5 PODPOROVAT VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, VČETNĚ DOPRAVY qvybudování fotovoltaické elektrárny na budově TOP 5 PODPOROVAT VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, VČETNĚ DOPRAVY qvybudování fotovoltaické elektrárny na budově ZŠ Rokytnice o výkonu 42 k. W (200 článků) a roční výrobou 32 – 39 k. Wh pro potřeby školy (zbytek prodáván do distribuční sítě ČEZ)

FOTOVOLT. ELEKTRÁRNA ZŠ ROKYTNICE FOTOVOLT. ELEKTRÁRNA ZŠ ROKYTNICE

Kampaň ke genderu - Máme stejné šance? projekt: Rovné příležitosti žen a mužů v Kampaň ke genderu - Máme stejné šance? projekt: Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně

Aktivity AERV v roce 2010 Aktivity AERV v roce 2010

Zdravotní plán Priorizace ve Zdravotním plánu 2010: P 1: Přestavba školních jídelen Garant: JUDr. Zdravotní plán Priorizace ve Zdravotním plánu 2010: P 1: Přestavba školních jídelen Garant: JUDr. Gajdušek, Město Vsetín, OŠa. K P 2: Činnost školních psychologů Garant: Mgr. Kořenek, ZŠ Luh P 3: Nastavit systém spolupráce mezi školami a ostatními odbornými partnery Garant: Ing. Zgarbová, SZŠ Vsetín Všechny 3 priority spadají do bodu 1. 1 Zdravotního plánu „Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže. “ V roce 2010 přestavba školní kuchyně v ZŠ Luh celkově za cca 13 000 Kč

 STRATEGICKÁ ÚROVEŇ STRATEGICKÁ ÚROVEŇ

Oficiální orgán pro sledování stavu UR - Tým pro kvalitu MěÚ Vsetín Starostka MÚ Oficiální orgán pro sledování stavu UR - Tým pro kvalitu MěÚ Vsetín Starostka MÚ Politik MA 21 Tajemník Městského úřadu K. Měřínský K. Othová L. Gajdušek KOMUNITNÍ PILÍŘ SPKP Vsetín o. p. s. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska Koordinátor MA 21 P. Kozel P. Pelc D. Fojtů J. Štěpaník : OŽP, TIMUR, EMAS R. Matochová : ISO, BM, CAF E. Nováková : Územní plán L. Baroň : BSC Administrativa K. Juřicová STRATEGICKÝ PILÍŘ Odbor strategického rozvoje R. Zimek Vedoucí odborů MÚ Vsetín Informační servis - účastní se jednání týmu pouze na vyžádání

Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Celkové náklady: Výše dotace: Dotační program: Rok dokončení: 17 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Celkové náklady: Výše dotace: Dotační program: Rok dokončení: 17 797 364 Kč 15 127 760 Kč Norský finanční mechanismus 2011 Popis projektu: Tento projekt je tvořen souborem osmi navzájem logicky provázaných modulů, zaměřených na strategické plánování, který na konkrétních příkladech ukáže důležitost a význam podpory trvale udržitelného rozvoje. - Hlavní skupinu tvoří moduly významné pro udržitelný rozvoj (Udržitelný rozvoj území a dopravy, Udržitelná energetika, Příprava budoucích projektů) - další skupinu tvoří moduly zaměřené na podporu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech (Místní Agenda 21, Udržitelná místní správa, Správa dat udržitelného rozvoje) - Nedílnou součástí jsou moduly zaměřené na výměnu dobré praxe a nákup a instalace software a zařízení. Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření Strategického plánu udržitelného rozvoje Vsetínska s celkovým záměrem přispět k udržitelnému rozvoji na místní a regionální úrovni.

Akademický tým • Rozpracování vize UR dle konceptu obnovy evropského města • Tvorba konceptu Akademický tým • Rozpracování vize UR dle konceptu obnovy evropského města • Tvorba konceptu udržitelného rozvoje v místních podmínkách • Stanovení indikátorové sady UR pro lokální úroveň • Komunikace a koordinace s místní komunitou • Tvorba variantních scénářů budoucího rozvoje města Činnost akademického týmu byla hrazena z projektu Udržitelný Vsetín, hrazeného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

BSC ve Vsetíně - V roce 2004 město Vsetín začalo využívat metodu BSC. Ta BSC ve Vsetíně - V roce 2004 město Vsetín začalo využívat metodu BSC. Ta se stala základem pro zpracování Koncepce rozvoje města na roky 2007 -2013. - V roce 2010 byl zpracován dynamický model BSC, který je integrální součástí projektu „Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska“, financovaného z norského finančního mechanismu. - Přidanou hodnotou je přechod ze statického modelu na dynamický model, který umožňuje sledovat možné vývojové situace a trendy v definovaných oblastech a čase.

Dynamický model BSC Dynamický model BSC

Dynamický model BSC – obyvatelstvo Dynamický model BSC – obyvatelstvo

Dynamický model BSC – obyvatelstvo • Obyvatelstvo je jedna z klíčových oblastí, na které Dynamický model BSC – obyvatelstvo • Obyvatelstvo je jedna z klíčových oblastí, na které se model zaměřuje, zejména z důvodů postupného úbytku obyvatel města během posledních let (viz graf). 29, 500 29, 000 obyvatel 28, 500 28, 000 27, 500 Vsetín Valašské Meziříčí 27, 000 26, 500 ý be cn Vę eo be cn ý ý Vę eo be cn Vę eo be Vę eo rok cn ý ý cn be Vę eo be cn ý ý eo Vę eo be cn ý cn Vę be Vę eo be cn ý 26, 000

Dynamický model BSC - indikátory • V původním – statickém modelu bylo sledováno celkem Dynamický model BSC - indikátory • V původním – statickém modelu bylo sledováno celkem 33 měřítek, která byla každoročně vyhodnocována. • V dynamickém modelu bylo stanoveno 10 indikátorů ke strategii města dle BSC. • Výhodou nového modelu je snadnější možnost získání požadovaných hodnot, jednodušší administrativa, kterou umožňuje softwarové prostředí pro obsluhu dynamického modelu Vensim, a zejména vyšší vypovídací hodnota indikátorů.

Indikátory k BSC OBYVATELSTVO • 1) Počet obyvatel (přírůstek/úbytek) BYDLENÍ • 2) Podíl individuální Indikátory k BSC OBYVATELSTVO • 1) Počet obyvatel (přírůstek/úbytek) BYDLENÍ • 2) Podíl individuální výstavby k bytovým domům (nebo nové vs. stávající) PROSTŘEDÍ • 3) Ekologická stopa • 4) Poměr kvalitních veřejných prostranství k celkovým • 5) Podíl zastavěných a nevyužívaných ploch v obci BEZPEČNOST • 6) Bezpečnost ve městě ( pocit bezpečí obyvatel), na škále 1 -5 DOPRAVA • 7) % využití MHD (přepravní výkony) + podpůrné údaje o počtu spojů a průměrných intervalech odjezdu ORGANIZACE (ZAMĚSTNANOST) • 8) Index počtu volných pracovních míst ve městě k celkovým dle struktury prac. míst, + průměrná roční míra nezaměstnanosti ŠKOLSTVÍ • 9) Optimální počet míst v ZŠ, MŠ (nebo u MŠ % uspokojení žadatelů o místo v MŠ) KULTURA • 10) Počet organizací a spolků ve městě v členění dle typu činnosti

Benchmarking MěÚ je členem Benchmarkingové iniciativy 2005, (sdružení cca 90 obcí) q Účel Srovnání Benchmarking MěÚ je členem Benchmarkingové iniciativy 2005, (sdružení cca 90 obcí) q Účel Srovnání výkonu s jinými srovnatelnými úřady Vytipování oblastí pro zlepšování Přebírání dobrých praxí q Přínos Kompletní analýzy výkonů, nákladů úřadu v delším časovém období Pro vedoucí odboru informace o efektivitě jejich odborů Vyhledání problematických oblastí Objektivní podklady pro jednání k potřebným změnám, rozpočtu Předávání dobrých praxí mezi úřady

Náklady úřadu Náklady úřadu

ECI • B 8: Zatížení životního prostředí hlukem Na základě měření indikátoru jednání se ECI • B 8: Zatížení životního prostředí hlukem Na základě měření indikátoru jednání se správcem problémové komunikace I/69 - zlínskou správou Ředitelství silnic a dálnic ČR Výstup: výměna oken za protihluková v 56 domech podél silnice I/69 v Rokytnici, v nichž hladina hluku přesahuje hygienou stanové limity. Náklady akce cca 10 000 Kč zcela v režii ŘSD

Certifikace dle norem ISO MěÚ Vsetín je od roku 2003 držitelem certifikátu ISO 9001, Certifikace dle norem ISO MěÚ Vsetín je od roku 2003 držitelem certifikátu ISO 9001, 14001 q Účel Zvýšení efektivnosti a výkonnosti úřadu Zvýšení věrohodnosti úřadu pro čerpání dotačních prostředků Zakotvení enviromentálních zásad v činnosti města, úřadu q Výsledky Popsány činnosti úřadu, odstraněny duplicitní procesy Přenos enviromentální politiky na zřizované organizace – ekologické audity škol, projekt Dobrá škola, energetické manažerství v přispěvkových organizacích města q Cíl Získání certifikátu EMAS (realizace v rámci projektu Norských fondů)

Vsetín buduje integrovaný systém řízení kvality a environmentálního managementu od roku 2001. Již 7 Vsetín buduje integrovaný systém řízení kvality a environmentálního managementu od roku 2001. Již 7 let je tento systém certifikovaný.

 V roce 2010 Studie zavedení EMAS v podmínkách MěÚ Vsetín Rozdíl mezi stávajícím V roce 2010 Studie zavedení EMAS v podmínkách MěÚ Vsetín Rozdíl mezi stávajícím zavedeným systémem a EMAS: • Nadstavbou z hlediska EMAS současného systému řízení by bylo pouze otevřené veřejné environmentální prohlášení, ve kterém se organizace zavazuje k dodržování všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, což město Vsetín již splňuje schválením Koncepce jakosti a šetrnosti k přírodě, veřejně přístupnou na webových stránkách města • Po posouzení, zda současný systém environmentálního řízení certifikovaný dle ISO 14001 je dostatečně vypovídající o postoji organizace k životnímu prostředí a zda vynaložené prostředky a lidské zdroje na zavedení EMAS zvýší účinnost dosavadního systému a kredit organizace z hlediska vlivu na životní prostředí, se jeví současný systém environmentálního řízení dle ISO 14001 jako dostatečný.

Co se dlouhodobě nedaří: • Bezbariérové autobusy (MHD) • Pokles obyvatel ve městě (bytová Co se dlouhodobě nedaří: • Bezbariérové autobusy (MHD) • Pokles obyvatel ve městě (bytová výstavba a atraktivita bydlení) • Parkování (doprava) Čemu bychom se chtěli nově věnovat v MA 21 v roce 2011? Zapracovat na slabinách a testování Aalborgských závazků…

Děkujeme za pozornost Za kolektiv realizátorů MA 21 ve ZM Vsetíně Ing. Petr Kozel Děkujeme za pozornost Za kolektiv realizátorů MA 21 ve ZM Vsetíně Ing. Petr Kozel Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s. Tel. : 571 491 551, 739 529 448 E-mail: petr. [email protected] cz