Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

4ce91cf4176bc3d0a5a13c711ccdf6fb.ppt

  • Количество слайдов: 14

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ПРОГРАМИ Силвия Кънчева Главен експерт МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ПРОГРАМИ Силвия Кънчева Главен експерт по информатика и информационни технологии Дирекция “Политика в общото образование” VI национална конференция “Информационните технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България” 27 април 2009 г.

Информатиката и ИТ в българската образователна система Учебен план v Начален етап (I-IV кл. Информатиката и ИТ в българската образователна система Учебен план v Начален етап (I-IV кл. ): Информационни технологии - ЗИП v Прогимназиален етап (V-VII кл. /V-VIII кл. ): Информационни технологии - ЗП v Гимназиален етап (VIII-XII кл. /IX-XII кл. ): Първи гимназиален етап (VIII-X кл. ): Ø Информатика – ЗП Ø Информационни технологии - ЗП, ЗИП (VIII клас) Втори гимназиален етап (XI–XII кл. ): Ø Информатика – ЗИП Ø Информационни технологии - ЗИП

Информатиката и ИТ в българската образователна система ДОИ, Учебни програми Начален етап (I-IV кл. Информатиката и ИТ в българската образователна система ДОИ, Учебни програми Начален етап (I-IV кл. ): Информационни технологии – ЗИП Прогимназиален етап (V-VII кл. /V-VIII кл. ): Информационни технологии - ЗП Въвеждане на новите учебни програми V клас VII клас 2006 -2007 учебна година 2007 -2008 учебна година 2008 -2009 учебна година VIII клас 2009 -2010 учебна година

Информатиката и ИТ в българската образователна система ДОИ, Учебни програми Въвеждане на новата учебна Информатиката и ИТ в българската образователна система ДОИ, Учебни програми Въвеждане на новата учебна програма за задължителна подготовка по информационни технологии VIII клас v v v 2009 -2010 учебна година Архивиране на данни Компютърни системи Операционна система Компютърни мрежи Създаване и публикуване на интернет страници v Работа по проекти

Информатиката и ИТ в българската образователна система Въвеждане на новата Учебни програми ДОИ, учебна Информатиката и ИТ в българската образователна система Въвеждане на новата Учебни програми ДОИ, учебна програма за задължителна подготовка по информационни технологии VIII клас 2009 -2010 учебна година Компютърни мрежи Очаквани резултати за темата: Ученикът: v познава най-разпространените топологии на локална мрежа; v знае предимствата и недостатъците на различните видове мрежи v има представа за организация на достъпа до ресурси в мрежата v познава различните мрежови устройства и свързващи елементи и тяхното предназначение v обменя файлове в локална мрежа v използва мрежов принтер v разбира структурата, организацията и правилата за работа в глобална мрежа – Интернет v познава, разбира и използва адресирането в среда на Интернет v познава протоколите, използвани в Интернет v познава и използва услугите, които предоставя Интернет v знае и разбира предимствата и недостатъците на локална и глобална мрежа v познава принципите, основните начини и средства за защита на мрежата от неоторизиран външен достъп чрез Интернет и вируси v използва специализирани програми за получаване и изпращане на файлове в Интернет

Информатиката и ИТ в българската образователна система ДОИ, Учебни програми Въвеждане на нови учебни Информатиката и ИТ в българската образователна система ДОИ, Учебни програми Въвеждане на нови учебни програми във връзка с новата образователна структура VIII клас 2009 -2010 учебна година v Предприемачество и професионално ориентиране - ЗИП v Информационни технологии - ЗИП v Информатика – ЗП

Предприемачество и професионално ориентиране Въвеждане на нови учебни програми във връзка с новата ДОИ, Предприемачество и професионално ориентиране Въвеждане на нови учебни програми във връзка с новата ДОИ, Учебни програми образователна структура VIII клас 2009 -2010 учебна година Целта на обучението е чрез система от дейности да: 1. Обоснове важността и ролята на ключовите компетентности за професионално развитие и кариера. 2. Осигури методически и практически насочени знания и умения в областта на предприемаческата дейност. 3. Формира личностни качества и повиши информираността на учениците относно възможностите за кариера чрез самонаемане. 4. Представи идентифицирането и оценката на съществуващите бизнес възможности в конкретни пазарни условия и избора на подходяща предприемаческа идея. 5. Осигури съчетаване на активното и творческото учене с екипна работа по проекти за реализиране на бизнес и социални идеи в учебна среда.

Информационни технологии - ЗИП Въвеждане. ДОИ, Учебни програми на нови учебни програми във връзка Информационни технологии - ЗИП Въвеждане. ДОИ, Учебни програми на нови учебни програми във връзка с новата образователна структура VIII клас 2009 -2010 учебна година Основните цели на обучението на учениците в ЗИП са: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да придобият основни компетентности за използване на информационните технологии в контекста на предприемаческа дейност и бизнес. Да изградят умения за работа по проект. Да анализират данни при решаване на реален проблем, да правят аргументирани изводи и да предлагат решения. Да познават и спазват нормативната уредба, свързана с авторско право по отношение на програми и данни, компютърни престъпления, цифров подпис, защита на лични данни. Да усвоят знания и умения, свързани с автоматизиране на дейности при работа с еднотипни документи с голям обем чрез използване на специализирани средства. Да правят цялостно представяне на дейност или продукт със средствата на ИТ.

Информатиката в задължителната подготовка на учениците Предпоставки за възникване и прилагане на визуалното програмиране Информатиката в задължителната подготовка на учениците Предпоставки за възникване и прилагане на визуалното програмиране v Развитие на компютърните системи С огромната оперативна памет и скорост на работа, сегашните компютри позволяват разработването на сложни графични и мултимедийни приложения, които са в основата на съвременното разбиране за ефективен и дружелюбен софтуер. v Операционни системи с графичен интерфейс От стандартния процедурен стил се премина към програмиране с управление на събития v Развитието на Интернет Технологията на Web е изградена изцяло на графичното представяне на информацията

Информатиката в задължителната подготовка на учениците Защо визуално програмиране? v Визуалните езици - основно Информатиката в задължителната подготовка на учениците Защо визуално програмиране? v Визуалните езици - основно средство за разработване на софтуерни продукти v Визуалните езици се отнасят към програмните езици от четвърто поколение v Визуалните езици – програмиране с управление на събития и обектно ориентиран подход

Информатика – задължителна подготовка Въвеждане ДОИ, учебни програми във връзка с новата на нови Информатика – задължителна подготовка Въвеждане ДОИ, учебни програми във връзка с новата на нови Учебни програми образователна структура VIII клас 2009 -2010 учебна година Обучението по информатика в VIII клас използва стандартни библиотеки на обектно ориентиран език и средствата на визуално програмиране в интегрирана среда за постигане на следните основни цели : 1. Запознаване с предмета и ролята на информатиката при съхраняване, обработка на данни и вземане на решение, както и с основните сфери на приложение на информатиката. 2. Да се развива творческото мислене и новаторството на учениците чрез въвеждане на обектно ориентиран подход за решаване на информационни задачи във връзка с изучаваните предмети в VIII клас. 3. Да се поставят основите за изграждане на алгоритмично мислене у учениците, съчетано с първоначални умения за изграждане на графичен потребителски интерфейс. 4. Да създаде първоначални умения за прилагане на средствата на визуалното програмиране в интегрирана среда за разработка и на тази основа да се разширят знанията на учениците за възможностите на технологиите на информационното общество.

Информатика –задължителна подготовка Въвеждане ДОИ, учебни програми във връзка с новата на нови Учебни Информатика –задължителна подготовка Въвеждане ДОИ, учебни програми във връзка с новата на нови Учебни програми образователна структура IX клас 2010 -2011 учебна година Обучението по информатика в IX клас използва стандартни библиотеки на обектно ориентиран език и средствата на визуално програмиране в интегрирана среда за постигане на следните основни цели : 1. Запознаване с предмета и ролята на информатиката при съхраняване, обработка на данни и вземане на решение, както и с основните сфери на приложение на информатиката 2. Да се развива творческото мислене и новаторството на учениците, чрез създаване на умения за изграждане на графичен потребителски интерфейс с мултимедийни елементи. 3. Да се развива абстрактното мислене у учениците, чрез прилагане на обектно ориентиран подход при описване на обекти, явления и събития с програмни средства 4. Да развива умения за прилагане на средствата на визуалното програмиране в интегрирана среда за разработка и на тази основа да разшири знанията на ученика за възможностите на технологиите на информационното общество.

Защо учим информатика? Въвеждане ДОИ, учебни програми във връзка с новата на нови Учебни Защо учим информатика? Въвеждане ДОИ, учебни програми във връзка с новата на нови Учебни програми образователна структура IX клас 2010 -2011 учебна година В учебната програма за IX клас е предвидена тема Професии в областта на информатиката Професионална ориентация в областта на информатиката. Описание на типични длъжностни характеристики на професии в областта на информатиката (програмист, анализатор на системи, дизайнер на графичен интерфейс и пр. ). Примерна "пътечка" за придобиване необходими професионални умения. Възможности за продължаване на обучението в следваща образователна степен и за сертификация.

НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ПРОГРАМИ Благодаря за вниманието! Силвия Кънчева МОН, Дирекция “Политика в НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ПРОГРАМИ Благодаря за вниманието! Силвия Кънчева МОН, Дирекция “Политика в общото образование” s. [email protected] bg