Скачать презентацию Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный экономический Скачать презентацию Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный экономический

ee69a84cbaea3691365bd31aa1980157.ppt

  • Количество слайдов: 46

Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца Учебная дисциплина Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца Учебная дисциплина “Политическая экономия” Тема 1. Предмет политической экономии. Производство материальных благ и услуг. Экономические потребности и интересы Лектор: к. э. н. , доц. кафедры политической экономии Черкашина Т. С. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016

1. 1. Развитие экономической мысли и становления науки “Политическая экономия”. 1. 2. Предмет и 1. 1. Развитие экономической мысли и становления науки “Политическая экономия”. 1. 2. Предмет и категориальный аппарат политической экономии. Методы политической экономии. 1. 3. Производство материальных благ и услуг. 1. 4. Экономические потребности и интересы.

Эволюция представлений о предмете политической экономии • Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів Эволюция представлений о предмете политической экономии • Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта, Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Коллумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії. Вони досліджували проблеми ведення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей. • Економічна наука як система знань про сутність економічних процесів та явищ почала складатися лише в XVI–XVII ст. , коли ринкове господарство почало набувати загального характеру, і представлена таким школами.

Название этой науки было дано великим ученым Древней Греции Аристотелем путем соединения двух слов: Название этой науки было дано великим ученым Древней Греции Аристотелем путем соединения двух слов: «эйкос» - хозяйство «номос» - закон, т. е. «экономика» - в буквальном переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства» .

Современная трактовка политической экономии (ученые ХНЭУ) Политическая экономия – это общественная наука, изучающая производственные Современная трактовка политической экономии (ученые ХНЭУ) Политическая экономия – это общественная наука, изучающая производственные отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ на базе раскрытия законов экономического развития в условиях приоритетности проблем благосостояния и эффективного использования ограниченных ресурсов. Политическая экономия изучает производственные отношения – отношения, которые складываются между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ.

Виды экономических законов 1. Всезагальні економічні закони властиві всім без винятку економічним системамю До Виды экономических законов 1. Всезагальні економічні закони властиві всім без винятку економічним системамю До них належать закон зростання продуктивності праці, закон економії робочого часу. 2. Загальні економічні закони діють в декількох економічних системах (закон вартості, закон попиту та пропозиції). До другого типу економічних законів належать загальні економічні закони, тобто закони, що діють у декількох формаціях: це закон вартості, закон грошового обігу, закон попиту і пропозиції.

Виды экономических законов 3. 4. Специфічні економічні закони діють лише в межах однієї економічної Виды экономических законов 3. 4. Специфічні економічні закони діють лише в межах однієї економічної системи. До них належать, передусім, основний економічний закон, закон концентрації окремих форм власності та капіталу (наприклад, за умов капіталізму - закони концентрації промислового, торговельного, індивідуального, позичкового капіталу та ін. ). Стадійні закони, що діють лише на одній стадії суспільного способу виробництва. До них належать закон породження монополії концентрацією виробництва, який діє на вищій стадії розвитку капіталізму.

Экономические категории Економічні категорії — теоретичне вираження, мислені форми економічних відносин у взаємодії з Экономические категории Економічні категорії — теоретичне вираження, мислені форми економічних відносин у взаємодії з розвитком продуктивних сил, економічних явищ і процесів, які реально існують. Вони теоретично відображають не лише окрему сторону системи економічних відносин, а її зв'язок із відповідною стороною системи продуктивних сил. Змістом продуктивних сил є ставлення людини до природи, їх взаємодія. Речовим змістом економічної категорії є окрема сторона такого ставлення до природи. У кожній економічній категорії відображається діалектична взаємодія соціальноекономічних зв'язків і відносин між людьми (відносин економічної власності, суспільної форми праці) із техніко-економічними зв'язками і відносинами, з речовою формою процесу праці, з відносинами людини і природи.

Метод політичної економічної теорії (путь к чему-либо) — це сукупність прийомів, засобів і принципів, Метод політичної економічної теорії (путь к чему-либо) — це сукупність прийомів, засобів і принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем.

Методы политической экономии Діалектика: джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей. Наукова абстракція - Методы политической экономии Діалектика: джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей. Наукова абстракція - виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, неістотного. При аналізі об’єкт дослідження розкладається на складові частини, кожна з яких вивчається окремо. При синтезі відбувається об’єднання різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв’язків між ними. Індукція — це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня до знання вищого ступеня. Дедукція — метод пізнання від загального до одиничного. Історичний метод вивчає ці процеси у тій історичній послідовності, в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один за одним у житті. Логічний метод досліджує економічні процеси в їхній логічній послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від історичних випадковостей, не властивих цьому процесові. Економічне моделювання — це формалізований опис економічних процесів і явищ за допомогою математики й економетрики.

Функции политической экономии • Политэкономия является методологической основой, базой, фундаментом развития всех других экономических Функции политической экономии • Политэкономия является методологической основой, базой, фундаментом развития всех других экономических наук. Вот почему первая функция, которую выполняет политэкономия – методологическая. Вторая функция – познавательная, т. к. изучив эту дисциплину, человек значительно расширяет круг своих знаний о закономерностях развития общества, в котором он живет. Следующая функция политэкономии – прогностическая, предполагающая выявление научных прогнозов развития страны и разработку моделей развития общества в будущем. • Последняя функция по счету, но не по значимости – практическая. Эту функцию политэкономия выполняет, способствуя формированию экономического типа мышления, обеспечивая необходимый минимум экономических знаний, необходимых каждому сознательному человеку, живущему в условиях демократического общества. Кроме того, политэкономия тесно связана с разработкой экономической политики государства.

Позитивная и нормативная экономика Экономика бывает позитивной и нормативной. Нормативная экономика имеет субъективный характер, Позитивная и нормативная экономика Экономика бывает позитивной и нормативной. Нормативная экономика имеет субъективный характер, она раскрывает экономику такой, какой она должна быть. Позитивная экономика имеет объективный характер, она описывает экономику такой, какая она есть на самом деле на данный момент времени.

Тема 1. Предмет политэкономии. Производство материальных благ и услуг. Экономические потребности и интересы. 1. Тема 1. Предмет политэкономии. Производство материальных благ и услуг. Экономические потребности и интересы. 1. Процесс производства и его результаты. 2. Экономические ресурсы и факторы производства. 3. Кривая производственных возможностей и проблема экономического выбора. 4. Диалектика взаимосвязи интересов и потребностей.

Производство — это процесс создания материальных благ, необходимых для жизни человека. Общественное производство — Производство — это процесс создания материальных благ, необходимых для жизни человека. Общественное производство — это совокупная организованная деятельность людей по превращению веществ и сил природы с целью создания материальных и нематериальных благ,

Само производство Распределение Обмен Потребление Стадии общественного производства Само производство Распределение Обмен Потребление Стадии общественного производства

Рассмотрите схему и найдите допущенные при наборе материала ПРОИЗВОДСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБМЕН Изготовление мебели. Медицинские Рассмотрите схему и найдите допущенные при наборе материала ПРОИЗВОДСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБМЕН Изготовление мебели. Медицинские услуги. Продажа квартир. Сбор налогов. Передача права пользования земельным участком. Составление бюджета. Товарообмен между предприятиями. Обед в ресторане. Покупка продовольствен ных товаров. Получение пенсии. Розничная торговля. Изготовление витрин. Использования в быту отопления. ошибки, ПОТРЕБЛЕНИЕ Индивидуальный пошив одежды. Выплата пособий на детей. Посещение бассейна. Приобретение медикаментов.

ПРОВЕРИМ ПРОИЗВОДСТВ О РАСПРЕДЕ ЛЕНИЕ ОБМЕН ПОТРЕБЛЕНИЕ Изготовление мебели. Медицинские услуги. Изготовление витрин. Индивидуальн ПРОВЕРИМ ПРОИЗВОДСТВ О РАСПРЕДЕ ЛЕНИЕ ОБМЕН ПОТРЕБЛЕНИЕ Изготовление мебели. Медицинские услуги. Изготовление витрин. Индивидуальн ый пошив одежды. Сбор налогов. Выплата пособий на детей. Получение пенсии. Передача права пользовани я земельным участком Товарооб мен между предприя тиями. Рознична я торговля. Посещение бассейна. Приобретение медикаментов Обед в ресторане. Использование в быту отопления. Составление бюджета. Покупка продовол ьственны х товаров. Продажа квартир.

Структура общественного производства Общественное производство Материальное Материальн ые блага Материальн ые услуги - - Структура общественного производства Общественное производство Материальное Материальн ые блага Материальн ые услуги - - промышленость с/х строительство торговля транспорт ком. услуги Нематериальное Нематериал ьные блага - образование - охрана здоровья Духовные ценности - книги - картины - муз. произведения

В процессе производства взаимодействуют труд и природа. Труд — это целесообразная деятельность людей по В процессе производства взаимодействуют труд и природа. Труд — это целесообразная деятельность людей по созданию материальных и нематериальных благ и услуг с целью удовлетворения их потребностей. Результатом процесса труда является труда. продукт В процессе труда участвуют три основных элемента: предметы труда, средства труда и рабочая сила человека. Эти три элементы в совокупности называют производительными силами общества. Средства труда – вещь или комплекс вещей, при помощи которых человек воздействует на природу (инструменты, станки, приборы, механизмы). Предметы труда – то, на что направлен труд человека, что составляет материальную основу

Основные виды факторов производства в экономике экономики Ресурсы Все необходимые элементы, которые используются для Основные виды факторов производства в экономике экономики Ресурсы Все необходимые элементы, которые используются для производства материальных и духовных благ Экономисты различают четыре вида факторов производства: Труд Земля Капитал Усилия людей, затрачиваемые на производство товаров и услуг Земля, вода, воздух, леса, полезные ископаемые Средства производства (газопроводы, станки, инструменты) Доход – зарплата, процент с капитала Доход - рента Доход - прибыль Предприниматель ская деятельность Управленческие и организаторские навыки Доход - прибыль

Труд – целесообразная деятельность людей по созданию материальных и нематериальных благ и услуг с Труд – целесообразная деятельность людей по созданию материальных и нематериальных благ и услуг с целью удовлетворения их потребностей .

ЗЕМЛЯ – природные ресурсы, реально вовлеченные в процесс производства (сельскохозяйственные земли; леса; воды океанов, ЗЕМЛЯ – природные ресурсы, реально вовлеченные в процесс производства (сельскохозяйственные земли; леса; воды океанов, морей, озер и рек; подземные воды; полезные ископаемые; атмосфера; космические явления и процессы).

КАПИТАЛ – средства производства, вовлеченные в процесс производства. КАПИТАЛ – средства производства, вовлеченные в процесс производства.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ – способность человека рационально сочетать «землю» , «труд» и «капитал» в производстве ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ – способность человека рационально сочетать «землю» , «труд» и «капитал» в производстве благ для получения прибыли

Современные факторы производства Земля (природные ресурсы) Полезные ископаемые, сама земля Труд (человеческие ресурсы) Умственные Современные факторы производства Земля (природные ресурсы) Полезные ископаемые, сама земля Труд (человеческие ресурсы) Умственные и физические усилия людей, их знания , умения, навыки Капитал Оборудование, здания, транспорт, денежный капитал Предпринимательская способность – умение организовать и управлять производством Наука, информация, экология

Выделите факторы производства в процессе выпечки хлеба. Выделите факторы производства в процессе выпечки хлеба.

Экономические ресурсы — это потенциальные факторы производства. Т. е. , фактор производства — это Экономические ресурсы — это потенциальные факторы производства. Т. е. , фактор производства — это ресурс, вовлеченный в процесс производства. До того как природные объекты вовлечены в процесс производства, они выступали как природные ресурсы.

Экономические Экономические

Главными вопросами в экономике являются: Что производить? То, что нужно покупателю, доступно по цене, Главными вопросами в экономике являются: Что производить? То, что нужно покупателю, доступно по цене, выгодно производителю Как производить? Так, как позволяет конкуренция Для кого производить? Для того, кто имеет деньги

Тема: ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ Любое общество, независимо от уровня благосостояния, должно уметь определить, какие Тема: ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ Любое общество, независимо от уровня благосостояния, должно уметь определить, какие товары, как и для кого производить. 1. ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ? Организации, предприятия, фирмы, учитывая спрос потребителя , ограниченность ресурсов, постоянно принимают решения о том, какие товары и услуги должны быть произведены с использованием имеющихся в их распоряжении ресурсов.

. 2. КАК ПРОИЗВОДИТЬ? 1. Происходит выбор : -Экономические ресурсы - Технологии -Место размещения . 2. КАК ПРОИЗВОДИТЬ? 1. Происходит выбор : -Экономические ресурсы - Технологии -Место размещения предприятия - Использование финансовых, технических затрат - Трудовые ресурсы

. 1. Рассматривается экономическая эффективность, т. е. выполняется экономический расчет как выполнить объем продукции . 1. Рассматривается экономическая эффективность, т. е. выполняется экономический расчет как выполнить объем продукции при наименьших затратах. Для этого производитель использует следующие способы: - внедрение и использование новых технологий; -экономное и бережное использование ресурсов; - привлечение работников высокой квалификации; ВЫВОД: производители должны решать: помощью каких технологий, из каких ресурсов и кем должны быть произведены блага, как должно быть организовано производство.

. 3. ДЛЯ КОГО ПРОИВЗОДИТЬ ПРОДУКТ? Производитель учитывает потребности в товарах и услугах различных . 3. ДЛЯ КОГО ПРОИВЗОДИТЬ ПРОДУКТ? Производитель учитывает потребности в товарах и услугах различных групп населения с разными доходами и решает для кого производить: для богатых (предметы роскоши), для массового потребителя (товары повседневного спроса), для бедных (дешевые товары). Посредством выбора решается проблема распределения экономических благ.

Главная экономическая проблема – ограниченность факторов производства и производимых с их помощью благ. Главная экономическая проблема – ограниченность факторов производства и производимых с их помощью благ.

ПРОИЗВОДСТВО Товары и услуги Ресурсы Земля Труд Капитал + предпринимательские способности Ограниченность ресурсов ? ПРОИЗВОДСТВО Товары и услуги Ресурсы Земля Труд Капитал + предпринимательские способности Ограниченность ресурсов ? Эффективность использования

Кривая производственных возможностей – это геометрическое место точек (E, L, M, F и др. Кривая производственных возможностей – это геометрическое место точек (E, L, M, F и др. ), показывающее множество альтернативных вариантов максимального производства двух товаров при полном использовании всех ресурсов. Кривая имеет нисходящий вид, т. к. для увеличения производства одного товара, при неизменных ресурсах, надо уменьшить производство другого товара. Кривая имеет выпуклый вид, т. к. ресурсы полностью не взаимозаменяемы. И при большем увеличении производства одного товара надо отказываться все от большего числа другого, т. е. альтернативная стоимость растет.

Осознанные потребности становятся интересами. Интересы — форма проявления потребностей, осознанное желание человека удовлетворить ее. Осознанные потребности становятся интересами. Интересы — форма проявления потребностей, осознанное желание человека удовлетворить ее. Экономические интересы — это осознанное желание экономических субъектов удовлетворить определенные потребности, что и является объективным побудитпельным мотивом их хозяйственной деятельности. Субъектами экономических интересов выступают отдельные индивиды, семьи, домохозяйства, коллективы, группы людей, государство, общество в целом. Объектами экономических интересов выступают экономические блага (товары, услуги, информация). Экономические интересы каждого из субъектов существенно отличаются: — экономические интересы домохозяйств направлены на максимизацию полезности благ;

Дополнительная литература 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія: Підручник / Базилевич В. Д. Дополнительная литература 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія: Підручник / Базилевич В. Д. , Попов В. М. — 6 -те вид. , перероб. і доп. — К. : Знання-Прес, 2007. — 720 с. 2. Бережная Н. И. Политическая экономия в структурно-логических схемах. — Х. : ИД «ИНЖЭК» , 2008. — 288 с. 3. Основи економічної теорії. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г. , Шаповал С. С. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 4. Костюк О. І. Потреби як чинник поведінки економічних суб’єктів / О. І. Костюк // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» . Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. — 2008. — Випуск 4 (19). — С. 32 -39. 5. Мочерний С. В. Економічна теорія: навч. посіб. — Вид. 3 -тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640 с.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ 1. Производство и его роль в общественном развитии. 2. Характер труда ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ 1. Производство и его роль в общественном развитии. 2. Характер труда и его изменения в процессе научно -технического прогресса. 3. Закон возрастания потребностей и механизм его действия. 4. Диалектика взаимосвязи потребностей и интересов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!