Скачать презентацию MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA Academia Ştefan Скачать презентацию MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA Academia Ştefan

AUP.ppt

  • Количество слайдов: 37

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA Academia „Ştefan cel Mare” Catedra: Procedură penală şi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA Academia „Ştefan cel Mare” Catedra: Procedură penală şi criminalistică Disciplina: Activitatea de urmărire penală

ELABORARE METODICĂ la disciplina „Activitatea de urmărire penală” (specializarea) pentru cursanţii an. III şi ELABORARE METODICĂ la disciplina „Activitatea de urmărire penală” (specializarea) pentru cursanţii an. III şi IV, Facultatea de Drept, secţia zi, total 244 ore lecţii practice. AUTOR: Lectorul superior al catedrei Procedură penală şi criminalistică loc. colonel de poliţie A. Andronache

Elaborarea metodică la cursului special face referire la precăutarea problemelor practice privind organizarea şi Elaborarea metodică la cursului special face referire la precăutarea problemelor practice privind organizarea şi cercetarea infracţiunilor cu un grad sporit de dificultate: o o o o traficul de fiinţe umane; omorul; violul; jafuri şi tîlhării; combaterea corupţiei; procedura în cauzele penale privind minorii; circulaţia ilegală a substanţelor narcotice; încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere.

Studenţii întocmesc documente procesuale: o o o o ordonanţe; demersuri; procese-verbale; scrisori; interpelări; certificate; Studenţii întocmesc documente procesuale: o o o o ordonanţe; demersuri; procese-verbale; scrisori; interpelări; certificate; sesizări; planuri, scheme, schiţe, etc.

Deprinderi practice în vederea efectuării acţiunilor de urmărire penală şi aplicării măsurilor procesuale o Deprinderi practice în vederea efectuării acţiunilor de urmărire penală şi aplicării măsurilor procesuale o o o o o o o Primirea şi înregistrarea sesizării (plîngerii) privind infracţiunea. Procedura efectuării cercetării la faţa locului. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale. Planificarea cercetării pe cauza penală. Organizarea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală. Procedura şi audierea părţii vătămate pe cauza penală. Procedura şi audierea martorilor pe cauza penală. Dispunerea prin comisie rogatorie efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi de investigaţii operative. Procedura efectuării ridicării. Procedura efectuării percheziţiei. Organizarea şi efectuarea cercetării obiectelor şi documentelor ridicate în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penale. Procedura prezentării spre recunoaştere a persoanelor şi obiectelor. Procedura reţinerii persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii, percheziţia corporală, audierea şi examinarea corporală. Procedura audierii bănuitului cu aplicarea înregistrărilor audio sau video. Procedura efectuării confruntării. Procedura efectuării reconstituirii faptei. Procedura efectuării experimentului în procedura de urmărire penală. Procedura efectuării verificăril declaraţiilor la locul infracţiunii. Organizarea activităţii ofiţerului de urmărire penală în vederea efectuării interceptării şi înregistrării comunicărilor. Procedura aplicării măsurilor preventive. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă. Organizarea numirii şi procedura efectuării expertizelor judiciare. Activitatea ofiţerului de urmărire penală în cazul prelungirii termenului de urmărire penală şi a termenului deţinerii sub arest. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind conexarea şi disjungerea materialelor cauzei penale. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind suspendarea urmăririi penale. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la cercetarea şi aprecierea probelor privind necesitatea punerii persoanei bănuite în comiterea infracţiunii sub învinuire.

1. Primirea şi înregistrarea sesizării (plîngerii) privind infracţiunea. o o o primirea plîngerii orale 1. Primirea şi înregistrarea sesizării (plîngerii) privind infracţiunea. o o o primirea plîngerii orale referitoare la infracţiunea săvîrşită; înregistrarea plîngerii şi eliberarea certificatului victimei despre acest fapt; cercetarea datelor obţinute şi primirea hotărîrii despre verificarea plîngerii; stabilirea complexului de acţiuni a unităţii de gardă a organului teritorial a MAI şi a grupei operative de urmărire penală la examinarea plîngerii despre infracţiunea comisă; întocmirea actelor premergătoare şi primirea explicaţiilor de la cetăţeni în legătură cu verificarea plîngerii privind infracţiunea; consemnarea plîngerii orale în procesul-verbal, respectînd dispoziţiile art. 262 şi 263 şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP.

2. Efectuarea cercetării la faţa locului. o o o o o pregătirea către cercetarea 2. Efectuarea cercetării la faţa locului. o o o o o pregătirea către cercetarea la faţa locului; îndeplinirea măsurilor organizatorice pentru păstrarea stării de fapt şi a urmelor infracţiunii; activitatea ofiţerului de urmărire penală şi a membrilor grupei operative de urmărire penală la momentul sosirii la locul infracţiunii; rolul specialistului pe timpul efectuării cercetării la faţa locului; explicarea drepturilor şi obligaţiilor tuturor participanţilor la această activitate în conformitate cu prevederile art. 277 CPP; efectuarea cercetării cu aplicarea tehnicii criminalistice; întocmirea procesului-verbal de cercetare la faţa locului conducîndu -se de art. 57 alin. 2 pct. 6 CPP, respectînd dispoziţiile art. 118 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 224, 260 şi 261 CPP; întocmirea anexelor corespunzătoare: scheme, schiţe, planuri, planşe foto; stabilirea făptuitorilor infracţiunii în urma datelor obţinute în rezultatul cercetării la faţa locului.

3. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale. o o o aprecierea materialelor acumulate 3. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale. o o o aprecierea materialelor acumulate şi a sesizării despre săvîrşirea infracţiunii în vederea primirii hotărîrii de pornire a urmăririi penale; emiterea documentului corespunzător ordonanţă privind începerea urmăririi penale, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 1 CPP, art. 55 alin. (4) CPP, în temeiul art. 274 alin. (1) şi (3) CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP; înştiinţarea procurorului despre infracţiunea săvîrşită şi confirmarea documentului de începere a urmăririi penale de către procuror; emiterea documentului corespunzător, privind fixarea termenului rezonabil de către procuror, conducîndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 7 CPP, în temeiul art. 259 CPP şi art. 274 alin. (3) CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP; înştiinţarea persoanei care a făcut sesizarea despre începerea urmăririi penale; întocmirea fişei infracţiunii constatate şi înregistrarea cauzei penale.

4. Planificarea cercetării pe cauza penală. o o o formele de interacţiune a ofiţerului 4. Planificarea cercetării pe cauza penală. o o o formele de interacţiune a ofiţerului de urmărire penală cu alte servicii şi subdiviziuni la etapa iniţială de cercetare. aprecierea situaţiei activităţii de urmărire penală; elaborarea versiunilor. Structura şi felurile documentelor de planificare a cercetării şi a activităţii de urmărire penală; forma şi conţinutul planului comun de cercetare; rolul organizatoric al ofiţerului de urmărire penală la planificarea cercetării cauzei penale; stabilirea acţiunilor de urmărire penală, acţiunilor de investigaţii operative şi altor activităţi la cercetarea infracţiunilor.

5. Organizarea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală. o Întocmirea orientărilor şi lucrul ofiţerului 5. Organizarea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală. o Întocmirea orientărilor şi lucrul ofiţerului de urmărire penală cu probele ridicate de la faţa locului.

Procedura şi audierea părţii vătămate pe cauza penală o o o o o primirea Procedura şi audierea părţii vătămate pe cauza penală o o o o o primirea hotărîrii de recunoaştere a victimei în calitate de parte vătămată; întocmirea ordonanţei de recunoaştere a victimei în calitate de parte vătămată, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 12 CPP, în temeiul art. 59 alin. (2) CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP RM; explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţii vătămate, în conformitate cu prevederile art. 277 CPP; primirea hotărîrii privind audierea părţii vătămate; particularităţile şi modalităţile audierii părţii vătămate; audierea propriu zisă a părţii vătămate; întocmirea procesului-verbal de audiere a părţii vătămate, respectînd dispoziţiile art. 111 CPP, conducîndu-se de art. 57 alin. (2) pct. 5 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP; primirea cererii de recunoaştere în calitate de parte civilă; întocmirea ordonanţei de recunoaştere în calitate de parte civilă, conducîndu -se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 12 CPP şi art. 61 CPP, în temeiul art. 219 şi 222 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP RM.

Audierea martorilor pe cauza penală o o o o aprecierea situaţiei şi primirea hotărîrii Audierea martorilor pe cauza penală o o o o aprecierea situaţiei şi primirea hotărîrii de audiere a martorului; persoanele care nu pot fi citaţi şi ascultaţi ca martori; persoanele care nu sunt obligate să facă declaraţii; planificarea audierii martorului; modalităţile de citare a martorilor; aprecierea situaţiei privind aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea martorilor; audierea propriu zisă a martorului; întocmirea procesului-verbal de audiere a martorului, respectînd prevederile art. 102, 105, 106, 107, 109 CPP şi conducîndu-se de art. 57 alin. (2) pct. 5 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP RM.

Dispunerea prin comisie rogatorie efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi de investigaţii operative o Dispunerea prin comisie rogatorie efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi de investigaţii operative o o felurile şi conţinutul comisiilor rogatorii şi indicaţiilor ofiţerului de urmărire penală privind petrecerea acţiunilor de urmărire penală şi de investigaţii operative, art. 57 alin. (2) pct. 10 CPP; Aprecierea temeiurilor şi primirea hotărîrii de dispunere a acţiunilor de urmărire penală şi de investigaţii operative; forma şi conţinutul comisiei rogatorii despre efectuarea măsurilor de investigaţii operative; folosirea evidenţelor criminalistice la cercetarea infracţiunilor de către ofiţerul de urmărire penală.

5. Organizarea şi efectuarea ridicării şi percheziţiei. Procedura efectuării ridicării. o o o studierea 5. Organizarea şi efectuarea ridicării şi percheziţiei. Procedura efectuării ridicării. o o o studierea materialelor cauzei penale şi primirea hotărîrii despre efectuarea ridicării; stabilirea temeiurilor pentru efectuarea ridicării de obiecte sau documente; emiterea ordonanţei corespunzătoare, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 6 CPP, în temeiul art. 126 alin. (1) CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP; obţinerea autorizaţiei judecătorului de instrucţie în vederea efectuării ridicării documentelor ce conţin informaţii care constituie un secret de stat, comercial, bancar şi a informaţiei privind convorbirile telefonice; întocmirea procesului-verbal de ridicare, conducîndu-se de art. 57 alin. (2) pct. 6 CPP, respectînd dispoziţiile art. 12 CPP, în temeiul art. 126 alin. (1), (3), art. 127, art. 128 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 131, 132, 260, 261 CPP.

Procedura efectuării percheziţiei o o o o aprecierea temeiurilor de efectuare a percheziţiei; emiterea Procedura efectuării percheziţiei o o o o aprecierea temeiurilor de efectuare a percheziţiei; emiterea ordonanţei, conducîndu-si de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 4 CPP, în temeiul art. 125 alin. (1) CPP, cu respectarea dispoziţiilor art. 12, 301, 304 din CPP şi în conformitate cu art. 255 din CPP şi autorizarea ei la judecătorul de instrucţie; efectuarea percheziţiei în încăperi şi folosirea mijloacelor tehnicocriminalistice; procedee tactice de urmărire a comportamentului persoanelor la care se efectuează percheziţia; metode de depistare a ascunzătorilor şi cercetarea lor. Ordinea de cercetare a obiectelor descoperite cu ocazia efectuării percheziţiei. aplicarea înregistrărilor video pe timpul efectuării percheziţiei respectînd dispoziţiile art. 115 CPP; fixarea procesuală a rezultatelor percheziţiei în procesul-verbal, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. 2 pct. 6 CPP, întocmit în temeiul art. 12 CPP, art. 125 alin. (1), (3) CPP, în conformitate cu art. 127 CPP, art. 128 CPP şi cu respectarea cerinţelor art. 131, 260 şi 261 CPP.

6. Organizarea şi efectuarea cercetării obiectelor şi documentelor ridicate în procesul efectuării acţiunilor de 6. Organizarea şi efectuarea cercetării obiectelor şi documentelor ridicate în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penale. o o o primirea hotărîrii de cercetare a obiectelor şi documentelor ridicate cu ocazia efectuării acţiunilor de urmărire penală; pregătirea şi efectuarea cercetării obiectelor şi documentelor cu aplicarea fotografiei; întocmirea procesului-verbal de cercetare a obiectelor şi documentelor în corespundere cu art. 118 alin. (1) CPP, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 6 CPP, în conformitate cu art. 124, 260, 261 CPP; alcătuirea anexelor la procesul-verbal; emiterea ordonanţei de recunoaştere a obiectelor şi documentelor ca mijloace materiale de probă, conducînduse de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 6 CPP, în temeiul art. 158 şi art. 159 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP; anexarea lor la cauza penală cu întocmirea ordonanţei respective şi dispunerea păstrării lor de mai departe.

7. Procedura prezentării spre recunoaştere a persoanelor şi obiectelor. o o o o aprecierea 7. Procedura prezentării spre recunoaştere a persoanelor şi obiectelor. o o o o aprecierea situaţiei de urmărire penală şi primirea hotărîrii de prezentare spre recunoaştere a persoanei; Planificarea, organizarea şi efectuarea prezentării spre recunoaştere (asistenţii procedurali); întocmirea procesului-verbal de prezentare spre recunoaştere a persoanei, respectînd dispoziţiile art. 116 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (7) CPP, 260 şi 261 CPP; particularităţile pregătirii şi prezentării spre recunoaştere a persoanei după fotografie; aprecierea temeiurilor de prezentare spre recunoaştere a obiectelor. planificarea şi organizarea acestei acţiuni de urmărire penală, pregătirea obiectelor necesare pentru recunoaştere; prezentarea spre recunoaştere a obiectelor; întocmirea procesului-verbal de prezentare spre recunoaştere a obiectelor, respectînd dispoziţiile art. 117 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP şi art. 117 alin. (6) CPP.

Reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii o o o o o aprecierea probelor pentru Reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii o o o o o aprecierea probelor pentru primirea hotărîrii privind reţinerea persoanei bănuite. stabilirea temeiurilor pentru reţinerea persoanei bănuite. procedura de reţinere a persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii. petrecerea percheziţiei corporale la reţinut. asigurarea prezenţei apărătorului la momentul întocmirii procesului-verbal de reţinere. întocmirea procesului-verbal de reţinere, respectînd dispoziţiile art. 10 şi 11 din CPP, în temeiul art. 166, 167, 173 CPP, şi în conformitate cu prevederile art. 167 alin. (1) CPP, art. 260 şi 261 CPP. documentarea procesuală a momentului reţinerii. activitatea ofiţerului de urmărire penală la explicarea drepturilor legitime ale bănuitului. înmînarea informaţiei despre drepturile bănuitului.

Procedura examinării corporale o o o o stabilirea temeiurilor pentru efectuarea examinării corporale a Procedura examinării corporale o o o o stabilirea temeiurilor pentru efectuarea examinării corporale a bănuitului; organizarea şi efectuarea examinării corporale; emiterea ordonanţei de efectuare a examinării corporale, respectînd cerinţele art. 11 CPP, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 4 CPP şi în temeiul art. 119 alin. (1) CPP, art. 301 alin. (1) şi (3) CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP; obţinerea autorizaţiei judecătorului de instrucţie în cazurile necesare; asigurarea participării apărătorului la examinarea corporală a bănuitului; participarea specialistului la momentul examinării corporale; întocmirea procesului-verbal de examinare corporală, respectînd dispoziţiile art. 119 alin. (1) CPP şi în conformitate cu art. 260 şi 261 CPP.

Audierea bănuitului cu aplicarea înregistrărilor audio sau video o o o studierea materialelor cauzei Audierea bănuitului cu aplicarea înregistrărilor audio sau video o o o studierea materialelor cauzei penale în vederea aprecierii obiectului audierii bănuitului; planificarea petrecerii audierii bănuitului cu aplicarea înregistrărilor audio sau video; asigurarea participării apărătorului şi specialistului la audierea bănuitului; explicarea drepturilor şi obligaţiilor bănuitului prevăzute de art. 64 CPP în prezenţa apărătorului cu întocmirea procesului verbal corespunzător în conformitate cu prevederile art. 277 CPP; pregătirea pentru efectuarea audierii bănuitului. Audierea bănuitului; consemnarea rezultatelor audierii bănuitului în procesulverbal, respectînd dispoziţiile art. 102, 103, 104 CPP şi conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 5 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP.

9. Procedura efectuării confruntării o o o o studierea şi analizarea depoziţiilor persoanelor audiate; 9. Procedura efectuării confruntării o o o o studierea şi analizarea depoziţiilor persoanelor audiate; constatarea divergenţilor între declaraţiile persoanelor audiate în aceiaşi cauză; primirea hotărîrii de petrecere a confruntării; planificarea confruntării; procedura de efectuare a confruntării; folosirea mijloacelor de probă la efectuarea confruntării; întocmirea procesului-verbal de confruntare, respectînd dispoziţiile art. 113 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP.

10. Procedura efectuării reconstituirii faptei o o o aprecierea situaţiei de urmărire penală şi 10. Procedura efectuării reconstituirii faptei o o o aprecierea situaţiei de urmărire penală şi influenţa factorilor asupra primirii hotărîrii de efectuare a reconstituirii faptei. întemeierea hotărîrii de efectuare a reconstituire a faptei. organizarea şi petrecerea reconstituirii faptei. planificarea acţiunii de urmărire penală cu participarea apărătorului. efectuarea reconstituirii faptei. întocmirea procesului-verbal de reconstituire a faptei respectînd dispoziţiile art. 122 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 124, 260 şi 261 CPP cu anexele corespunzătoare.

11. Procedura efectuării experimentului în procedura de urmărire penală o o o felurile şi 11. Procedura efectuării experimentului în procedura de urmărire penală o o o felurile şi particularităţile experimentelor de urmărire penală în cauzele penale; planificarea şi organizarea efectuării experimentului de urmărire penală; participarea specialiştilor la efectuarea experimentului de urmărire penală; întocmirea procesului-verbal privind efectuarea experimentului de urmărire penală, respectînd dispoziţiile art. 123 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 124, 260 şi 261 CPP şi a anexelor corespunzătoare: schiţe, scheme, tabele de calcul, planşe foto etc.

12. Procedura efectuării verificăril declaraţiilor la locul infracţiunii o o o o stabilirea problemelor 12. Procedura efectuării verificăril declaraţiilor la locul infracţiunii o o o o stabilirea problemelor ce urmează a fi soluţionate pe timpul efectuării verificării declaraţiilor la locul infracţiunii; organizarea şi planificarea acţiunii de urmărire penală; asigurarea participării bănuitului la verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii; asigurarea participării apărătorului şi a specialistului la verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii; pregătirea în vederea efectuării verificării declaraţiilor la locul infracţiunii; efectuarea verificării declaraţiilor la locul infracţiunii; aplicarea înregistrărilor video la efectuarea verificării declaraţiilor la locul infracţiunii; documentarea procesuală a verificării declaraţiilor la locul infracţiunii şi întocmirea procesului-verbal, respectînd dispoziţiile art. 144, 115 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP.

13. Organizarea activităţii ofiţerului de urmărire penală în vederea efectuării interceptării şi înregistrării comunicărilor 13. Organizarea activităţii ofiţerului de urmărire penală în vederea efectuării interceptării şi înregistrării comunicărilor o o o primirea hotărîrii despre interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice cu întocmirea raportului privind iniţierea procedurii de interceptare a comunicărilor; emiterea de către procuror a ordonanţei privind interceptarea convorbirilor telefonice, conducîndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 16 CPP, respectînd cerinţele art. 14 CPP, în temeiul art. 135 alin. (1) şi (4) CPP, 301 CPP şi în conformitate cu art. 304 alin. (2) CPP şi 255 CPP; primirea autorizaţiei privind interceptarea convorbirilor telefonice; emiterea comisiei rogatorii pentru organele specializate în vederea interceptării convorbirilor telefonice; studierea informaţiilor şi a datelor obţinute în urma interceptării convorbirilor telefonice de către ofiţerul de urmărire penală; documentarea procesuală a interceptării comunicărilor şi întocmirea procesului-verbal, respectînd dispoziţiile art. 135, 136 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP.

14. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la studierea personalităţii bănuitului o o o Activitatea 14. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la studierea personalităţii bănuitului o o o Activitatea ofiţerului de urmărire penală la acumularea datelor referitoare la personalitatea bănuitului; Scopurile studierii personalităţii bănuitului. Volumul şi metodele de studiere a personalităţii bănuitului. Particularităţile studierii personalităţii bănuitului minor. Ordinea întocmirii interpelărilor privind personalitatea bănuitului adresate organizaţiilor şi altor instituţii.

15. Procedura aplicării măsurilor preventive o o o activitatea ofiţerului de urmărire penală în 15. Procedura aplicării măsurilor preventive o o o activitatea ofiţerului de urmărire penală în vederea alegerii măsurii preventive împotriva bănuitului; stabilirea scopurilor, temeiurilor şi motivelor de aplicare a măsurilor preventive în baza aprecierii circumstanţelor comiterii infracţiunii de către bănuit şi a mijloacelor de probă; studierea personalităţii bănuitului şi a criteriilor suplimentare la aplicarea măsurilor preventive; activitatea ofiţerului de urmărire penală la alegerea măsurii preventive în privinţa bănuiţilor minori; particularităţile alegerii măsurii preventive „transmiterea sub supraveghere a minorului”.

16. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă o o o o Studierea materialelor cauzei penale. 16. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă o o o o Studierea materialelor cauzei penale. Constatarea temeiurilor pentru numirea expertizelor judiciare şi colectarea mostrelor pentru comparaţie. Întocmirea raportului de către ofiţerul de urmărire penală, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 4 CPP, cu respectarea cerinţelor art. 11 şi art. 304 CPP, în temeiul art. 154 şi art. 155 CPP. Emiterea ordonanţei de colectare a mostrelor pentru comparaţie, de către procuror, conducîndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 16 CPP, cu respectarea cerinţelor art. 11 şi art 304 CPP, în temeiul art. 154 şi art. 155 CPP şi în conformitate cu art. 255 CPP. Emiterea ordonanţei de colectare a mostrelor pentru comparaţie, de către ofiţerul de urmărire penală art. 57 alin. (3) CPP, în temeiul art. 154 CPP şi în conformitate cu dispoziţiile art. 155 şi art. 255 CPP. Pregătirea în vederea efectuării acţiunii de urmărire penale date. Citarea specialistului şi explicarea drepturilor şi obligaţiilor de care dispune el. Explicarea drepturilor persoanei de la care se colectează mostrele pentru comparaţie. Întocmirea procesului-verbal privind colectarea mostrelor pentru comparaţie, respectînd dispoziţiile art. 156 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP. Anexarea mostrelor colectate la procesulverbal.

17. Organizarea numirii şi procedura efectuării expertizelor judiciare o o o o activitatea ofiţerului 17. Organizarea numirii şi procedura efectuării expertizelor judiciare o o o o activitatea ofiţerului de urmărire penală la numirea expertizelor judiciare. întocmirea ordonanţei de numire a expertizei, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. (8) CPP, în temeiul art. 142 şi 144 CPP, în conformitate cu art. 255 CPP; formularea întrebărilor propuse spre soluţionare; notificarea părţilor despre numirea expertizei; explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor la numirea expertizei; întocmirea procesului-verbal privind notificarea părţilor despre numirea expertizei, respectînd dispoziţiile art. 142, 145 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP; expedierea ordonanţei, a obiectelor şi a mostrelor la instituţia de expertizare; particularităţile numirii expertizelor judiciare: dactiloscopică, medico-legală, psihiatrică, narcologică, biologică, balistică, autotehnică, etc. Întocmirea ordonanţelor corespunzătoare.

18. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin infracţiune o o o o o 18. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin infracţiune o o o o o activitatea ofiţerului de urmărire penală la aplicarea măsurilor asiguratorii privind repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune. (art. 57 alin (2) pct. 13 din CPP); stabilirea şi aprecierea prejudiciului cauzat prin infracţiune. stabilirea temeiurilor de punere sub sechestru; emiterea ordonanţei privind punerea sub sechestru, conducându-se de prevderile art. 57 alin. (2) pct. 4 CPP şi art. 13 CPP, în temeiul art. 203, 204, 205 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 255 CPP; autorizarea ordonanţei la judecătorul de instrucţie; efectuarea punerii sub sechestru; întocmirea procesului-verbal privind punerea sub sechestru a bunurilor, respectînd dispoziţiile art. 207 alin. (5) CPP, 208 CPP şi în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP; anexarea listei cu bunurile sechestrate; particularităţile păstrării anumitor bunuri puse sub sechestru.

19. Activitatea ofiţerului de urmărire penală în cazul prelungirii termenului de urmărire penală o 19. Activitatea ofiţerului de urmărire penală în cazul prelungirii termenului de urmărire penală o o o Activitatea ofiţerului de urmărire penală în cazul prelungirii termenului de urmărire penală; Aprecierea temeiurilor de prelungire a termenului de urmărire penală; Ordinea de prelungire a termenului de urmărire penală; Emiterea demersului motivat cu propunerea de a prelungi termenul de urmărire penală, conducîndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 1 CPP, art. 55 alin. (4) CPP, în temeiul art. 259 CPP; Prezentarea demersului procurorului în vederea prelungirii termenului de urmărire penală.

20. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind conexarea şi disjungerea materialelor 20. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind conexarea şi disjungerea materialelor cauzei penale o o activitatea ofiţerului de urmărire penală în cazul conexării şi disjungerii materialelor cauzei penale; aprecierea temeiurilor de conexare şi disjungere a materialelor cauzei penale; întocmirea raportului privind conexarea cauzelor penale respectînd dispoziţiile art. 42 alin. (3), art. 2791 alin. (1), (2) şi (3) CPP; întocmirea raportului privind disjungerea materialelor cauzei penale respectînd dispoziţiile art. 42 alin. (3), art. 2791 alin. (1), (2) şi (3) CPP.

21. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind suspendarea urmăririi penale o 21. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind suspendarea urmăririi penale o o activitatea ofiţerului de urmărire penală în cazul suspendării urmăririi penale; aprecierea temeiurilor de suspendare a urmăririi penale; ordinea procesuală de suspendare a urmăririi penale; întocmirea raportului privind suspendarea urmăririi penale în temeiul art. 2871 CPP.

22. Etaparea învinuitului şi documentarea procesuală a etapării o o o o activitatea ofiţerului 22. Etaparea învinuitului şi documentarea procesuală a etapării o o o o activitatea ofiţerului de urmărire penală la etaparea învinuitului la locul efectuării urmăririi penale; aprecierea temeiurilor pentru etaparea învinuitului la locul efectuării urmăririi penale; aprecierea modului de etapare; emiterea unei dispoziţii despre etaparea învinuitului, cu anexarea unei scrisori de însoţire; activitatea ofiţerului de urmărire penală la etaparea învinuitului la locul efectuării expertizei psihiatrice atît staţionare cît şi de ambulator; studierea cauzei penale pentru constatarea temeiurilor privind etaparea învinuitului la instituţia unde se efectuează expertiza psihiatrică staţionară; întocmirea scrisorii de însoţire şi expedierea cauzei penale la instituţia unde se efectuează expertiza.

23. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind scoaterea persoanei de sub 23. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetarea urmăririi penale şi clasarea cauzei penale o o o stabilirea şi constatarea temeiurilor de scoatere a persoanei de sub urmărirea penală, de încetare a urmăririi penale şi de clasare a cauzei penale; particularităţile ofiţerului de urmărire penală la această etapă de terminare a urmăririi penale; studierea materialelor cauzei penale; întocmirea raportului privind scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetării urmăririi penale şi de clasare a cauzei penale, conducându-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 1 CPP, în temeiul art. 284, 285 şi 286 CPP; structura şi conţinutul raportului privind aceste soluţii de terminare a urmăririi penale; înaintarea raportului şi a materialelor cauzei penale procurorului în vederea dispunerii prin ordonanţă asupra scoaterii persoanei de sub urmărirea penală, asupra încetării urmăririi penale şi asupra clasării cauzei penale.

24. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la cercetarea şi aprecierea probelor privind necesitatea punerii 24. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la cercetarea şi aprecierea probelor privind necesitatea punerii persoanei bănuite în comiterea infracţiunii sub învinuire o o o studierea materialelor cauzei penale; cercetarea şi aprecierea probelor şi dacă acestea sunt suficiente pentru înaintarea învinuirii; întocmirea raportului cu propunerea de punere sub învinuire persoana bănuită în comiterea infracţiunii, structura şi conţinutul raportului; înaintarea raportului procurorului cu propunerea de punere sub învinuire persoana bănuită în comiterea infracţiunii împreună cu materialele cauzei penale.

25. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind terminarea urmăririi penale şi 25. Activitatea ofiţerului de urmărire penală la primirea hotărîrii privind terminarea urmăririi penale şi transmiterea cauzei penale procurorului o o o o constatarea şi aprecierea probelor privind terminarea urmăririi penale; primirea hotărîrii privind terminarea urmăririi penale; sistematizarea materialelor cauzei penale; consemnarea rezultatelor activităţii de urmărire penală în raportul privind terminarea urmăririi penale; structura şi conţinutul raportului privind terminarea urmăririi penale, întocmit de ofiţerul de urmărire penală conducându-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 21 CPP şi în temeiul art. 280 alin. (1), 289 alin. (1) CPP; înaintarea cauzei penale împreună cu raportul privind terminarea urmăririi penale procurorului; întocmirea fişelor corespunzătoare privind terminarea urmăririi penale şi transmiterea cauzei penale procurorului.