Скачать презентацию MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Скачать презентацию MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci

1a66f9765461ed96a290ff020a919606.ppt

  • Количество слайдов: 19

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Koordinační výbory NSRR 10. Zasedání Pracovní MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Koordinační výbory NSRR 10. Zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Ing. Igor Hartmann Ředitel odboru analýz a strategie E-mail: igor. [email protected] cz 21. března 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj

 Hlavní činnosti KV NSRR do března 2011 - Sestavování logiky programování (pyramidy) - Hlavní činnosti KV NSRR do března 2011 - Sestavování logiky programování (pyramidy) - Zeštíhlování sektorových priorit pro kohezní politiku 2014+ - Definování národních rozvojových priorit a oblastí podpory u jednotlivých sektorových priorit - Kritéria (filtry) pro identifikaci rozvojových priorit - Příprava průřezové analýzy a ustavení projektového týmu - Příprava podkladů pro identifikaci regionálních (krajských) priorit pro KP 2014+ - Leden (26. 1. ): 2. společné jednání KV NSRR - Březen až duben: bilaterální jednání mezi MMR a resorty 2

 Hlavní úkol KV NSRR – předložit materiál pro jednání vlády v červenci 2011 Hlavní úkol KV NSRR – předložit materiál pro jednání vlády v červenci 2011 o národních rozvojových prioritách q Úkol pro ministra pro místní rozvoj vypracovat, ve spolupráci s příslušnými členy vlády, a předložit vládě nejpozději do 31. července 2011 souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách ČR, obsahující q návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 q podrobnou informaci o jednotlivých krocích přípravy tohoto návrhu q Informaci o problémech, které je potřeba v této souvislosti řešit (neexistence národní hospodářské a sociální strategie a SWOT analýzy, rozdílné analytické podklady v úrovni krajů, problematika územního průmětu sektorových priorit apod. ) 3

 2. Společné jednání (26. 1. ) 1) Úvodní vystoupení – Informace k vývoji 2. Společné jednání (26. 1. ) 1) Úvodní vystoupení – Informace k vývoji přípravy období 2014+ (O. Letáčková) 2) Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům (I. Hartmann) 3) Informace ke zprávě o analýze věcného pokroku realizace OP (T. Novotný) 4) Nástin přístupu k hodnocení naplňování SC NSRR ve vztahu k průřezovým, sektorovým a regionálním strategiím (L. Jungwiertová, SPF Group) 5) Informace o ustavení mikrotýmů pro průřezové analýzy a stavu přípravy projektů (D. Škorňa) 6) Doporučení pro Řídící a koordinační výbor (O. Letáčková) 7) Plán činnosti KV na rok 2011 (E. Píšová) 8) Různé - specifická problematika KV 4

 Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům q Priority byly Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům q Priority byly na společném jednání KV prezentovány za každý resort, a to zejména z pohledu: q q q porovnání priorit, které MMR obdrželo do října 2010 a do ledna 2011 a jejich vazeb na integrované hlavní směry Strategie Evropa 2020; přehled priorit předložených do ledna 2011 s přiřazením příslušných strategických dokumentů a míry územního dopadu; porovnání priorit předložených do ledna 2011 se současnými specifickými cíli prioritních os operačních programů. Navržené sektorové priority z dodaných materiálů od resortů byly v daném okamžiku stále ještě nekonzistentní, zejména co do jejich počtu a rozsahu. Zdůrazněna byla nutnost přistoupit ke specifikaci a dalšímu snížení počtu priorit. 5

 Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům Požadavky na doplňující Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům Požadavky na doplňující informace od resortů: 1/ Schématicky (dle vzoru) specifikovat, popř. upřesnit následující úrovně: - 1 národní rozvojová priorita za sektor, - 1 -3 sektorových priorit s vyznačením pořadí důležitosti, - Uvedení oblastí podpory k naplnění dané priority. 2/ Uvést, kdy bude zpracován nový, resp. aktualizován dosavadní strategický dokument, zahrnující zdůvodnění navržené sektorové priority pro období 2014+ 3/ Specifikovat vazbu navržených sektorových priorit k integrovaným hlavním směrům Strategie Evropa 2020 (číslo IHS a text příslušné úrovně aktivity, pokud nebylo již dodáno). 6

 Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům Požadavky na doplňující Sektorové priority a jejich vymezení ve vztahu ke strategickým dokumentům Požadavky na doplňující informace od resortů: 4/ Specifikovat vazbu navržených sektorových priorit k návrhu Národního programu reforem. 5/ Specifikovat vazbu navržených sektorových priorit na Strategický rámec udržitelného rozvoje v úrovni jeho cílů. 6/ Uvést možné shlukování obdobných priorit z různých sektorů (např. vzdělávání v různých sektorech jako jsou školství, podnikání, životní prostředí, zdravotnictví, vnitro, spravedlnost, aj. ). 7/ Uvést kritéria, resp. ukazatele, podle kterých resort klasifikoval územní dopad jednotlivých priorit (významný, možný a neutrální). 7

8 8

9 9

10 10

Vývoj počtu základních priorit Programové období 2004 - 2006 Programové období 2007 - 2013 Vývoj počtu základních priorit Programové období 2004 - 2006 Programové období 2007 - 2013 Programové období 2014 - 2020 5 tématických prioritních os * 4 prioritní oblasti 5 – 7 národních rozvojových priorit 1 regionální prioritní osa 1 regionální prioritní oblast (zatím bez samostatné regionální osy) ↓ ↓ ↓ 25 tématických priorit 52 tématických priorit 15 – 20 sektorových priorit 7 regionálních priorit 3 regionální priority (zatím bez samostatných regionálních priorit) 11

Vývoj základních rozvojových priorit Programové období 2004 - 2006 Programové období 2007 - 2013 Vývoj základních rozvojových priorit Programové období 2004 - 2006 Programové období 2007 - 2013 Programové období 2014 - 2020 Integrované hlavní směry Evropa 2020 Podpora rozvoje ekonomické základny a posílení její konkurenceschopnosti Podnikání Zlepšit obchodní a spotřebitelské prostředí, modernizovat a rozvinout průmyslovou základnu za účelem dosažení plné funkčnosti vnitřního trhu. Rozvoj technické infrastruktury Dostupnost a infrastruktura Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů. Lidské zdroje a vysoké školy Zvyšování účasti žen a mužů na trhu práce, omezování strukturální nezaměstnanosti a prosazování kvality pracovních míst. Rozvoj kvalifikované pracovní síly, která bude reagovat na potřeby trhu práce, a podpora celoživotního učení Zlepšování kvality a výsledků systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvyšování účasti na terciárním nebo srovnatelném vzdělávání. Podpora sociálního začlenění a boj proti chudobě Rozvoj lidských zdrojů Ochrana a zkvalitňování ŽP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Specifické priority regionů NUTS II Inovace a znalostní ekonomika Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů. Optimalizovat podporu výzkumu, vývoje a inovací, posilovat znalostní trojúhelník a uvolnit potenciál digitální ekonomiky. - - Řešení regionálních disparit - 12 Národní priority

 Harmonogram postupu přípravy návrhu rozvojových priorit pro období 2014+ Měsíc leden Platforma k Harmonogram postupu přípravy návrhu rozvojových priorit pro období 2014+ Měsíc leden Platforma k projednání Aktivita Vstup: Sektorové priority; Analýzy potřeb měst a obcí KV Vstup: Analýza potřeb krajů (AK) Elektronické zaslání požadavků ze strany MMR resortům k rámcovému sladění šíře jednotlivých priorit únor Milník: Kritéria pro výběr rozvojových priorit Rámcové sjednocení šíře jednotlivých priorit Jednání s jednotlivými resorty Vstup: Strategie konkurenceschopnosti Doplnění informací nutných pro uplatnění kritérií výběru (resorty, monitorovací systém, ČSÚ, aj. ) březen Filtrování – filtrace podkladů od resortů dle kritérií výběru MMR in-house Projednání již vyfiltrovaných priorit s resorty, resp. skupinami resortů - představení upravené podoby resortům Jednání s jednotlivými resorty 13

 Harmonogram postupu přípravy návrhu rozvojových priorit pro období 2014+ Měsíc Platforma k projednání Harmonogram postupu přípravy návrhu rozvojových priorit pro období 2014+ Měsíc Platforma k projednání Aktivita Analýza: Průnik sektorových priorit s územním dopadem a priorit krajů, měst a obcí duben KV Vstup: Upravené a doplněné návrhy rozvojových priorit pro aplikaci kritérií Vstup: Střednědobá evaluace období 07 -13 (část implementace i část cílů a priorit) Analýza: Utřídění priorit, porovnání s aktuálními doporučeními EK, Národním programem reforem a tématickými prioritami KP společné jednání KV Milník: Návrh rozvojových priorit 2014+ květen PS NOK, PT RHSD, KV – návazně PS ŘKV PT RHSD, PS ŘKV červen Meziresortní připomínkové řízení červenec Výstup: Materiál k budoucnosti KP vláda Pozn. : regionální dimenze priorit bude průběžně upřesňována se zpracováním Strategie regionálního rozvoje * KV = Koordinační výbor, PS NOK – Pracovní skupina Národního orgánu pro koordinaci, PT RHSD – Pracovní tým RHSD pro místní rozvoj, PS ŘKV – Pracovní skupina Řídícího a koordinačního výboru pro kohezní politiku 14

 Doporučení pro Řídící a koordinační výbor vzít na vědomí dosavadní postup koordinačních výborů Doporučení pro Řídící a koordinační výbor vzít na vědomí dosavadní postup koordinačních výborů při přípravě sektorových rozvojových priorit kohezní politiky pro období 2014+; doporučit, aby KV projednaly redukci (snížení) počtu rozvojových priorit na národní úrovni a rozpracování jejich obsahu napříč všemi KV; doporučit, aby KV poskytovaly průběžnou podporu při přípravě příštího programového období. 15

 Následná jednání KV Březen až duben: bilaterální jednání mezi MMR a resorty. Duben: Následná jednání KV Březen až duben: bilaterální jednání mezi MMR a resorty. Duben: 3. Společné jednání KV NSRR Duben: Expertní panel (reflexe naplnění cílů NSRR a vyhodnocení přínosu OP a NSRR k soc. ek. rozvoji ČR a posouzení platnosti současných priorit pro období 2013+) Červen: zasedání KV NSRR Září: zasedání KV NSRR 16

 Harmonogram přípravy kohezní politiky 2014+ Měsíc Aktivita leden 2011 (až červen) Příprava návrhu Harmonogram přípravy kohezní politiky 2014+ Měsíc Aktivita leden 2011 (až červen) Příprava návrhu rozvojových priorit KP, regionální dimenze duben 2011 (až září) Střednědobé hodnocení NSRR červenec 2011 Předložení Souhrnného návrhu zaměření budoucí KP včetně návrhu rozvojových priorit do vlády červenec 2011 (až únor 2012) Rozpracování rozvojových priorit, návrhy indikátorů, návrhy velkých projektů apod. říjen 2011 (až červen 2012) březen 2012 Práce na prioritách regionální politiky Vymezení OP pro zpracování Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice - předložení do vlády 17

 Harmonogram přípravy kohezní politiky 2014+ Měsíc duben 2012 (až prosinec 2012) Aktivita Zahájení Harmonogram přípravy kohezní politiky 2014+ Měsíc duben 2012 (až prosinec 2012) Aktivita Zahájení přípravy Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice Zahájení přípravy operačních programů leden 2013 únor 2013 (až prosinec 2012) Schválení návrhu Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice ve vládě Dopracování Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice podle požadavků vlády a doporučení EK a její projednávání s EK Dopracování návrhů operačních programů v interakci s EK listopad 2013 (až březen 2014) leden – duben 2014 Odsouhlasení operačních programů s EK Začátek realizace operačních programů 18

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Děkuji za pozornost Ing. Igor Hartmann MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Děkuji za pozornost Ing. Igor Hartmann Ministerstvo pro místní rozvoj ČR igor. [email protected] cz