Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО

73220a9ec35bced42645c224c8b40f9a.ppt

  • Количество слайдов: 20

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучения на възрастни, организирани от МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучения на възрастни, организирани от Агенцията по заетостта 13. 05. 2015 г

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • • • Агенция по МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • • • Агенция по заетостта изпълнява държавната политика по: насърчаване на заетостта; защита на пазара на труда; професионално ориентиране; обучение на възрастни; извършване на посреднически услуги по заетостта.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Агенция по заетостта е най-големия МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Агенция по заетостта е най-големия обществен посредник на пазара на труда в България. Всеки български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който търси работа, може да се регистрира в териториалното поделение /дирекция “Бюро по труда”/на Агенцията по заетостта.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Търсещите работа лица се регистрират МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи: q безработни; q заети; q учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; q лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; q лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят. Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • • • АЗ организира МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • • • АЗ организира обучение на възрастни за: безработни; лица, стартиращи самостоятелна стопанска дейност; заети лица в микро и малки предприятия; заети работници и служители, за които се изменят изискванията към квалификацията им поради променени изисквания за заемане на работно място при същия работодател; лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят; лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • Включването на безработните лица МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • Включването на безработните лица в обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта, може да се предхожда от професионално ориентиране. • Професионалното ориентиране се осъществява от - Агенцията по заетостта - Лицензирани институции по реда на ЗПОО • Условията и редът за организиране и финансиране на професионалното ориентиране се определят с ППЗНЗ.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Професионално ориентиране в АЗ • МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Професионално ориентиране в АЗ • Професиите, по които се извършва информирането и консултирането, обхващат всички области на икономическата и социалната сфера. • Професионалното информиране и консултиране се провежда в индивидуални и групови форми. • Професионалното ориентиране се извършва в поделението на АЗ и/или информационно консултантските звена към нея.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучението на възрастни включва ü МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучението на възрастни включва ü обучение за ограмотяване; ü обучение за придобиване на професионална квалификация; ü обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности; ü мотивационно обучение.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучение за ограмотяване: ü се МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучение за ограмотяване: ü се осъществява от училища, регламентирани със Закона за народната просвета. ü успешно завършилите обучение за ограмотяване получават удостоверение по образец, утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката. Обучение за придобиване на ключови компетентности и мотивационното обучение: ü се осъществява от физически или юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучение за придобиване на професионална МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни: ü се извършва в съответствие с потребностите на пазара на труда, изискванията на работодателите и ежегодно утвърдения финансов план на Агенцията по заетостта; ü осъществява се в институции, определени със Закона за професионалното образование и обучение.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Списък на професиите за професионално МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) • Професиите са систематизирани по международната класификация за професии за професионално образование и обучение (ISCED). • Областите на образование йерархично са разделени на професионални направления, професии и специалности.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Професионални направления • • • МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Професионални направления • • • • Изкуства Стопанско управление и администрация Физически науки Информатика Техника Производство и преработка Архитектура и строителство Селско, горско и рибно стопанство Ветеринарна медицина Здравеопазване Социални услуги Услуги за личността Транспорт Опазване на околната среда Обществена сигурност и безопасност

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Класификация на професиите • Професиите МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Класификация на професиите • Професиите и специалностите се класифицират в професионални направления и по степен на образование и степен на професионална квалификация. • Степените на професионална квалификация, придобивани по ЗПОО са първа, втора, трета и четвърта.

 • За съответните степени на професионална квалификация се изисква: • първа степен - • За съответните степени на професионална квалификация се изисква: • първа степен - придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия; • втора степен - придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия; • трета степен - придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица;

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Финансиране: Средствата се определят ежегодно МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Финансиране: Средствата се определят ежегодно с НПДЗ, като за 2015 г. са както следва: • За всяко безработно включено обучение придобиване професионална лице, в за на квалификация осигуряват средства от ДБ в размер до: се - 600 лв. за обучение от I-степен /300 уч. ч. / - 1200 лв. за обучение от II-степен /660 уч. ч. / - 1800 лв. за обучение от III-степен /960 уч. ч. / • - 140 лв. за обучение ключови по компетентности. Обществени граждански „ и компетентности” (30. часа) уч • - 80 лв. за мотивационно обучение. часа). (30 уч Обучени – 12 161 лица

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • Национална стратегия за учене МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 г. • План за действие за 2015 г. в изпълнение на НСУЦЖ, Решение 109/20. 02. 2015 г. • Участие на АЗ в дейности: - област на въздействие 1 “Осигуряване на условия за преход към функционираща система за учене през целия живот; - област на въздействие 5 “Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на ПОО за гарантиране на заетост и конкурентоспособност”.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • Възможности за партньорство на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • Възможности за партньорство на АЗ с Българската библиотечно-информационна асоциация • Добра практика и опит при реализация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" • Споразумение за сътрудничество през 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Ангажименти на Програмата • - МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Ангажименти на Програмата • - подкрепя АЗ и всички нейни териториални поделения при разпространението на информация за предоставяните услуги по заетостта сред настоящите и потенциални клиенти; • - подпомага АЗ при популяризиране сред потенциални бенефициенти и граждани на действащите и предстоящи процедури по ОП “РЧР” • - оказва съдействие на потенциалните бенефициенти при електронно кандидатстване по отворените процедури на ОП „РЧР”; • - осигурява при възможност база за провеждане на информационни срещи и групови мероприятия;

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • • • Ангажименти на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА • • • Ангажименти на АЗ, чрез ДБТ - предоставя периодично информация за обявените в ДБТ свободни работни места и информация за кандидатстване по програми и мерки за обучение и заетост; - осигурява периодично информация за отворени процедури и възможности за кандидатстване с проектни предложения към ОП “РЧР”; - включва представители на Мрежата на „Глоб@лни библиотеки - България” в събитията, които организира (трудови борси, професионално ориентиране и др. ); - съдейства на Мрежата на „Глоб@лни библиотеки България” при провеждане на обучения за библиотекари в областта на подготвяне на СV, мотивационни писма и др. ; - осигурява при възможност информационни материали за Мрежата на „Глоб@лни библиотеки – България”.

Благодаря Ви за вниманието ! за контакти: R. Simeonov@az. government. bg Благодаря Ви за вниманието ! за контакти: R. [email protected] government. bg