Скачать презентацию Ministerul Administraţie şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Скачать презентацию Ministerul Administraţie şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei

93c41c6015e3f347d18569aa1fddb07c.ppt

  • Количество слайдов: 66

Ministerul Administraţie şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Române Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională Ministerul Administraţie şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Române Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională SIRENE Romania SCHENGEN ROMANIA SIRENE Inspector de poliţie Laurenţiu CHIPURICI Serviciul SIRENE

Cuprins 1. Spaţiul Schengen şi Sistemul Informatic Schengen/SIS 2. Categorii de date cuprinse în Cuprins 1. Spaţiul Schengen şi Sistemul Informatic Schengen/SIS 2. Categorii de date cuprinse în SIS 3. Biroul SIRENE 4. Principiile generale semnalărilor cuprinse în SINS/SIS 5. Semnalări conform art. 95 CAAS 6. Semnalări conform art. 96 CAAS 7. Semnalări conform art. 97 CAAS 8. Semnalări conform art. 98 CAAS 9. Semnalări conform art. 99 CAAS 10. Semnalări conform art. 100 CAAS SCHENGEN ROMANIA SIRENE

SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS La data de 14. 06. 1985 SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS La data de 14. 06. 1985 a fost încheiat în localitatea Schengen (Luxemburg) un Acord privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune între Belgia, comune Franţa, Luxemburg, Olanda şi Germania. Ulterior, la data de 19 iunie 1990 a fost semnată Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen (CAAS), intrată în vigoare în 1995, fiind astfel eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi creându-se o singură frontieră externă, unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare. Statele membre Schengen sunt 25, respectiv: Belgia, Olanda, Luxemburg, Schengen 25 Germania, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria, Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia. Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Elveţia. Noua situaţie a generat ca efect principal - libera circulaţie a persoanelor pe teritoriul SM, iar ca efect secundar - facilitarea expansiunii infracţionalităţii. Având în vedere efectul secundar, s-au introdus măsuri compensatorii prevăzute de CAAS, printre care şi constituirea Sistemului Informatic Schengen (SIS). SIRENE 3

SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS este un sistem informatic comun, constând SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS este un sistem informatic comun, constând într-o bază electronică de date de interes poliţienesc şi vamal, care reuneşte semnalări (alerte) privind persoane şi bunuri introduse de SM. Data previzionată pentru aderarea României la spaţiul Schengen este 2011. La acel moment România se va conecta la SIS I (prin intermediul soluţiei tehnice SISone 4 all oferită de Portugalia). SIS este compus dintr-un sistem central (C. SIS), localizat la Strasbourg, şi sisteme informatice naţionale (N. SIS), constituite în fiecare stat membru Schengen. Principiul în baza căruia funcţionează SIS este acela că sistemele naţionale nu pot schimba date direct între ele ci numai prin intermediul sistemului central la care sunt conectate on-line. SIRENE 4

SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS Datele ce trebuie să definească semnalările SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS Datele ce trebuie să definească semnalările din SINS cu privire la persoane sunt următoarele: - numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat; - semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile; - data şi locul naşterii; - sexul; - fotografiile; - amprentele digitale; - cetăţenia; - menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată; - motivul semnalării; - autoritatea care emite semnalarea; - menţiuni cu privire la decizia sau hotărarea care a stat la baza semnalării; - măsurile care trebuie luate; - legătura cu alte semnalări; - tipul infracţiunii. SIRENE 5

SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS Semnalările cu privire la persoane nu SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), l) şi, atunci când este cazul, k). Acest sistem va fi pus la dispoziţia tuturor autorităţilor naţionale în vederea consultării şi/sau actualizării în funcţie de competenţele legale stabilite, stipulate printr-o Hotărâre de Guvern care va fi luată în termen de 60 de zile de la aprobarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen (în prezent reglementat prin O. U. G. nr. 128/2005). Astfel, structurile de aplicare a legii din România (în funcţie de competenţe) vor putea să consulte şi să alimenteze în timp real bazele de date ale SINS. SIRENE 6

SCHENGEN ROMANIA Categorii de date cuprinse in SIS Semnalările introduse în SIS privesc urmatoarele SCHENGEN ROMANIA Categorii de date cuprinse in SIS Semnalările introduse în SIS privesc urmatoarele categoriile de persoane şi bunuri 1. Persoane căutate: a) pentru a fi arestate în vederea predării în baza Mandatului European de Arestare/MEA - art. 95 CAAS b) în cazul nepermiterii străinilor de a intra pe teritoriul naţional la frontiera externă Schengen, sau în scopul returnării, dacă aceştia se află deja într-un stat Schengen - art. 96 CAAS c) dacă sunt declarate dispărute - art. 97 CAAS d) în vederea participării la o procedură judiciară - art. 98 CAAS e) pentru a efectua asupra acestora controlul discret - art. 99 CAAS SIRENE 7

SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS 2. Bunuri căutate Următoarele categorii de SCHENGEN ROMANIA Spatiul Schengen si Sistemul Informatic Schengen/SIS 2. Bunuri căutate Următoarele categorii de bunuri (pierdute, furate sau deturnate) pot fi introduse în SIS, pentru a fi confiscate sau aduse ca probe în cadrul unui proces penal: vehicule cu motor a căror capacitate cilindrică depăşeşte 50 cmc, rulote a căror greutate depăşeşte 750 kg; arme de foc; documente în alb; documente de identitate precum paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere, permise de şedere; certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcuţe de înmatriculare; bancnote înregistrate; echipamente industriale, motoare exterioare, containere, ambarcaţiuni, avioane, mijloace de plată: cărţi de credit, cecuri, acţiuni, bonduri, părţi sociale. Aceste bunri vor fi introduse în SIS II. SIRENE 8

SCHENGEN ROMANIA Biroul SIRENE – principalele atribuţii şi funcţionalităţi Biroul SIRENE reprezintă structura specializată SCHENGEN ROMANIA Biroul SIRENE – principalele atribuţii şi funcţionalităţi Biroul SIRENE reprezintă structura specializată în schimbul de informaţii SIRENE suplimentare, privind conduita de urmat de către autorităţile naţionale, în cazurile în care persoanele sau bunurile introduse în SIS sunt descoperite ca urmare a căutărilor automate sau manuale efectuate în sistem. De asemenea, are un rol important şi în asigurarea cooperării poliţieneşti internaţionale în conformitate cu art. 39 -41, 46 din CAAS. Totodată, Biroul SIRENE furnizează date ca urmare a cererilor de acces la datele personale stocate în SIS, conform dispoziţiilor privind protecţia datelor personale. Operatorii Biroului SIRENE România îşi vor desfăşura activitatea în ture 24/7, fiecare lucrător operativ din structurile poliţieneşti naţionale putând contacta Biroul SIRENE, pentru obţinerea de date suplimentare referitoare la o semnalare introdusă în SIS. În prezent, Biroul SIRENE naţional este un serviciu organizat în cadrul Centrului de serviciu Cooperare Poliţienească Internaţională - Inspectoratul General al Poliţiei Române, alături de Biroul Naţional INTERPOL, Punctul Naţional Focal şi Unitatea Naţională EUROPOL. Toate aceste unităţi constituie canale de cooperare poliţienească internaţională. SIRENE 9

SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS O persoană/un bun poate face obiectul SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS O persoană/un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SIS pentru un stat membru. Semnalările ulterioare, privind aceeaşi persoană/acelaşi bun îşi vor păstra valabilitatea la nivel naţional, până la ştergerea/expirarea primei semnalări existente în sistem. SINS notifică utilizatorul şi Biroul SIRENE, printr-o procedură automată, cu privire la existenţa unor semnalări multiple, compatibile sau incompatibile, specificând şi ordinea de prioritate a acestora. Conform Manualului SIRENE, o persoană/un bun poate face obiectul mai multor semnalări multiple compatibile introduse de statele membre. Autoritatea naţională competentă va fi avertizată de către SINS, iar ulterior aceasta va informa Biroul SIRENE naţional. Dacă Biroul SIRENE constată că este vorba de două persoane /bunuri diferite - se comunică rezultatul către autoritatea naţională competentă în vederea introducerii noii semnalări în SINS. Dacă Biroul SIRENE constată că noua semnalare se referă la aceeaşi persoană/acelaşi bun - se pune în aplicare procedura introducerii de semnalări multiple. SIRENE 10

SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS Biroul SIRENE validează doar semnalările privind SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS Biroul SIRENE validează doar semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în baza unui Mandat European de Arestare, înainte de a fi introduse în SIS. Celelalte semnalări vor fi introduse automat fără o verificare/validare din partea Biroului SIRENE naţional. Autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în sistem este responsabilă pentru corectitudinea datelor introduse, rectificarea, modificarea şi ştergerea acesteia. În cazul unei semnalări străine, corectarea sau anularea acestor date va fi solicitată statului emitent prin intermediul Biroului SIRENE naţional. În situaţia în care o autoritate naţională competentă identifică o inexactitate într-o semnalare naţională va solicita în maxim 10 zile de la data constatării, corectarea sau anularea acestor date de către autoritatea naţională emitentă. Autoritatea emitentă va realiza modificările în termen de 5 zile lucrătoare. Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări. SIRENE 11

SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS Din momentul implementării Sistemului Informatic Schengen SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS Din momentul implementării Sistemului Informatic Schengen de generaţia a II-a, II-a vor fi disponibile şi următoarele facilităţi: ataşarea la semnalare a fotografiilor şi amprentelor digitale. Acestea vor fi folosite doar pentru a se stabili dacă persoana oprită este cu certitudine subiectul semnalării. realizarea legăturilor între diferite semnalări, în vederea evidenţierii relaţiilor între persoane şi bunuri semnalate în SIS. Legăturile sunt vizibile doar utilizatorilor cu drept de acces la toate semnalările aflate în conexiune. Ştergerea unei semnalări din legătură atrage automat şi ştergerea conexiunii. noi categorii de bunuri semnalate conform art. 100 CAAS (echipamente industriale, motoare exterioare, containere, ambarcaţiuni, avioane, mijloace de plată: cărţi de credit, cecuri, acţiuni, bonduri, părţi sociale). În cazul unui rezultat pozitiv (hit) la o interogare a SIS privind o semnalare, Biroul SIRENE România reprezintă singurul contact pentru autorităţile naţionale de poliţie. Autorităţile naţionale de poliţie nu pot realiza direct schimb de date şi informaţii cu autorităţile străine de poliţie. SIRENE 12

SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS Comunicarea dintre autorităţile naţionale şi Biroul SCHENGEN ROMANIA Principiile generale semnalărilor cuprinse in SINS/SIS Comunicarea dintre autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE se va realiza, în principiu, folosind formulare specifice prevăzute în cadrul OMAI care va reglementa procedurile de lucru dintre autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE. Pentru acele date şi informaţii la care ofiţerii SIRENE pot avea acces direct din bazele de date administrate de autorităţile naţionale, răspunsul către Birourile SIRENE străine va fi dat direct de către aceştia. Termenul asumat în care Biroul SIRENE România trebuie să răspundă unei solicitări de informaţii suplimentare este de 12 ore. Pentru informaţii care nu sunt accesibile direct, SIRENE se va adresa prin orice mijloc care lasă formă scrisă, oricărei autorităţi naţionale implicate, care poate oferi aceste informaţii. Aceasta din urmă având obligaţia de a formula şi trimite un răspuns in maxim 8 ore de la momentul primirii solicitării. Interogările făcute de către utilizatorii finali (autorităţile române competente) în SIS vor fi în limba română. SIRENE 13

SCHENGEN ROMANIA Semnalările privind persoanele căutate în vederea arestării în scopul predării (art. 95 SCHENGEN ROMANIA Semnalările privind persoanele căutate în vederea arestării în scopul predării (art. 95 din CAAS/art. 26 -31 din Decizia 533/2007) Introducerea semnalării Pentru a introduce o semnalare în SIS privind o persoană căutată în vederea arestării în scopul predării/extrădării trebuie să fi fost emis, anterior, de către instanţa competentă un Mandat European de Arestare (MEA). Semnalările naţionale vor fi introduse în SINS (prin intermediul bazei de date proprii URMĂRIŢI) de către Direcţia Investigaţii Criminale prin structurile teritoriale competente - Serviciul de Investigaţii Criminale (SIC). Un criteriu important pentru introducerea unei semnalări de acest tip îl reprezintă existenţa certitudinii? că persoana căutată nu se mai află pe teritoriul naţional (probată în urma verificărilor în teren prin întocmirea unui proces-verbal). Comunicarea dintre autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE se va realiza, în principiu, folosind formulare specifice prevăzute în cadrul OMAI care va reglementa procedurile de lucru dintre autorităţile naţionale şi Biroul SIRENE 14

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Serviciul de Investigaţii Criminale competent va transmite SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Serviciul de Investigaţii Criminale competent va transmite Biroului SIRENE naţional, următoarele documente: - mandatul de executare a pedepsei inchisorii sau mandatul de arestare preventivă, în copie; - sentinţa penală de condamnare sau rechizitoriul, în copie; - cazierul judiciar, în copie; - informaţii referitoare la posibila locaţie din străinătate; - MEA, dacă nu este ataşat la semnalare, va fi transmis în copie. Validarea semnalării În procesul de validare a semnalării naţionale, Biroul SIRENE efectuează o verificare de conformitate pentru a se asigura că informaţiile sunt complete şi corect prezentate (o verificare din punct de vedere formal). Semnalarea naţională validată va fi introdusă în SIS. În cazul semnalării nevalidate, Biroul SIRENE va solicita SIC-ului să realizeze modificările necesare. SIRENE O semnalare introdusă în SIS (+formularul A, eventual M) are aceeaşi forţă juridică ca şi un MEA , până la primirea în original a documentului. 15

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Compatibilitate Semnalările în vederea arestării sunt compatibile SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Compatibilitate Semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete. În cazul în care semnalarea propusă este incompatibilă cu o semnalare existentă, SINS va notifica, printr-o funcţionalitate a sistemului, atât SIC, cât şi Biroul SIRENE asupra motivului pentru care nu se poate introduce semnalarea. Semnalări multiple În situaţia în care în sistem există o semnalare prevăzută de art. 95, emisă de către România, iar ulterior, pe numele aceleiaşi persoane este emis un alt MEA de către o instanţă de judecată din România, se va aplica următoarea procedură: 1. instanţa de judecată care emite MEA transmite o copie/originalul acestuia către SIC competent, Biroului SIRENE şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; 2. SIC care doreşte să introducă noua semnalare, va lua legătura cu structura care a introdus prima semnalarea în sistem, cu solicitarea de a o modifica, în sensul introducerii în SINS a datelor privind MEA emis ulterior; 3. SIC care a introdus semnalarea iniţială în sistem procedează la modificarea propriei semnalări, prin ataşarea celuilalt/celorlalte MEA emis(e) de instanţele naţionale. SIRENE 16

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Modificarea semnalării Orice modificare se poate realiza SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Modificarea semnalării Orice modificare se poate realiza doar de către SIC care a introdus semnalarea şi va fi validată de către Biroul SIRENE naţional. În cazul în care modificarea adusă semnalării nu a fost validată de către Biroul SIRENE, acesta va informa SIC care a introdus semnalarea în legătură cu motivul nevalidării şi va solicita modificarea sau suspendarea introducerii acesteia. Dacă semnalarea nu este validată de către Biroul SIRENE, aceasta va rămâne modificată numai la nivel SINS, iar modificarea nu va mai fi transmisă la SIS. Biroul SIRENE va informa în scris SIC competent în legătură cu motivul nevalidării. Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage după sine modificarea perioadei de valabilitate. SIRENE 17

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Valabilitatea semnalărilor Păstrarea unei astfel de semnalări SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Valabilitatea semnalărilor Păstrarea unei astfel de semnalări în sistem se va face atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă, dar fără a depăşi perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia în termen. Prelungirea valabilităţii unei semnalări naţionale se realizează în SINS de către SIC care a introdus semnalarea. Aplicarea unui indicator de validitate (flag) Un stat membru poate să refuze , în orice moment, întreprinderea unei acţiuni pe teritoriul său, solicitând aplicarea unui indicator de valabilitate , în cazul în care consideră că a da curs semnalării este incompatibil cu legislaţia sa internă, cu obligaţiile sale internaţionale sau cu interesele sale naţionale vitale SIRENE 18

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România privind o semnalare străină Dacă în urma verificărilor efectuate, se constată existenţa unei similitudini între datele persoanei verificate şi datele furnizate ca rezultat al interogării sistemului, utilizatorul final întreprinde măsurile de urmat menţionate în conţinutul semnalării şi solicită, prin dispeceratul structurii din care face parte, informaţii cât mai complete referitoare la acea persoană. În cazul unui rezultat pozitiv (hit) utilizatorul final/dispeceratul este obligat să informeze Biroul SIRENE despre realizarea acestuia, iar dacă situaţia o impune va solicita informaţii suplimentare. Informaţiile suplimentare vor fi schimbate între autorităţile competente din România şi cele din statul a cărui autoritate naţională a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE. Ulterior, persoana care face obiectul rezultatului pozitiv este prezentată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 de ore, Parchetului de pe langă Curtea de Apel competentă, care se pronunţă cu privire la măsura reţinerii persoanei conform Legii 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare. SIRENE 19

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Cu prilejul prezentării persoanei către unitatea de SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Cu prilejul prezentării persoanei către unitatea de parchet, se înmânează şi dosarul acesteia care va conţine cel puţin următoarele documente: - semnalarea SIS şi formularul A (şi eventual formularul M); - fotografia persoanei, ataşată la semnalarea SIS; - MEA, ataşat la semnalarea SIS; - traducerea MEA în limba română, franceză sau engleză, dacă acestea sunt ataşate la semnalarea SIS. În cazul realizării unui rezultat pozitiv (hit) de către poliţia de frontieră/jandarmerie la o semnalare emisă de un alt stat membru, SIC competent va prelua persoana în cauză, conform procedurii specifice competenţelor materiale şi teritoriale proprii. În cazul în care Curtea de Apel competentă va dispune arestarea persoanei, aceasta va proceda la informarea Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul SIRENE şi a structurii de investigaţii criminale competente. În caz contrar, autorităţile competente vor dispune toate măsurile necesare în vederea punerii în libertate a persoanei. SIRENE Predarea persoanei se va realiza, de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se afla locul de detenţie, în cel mult 10 zile. 20

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în străinătate SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în străinătate privind o semnalare naţională Biroul SIRENE al statului în care s-a realizat rezultatul pozitiv (hit), comunică Biroului SIRENE informaţii referitoare la rezultatul pozitiv. Acesta din urmă va informa de îndată, telefonic şi în scris SIC care a introdus semnalarea în SINS. Preluarea persoanei se realizează de C. C. P. I. , cu sprijinul altor structuri operative din cadrul I. G. P. R. , în termenele stabilite, conform procedurilor privind escorta persoanelor reţinute/deţinute. După ce operaţiunea de preluare a persoanei din străinătate a avut loc, iar persoana în cauză a fost depusă la arestul sau locul de detenţie stabilit, Biroul SIRENE va informa în scris Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, respectiv instanţa emitentă a MEA şi SIC competent care procedează la ştergerea semnalării. Biroul SIRENE cooperează cu SIC emitent al semnalării, în luarea tuturor măsurilor care se impun ca urmare a unui hit. SIRENE 21

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România privind o semnalare naţională Autorităţile naţionale implicate vor coopera direct pentru a întreprinde, în baza legislaţiei naţionale şi a competenţelor proprii, măsurile care se impun. Biroul SIRENE naţional va fi informat doar în scop statistic. Ştergerea semnalării Ştergerea semnalărilor naţionale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării/ extrădării, introduse de către România poate fi: - automată - efectuată ca o funcţionalitate a SINS, respectiv SIS, ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor. După ştergere, SINS notifică Biroul SIRENE şi SIC care a introdus semnalarea cu privire la ştergerea acesteia. SIRENE - manuală - va fi realizată de către SIC care a introdus semnalarea, doar după obţinerea acordului din partea Biroului SIRENE, în următoarele cazuri: 22

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS 1. dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 95 CAAS 1. dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a semnalării în sistem: - SIC care a introdus semnalarea informează Biroul SIRENE în legătură cu solicitarea de ştergere a acesteia din SINS, indicând şi motivul ştergerii; - Biroul SIRENE aprobă ştergerea semnalării din SINS, respectiv SIS; - SIC şterge semnalarea din SINS indicând şi motivul ştergerii; - SINS trimite notificare către Biroul SIRENE privind ştergerea semnalării; - SINS trimite către SIS cererea de ştergere a semnalării. 2. după ce a fost încheiată procedura predării/primirii persoanei căutate: - după încheierea procedurii de predare/primire/extrădare a persoanei căutate, Biroul SIRENE informează SIC că poate iniţia procedura de ştergere a semnalării respective; - Biroul SIRENE aprobă ştergerea semnalării din SINS, respectiv SIS; - SIC şterge semnalarea din SINS, indicând şi motivul ştergerii; - SINS trimite notificare către Biroul SIRENE privind ştergerea semnalării; - SINS trimite către C. SIS cererea de ştergere a semnalării. SIRENE 23

SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării sau SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, declarării ca indezirabili ori împotriva cărora a fost dispusă o măsura de îndepărtare de pe teritoriul României însoţită de măsura nepermiterii intrării (art. 96 din CAAS / art. 24 din Regulamentul 1987/2006 privind SIS) Introducerea semnalării şi compatibilitatea cu celelalte semnalări Pentru a introduce o persoană în SIS în vederea nepermiterii intrării străinilor, instanţa sau autoritatea competentă va emite o hotărâre, respectiv un act administrativ prin care se va dispune nepermiterea intrării/îndepărtării de pe teritoriul României. Semnalările sunt emise automat de către autoritatea naţională competentă - Oficiul Român pentru Imigranţi/Poliţia de Frontieră Română prin introducerea cel puţin a rubricilor obligatorii ale semnalării, în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu), urmând ca informaţiile să fie transferate automat către SINS, fără a fi validate de către Biroul SIRENE. Autoritatea naţională competentă, anterior introducerii unei semnalări, va verifica obligatoriu dacă persoana în cauză are permis de şedere (la nivel naţional) sau viză (consultare a Sistemului Informatic de Vize). SIRENE 24

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS Autoritatea naţională competentă, anterior eliberării unui permis SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS Autoritatea naţională competentă, anterior eliberării unui permis de şedere va verifica obligatoriu dacă persoana în cauză are emisă pe numele ei o semnalare în SIS. Semnalările privind interdicţia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Schimbul de informaţii în urma obţinerii unui rezultat pozitiv Structura care a realizat rezultatul pozitiv poate solicita Biroului SIRENE informaţii cu privire la actul care a stat la baza introducerii în SIS, după cum urmează: - tipul şi motivul deciziei de nepermitere a intrării/şederii străinilor; - autoritatea care a luat această decizie şi data deciziei; - data notificării deciziei (data la care decizia a fost emisă); - data executării; - termenul limită al deciziei sau durata de valabilitate a acesteia. SIRENE 25

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS În cazul unui rezultat pozitiv pe teritoriul SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS În cazul unui rezultat pozitiv pe teritoriul României, utilizatorul final informează în scris, în cel mai scurt timp posibil Biroul SIRENE naţional. Autoritatea naţională care a realizat rezultatul pozitiv, în funcţie de competenţe va preda persoana pe bază de proces-verbal structurii competente teritorial din cadrul ORI care va aplica măsurile de urmat stabilite în semnalare. Proceduri speciale În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) litera (a) din Codul Frontierelor Schengen, resortisantul unei ţări terţe care face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare sau de şedere introdusă de un alt stat membru decât România şi care este în acelaşi timp titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberate de unul din statele membre, cu excepţia României, este autorizat să intre în scopul tranzitului pe teritoriul României pentru a putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de şedere sau viza. Autoritatea naţională competentă care a realizat rezultatul pozitiv informează imediat telefonic şi cât mai curând posibil în scris (fax, e-mail), Biroul SIRENE naţional. SIRENE 26

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS Dacă resortisantul ţării terţe în cauză încearcă SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS Dacă resortisantul ţării terţe în cauză încearcă să intre în România, intrarea îi poate fi refuzată dacă există o semnalare naţională conformă cu art. 96 CAAS. În aceasta situaţie se aplică procedura de consultare între autoritatea care a emis semnalarea şi cea care a emis permisul de şedere/viza, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, respectiv: • Dacă se retrage permisul/viza, resortisantului nu i se va permite intrarea. • Dacă resortisantul se află deja pe teritoriul României, acesta va fi îndepărtat de pe teritoriu; în orice situaţie, Biroul SIRENE naţional va fi informat despre rezultat pozitiv. • În cazul în care permisul de şedere nu este retras, semnalarea din SIS este ştearsă de către autoritatea naţională emitentă, însă poate fi păstrată la nivel naţional (SINS). În această situaţie resortisantului nu îi va fi permisă intrarea sau va fi îndepărtat de pe teritoriul României. • Dacă România este statul care a eliberat permisul de şedere, intrarea persoanei este permisă. Biroul SIRENE naţional, la solicitarea autorităţii competente care a realizat rezultat pozitiv, se va consulta cu biroul SIRENE din statul membru care a emis semnalarea, rezultatul fiind comunicat şi autorităţii naţionale implicate. SIRENE 27

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS Valabilitatea semnalărilor Fiecare semnalare conformă cu art. SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 96 CAAS Valabilitatea semnalărilor Fiecare semnalare conformă cu art. 96 CAAS, este păstrată în sistem atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă. Aceasta este stocată în SINS conform legislaţiei naţionale în vigoare, dar fără a depăşi perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire. La nivel naţional (SINS), semnalarea poate fi păstrată pentru maxim 10 ani. În cazul unui rezultat pozitiv pe teritoriul României, utilizatorul final informează în scris, în cel mai scurt timp posibil Biroul SIRENE naţional. Ştergerea semnalărilor Semnalările naţionale se şterg de către autoritatea naţională competentă care le-a introdus (ORI/PFR): a)la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost prelungită; b) după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura nepermiterii intrării în spaţiul Schengen sau expulzării din spaţiul Schengen. În cazul în care un resortisant al unei ţări terţe pentru care a fost introdusă o semnalare de către autoritatea competentă din România privind interdicţia de intrare sau de şedere dobândeşte cetăţenia unuia dintre statele membre UE, din oficiu sau la cerere, semnalarea este ştearsă de către autoritatea ORI/PFR. SIRENE 28

SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la persoane dispărute (art. 97 CAAS / Art. 32 din SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la persoane dispărute (art. 97 CAAS / Art. 32 din Decizia 533/2007 ) Introducerea semnalării Introducerea în SIS a unei semnalări privind o persoană dispărută reprezintă momentul declanşării procedurii de căutare a acesteia în spaţiul Schengen, la cererea unei autorităţi competente a unui Stat Membru. Datele care fac obiectul semnalărilor trebuie să se refere la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie şi/sau a căror locaţie trebuie determinată. Pot fi introduse în SIS, semnalări pentru următoarele categorii de persoane dispărute: 1. persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie: a) pentru propria lor protecţie : - minorii ; - persoane adulte aflate sub tratament medical pentru boli în cazul cărora lipsa tratamentului este de natură a pune în pericol sănătatea sau viaţa bolnavului; - bolnavii mintal; b) pentru a preîntâmpina ameninţările: - bolnavii mintal, - persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli transmisibile care nu se supun deciziei internării într-o instituţie sanitară de specialitate. 2. persoane dispărute al căror loc de şedere trebuie determinat şi care nu trebuie plasate sub protecţie: adulţii sănătoşi. SIRENE 29

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Competenţa introducerii de semnalări naţionale privind persoane SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Competenţa introducerii de semnalări naţionale privind persoane dispărute aparţine Poliţiei Române prin D. I. C. - Serviciul Urmăriri şi Serviciile de Investigaţii Crimilale-SIC. După măsuri de investigare preliminară a dispariţiei, SIC introduce semnalarea în sistemul informatic sursă de date „Urmăriţi”, de unde este preluată automat în SINS, la momentul creării acesteia fiind necesar să verifice dacă referitor la persoana dispărută a mai fost emisă o altă semnalare. La introducerea unei semnalări în SIS privind persoanelor dispărute care ar trebui plasate sub protecţie, lucrătorii din cadrul SIC vor solicita un document justificativ al bolii de care suferă sau al pericolului pe care îl reprezintă persoana ce face obiectul semnalării. Pentru minorii dispăruţi, semnalarea se va introduce de către lucrătorii de poliţie imediat după sesizarea dispariţiei, în baza de date „Urmăriţi”. Ulterior, în funcţie de rezultatul cercetărilor, se va stabili dacă semnalarea va rămane în SINS, prezentând interes doar la nivel naţional sau va fi individualizată ca semnalare de interes Schengen şi va fi transmisă în SIS. SIRENE 30

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Pentru adulţii bolnavi, semnalarea se introduce de SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Pentru adulţii bolnavi, semnalarea se introduce de către lucrătorii de poliţie mai întâi la nivel naţional, în sistemul informatic sursă de, urmând ca în funcţie de rezultatul cercetărilor şi după ce a fost primit documentul justificativ al bolii, să se individualizeze şi ca semnalare de interes Schengen dacă prezintă acest caracter şi să se introducă şi în SIS. SIC competent care a introdus semnalarea în sistem este responsabil pentru corectitudinea şi calitatea datelor conţinute în cuprinsul acesteia, fiind unica structură autorizată să le modifice, completeze, rectifice sau şteargă, prin modificarea cuprinsului semnalării iniţiale, în aplicaţia „Urmăriţi”. Semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare şi cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete. SIRENE 31

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv (hit) în România cu privire la o semnalare străină În cazul în care se realizează un rezultat pozitiv naţional la o semnalare străină, structura care a procedat la identificarea adultului sau a minorului pus în urmărire, procedează diferenţiat, în funcţie de categoria din care face parte persoana dispărută: (1) persoană adultă sănătoasă – atât în situaţia în care persoana urmărită îşi dă acordul pentru a se putea furniza autorităţii care a introdus semnalarea date privind adresa unde locuieşte, cât şi în situaţia în care refuză acest lucru, persoanei i se va permite să îşi continue deplasarea. În situaţia unui refuz de comunicare a adresei unde locuieşte, datele care fac obiectul semnalării sunt comunicate, fără exprimarea consimţământului persoanei, doar între autorităţile competente. (2) minori – este contactată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, urmând a se decide dacă cu privire la minor se va lua decizia încredinţării sale uneia dintre instituţiile de ocrotire din subordinea acesteia sau dacă va fi lăsat în grija unui aparţinător, pentru a i se asigura în acest sens o cât mai bună protecţie până la clarificarea situaţiei sale şi redarea sa familiei. SIRENE 32

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS (3) persoanele adulte aflate sub tratament medical SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS (3) persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli în cazul cărora lipsa tratamentului este de natură a pune în pericol sănătatea sau viaţa bolnavului – este contactată autoritatea competentă din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice în vederea luării măsurilor necesare asigurării tratamentului necesar persoanei şi, eventual, se va decide internarea acesteia într-un institut medical de specialitate. Prin intermediul Birourilor SIRENE se transmit date privind boala de care suferă persoana şi medicaţia aferentă. (4) persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli transmisibile care nu se supun deciziei internării într-o instituţie sanitară de specialitate – persoana trebuie reţinută în temeiul unei hotărâri emise de o autoritate competentă fiind prezentată în faţa autorităţii judecătoreşti care va putea dispune, în baza documentaţiei transmise prin intermediul Birourilor SIRENE de către autoritatea care a introdus semnalarea, limitarea dreptului la liberă circulaţie a subiectului şi internarea sa în vederea continuării tratamentului. Este contactat Ministerul Sănătăţii Publice pentru a se asigura condiţiile necesare internării persoanei într-o unitate spitalicească în vederea continuării tratamentului. SIRENE 33

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS (5) bolnavi mintal - este contactat Ministerul SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS (5) bolnavi mintal - este contactat Ministerul Sănătăţii Publice în vederea luării măsurilor necesare de internare într-un institut medical de specialitate şi asigurării tratamentului adecvat. Prin intermediul Birourilor SIRENE se transmit date privind boala de care suferă persoana şi medicaţia aferentă. Costurile ocazionate de repatrierea minorilor sau persoanelor adulte aflate sub tratament medical pentru boli şi bolnavi mintali, vor fi suportate de aparţinători, în situaţia în care aceştia există şi consimt la repatrierea persoanei. Pentru celelalte cazuri se au în vedere regulile aplicabile potrivit activităţilor specifice structurilor abilitate ale statului român (Poliţia Română, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Ministerul Sănătăţii Publice). Obţinerea unui rezultat pozitiv în România cu privire la o semnalare naţională Utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv privind o semnalare naţională informează autoritatea semnalantă. Biroul SIRENE va fi informat în scop statistic. SIRENE 34

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Obtinerea unui rezultat pozitiv (hit) în străinătate SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Obtinerea unui rezultat pozitiv (hit) în străinătate cu privire la o semnalare naţională După ce SIC care a introdus semnalarea a fost informată de către Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv realizat in străinătate, cele două structuri vor coopera în vederea comunicării eventualelor informaţii suplimentare solicitate (date privind dosarul medical al persoanei etc. ). Biroul SIRENE va fi informat cu privire la situaţia persoanei în urma rezultatului pozitiv şi va pune la dispoziţia SIC competent informaţiile primite. Aplicarea unui indicator de validitate (flag) Se poate solicita aplicarea unui indicator de validitate în cazul obţinerii unui rezultat pozitiv, utilizatorul final având obligaţia de a contacta Biroul SIRENE. Procedura de aplicare a unui indicator de validitate pentru o semnalare străină privind o persoană dispărută se declanşează în următoarele situaţii: - realizarea rezultatului pozitiv la o semnalare privind o persoană dispărută care este minor la momentul punerii în urmărire, dar care devine major până la data producerii acestuia; SIRENE 35

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS - în cazul unei persoane care trebuie SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS - în cazul unei persoane care trebuie pusă sub protecţie pentru administrarea unui tratament medical de specialitate, care după realizarea rezultatului pozitiv este supusă unei expertize medicale de specialitate de către autorităţile competente ale statului pe teritoriul căruia s-a realizat rezultatul, ocazie cu care se constată că administrarea medicamentului sau urmarea tratamentului nu se mai impun; În situaţia în care se realizează în România un rezultat pozitiv la o semnalare străină şi se constată necesitatea aplicării unui indicator de validitate, utilizatorul final care a realizat rezultatul va solicita Biroului SIRENE să ceară statului care a introdus semnalarea, aplicarea indicatorului de validitate. Nu se întreprinde o acţiune alternativă pentru semnalările privind persoanele dispărute. Aplicarea unui indicator de validitate/flag în SINS este responsabilitatea Biroului SIRENE naţional. SIRENE 36

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Ştergerea semnalărilor Ştergerea unei semnalări privind persoane SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 97 CAAS Ştergerea semnalărilor Ştergerea unei semnalări privind persoane dispărute va fi realizată numai de către SIC care a introdus semnalarea, în următoarele situaţii: a) persoana adultă sănătoasă: după localizarea persoanei dispărute şi comunicarea adresei unde locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia. Comunicarea o va face autoritatea care a introdus semnalarea în cel mai scurt timp de la primirea informaţiei privind rezultatul pozitiv. În lipsa consimţământului de a se comunica adresa de locuit a persoanei căutate, semnalarea se şterge, iar autorităţile competente pot comunica persoanei care a sesizat dispariţia, faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată, fără a furniza alte detalii referitoare la adresa de locuit; b) minori: după ce minorul a fost plasat sub protecţie şi predat autorităţii competente care decide cu privire la situaţia acestuia; c) persoanele adulte aflate sub tratament medical pentru boli şi bolnavi mintal - după ce persoana a fost plasată sub protecţie şi predată autorităţii spitaliceşti competente; d) pentru situaţia de indicator de validitate - după localizarea persoanei şi comunicarea rezultatului pozitiv Biroului SIRENE 37

SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară (art. 98 CAAS / Art. 34 din Decizia 533/2007 ) Introducerea în SIS a unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară reprezintă momentul declanşării procedurii de căutare în spaţiul Schengen, la cererea autorităţii judiciare competente, a unei persoane ce face obiectul unei proceduri judiciare, în scopul identificării şi comunicării adresei unde îşi are reşedinţa sau domiciliul. Introducerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară nu reprezintă citarea persoanei căutate. Se introduc în SIS date privind următoarele categorii de persoane care fac obiectul unei proceduri judiciare, în scopul comunicării reşedinţei sau a domiciliului: - martorii; - persoanele faţă de care au fost emise citaţii de prezentare în faţa autorităţilor judiciare în cadrul unui proces penal pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt cercetate; - persoane cărora li se va comunica o hotărâre judecătorească sau alte documente privind o procedură penală, pentru a răspunde în legătură cu fapte pentru care sunt cercetate; - persoane pe numele cărora se emite o citaţie pentru a se prezenta în scopul executării unei pedepse privative de libertate la cererea autorităţilor judiciare competente. SIRENE 38

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Introducerea unei semnalări naţionale în SIS privind SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Introducerea unei semnalări naţionale în SIS privind o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară se realizează la solicitarea structurilor ce fac parte din poliţia judiciară ori a unei autorităţi judiciare şi este supusă condiţiei existenţei unor indicii temeinice din care să rezulte faptul că persoana ce urmează a face obiectul semnalării nu se mai află în România. Solicitarea introducerii semnalării este dispusă de către autoritatea judiciară emitentă a documentului menţionat, în situaţia în care persoana cu privire la care s-a dispus măsura nu este găsită la domiciliu şi există indicii temeinice că a părăsit teritoriul naţional. Semnalarea introdusă de către autoritatea competentă în baza de date specifică este preluată automat în SINS, iar de aici este transmisă în SIS, fără informarea Biroului SIRENE, prin marcarea semnalării la introducerea în sistemul informatic ca fiind de interes Schengen. În situaţia în care în sistem există o semnalare de acelaşi tip, autoritatea care trebuie să introducă o nouă semnalare, va solicita acest lucru celei care a introdus semnalarea naţională anterioară, care va proceda la modificarea semnalării proprii prin completarea acesteia cu datele solicitate. SIRENE 39

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Semnalările privind persoane căutate în vederea participării SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Semnalările privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi cu semnalările privind interdicţia de intrare. Obţinerea unui rezultat pozitiv în România cu privire la o semnalare străină În cazul în care o persoană din categoria menţionată, este identificată pe teritoriul României de către un utilizator final, acesta va trebui să procedeze la oprirea şi interogarea persoanei în cauză, în conformitate cu legislaţia naţională şi să informeze în cel mai scurt timp Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv, “prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă”. După verificarea identităţii persoanei cu privire la care s-a realizat rezultatul pozitiv, utilizatorul final îi face cunoscut faptul că este căutată de un anume Stat Membru, pentru a fi citată sau invitată să participe la o procedură judiciară. În acelaşi timp se verifică documentele de identitate ale persoanei, inclusiv în situaţia în care refuză să dea o declaraţie sau nu ştie să scrie, prilej cu care se stabileşte adresa sa de domiciliu sau reşedinţă. După stabilirea acesteia, persoanei i se permite să îşi continue deplasarea. SIRENE 40

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Ulterior, în cel mai scurt timp, utilizatorul SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Ulterior, în cel mai scurt timp, utilizatorul final este obligat să informeze Biroul SIRENE cu privire la realizarea rezultatului pozitiv. Eventualele informaţii suplimentare schimbate între autorităţile competente din România şi cele competente din statul care a introdus semnalarea, se vor realiza prin intermediul Biroului SIRENE. Obţinerea unui rezultat pozitiv în România privind o semnalare naţională În situaţia în care se realizează un rezultat pozitiv la o semnalare naţională, în România, persoana supusă urmăririi fiind identificată pe teritoriul naţional, se informează Biroul SIRENE doar în scop statistic, iar autoritatea naţională care a realizat rezultatul pozitiv ia legătura cu autoritatea naţională care a introdus semnalarea. Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate privind o semnalare naţională În situaţia în care se realizează, în străinătate, un rezultat pozitiv referitor la o semnalare naţională, Biroul SIRENE naţional este informat cu privire la rezultatul pozitiv de către Biroul SIRENE al statului membru pe teritoriul căruia a fost identificată persoana, iar la rândul său, informează imediat autoritatea care a introdus semnalarea în SINS. SIRENE Acţiunea de urmat constă în comunicarea datelor privind domiciliul sau reşedinţa autorităţii judiciare competente care a emis citaţia sau mandatul de aducere pentru persoana dată în urmărire în SIS. 41

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Valabilitatea semnalărilor Orice semnalare privind persoane căutate SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 98 CAAS Valabilitatea semnalărilor Orice semnalare privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară este păstrată în sistem atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă, conform legislaţiei naţionale în vigoare, dar fără a depăşi perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire. Prelungirea valabilităţii unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, emisă de către România, se realizează, în SINS, de către structura care a introdus semnalarea. Ştergerea semnalărilor Ştergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară va fi realizată numai de către structura competentă semnalantă, după stabilirea adresei de domiciliu sau reşedinţă, ca urmare a identificării persoanei şi comunicarea acestor date. SIRENE De asemenea, semnalarea poate fi ştearsă automat de către SINS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acesteia, dacă nu a fost prelungită. 42

SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la persoane sau vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, introduse în SCHENGEN ROMANIA Semnalările referitoare la persoane sau vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, introduse în SIS în scopul realizării unor controale discrete (art. 99 CAAS / Art. 36 din Decizia 533/2007 ) Autorităţile competente care dispun introducerea unei astfel de semnalări sunt: a) Organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Public prin intermediul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română, precum şi organele competente din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, conform procedurilor interne existente la nivelul acestor structuri pentru introducerea unor astfel de semnalări; b) Organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale pentru ameninţările la adresa siguranţei naţionale (SRI, SIE, DGIPI, DGIA-MAPN, SPP), conform prevederilor art. 36, al. 3 din Decizia SIS, prin Biroul SIRENE naţional. ROM NIA NU VA APLICA CONTROLUL SPECIFIC, ci doar CONTROLUL DISCRET. O semnalare introdusă în SIS în vederea controlului discret este introdusă de către Poliţia Română/Poliţia de Frontieră - la nivel central (Bucureşti) şi local (inspectoratele judeţene), în funcţie de competenţa teritorială, în următoarele condiţii: SIRENE 1. atunci când există date şi informaţii potrivit cărora o persoană intenţionează să comită sau comite una dintre infracţiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 sau altă infracţiune cu un grad de pericol social asemănător; 43

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS 2. atunci când există date şi informaţii SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS 2. atunci când există date şi informaţii că vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 sau a altei infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător; 3. în cazul în care evaluarea generală a unei persoane are în vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc săvârşirea unora dintre infracţiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 sau altor infracţiuni cu un grad de pericol social asemănător, precum şi elementele ce influenţează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei. Semnalarea emisă în SINS pentru persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul este transmisă în SIS, fără informarea Biroului SIRENE 44

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS În conformitate cu legislaţia naţională, efectuarea unui SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS În conformitate cu legislaţia naţională, efectuarea unui control discret, fără compromiterea naturii sale discrete, presupune colectarea pe cât posibil a următoarelor informaţii: - faptul că s-a găsit persoana sau vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul pentru care a fost emisă o semnalare; - locul, data, ora sau motivul verificării; - ruta şi destinaţia călătoriei; - persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii sau ai aeronavei, despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că sunt împreună cu persoanele în cauză; - vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul utilizat; - obiectele transportate; - împrejurările în care s-a găsit persoana sau vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul. SIRENE 45

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv în România privind SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv în România privind o semnalare naţională În situaţia în care se realizează un rezultat pozitiv de către un utilizator final la o semnalare naţională în România, se informează Biroul SIRENE doar în scop statistic, iar utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv va lua direct legătura cu autoritatea naţională care a introdus semnalarea. În cazul în care persoana oprită nu răspunde la întrebările puse de către utilizatorul final, trebuie să i se permită să îşi continue deplasarea, fără a periclita caracterul discret al activităţii. Obtinerea unui rezultat pozitiv în România cu privire la o semnalare străină În situaţia în care utilizatorul final realizează un rezultat pozitiv privind o semnalare emisă de alt stat membru, va informa (telefonic şi în scris) în cel mai scurt timp Biroul SIRENE cu privire la rezultatul pozitiv. La fel, în cazul în care persoana oprită nu răspunde la întrebările puse de către utilizatorul final, trebuie să i se permită să îşi continue deplasarea, fără a periclita caracterul discret al activităţii. SIRENE 46

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Obtinerea unui rezultat pozitiv în străinătate privind SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Obtinerea unui rezultat pozitiv în străinătate privind o semnalare naţională În situaţia în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv referitor la o semnalare naţională, Biroul SIRENE naţional este informat cu privire la rezultatul pozitiv. Biroul SIRENE naţional va informa imediat structura naţională semnalantă. Aplicarea unui indicator de validitate (flag) România nu aplică controlul specific, ci doar controlul discret, astfel că toate semnalările referitoare la controlul specific emise de alt stat membru se transformă automat de către sistem în control discret. Indicatorul de validitate/flag-ul se aplică atunci când acţiunea de urmat a semnalării este incompatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile internaţionale sau cu interesele naţionale. În cazul în care motivele menţionate nu mai există, este necesar ca autoritatea naţională care a solicitat aplicarea indicatorului de validitate să solicite eliminarea cât mai rapidă a acestuia. SIRENE Aplicarea unui indicator de validitate/flag în SINS este responsabilitatea Biroului SIRENE naţional. 47

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Valabilitatea semnalărilor Fiecare semnalare este păstrată în SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Valabilitatea semnalărilor Fiecare semnalare este păstrată în sistem, astfel: 1. în ceea ce priveşte persoanele: maxim 1 an, dar nu mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă. Aceasta poate fi prelungită, după o evaluare prealabilă a semnalării în cauză. 2. în ceea ce priveşte obiectele: maxim 5 ani, dar nu mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului pentru care a fost introdusă. Aceasta poate fi prelungită, după o evaluare prealabilă a semnalării în cauză de către autoritatea care a dispus introducerea. Prelungirea valabilităţii unei semnalări introdusă de către o autoritate competentă din România, se realizează, pe baza notificării primite de la sistemul central prin SINS referitoare la expirarea semnalării, după consultarea autorităţii care a dispus introducerea semnalării (organele de urmărire penale sau organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale). SIRENE 48

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Ştergerea semnalărilor Semnalările naţionale se şterg de SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 99 CAAS Ştergerea semnalărilor Semnalările naţionale se şterg de către autoritatea emitentă a semnalării. Ştergerea unei semnalări implică finalizarea/încetarea căutării unei persoane sau vehicul, ambarcaţiune, aeronavă, container, introduse in SIS in scopul realizării controlului discret şi se realizează la: - la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost prelungită; după realizarea scopului pentru care a fost introdusă; - dacă motivul introducerii semnalării nu mai există. SIRENE 49

SCHENGEN ROMANIA Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite SCHENGEN ROMANIA Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale (art. 100 CAAS/ art. 38 din Decizia 533/2007) Semnalarea introdusă de către autoritatea competentă în sistemul informatic sursă de date (sistemul informatic propriu) este preluată automat în SINS, iar de aici este transmisă la SIS, fără informarea Biroului SIRENE, prin marcarea semnalării la introducerea în sistemul informatic ca fiind de interes Schengen. Se introduc în SIS următoarele categorii de semnalări privind bunuri: a. autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cm 3, ambarcaţiuni şi aeronave; b. remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, rulote, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere; c. arme de foc; d. documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute; e. documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate; f. certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate; g. bancnote; h. valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate. SIRENE 50

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Competenţa introducerii semnalării în SIS conform literelor SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Competenţa introducerii semnalării în SIS conform literelor a, b, c, g şi h aparţine Poliţiei Române prin Direcţia şi structurile teritoriale subordonate competente material. Competenţa introducerii semnalării conform literelor d, e şi f aparţine structurii emitente a documentului, în cazurile de pierdere, distrugere iar în caz de furt şi utilizare frauduloasă competenţa aparţine Poliţiei Române, cu excepţia cărţilor de identitate, permiselor de şedere, cărţilor de rezidenţă şi titlurilor de călătorie care vor fi introduse de către Poliţia Română prin direcţia şi structurile teritoriale subordonate competente material. Potrivit dispoziţiilor legale naţionale în vigoare, pot fi introduse semnalări referitoare la următoarele categorii de documente în alb: - certificate de stare civilă; - paşapoarte şi paşapoarte temporare (eliberate pentru o perioadă de valabilitate de un an de către Direcţia Generală de Paşapoarte); - titluri de călătorie; - permise de conducere; - certificatul de înmatriculare; SIRENE 51

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Autoritatea naţională emitentă a semnalării este responsabilă SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Autoritatea naţională emitentă a semnalării este responsabilă pentru corectitudinea şi calitatea datelor conţinute în cuprinsul acesteia şi este singura autorizată să le modifice, completeze, rectifice sau şteargă. În caz de incompatibilitate a semnalărilor, Biroul SIRENE naţional cooperează cu autoritatea care a introdus semnalarea, pentru evaluarea incompatibilităţii. Autoritatea de poliţie emitentă, furnizează statului Biroului SIRENE străin, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, informaţii suplimentare care să ateste în mod clar faptul că nu este vorba de un caz de incompatibilitate. Ordinea priorităţii pentru semnalările privind bunurile este următoarea: 1. folosirea ca probă (art. 100 din CAAS/articolul 38 din Decizie); 2. confiscare (art. 100 din CAAS/articolul 38 din Decizie); 3. control discret (vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere – art. 99 din CAAS/articolul 36 din Decizie). SIRENE 52

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate cu SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate cu privire la o semnalare naţională În situaţia în care se realizează, în străinătate, un rezultat pozitiv referitor la o semnalare naţională, Biroul SIRENE naţional este informat cu privire la rezultatul pozitiv urmând să comunice imediat autorităţii competente semnalante. Autoritatea naţională emitentă a semnalării furnizează Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare, care vor fi transmise autorităţii străine care a realizat rezultatul pozitiv. Obţinerea unui rezultat pozitiv naţional cu privire la o semnalare străină a. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele a (vehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 de cm 3, ambarcaţiuni şi aeronave) şi b - parţial (remorci cu masa proprie de peste 750 kg, rulote şi echipamente industriale – numai cele mobile cu autopropulsie mecanizată) În momentul în care vehiculul/ambarcaţiunea/aeronava/remorca/rulota sau echipamentul industrial autopropulsat sunt identificate de către un utilizator final pe teritoriul României, este informat în primul rând Biroul SIRENE, şi apoi, în funcţie de categoria de obiect, structura competentă din cadrul Poliţiei cu privire la găsirea respectivului bun. SIRENE 53

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Bunul se ridică urmând ca după verificarea SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Bunul se ridică urmând ca după verificarea propriei competenţe să se întocmească un referat cu privire la indisponibilizarea bunului care va fi înaintat autorităţii judiciare de executare competente (unitatea de parchet sau instanţa competentă material şi teritorial) sau predarea bunului unui organ judiciar competent în vederea îndeplinirii procedurii mai sus menţionate. Partea vătămată este informată (de către Biroul SIRENE străin) cu privire la găsirea bunului pe teritoriul României şi că se poate adresa parchetului competent din România cu cerere de restituire. Pentru ca cererea de restituire a bunului identificat să poată fi întocmită corespunzător, persoana vătămată va trebui să prezinte procurorului pe lângă cererea de restituire şi actele doveditoare ale proprietăţii după caz (carte de identitate, talon, asigurare, copie după plângerea înregistrată în străinătate, etc). Toate aceste documente sunt solicitate în traducere legalizată. SIRENE 54

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS b. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS b. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera b, altele decât cele menţionate anterior (echipamente industriale, exceptându-le pe cele mobile cu autopropulsie mecanizată, motoare exterioare şi containere) În momentul în care echipamentul industrial/motorul exterior sau containerul sunt identificate pe teritoriul României este informat Biroul SIRENE. Bunul se ridică, urmând ca după verificarea propriei competenţe să se întocmească un referat cu privire la indisponibilizarea bunului care va fi înaintat autorităţii judiciare de executare competente (unitatea de parchet sau instanţa competentă material şi teritorial) sau predarea bunului unui organ judiciar competent în vederea îndeplinirii procedurii mai sus menţionate. Prin procedura schimbului de informaţii suplimentare între Birourile SIRENE, se transmit date despre locul unde se află bunul supus urmăririi, numărul de înregistrare al cauzei, date despre parchetul competent să recunoască ordinul de indisponibilizare sau să ia măsurile necesare pentru indisponibilizarea bunului, precum şi detaliile procedurale necesare pentru recuperarea bunului. SIRENE 55

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Pentru procedura de restituire a bunului către SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Pentru procedura de restituire a bunului către persoana vătămată sau autoritatea judiciară străină, emitentă a semnalării, se aplică regulile specifice menţionate anterior, referitoare la: autoritatea care poate dispune restituirea, cererea de restituire, actele doveditoare a proprietăţii etc. Bunul indisponibilizat va fi trecut în custodia poliţiei şi se va introduce la camera de corpuri delicte conform procedurii specifice. c. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera c (arme de foc) Arma de foc semnalată în SIS este ridicată urmând ca după verificarea propriei competenţe să întocmească un referat cu privire la indisponibilizarea bunului pe care îl va înainta autorităţii judiciare de executare competente (unitatea de parchet sau instanţa competentă material şi teritorial) sau este predată unui organ judiciar competent în vederea îndeplinirii procedurii mai sus menţionate. Arma este predată Serviciului Arme Exploziv Substanţe Periculoase –SAESP competent teritorial, în vederea continuării cercetărilor, ocazie cu care este supusă unei expertize balistice, apoi se va preda la camera de corpuri delicte, conform procedurii specifice. SAEST va transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, informaţiile suplimentare solicitate de autoritatea străină semnalantă, informând cu privire la locul de depozitare a armei şi autoritatea competentă a realiza procedura. SIRENE 56

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Pentru procedura de restituire a armei de SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Pentru procedura de restituire a armei de foc persoanei vătămate sau autorităţii judiciare străine, emitentă a semnalării, se aplică dispoziţiile aferente pentru bunuri menţionate anterior. În situaţia în care solicitantul nu este partea vătămată, ci un reprezentant legal, acesta trebuie să fie la rândul său titular al unui permis de port armă. Actele doveditoare ale proprietăţii armei sunt: permisul de port armă, actul de provenienţă al armei, copie după plângerea înregistrată în străinătate, toate documentele fiind necesare în traducere legalizată. Arma indisponibilizată în custodia poliţiei se va preda la camera de corpuri delicte conform procedurii specifice. Pentru armele din circuitul special (militar), competentă a realiza procedura este Direcţi Arme, Exploziv şi Substamţe Toxice-DAEST. SIRENE 57

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS d. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS d. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera d (documente oficiale în alb- altele decât documentele de identitate) În momentul în care documentul în alb este identificat, este informat Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv şi se pot solicita informaţii suplimentare de la proprietarul alertei. După ce a fost informat Biroul SIRENE şi s-au transmis informaţiile suplimentare, utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv, transmite documentul către Oficiul Român pentru Imigrări sau direct ambasadei interesate. În situaţia în care bunurile (documente oficiale în alb - altele decât documentele de identitate) au fost în urmărire întrucât constituie mijloc de probă se aplică dispoziţiile referitoare la bunurile prevăzute la literele a, b şi c. e. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera e (documente de identitate) În momentul in care un document din categoria celor menţionate este identificat pe teritoriul României, este informat Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv şi poate solicita informaţii suplimentare de la proprietarul alertei. SIRENE 58

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS După ce a fost informat Biroul SIRENE SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS După ce a fost informat Biroul SIRENE şi s-au transmis informaţiile suplimentare, utilizatorul final care a realizat rezultatul pozitiv, transmite documentul către Oficiul Român sau direct ambasadei acelui stat. În situaţia în care bunurile au fost in urmărire intrucât constituie mijloc de probă, se aplică dispoziţiile menţionate în cazul procedurii post rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele a, b şi c. f. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la litera f (certificate de înmatriculare ale vehiculelor) În momentul în care un certificat de înmatriculare pentru un vehicul este identificat pe teritoriul României, este informat Biroul SIRENE naţional cu privire la rezultatul pozitiv şi poate solicita informaţii suplimentare de la proprietarul alertei. După ce a fost informat Biroul SIRENE şi s-au transmis informaţiile suplimentare, utilizatorul final transmite documentul către Direcţia Română pentru Permise şi Cărţi de Inmatriculare a Vehiculelor-DRPCIV (care îl transmite Oficiului Român pentru Imigrări sau direct ambasadei acelui stat). SIRENE În situaţia în care bunurile au fost în urmărire întrucât constituie mijloc de probă se aplică dispoziţiile menţionate în cazul procedurii pentru bunurile prevăzute la literele a, b şi c. 59

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS g. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS g. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele g (bancnote înregistrate) şi h (titluri de valoare şi mijloace de plată, de tipul cecurilor, cărţilor de credit, obligaţiunilor şi acţiunilor) În momentul în care un bun din categoriile susmenţionate este identificat pe teritoriul României, este informată structura competentă a Poliţiei Române la nivel de direcţie sau structurile teritoriale subordonate acesteia, cu privire la găsirea bunului. În situaţia acestei categorii de bunuri se vor aplica dispoziţiile menţionate în cazul procedurii pentru bunurile prevăzute la literele a, b şi c. Prin procedura schimbului de informaţii suplimentare între Birourile SIRENE, se transmit date despre locul unde se află bunul supus urmăririi, numărul de înregistrare al cauzei, date despre parchetul competent să recunoască ordinul de indisponibilizare sau să ia măsurile necesare pentru indisponibilizarea bunului, precum şi detaliile procedurale necesare pentru recuperarea bunului. SIRENE 60

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate la SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Obţinerea unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare naţională În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare naţională în străinătate, informaţiile suplimentare se vor transmite prin Biroul SIRENE. Autoritatea naţională emitentă a semnalării furnizează Biroului SIRENE naţional informaţii suplimentare în maxim 8 ore. a. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele a, b, c, g, h: autoritatea emitentă a semnalării şi cea străină care a realizat rezultatul pozitiv, vor stabili prin intermediul Birourilor SIRENE, modalitatea predării vehiculelor sau a celorlalte bunuri din prezenta categorie, care au fost identificate ca efect al procesului punerii în urmărire în SIS şi vor transmite în acest sens toate informaţiile relevante în cazul procedurii de predare a acestora către proprietar. Partea vătămată se va putea adresa autorităţii statului membru în jurisdicţia căruia se află bunul cu cerere de restituire a acestuia, urmând a da curs procedurii ce îi va fi transmisă de către autoritatea străină prin intermediul Biroului SIRENE naţional şi ulterior, autoritatea naţională care a introdus semnalarea în sistem. SIRENE 61

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS b. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS b. Procedura în cazul unui rezultat pozitiv pentru bunurile prevăzute la literele d, e şi f: procedurile privind identificarea documentului în momentul realizării rezultatului pozitiv, ridicarea acestuia de către autoritatea competentă de aplicare a legii şi predarea acestuia părţii vătămate din România, sunt specifice fiecărui stat membru, în conformitate cu legislaţia naţională. Documentele oficiale în alb identificate pe teritoriul altui stat membru nu vor putea fi solicitate decât în măsura în care constituie probe în procesul penal. Pentru documentelor oficiale completate se va stabili de comun acord dacă este necesară transmiterea documentului în România, acestea fiind în principiu anulate la momentul introducerii ca semnalare. Obţinerea unui rezultat pozitiv naţional la o semnalare naţională În cazul unui rezultat pozitiv naţional la o semnalare naţională, utilizatorul final va proceda la indisponibilizarea bunului în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale. Utilizatorul final va contacta autoritatea naţională emitentă şi va informa Biroul SIRENE în scop statistic. SIRENE 62

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Valabilitatea semnalărilor Semnalare privitoare la un bun SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Valabilitatea semnalărilor Semnalare privitoare la un bun căutat pentru a fi confiscat sau folosit ca probă este stocată în sistem conform legislaţiei în vigoare, dar fără a depăsi perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire. Prelungirea valabilităţii unei semnalări cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe se realizează de către autoritatea semnalantă fie pe baza unei notificări primite de la autorităţile de poliţie naţionale competente, fie la solicitarea autorităţilor de aplicare a legii din străinătate. Dacă o semnalare nu este prelungită în termenul menţionat, ea este ştearsă prin procedură automată de către sistem. SIRENE 63

SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Ştergerea semnalărilor 1. la expirarea perioadei de SCHENGEN ROMANIA Semnalări conform art. 100 CAAS Ştergerea semnalărilor 1. la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost prelungită; 2. după realizarea scopului pentru care a fost introdusă: - după predarea bunului. Semnalarea pentru bunurile prevăzute la literele a, b se vor şterge în momentul în care bunul este predat proprietarului conform procedurii legale. - după comunicarea locaţiei bunului. Semnalările pentru bunuri prevăzute la literele c, g şi h se vor şterge in momentul comunicării locaţiei acestora către posesorul titular al bunului sau valorii mobiliare. - după realizarea rezultatului pozitiv (pentru documente) 3. dacă motivul introducerii semnalării nu mai există. Semnalările naţionale se şterg de către autoritatea emitentă a semnalării. SIRENE 64

SCHENGEN ROMANIA Ministerul Administraţie şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Române Centrul de Cooperare SCHENGEN ROMANIA Ministerul Administraţie şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Române Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională SIRENE Romania PALATUL PARLAMENTULUI Calea 13 Septembrie, Nr 1 -5, Etaj 9, Sector 5, Bucureşti Telefon: 021. 316. 07. 32 Fax: 021. 312. 36. 00 Mail: sirene. [email protected] gov. ro Interior MAI: 01 / 13707 – şef serviciu 13728, 13729 SCHENGEN ROMANIA SIRENE Serviciul SIRENE Subcomisar de poliţie Camelia SIMION Mobil: 0746460818 Inspector de poliţie Laurenţiu CHIPURICI Mobil: 0726660203 Inspector de poliţie Florin MARA Mobil: 0723714231 SIRENE 65

SCHENGEN ROMANIA Vă mulţumim pentru atenţie! . . . Şi mult succes în noua SCHENGEN ROMANIA Vă mulţumim pentru atenţie! . . . Şi mult succes în noua Dvs. carieră de FORMATORI!!! SIRENE 66