Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект Енергийно Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект Енергийно

4bd6e401e75a35efccbd728d4dc495d0.ppt

  • Количество слайдов: 36

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект „Енергийно обновяване на българските домове”: основни моменти МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект „Енергийно обновяване на българските домове”: основни моменти и изисквания 12. 06. 2012 г. , гр. Сандански www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Eнергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Проект BG 161 PO 001 -1. 2. Eнергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Проект BG 161 PO 001 -1. 2. 01 -0001 “Енергийно обновяване на българските домове” с ресурс от 50 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ v Фонд за жилищно обновяване (ФЖО) с ресурс от 13 млн. лв. за отпускане на нисколихвени заеми v избран по реда на обществена поръчка v сключен договор с Корпоративна търговска банка v размер на средствата, които ще бъдат предоставяни под формата на кредити и банкови гаранции – приблизително 9, 5 млн. лв.

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” v Опитът на проект „Демонстрационно обновяване на Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” v Опитът на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН, в партньорство с общините в Рeпублика България v В рамките на проекта са обновени 50 многофамилни жилищни сгради в следните общини – Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Панагюрище, Свищов, Сливен, Смолян, Стара Загора, София, Ямбол v Обща стойност на обновителните приблизително 11 млн. лв. работи възлиза на

Резултати – постигнати и очаквани v Резултати от 4 -годишния опит на проекта (2007 Резултати – постигнати и очаквани v Резултати от 4 -годишния опит на проекта (2007 – 2011): v 50 обновени сгради и прилежащи околоблокови пространства v 80 975 кв. м. РЗП подобрена жилищна инфраструктура v 1093 обновени жилища v 2732 облагодетелствани жители v Очаквани резултати по настоящия проект (2012 - 2015): v 180 обновени сгради v 426 550 кв. м. РЗП подобрена жилищна инфраструктура v 6100 обновени жилища v 13 500 облагодетелствани жители

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Цел: осигуряване на по-добри условия на живот Проект „Енергийно обновяване на българските домове” v Цел: осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради v Обхват: 36 градски центрове v Стойност на БФП: 50 109 140, 20 лв. v Продължителност: 3 години (2012 -2015) v Допустими сгради: жилищна сграда/блок секция v минимум 3 етажа; v минимум 6 самостоятелни обекти, 60% жилищно предназначение; v проектирана преди 26 април 1999 г.

Какво плаща държавата? v 100% - техническото обследване; техническия паспорт; обследването за енергийна ефективност; Какво плаща държавата? v 100% - техническото обследване; техническия паспорт; обследването за енергийна ефективност; v 50% - техническия проект; v 50% - оценката на съответствието на проекта; v 50% - строително-монтажните работи; v 50% - авторския и строителен надзор; v 50% - разходите по въвеждането на обекта в експлоатация; v 50% - разходите по набавянето на разрешителни документи; v 100% - заплатата на проектния мениджър.

Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират? v ДОГРАМА – прозорци в жилищата Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират? v ДОГРАМА – прозорци в жилищата и общите части, общи входни врати; v ИЗОЛАЦИЯ – топлинна на външни стени, покриви, подове – сутерени и др. ; v КОТЛИ, ТЕРМОПОМПИ – ремонт, модернизация или подмяна; v ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ – ремонт, модернизация или подмяна; v ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди; v ОТОПЛИТЕЛНА ИЛИ ОХЛАДИТЕЛНА система - ремонт или подмяна на инсталацията в общите части;

Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират? v ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ - ремонт в общите Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират? v ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ - ремонт в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление; v ГАЗИФИКАЦИЯ – изграждане на котелна инсталация в сградата, когато е собственост на обитателите; v АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ на топлоподаването; v ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРАНЕ на топлината в жилищата; v ПОДМЯНА ТРЪБНА МРЕЖА – хоризонтални и вертикални щрангове в общите части; v ОСВЕЖАВАНЕ - съпътстващи строително-монтажни работи в общите части.

Основни участници v Интегрирано звено за изпълнение на проекта v Проектни мениджъри v Сдружения Основни участници v Интегрирано звено за изпълнение на проекта v Проектни мениджъри v Сдружения на собствениците v Фонд за жилищно обновяване v Външни изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта: v Извършване на техническо обследване и изготвяне на технически паспорт; v Изготвяне на технически/работен проект; v Строително-монтажни работи; v Строителен надзор и оценка на съответствието; v Информационна кампания. v Органи на местната власт - общини

Участие на общината и форми на сътрудничество v При регистрация на Сдружението на собствениците Участие на общината и форми на сътрудничество v При регистрация на Сдружението на собствениците (СС) v В случаите на собственост от страна на общината на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване за финансова помощ v Издава разрешения за строеж v Извършва предварителна проверка за възможността сградата да бъде обновена v Участие и подкрепа при провеждането на информационната кампания v Провеждане на социални политики на територията на общината v Осигуряване на стимули чрез политиките за местни данъци и такси v Освобождаване от плащане на определени такси v Съдействие при намирането на техническата документация за всяка сграда v Подкрепа на инициативите на СС чрез паралелно обновяване на прилежащи и междублокови пространства

Стъпки при кандидатстване 1 2 3 4 5 6 • Подаване на Заявление за Стъпки при кандидатстване 1 2 3 4 5 6 • Подаване на Заявление за интерес и подкрепа; • Одобрение/неодобрение на заявлението; • Оглед на сградата; • Изготвяне на индикативен бюджет на сградата и разпределение на разходите на всеки собственик; • Създаване на Сдружение на собствениците; • Осигуряване на сумата от 500 лв. за всеки апартамент по сметка на МРРБ;

Стъпки при кандидатстване 7 8 9 • Подаване на Заявление за финансова помощ и Стъпки при кандидатстване 7 8 9 • Подаване на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за ЕЕ; • Одобрение/неодобрение на заявлението; • При одобрение сключване на споразумение между Сдружението на собствениците и МРРБ.

Стъпки след сключване на споразумението • Осигуряване на 30% от дължимата сума; 1 • Стъпки след сключване на споразумението • Осигуряване на 30% от дължимата сума; 1 • Обследване на конструкцията и технически паспорт; 2

Стъпки след сключване на споразумението • 1. собствениците могат да поемат разходите за конструктивните Стъпки след сключване на споразумението • 1. собствениците могат да поемат разходите за конструктивните мерки, извършва се обследване за енергийна ефективност • 2. собствениците не могат да поемат разходите за конструктивните мерки – получават обследването и изготвения технически паспорт и им се възстановяват 500 лв. 3. 1 Сградата се нуждае от конструктивно укрепване • Извършва се обследване за енергийна ефективност 3. 2 Сградата не се нуждае от конструктивно укрепване

Стъпки след сключване на споразумението 4 • Изготвяне на технически проект, одобрение на проекта Стъпки след сключване на споразумението 4 • Изготвяне на технически проект, одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж; 5 • Осигуряване на остатъка от дължимата сума, от която се приспадат внесените 500 лв. на апартамент; 6 • Извършване на строително-монтажни работи, • Авторски и строителен надзор.

Заявление за интерес и подкрепа v Какво се очаква от собственците? Постигнато съгласие от Заявление за интерес и подкрепа v Какво се очаква от собственците? Постигнато съгласие от собствениците (поне 67% идеални части от общите части) v решение за кандидатстване на сградата и упълномощаване на лице да подаде заявлението; v решение за подаване на заявлението; v решение за разпределение на идеалните части от общите; v съгласие на собствениците да осигурят достъп до всеки апартамент. v С какво помага Проектният мениджър? v дава разяснения; присъства на Общи събрания; попълва документи; v контактува с общината; v разглежда заявлението: одобрява/неодобрява.

Кандидатстване v С какво помага Проектният мениджър? v изготвя индикативен бюджет на сградата и Кандидатстване v С какво помага Проектният мениджър? v изготвя индикативен бюджет на сградата и разпределя на разходите на всеки собственик; v изготвя справка за начина на финансиране от всеки собственик; v съдейства за намиране на техническа документация за сградата; v подпомага създаването на Сдружение на собствениците; v подпомага търсенето на решения с неплатежоспособните; v съдейства на собствениците за издаване на скица на имота; v дава разяснения; присъства на Общи събрания; попълва документи; v контактува с общината.

Заявление за финансова помощ v. Какво се очаква от собствениците? v подаване на заявлението Заявление за финансова помощ v. Какво се очаква от собствениците? v подаване на заявлението и необходимите придружаващи документи; v внесена гаранционна сума от по 500 лв. в сметка на МРРБ. v. С какво помага Проектният мениджър? v съдейства за изготвяне на заявлението; v преглежда заявлението и го препраща за одобрение на МРРБ. v. Какво прави МРРБ? v разглежда заявлението: одобрява/не одобрява; v сключва споразумение със Сдружението.

Мониторинг и контрол v Мониторинг и контрол осъщесвяван от: на изпълнението на СМР, v Мониторинг и контрол v Мониторинг и контрол осъщесвяван от: на изпълнението на СМР, v от външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор; v от ПМ чрез разписване на съответните документи и доклади в процеса; v от СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за изпълнение на инвеститорски контрол; v от техническите експерти на ДЖП чрез проверки на място съгласно предвиденото в Системата за финансово управление и контрол.

Фонд за жилищно обновяване (ФЖО) ОПРР 13 млн. лв. Осигурява финансиране за 50% самоучастие Фонд за жилищно обновяване (ФЖО) ОПРР 13 млн. лв. Осигурява финансиране за 50% самоучастие на жилищните собственици! ФЖО Вариант 2 Банкови гаранции Вариант 1 Нисколихвени кредити Жилищен сектор Търговски банки Вариант 2 Кредити

ФЖО – основни финансови параметри v Основни параметри v Фиксирана лихва ОЛП + 6, ФЖО – основни финансови параметри v Основни параметри v Фиксирана лихва ОЛП + 6, 5%; v Годишна такса за отпускане на гаранции 0, 8% от главницата; v Срок на кредита до 10 години; v Гратисен период 6 месеца; v Очаквана месечна вноска за домакинство 50 -80 лв.

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” БЛАГОЕВГРАД, ж. к. “Запад”, бл. 20 Домакинства: 30, Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” БЛАГОЕВГРАД, ж. к. “Запад”, бл. 20 Домакинства: 30, Енергопотребление: 45% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” БУРГАС, ул. „Съгласие” № 6, бл. „Пощенец 2” Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” БУРГАС, ул. „Съгласие” № 6, бл. „Пощенец 2” Домакинства: 12, Енергопотребление: 52% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” ВАРНА, кв. „Владислав Варненчик”, бл. 406, вх. Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” ВАРНА, кв. „Владислав Варненчик”, бл. 406, вх. 3 Домакинства: 18, Енергопотребление: 55% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ГАБРОВО, ул. „Осми март”, № 33 Домакинства: 8, Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ГАБРОВО, ул. „Осми март”, № 33 Домакинства: 8, Енергопотребление: 55% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. „Симеон Радев”, бл. 15 Домакинства: Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. „Симеон Радев”, бл. 15 Домакинства: 38, Енергопотребление: 64% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ДОБРИЧ, ж. к. „Балик”, бл. 32, вх. А Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ДОБРИЧ, ж. к. „Балик”, бл. 32, вх. А и Б Домакинства: 48, Енергопотребление: 45% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Петко Мачев”, № 1 Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Петко Мачев”, № 1

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” СВИЩОВ, ул. „Черни връх”, № 24, бл. 3 Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” СВИЩОВ, ул. „Черни връх”, № 24, бл. 3 Домакинства: 16, Енергопотребление: 68% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СЛИВЕН, ул. „Г. С. Раковски”, № 23 Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СЛИВЕН, ул. „Г. С. Раковски”, № 23 Домакинства: 28, Енергопотребление: 63% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” СМОЛЯН , ул. „Миньорска“ № 1, бл. „Строител“ Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради” СМОЛЯН , ул. „Миньорска“ № 1, бл. „Строител“ 1 Домакинства: 30; Енергопотребление: 58% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СОФИЯ , ул. „Асен Златаров“ № 11 Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СОФИЯ , ул. „Асен Златаров“ № 11 Домакинства: 14; Енергопотребление: 56% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СОФИЯ , ул. „Чаталджа” № 54 (с Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СОФИЯ , ул. „Чаталджа” № 54 (с ВЕИ) Домакинства: 19; Енергопотребление: 60% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СТАРА ЗАГОРА , кв. „Казански” № 32 Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” СТАРА ЗАГОРА , кв. „Казански” № 32

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” ЯМБОЛ , ул. „Г. С. Раковски” бл. Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” ЯМБОЛ , ул. „Г. С. Раковски” бл. № 11

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! За информация: Министерство на регионалното МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! За информация: Министерство на регионалното развитие и благоустройството ул. Св. Кирил и Методий 17 -19, 1202 София Тел: 02 9405 415; 02 9405 417 Електронна поща: [email protected] government. bg www. mrrb. government. bg, секция “Обновяване на жилища” www. bgregio. eu