Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект Демонстрационно Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект Демонстрационно

20c7b829a771048bcef321a9955f21fd.ppt

  • Количество слайдов: 24

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”: ДОБРИ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”: ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРОГРАМА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ

WWW. OBNOVENDOM. COM ПРОЕКТ “ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ¢ ¢ съвместна инициатива WWW. OBNOVENDOM. COM ПРОЕКТ “ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ¢ ¢ съвместна инициатива на МРРБ и ПРООН Цел – да се разработи и тества пълен цикъл от обновителни дейности и възможни решения на всички свързани с процеса проблеми – юридически, технически, финансови, организационни

WWW. OBNOVENDOM. COM ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА ¢ Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) WWW. OBNOVENDOM. COM ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА ¢ Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ¢ Местните власти (общини) ¢ Етажни собствености от цели строителни единици ¢ ПРООН

ОБЩИНИ Ф ПРООН Т И ЕД ТЕХНИЧЕСКА, ОРГАНИЗАЦИОННА И ЮРИДИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ ПЛАЩАНИЯ ОБЩИНИ Ф ПРООН Т И ЕД ТЕХНИЧЕСКА, ОРГАНИЗАЦИОННА И ЮРИДИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ ПЛАЩАНИЯ ) ПОСРЕДНИЧЕСТВО БИЗНЕС: СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, ПРОЕКТАНТИ, ФИРМИ ЗА ЕНЕРГ. ЕФЕКТИВНОСТ УС (С ЛУ М ГИ Р И ДР. Е Ф Н ИН РА И С Н КИ ТИ АН СИ А ЛИ Н О И П БАНКИ /ДР. КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ РА НЕ ЛО ПО ГИ ДК СТ РЕ ИЧ ПА НА МИНИСТЕРСТВО КР WWW. OBNOVENDOM. COM РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ WWW. OBNOVENDOM. COM ¢ ¢ ¢ Подбор на бенефициентите (общини и етажни ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ WWW. OBNOVENDOM. COM ¢ ¢ ¢ Подбор на бенефициентите (общини и етажни собствености) на конкурсен принцип; Сдружаване на собствениците, подписване на споразумения между МРРБ, общините, сдруженията на собствениците, ПРООН, банките и други партньори; Тръжни процедури за избор на изпълнители на техническо и енергийно обследване, строителен надзор и обновителни работи; Изпълнение на техническо и енергийно обследване, технически надзор и обновителни работи, мониторинг и контрол; Обновяване на околоблоковите пространства след консултации със заинтересованите етажни собствености.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА ¢ WWW. OBNOVENDOM. COM ¢ ¢ ¢ Техническо и енергийно обследване; ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА ¢ WWW. OBNOVENDOM. COM ¢ ¢ ¢ Техническо и енергийно обследване; Отстраняване на локални дефекти по сградата: обработка фуги фасадни панели, ремонт входни козирки, възстановяване водоплътни настилки около сградите; Ремонт покрив, ремонт/подмяна хидроизолация, отвеждане покривни води, мълниезащита; Допълнителна топлоизолация по покрив, ограждащи стени и плоча над сутерен, подмяна/ремонт на външна дограма; Подмяна на вертикални щрангове на Ви. К система, ревизия/подмяна на амортизирани части на инсталации в общите части на сградата Строително-ремонтни работи в общи части на сградата: ремонт стени и тавани стълбищна клетка, отделни стъпала, парапети, ремонт/подмяна входни врати; Съставяне на технически паспорт и възможност за енергиен сертификат

WWW. OBNOVENDOM. COM ПОСТИЖЕНИЯ 2007 – 2009 (1) Резултати ¢ Обновени 27 многофамилни жилищни WWW. OBNOVENDOM. COM ПОСТИЖЕНИЯ 2007 – 2009 (1) Резултати ¢ Обновени 27 многофамилни жилищни сгради; ¢ Благоустроени околни пространства на 20 от обновените сгради; ¢ В процес на обновяване са 27 сгради - с извършени технически и енергийни обследвания и изготвена проектно-сметна документация

WWW. OBNOVENDOM. COM ПОСТИЖЕНИЯ 2007 – 2009 (2) Индикатори 1 093 участвали домакинства; ¢ WWW. OBNOVENDOM. COM ПОСТИЖЕНИЯ 2007 – 2009 (2) Индикатори 1 093 участвали домакинства; ¢ 8 488 575 к. Втч (40 -60 %) спестена енергия годишно в резултат на обновителните дейности (планирана); ¢ 6 672 т вредни емисии CO 2 по – малко изхвърлени в атмосферата в резултат на изпълнени/планирани дейности ¢

WWW. OBNOVENDOM. COM ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ WWW. OBNOVENDOM. COM ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ

WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (1) ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (1) ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НА ЦЯЛА СГРАДА ВЪЗ ОСНОВА НА: ¢ ¢ Енергийно обследване с резултат - доклад с препоръки за необходимите енергоефективни мерки; Техническо обследване на сградите и сградните инсталации

WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (2) ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ МНОГОСТЕПЕНЕН КОНТРОЛ WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (2) ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ МНОГОСТЕПЕНЕН КОНТРОЛ ¢ Технически експерти от Проекта – контролират хода на обновителните дейности от гледна точка на времеви и финансови ресурси и координират действията на участниците в процеса за постигане на заложените цели.

WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (3) Съблюдава се система за WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (3) Съблюдава се система за осигуряване на качеството с ясно разграничаване на отговорностите и гаранциите между изпълнителя, инвеститора и призводителя/доставчика на използваните материали за постигане на договорените проектни параметри

WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (4) ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (4) ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ¢ Поема гаранционен срок за изпълнените обновителни дейности не по-кратък от предвидения в нормативната уредба за съответните строителни дейности (ЗУТ и Наредба 2) ¢ Представя банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от стойността на действително изпълнените СМР за срок не по-кратък от една година след приемането им с Протокол ¢ Контролира качеството на изпълнените строителни работи и отделните операции по тях и участва в съставяне на съответните протоколи заедно с Възложителя и Надзорника. ¢ Влага материали в съответствие с техническата документация и изисква от производителя/доставчика съответните сертификати за качество, които предоставя своевременно на Възложителя и Надзорника

WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (5) ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (5) ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДОСТАВЧИКА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ¢Поема гаранции и отговорност по отношение на качеството на влаганите материали , като представя следните документи Сертификат за оценка на съответствието l Сертификат за производствен l

WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (6) ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА WWW. OBNOVENDOM. COM ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ (6) ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОТОРИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ОРГАНИ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТА) ¢ Контролира качеството на изпълнените строително – ремонтни работи в съответствие с техническата документация, а

WWW. OBNOVENDOM. COM БЛАГОЕВГРАД Адрес: ж. к. “Еленово”, бл. 152 Тип сграда: едропанелно строителство WWW. OBNOVENDOM. COM БЛАГОЕВГРАД Адрес: ж. к. “Еленово”, бл. 152 Тип сграда: едропанелно строителство Облагодетелствани домакинства: 12 Намаление на енергопотреблението: 85% Намаление на емисиите на парникови газове: 52 т/год.

WWW. OBNOVENDOM. COM БЛАГОЕВГРАД Адрес: ж. к. “Запад”, бл. 17 Тип сграда: пакетно-повдигани плочи WWW. OBNOVENDOM. COM БЛАГОЕВГРАД Адрес: ж. к. “Запад”, бл. 17 Тип сграда: пакетно-повдигани плочи Облагодетелствани домакинства: 30 Намаление на енергопотреблението: 47% Намаление на емисиите на парникови газове: 115 т/год.

WWW. OBNOVENDOM. COM ВАРНА Адрес: кв. “Владислав Варненчик”, бл. 406, вх. 3 Тип сграда: WWW. OBNOVENDOM. COM ВАРНА Адрес: кв. “Владислав Варненчик”, бл. 406, вх. 3 Тип сграда: едропанелно строителство Облагодетелствани домакинства: 18 Намаление на енергопотреблението: 55% Намаление на емисиите на парникови газове: 141 т/год.

WWW. OBNOVENDOM. COM ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Адрес: ул. “Симеон Радев”, бл. 15 Тип сграда: пакетно-повдигани WWW. OBNOVENDOM. COM ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Адрес: ул. “Симеон Радев”, бл. 15 Тип сграда: пакетно-повдигани плочи Облагодетелствани домакинства: 38 Намаление на енергопотреблението: 64% Намаление на емисиите на парникови газове: 79 т/год.

WWW. OBNOVENDOM. COM СМОЛЯН Адрес: кв. “Райково”, ж. к. “Извор”, ул. “Бяло море”, бл. WWW. OBNOVENDOM. COM СМОЛЯН Адрес: кв. “Райково”, ж. к. “Извор”, ул. “Бяло море”, бл. 6, вх. В Тип сграда: едропанелно строителство Облагодетелствани домакинства: 12 Намаление на енергопотреблението: 63% Намаление на емисиите на парникови газове: 21 т/год.

WWW. OBNOVENDOM. COM СОФИЯ Адрес: р-н Младост, ж. к. “Младост” 3, бл. 355 Тип WWW. OBNOVENDOM. COM СОФИЯ Адрес: р-н Младост, ж. к. “Младост” 3, бл. 355 Тип сграда: едропанелно строителство Облагодетелствани домакинства: 24 Намаление на енергопотреблението: 57% Намаление на емисиите на парникови газове: 53 т/год.

WWW. OBNOVENDOM. COM БУРГАС Адрес: ж. к. “Братя Миладинови”, бл. 27, вх. A Тип WWW. OBNOVENDOM. COM БУРГАС Адрес: ж. к. “Братя Миладинови”, бл. 27, вх. A Тип сграда: едропанелно строителство Облагодетелствани домакинства: 10 Намаление на енергопотреблението: 68% Намаление на емисиите на парникови газове: 19, 1 т/год.

ж. к. “Братя Миладинови”, бл. 27, вх. A WWW. OBNOVENDOM. COM ¢ ¢ Клас ж. к. “Братя Миладинови”, бл. 27, вх. A WWW. OBNOVENDOM. COM ¢ ¢ Клас на енергопотребление В (по скалата за енергопотребление) Специфичен разход на енергия - 48. 9 k Wh/m 2 за година (реализирана икономия от 68 %) Отделяни вредни емисии CO 2 – 10, 84 т/г (реализирана редукция на вредни емисии от 19. 1 т/г. ) Като резултат на сградата е издаден енергиен сертификат категория А, а собствениците на отделните жилища са освободени от данък сгради за срок от 7 години до 2015 г.

WWW. OBNOVENDOM. COM БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Татяна Стоянова Мениджър на проект “Демонстрационно обновяване на WWW. OBNOVENDOM. COM БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Татяна Стоянова Мениджър на проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” Тел. 02/9808314, 9808316, факс 02/9804227