МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування

Описание презентации МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування по слайдам

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТемаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ Тема П і д г о т о в к а н а с е л е н н я д о д і й у н а д з в и ч а й н и х с и т у а ц і й Дубінін Віктор Андрійович, к. в. н. , доцент кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

Заняття 1. 2. 4 П і д г о т о в к аЗаняття 1. 2. 4 П і д г о т о в к а н а с е л е н н я д о д і й у н а д з в и ч а й н и х с и т у а ц і й Мета : Ознайомити студентів з системою підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, як майбутніх організаторів цивільного захисту підприємств, установ, організацій. Навчальні питання 1. Порядок планування та здійснення підготовки населення до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру. 2. Підготовка та проведення навчань на об’єктах господарської діяльності. 3. Порядок створення комплексу навчально матеріальної бази ЦЗ з підготовки населення до дій у НС.

1. Порядок планування та здійснення підготовки населення до дій при виникненні НС техногенного та1. Порядок планування та здійснення підготовки населення до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру. Законодавча та нормативна база з питань підготовки населення до дій при виникненні НС 1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24. 06. 2004 року № 1859 -IV. 2. Закон України «Про Цивільну оборону» від 03. 02. 1993 року № 2974 -XII (Із змінами згідно із Законами від 24. 03. 1999 року та від 29. 05. 2001 року). 3. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8. 06. 2000 року № 1809 — ІІІ. 4. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» від 10. 04. 1994 року № 299 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 651 від 21. 09. 1994 року, № 278 від 04. 03. 1996 року, № 309 від 03. 04. 1997 року). 5. Постанова КМУ № 1198 від 03. 08. 1998 року «Про єдину державну систему запобігання і реагування на НС». 6. Постанова КМУ № 874 від 26. 07. 2001 року «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ». 7. Наказ МНС України № 97 від 23. 04. 2001 року » Порядок підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях». 8. Наказ МНС України № 317 від 14. 10. 1998 року «Рекомендації з питань планування, організації, підготовки та проведення комплексних об’єктових навчань і тренувань з ЦЗ на ОГД».

9. Наказ МНС України № 587 від 07. 06. 2011 року Про затвердження9. Наказ МНС України № 587 від 07. 06. 2011 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань ЦЗ при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах». 10. Наказ МНС України № 265 від 26 листопада 2001 року «Про введення в дію норм оснащення навчальним озброєнням, технікою і обладнанням». 11. Наказ МНС України № 107 від 23 квітня 2002 року «Про типове положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». 12. Наказ МНС України № 174 від 31 серпня 2005 року «Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України № 107 від 23. 04. 2002 року № 107». 13. Наказ МНС України № 265 від 02 липня 2007 року «Про затвердження Положення про організацію професійно-технічного навчання в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності АР Крим, областей». 14. Національний стандарт України. «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». ДСТУ 5058 – 2008 рік. 15. МНС України. Університет ЦЗ України. Інститут державного управління в сфері ЦЗ. «Основи цивільного захисту». Київ – 2008 рік.

Структура навчання керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ включає: - керівних кадрів заСтруктура навчання керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ включає: — керівних кадрів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями за спеціальностями (спеціалізаціями), пов’язаними з професійною діяльністю державних професійних аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих формувань МНС, інших аварійно-рятувальних служб, органів управління у справах цивільного захисту та з питань надзвичайних ситуацій у складі центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності; — осіб керівного складу цивільного захисту та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту. підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації функціональне навчання

Підготовка кадрів - це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр) заПідготовка кадрів — це здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямами «Військові науки», «Державне управління», «Менеджмент» і спеціальностями (спеціалізаціями), пов’язаними з професійною діяльністю у с к л а д і: державних професійних аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих формувань, органів управління у справах цивільного захисту та з питань надзвичайних ситуацій у складі центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

Перепідготовка кадрів - це одержання нової кваліфікації за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) на базі ранішеПерепідготовка кадрів — це одержання нової кваліфікації за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) на базі раніше засвоєної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста в межах одного чи різних освітніх напрямів, яке не веде до підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, за винятком магістратури. Підвищення кваліфікації керівних кадрів — це систематичне вдосконалення, розширення і оновлення знань, умінь і навичок професійних кадрів у сфері цивільного захисту.

Функціональне навчання осіб керівного складу цивільного захисту та інших управлінських кадрів і фахівців, наФункціональне навчання осіб керівного складу цивільного захисту та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту — це форма підвищення кваліфікації цільового призначення, що забезпечує своєчасне і систематичне оновлення, поглиблення спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту. Підготовка населення до дій у НС здійснюється на об’єктах господарської діяльності незалежно від форм власності і господарювання

Підготовка населення до дій у НС представляє собою сукупність взаємопов'язаних: - функціональних програм навчанняПідготовка населення до дій у НС представляє собою сукупність взаємопов’язаних: — функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту та цільових тематичних семінарів різного рівня і спрямованості з питань підготовки і перепідготовки посадових осіб органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на НС природного та техногенного характеру та керівного складу (КС) і фахівців аварійно — рятувальних служб (АРС); — методик для навчання всіх категорій населення з питань надання першої допомоги у разі виникнення НС, що розробляються МОЗ України за погодженням з МНС України; — встановлених видів навчально – виховної роботи та чинних форм державного контролю по результатах навчання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення у системі освіти; — інструктажів та навчання працівників ОГД щодо надання першої допомоги потерпілим і правил поведінки та дій при виникненні НС, що проводяться у системі навчання з питань охорони праці.

10

Розподіл населення на групи навчання: група А — особи керівного складу цивільного захистуРозподіл населення на групи навчання: група А — особи керівного складу цивільного захисту та інші управлінські кадри та фахівці, на яких поширюється дія Законів України у сфері цивільного захисту; група Б — працівники підприємств, установ і організацій; група В — студенти, учні та вихованці дошкільних навчальних закладів; група Г — особи, не зайняті у сфері виробництва й обслуговування.

До групи А належать: особи керівного складу цивільного захисту: керівні кадри органів виконавчоїДо групи А належать: особи керівного складу цивільного захисту: керівні кадри органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які за посадою виконують обов’язки начальників цивільного захисту та їх заступників, очолюють комісії, позаштатні служби чи формування, утворені в межах єдиної державної системи цивільного захисту; інші управлінські кадри: посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які входять до складу координуючих і постійних органів керування ЄСЦЗ, очолюють структурні підрозділи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконують обов’язки уповноважених керівників з питань ліквідації НС або очолюють відповідні штаби; фахівці, на яких поширюється дія Законів України у сфері цивільного захисту; працівники диспетчерських служб, оперативний склад об’єктових аварійно-рятувальних служб, фахівці підприємств, установ і організацій, на яких покладено функції вирішення питань екологічної безпеки, проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та об’єктів і хіміко — дозиметричного контролю; науково — педагогічні та педагогічні працівники, які викладають питання безпеки життєдіяльності, а також керівники занять з персоналом на підприємствах, в установах і організаціях тощо.

До групи Б належать: працівники підприємств, установ, організацій, які увійшли доДо групи Б належать: працівники підприємств, установ, організацій, які увійшли до складу позаштатних служб і формувань утворених у межах єдиної державної системи цивільного захисту; працівники об’єктів підвищеної небезпеки; інші працівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності. До групи В належать: студенти вищих навчальних закладів I-ІV рівнів акредитації; учні, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах; учні загальноосвітніх навчальних закладів; вихованці старших груп дошкільних навчальних закладів. До групи Г належать: особи працездатного віку, не зайняті у сфері виробництва й обслуговування чи зайняті індивідуальною трудовою діяльністю; пенсіонери, які не працюють і безробітні.

Практичні навички щодо дій у НС 1. Для групи А - набуття навичок створювати,Практичні навички щодо дій у НС 1. Для групи А — набуття навичок створювати, приймати та реалізовувати управлінські рішення в межах посадових обов’язків щодо запобігання виникненню, локалізування та ліквідування НС і керування силами й засобами цивільного захисту. 2. Для групи Б: — практичне відпрацювання способів захисту і дій у НС відповідно до спланованих режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту; — підготовка особового складу позаштатних служб і невоєнізованих формувань практичним діям під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні НС або осередку ураження. 3. Для груп В і Г: — вивчення правил поведінки й основних способів захисту в умовах НС; — формування практичних навичок щодо індивідуальних і колективних дій в умовах НС; — засвоєння правил користування колективними та індивідуальними засобами захисту і їх практичне використання; — набуття практичних навичок надання першої медичної допомоги постраждалим.

Види та форми навчання населення діям у НС. курсове навчання ; виробниче навчання; індивідуальнеВиди та форми навчання населення діям у НС. курсове навчання ; виробниче навчання; індивідуальне навчання; практичну підготовку. Форми курсового, виробничого та індивідуального навчання населення діям у НС: — функціональне навчання; — навчально-методичні збори; — підготовка в навчальних групах за місцем роботи чи навчання; — просвітницька робота з населенням за місцем проживання.

Навчальний рік у системі ЦЗ триває з 2 січня по 30 листопада. ГруденьНавчальний рік у системі ЦЗ триває з 2 січня по 30 листопада. Грудень відводиться для підведення підсумків, постановки завдань, проведення навчально – методичних зборів керівників занять та удосконалення навчально-матеріальної бази цивільного захисту. Метою навчання керівного складу є підготовка їх до управління силами цивільного захисту своїх об’єктів у випадку стихійного лиха або аварії. Підготовка проводиться Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, в навчально-методичних центрах ЦЗ та БЖД областей, в навчальних закладах підвищення кваліфікації, а також безпосередньо на об’єктах. Підготовка і перепідготовка слухачів на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів здійснюється з відривом від виробництва по 72 -годинній програмі терміном до десяти діб, з періодичністю 1 раз на 5 років.

Основною метою навчання формувань є підготовка їх до чітких дій у районах стихійних лих,Основною метою навчання формувань є підготовка їх до чітких дій у районах стихійних лих, аварій і катастроф відповідно до їх призначення. Підготовка командно-начальницького складу формувань, до яких відносяться командири формувань та їх заступники, проводиться на міських курсах ЦО по 36 годинній програмі 1 раз у 3 роки, а також на об’єктах у групах керівного складу. Особовий склад формувань проходить підготовку на об’єктах за програмою спеціальної підготовки тривалістю 15 годин щорічно (9 годин загальні теми та 6 годин — спеціальні теми). Тематика спеціальної підготовки визначається, враховуючи специфіку об’єкта, місцеві умови та призначення формувань і затверджується для територіальних формувань начальниками ЦЗ району, міста, області, а для об’єктових начальником ЦЗ об’єкта. Деякі категорії фахівців (хімік-розвідник, дозиметрист-розвідник тощо) додатково навчаються на міських курсах ЦО по 36 годинній програмі. Заняття з формуваннями на об’єктах проводять начальники служб та командири формувань.

Метою підготовки робітників, службовців, які не входять до складу формувань єМетою підготовки робітників, службовців, які не входять до складу формувань є прищеплення вміння використовувати засоби індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної допомоги і діяти в умовах НС. Навчання здійснюється за 12 -ти годинною програмою під керівництвом начальників структурних підрозділів (цех, ділянка, відділ). Керівникам об’єктів господарської діяльності надається право самостійно визначати тематику на основі запропонованої в «Організаційних вказівках», а також форми навчання з обов’язковою участю у тренуваннях, а також здаванням заліків.

Навчання з питань цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності організовується на підставі наступних керівнихНавчання з питань цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності організовується на підставі наступних керівних документів: — наказ начальника ЦЗ району (міста) про результати підготовки ЦЗ об’єкту за минулий рік і завдання на новий навчальний рік; — програми підготовки та навчання з ЦЗ; — витяг із плану комплектування територіальних курсів ЦЗ та навчальних закладів підвищення кваліфікації. На об’єкті розробляються: — наказ начальника ЦЗ об’єкта про результати підготовки з ЦЗ за минулий рік і завдання на новий навчальний рік. До наказу додаються: — перелік навчальних груп; — тематика підготовки з ЦЗ; — план підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань, робітників та службовців об’єкта; — розклад занять для кожної навчальної групи. — перелік тем навчань і тренувань з ЦЗ;

Просвітницька робота з населенням Просвітницько-інформаційна робота з населенням за Просвітницька робота з населенням Просвітницько-інформаційна робота з населенням за місцем проживання здійснюється методом самостійного вивчення розроблених за змістом загальної програми (розділ обов’язкового мінімуму) посібників, пам’яток у поєднанні з можливістю отримання за місцем проживання необхідних консультацій та інформації в мережі навчально-консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах та сільських (селищних) радах. Безпосередня відповідальність за організацію проведення консультацій для населення за місцем проживання покладається: в містах в сільських районах — на керівників житлове — експлуатаційних органів; — на начальників ланок територіальних підсистем цивільного захисту області, які очолюють сільські (селищні) ради. Консультації проводяться призначеними інструкторами навчально — консультаційних пунктів, які пройшли попередню підготовку в НМЦ ЦЗ та БЖД.

2. Підготовка та проведення навчань на об’єктах господарської діяльності. Навчання цивільного захисту є 2. Підготовка та проведення навчань на об’єктах господарської діяльності. Навчання цивільного захисту є вищою, основною і заключною формою підготовки керівного складу об’єктів, формувань і населення до виконання завдань цивільного захисту.

Календарний план підготовки навчання ЦЗ розробляється за розділами: Організаційні заходи; Підготовка керівництва навчань;Календарний план підготовки навчання ЦЗ розробляється за розділами: Організаційні заходи; Підготовка керівництва навчань; Підготовка формувань; Підготовка робітників службовців, які не входять до формувань; Заходи по матеріально-технічному і медичному забезпеченню та інше. Підготовка населення, що залучається до навчання; 6 5432 1 План розробляється штабом керівництва, затверджується начальником цивільного захисту.

райони розгортання основних дій; План проведення навчання основний документ, який визначає хід навчаннярайони розгортання основних дій; План проведення навчання основний документ, який визначає хід навчання та послідовність відпрацювання навчальних питань поетапно. план включає: вихідні дані: тема, час проведення; навчальна мета для кожної категорії, а) склад учасників, які залучаються на навчання; б) в) задум навчання, в якому відображається: вихідна обстановка, угрупування сил та місця пунктів управління, завдання, які виконуються силами ЦЗ,

етапи навчання, їх тривалість, навчальні питання та час на відпрацювання кожногоетапи навчання, їх тривалість, навчальні питання та час на відпрацювання кожного з них; г) д) е) хід навчання: зміст навчальних питань, обстановка на даний час і її імітація, очікувані дії навчаємих; порядок і склад роботи керівника, його заступника, час закінчення навчань; ж) з) заходи, які виконуються після загального сигналу ”ВІДБІЙ“; час, місце і порядок розбору навчання. План розробляється штабом керівництва і затверджується керівником навчання.

3. Порядок створення комплексу навчально – матеріальної бази ЦЗ з підготовки населення до дій3. Порядок створення комплексу навчально – матеріальної бази ЦЗ з підготовки населення до дій у НС. Навчально – матеріальна база цивільного захисту – це комплекс навчальних об’єктів, обладнаних технічними засобами, наочними і навчальними посібниками, призначений для ефективного навчання керівного складу, формувань ЦЗ, робітників і службовців об’єктів, молоді, що навчаються діям у НС природного та техногенного характеру. Основу навчальної матеріально-технічної бази у мережі навчально-методичних установ єдиної державної системи цивільного захисту має складати: — навчальний кабінет (аудиторія); — методичний кабінет; — натурна дільниця; — пересувний інформаційно-навчальний комплекс. — тренувальне містечко; — навчально-консультаційний пункт;

У складі навчальної матеріально-технічної бази навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у навчальнихУ складі навчальної матеріально-технічної бази навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах мають бути: — навчальний майданчик; — спеціалізований клас, кабінет з питань безпеки життєдіяльності; — захисна споруда, зокрема закріплена за навчальним закладом. — інформаційно-довідковий куточок; 1 2 3 4 У вищих навчальних закладах, навчальних закладах професійно-технічної освіти та в опорних загальноосвітніх навчальних закладах має бути створено навчальний майданчик щодо безпеки життєдіяльності. У дошкільних закладах має бути обладнано спеціальні кімнати з питань безпеки життєдіяльності чи інформаційно-довідкові куточки.

Підприємства, установи та організації повинні виділяти в навчальних цілях ділянки, споруди, приміщення, в якихПідприємства, установи та організації повинні виділяти в навчальних цілях ділянки, споруди, приміщення, в яких обладнують: — навчальне містечко; — навчальний клас; — інформаційно-довідковий куточок. — навчальний пункт; 1 2 3 4 Житлово-експлуатаційні органи мають створювати консультаційні пункти та оформлювати інформаційно-довідкові куточки. Навчальне містечко ЦЗ – призначене для практичної підготовки особового складу формувань до проведення РІНР у НС та є територією зі спеціально обладнаними майданчиками, різними спорудами, елементами комунально-технічних і енергетичних мереж, руйнуваннями і завалами, що імітують наслідки аварій, катастроф, стихійних лих. Навчальний пункт ЦЗ – це спеціально обладнана захисна споруда або інше приміщення, оснащене технічними засобами навчання, стендами, які яскраво та наочно розкривають основний зміст заходів ЦЗ, що проводяться у НС в районах, містах і на об’єктах.

Навчальні класи ЦЗ – являють собою спеціально обладнане Навчальні класи ЦЗ – являють собою спеціально обладнане приміщення, в якому одночасно можуть навчатися не менше 25 осіб. У класі повинна бути необхідна кількість меблів, технічні засоби навчання, проекційна апаратура, електрифіковані макети, ЗІЗ, прилади розвідки і дозиметричного контролю, стенди (турнікети, вітражі), плакати. Інформаційно-довідковий куточок ЦЗ – це спеціально відведене місце з обладнаними стендами, які розкривають основні питання захисту робітників та службовців, стосовно умов конкретного цеху, відділу, бригади і трудової діяльності даного колективу. Інформаційно-довідковий куточки об’єктів призначені для надання допомоги персоналу об’єктів в отримані відомостей щодо конкретних дій у НС щодо місцевих умов і особливостей виробництва та виробничої діяльності. Навчально-консультаційні пункти (НКП) з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних) радах призначаються для роботи з населенням щодо питань захисту і дій у НС за місцем проживанням.

29 Б а ж а ю у с п і х у Дякую29 Б а ж а ю у с п і х у Дякую за увагу!