Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект Енергийно Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект Енергийно

6e42d46aa6284b12301310131740a1fa.ppt

  • Количество слайдов: 12

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект “Енергийно обновяване на българските домове” по схема МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект “Енергийно обновяване на българските домове” по схема BG 161 PO 001/1. 2 -01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” : основни моменти и изисквания Десислава Йорданова, директор на дирекция ‚Жилищна политика“ www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Схема за предоставяне на безвъзмездна Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/1. 2 -01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” с ресурс от 50 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ v Фонд за жилищно обновяване (ФЖО) с ресурс от 13 млн. лв. за отпускане на нисколихвени заеми ОПРР 50 млн. лв. 13 млн. лв. Жилищен сектор ФЖО 13 млн. лв.

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Опитът на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Опитът на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН, в партньорство с общините в Рeпублика България v В рамките на проекта са обновени 50 многофамилни жилищни сгради Обща стойност на обновителните работи възлиза на приблизително 11 млн. лв.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Цел: осигуряване на по-добри условия на живот Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Цел: осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Обхват: 36 градски центрове v Стойност на БФП: 50 109 140, 20 лв. v Продължителност: 3 години (2012 -2015) v Допустими дейности: топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Основното изискване към всяка сграда: да е Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Основното изискване към всяка сграда: да е конструктивно укрепена. На всяка представена за финансиране сграда ще се извършва техническо обследване. v На всяка сграда ще се изготвя обследване на енергийна ефективност. v Техническото обследване и обследването за енергийна ефективност ще се покриват изцяло от проекта. v Ще бъде проведена мащабна информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за финансиране на обновяването на многофамилни жилищни сгради, критериите и правилата за оценка на жилищните сгради, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Разходите за строително-монтажни работи; разходи, свързани със Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Разходите за строително-монтажни работи; разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти; разходи за авторски, строителен надзор и с оценка на съответствието на проектите се разпределят по равно между държавата и Сдружението на собственците Безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. лв. Максимум до 50% от стойността на жилищна сграда – БФП Останалите 50 % от стойността на жилищна сграда – собствени/заемни средства на собствениците

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” - участници v Звено за изпълнение на проекта: Проект „Енергийно обновяване на българските домове” - участници v Звено за изпълнение на проекта: ще подпомага дирекция „Жилищна политика” при управление и изпълнение на проекта. v Проектни мениджъри: ще идентифицират допустимите жилищни сгради за обновяване, ще подпомагат Сдруженията на собствениците при подготовката за цялостната документация за получаване на финансиране по ОПРР, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и др.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” - участници v Избор на изпълнител по реда Проект „Енергийно обновяване на българските домове” - участници v Избор на изпълнител по реда на ЗОП: v Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата v Изготвяне на технически/работен проект v Строително-монтажни работи v Строителен надзор и оценка на съответствието v Информационна кампания

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” – участие на общината и възможни форми на Проект „Енергийно обновяване на българските домове” – участие на общината и възможни форми на сътрудничество v При регистрация на Сдружението на собствениците (СС) v Участие и подкрепа при провеждането на информационните/ разяснителните кампании v Извършва предварителна проверка за възможността сградата/блок секцията да бъде обновена v Съдействие при намирането на техническата документация за всяка сграда/блок секция. v Издава разрешения за строеж v Други

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Резултат: цялостен процес по обновяване и изпълнение Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Резултат: цялостен процес по обновяване и изпълнение на мерки за енергийна ефективност

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Визията: различна v Постигане на разнообразие и Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Визията: различна v Постигане на разнообразие и ред

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Десислава Йорданова, директор на дирекция МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Десислава Йорданова, директор на дирекция “Жилищна политика” Координати: [email protected]b. government. bg; тел. : 9405 415/417 www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu