Скачать презентацию Ministarstvo gospodarstva Pozivi na dostavu projektnih prijedloga za Скачать презентацию Ministarstvo gospodarstva Pozivi na dostavu projektnih prijedloga za

6f9531f6d3368669763654e63f166270.ppt

  • Количество слайдов: 40

Ministarstvo gospodarstva Pozivi na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava - IP 1 Ministarstvo gospodarstva Pozivi na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava - IP 1 b Zagreb, 03. ožujka 2016. Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. ” Ministarstvo gospodarstva u svojstvu PT Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. ” Ministarstvo gospodarstva u svojstvu PT 1, nadležno je za: INVESTICIJSKI PRIORITET: 1. b Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu Specifični cilj 1. b. 1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” Predviđena su 2 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (IRI) Specifični cilj 1. b. 2 povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja „Podrška razvoju centara kompetencija” (CEKOM) 1

 NATJEČAJI U PRIPREMI Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti NATJEČAJI U PRIPREMI Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja 100. 000, 00 eura (I faza) 105. 000, 00 eura (II faza) Istraživanje, razvoj i inovacije 305 milijuna eura Podrška razvoju centara kompetencija 105. 000, 00 eura I kvartal 2016. - do iskorištenosti sredstava/ 31. 12. 2019. IV kvartal 2017. - do iskorištenosti sredstava/ 31. 12. 2020. I kvartal 2016. - do iskorištenosti sredstava/ 31. 12. 2017. Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). 2

Ø Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S 3) je strateški dokument koji predstavlja preduvjet Ø Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S 3) je strateški dokument koji predstavlja preduvjet za dobivanje sredstava iz ESI fondova za IP 1 i određuje prioritetna tematska područja ulaganja u području istraživanja, razvoja i inovacija za razdoblje 2014 – 2020. U okviru natječaja Ministarstva gospodarstva za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije moći će se financirati samo aktivnosti koje su vezane uz S 3 Tematska i pod-tematska prioritetna područja. Ø S 3 je odobrena od strane EK (26. 02. 2016. ), te je u proceduri VRH za usvajanje Nadležnosti: § Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU – UT § Ministarstvo gospodarstva – PT 1 § SAFU – PT 2 za CEKOM § HAMAG-BICRO – PT 2 za IRI 3

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA OBJAVU NATJEČAJA ZA IRI Ø Donesen Program dodjele državne potpore za HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA OBJAVU NATJEČAJA ZA IRI Ø Donesen Program dodjele državne potpore za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (07. 04. 2015. ) Ø Izrađen i odobren Programski dodatak (Zaključkom VRH od 02. 12. 2015. ) Ø Odobrenje kriterija (18. 06. 2015. ) Ø Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (23. 03. – 07. 04. 2015. ) Ø Najava Poziva (19. 06. 2015. ) Ø Dobivena pisana suglasnost PT 2 – HAMAG BICRO za prihvatljivost izdataka s kriterijima prihvatljivosti primjenjivim za predmetnu dodjelu (25. 02. 2016. ) Ø Potrebno odobrenje za natječajnu dokumentaciju za predmetnu dodjelu od strane UT- MRRFEU Ø Indikativni datum objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku aktivnostima IRI poslovnog sektora - 31. 03. 2016. 4

 C Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji C Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (IRI) N A Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj T R

Osnovne informacije OBJAVA NATJEČAJA indikativni datum 31. ožujka 2016. www. strukturnifondovi. hr; www. mingo. Osnovne informacije OBJAVA NATJEČAJA indikativni datum 31. ožujka 2016. www. strukturnifondovi. hr; www. mingo. hr TIP NATJEČAJA Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva C A UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA N T R 100. 000, 00 EUR od 31. ožujka 2016. , do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 31. prosinca 2019. 6

Sadržaj Uputa za Prijavitelje 1. Temelji i opće odredbe 2. Zahtjevi postupka dodjele 3. Sadržaj Uputa za Prijavitelje 1. Temelji i opće odredbe 2. Zahtjevi postupka dodjele 3. Opći zahtjevi postupka dodjele 4. Financijski zahtjevi 5. Postupak dodjele 6. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 7. Odredbe vezane na provedbu projekta 8. Administrativne informacije 9. Obrasci i prilozi 10. Pojmovnik 11. Popis kratica N A C T R 7

CILJEVI Predmet: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte CILJEVI Predmet: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim i podtematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz: T R a) potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014; b) regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014. C Cilj Poziva je pružanje potpora poslovnom sektoru za: Ø aktivnosti istraživanja i razvoja Ø početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezano uz aktivnosti istraživanja i razvoja Ø suradnju sa znanstveno istraživačkom zajednicom kroz ugovorne i kolaborativne istraživačko-razvojne projekte koje će rezultirati povećanim kapacitetom i sposobnošću poslovnog sektora za stvaranje inovacija, inovacijama na tržištu u obliku novih i značajno poboljšanih proizvoda kao i povećanim obimom suradnje između industrije i znanstveno istraživačke zajednice. N A Specifični cilj: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija. 8

FINANCIJSKA ALOKACIJA UKUPNA ALOKACIJA 100. 000, 00 EUR T R UKUPNA ALOKACIJA ZA PROJEKTE FINANCIJSKA ALOKACIJA UKUPNA ALOKACIJA 100. 000, 00 EUR T R UKUPNA ALOKACIJA ZA PROJEKTE U VRIJEDNOSTI OD 25. 000, 00 EUR DO 200. 000, 00 EUR UKUPNA ALOKACIJA ZA PROJEKTE U VRIJEDNOSTI OD 201. 000, 00 EUR DO 7. 500. 000, 00 EUR 40. 000, 00 EUR 60. 000, 00 EUR C A NAJNIŽA VRIJEDNOST POTPORE PO PROJEKTU PO POJEDINOM KORISNIKU N 25. 000, 00 EUR NAJVIŠA VRIJEDNOST POTPORE PO PROJEKTU PO POJEDINOM KORISNIKU 7. 500. 000, 00 EUR 9

KATEGORIJE POTPORA Na temelju Programa potpora predviđene su sljedeće kategorije potpora koje se primjenjuju KATEGORIJE POTPORA Na temelju Programa potpora predviđene su sljedeće kategorije potpora koje se primjenjuju na ovaj Poziv: T R A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja - u okviru ovog Poziva biti će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga. Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija: 1) temeljno istraživanje; 2) industrijsko istraživanje; 3) eksperimentalni razvoj; 4) studija izvedivosti, kojima se pripremaju istraživačke djelatnosti A C B. Regionalne potpore za ulaganje Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se koriste u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta. N 10

KATEGORIJE POTPORA T R § Temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno KATEGORIJE POTPORA T R § Temeljno istraživanje znači eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno kako bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez predviđene izravne tržišne primjene ili uporabe. Podrška za aktivnosti iz područja temeljnog istraživanja biti će pružena samo ako su dio aktivnosti koje također uključuju faze industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja. § Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije. § Eksperimentalni razvoj znači stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. To može uključivati i, primjerice, djelatnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga. § Studija izvedivosti znači evaluacija i analiza potencijala projekta, čiji je cilj podržati proces donošenja odluka objektivnim i racionalnim otkrivanjem njegovih prednosti i nedostataka, mogućnosti i prijetnji (SWOT) te utvrditi resurse potrebne za njegovu provedbu i u konačnici njegove izglede za uspjeh. N A C 11

INTENZITET POTPORA Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Potpore za projekte istraživanja i razvoja INTENZITET POTPORA Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Potpore za projekte istraživanja i razvoja Temeljno istraživanje Industrijsko istraživanje - podložno učinkovitoj suradnji - podložno opsežnom širenju znanja Potpore za studije izvedivosti N Regionalne potpore za ulaganje T R 100% 70% 100% 60% 100% 50% 80% 75% 65% 45% 35% 25% 60% 50% 40% 85% 70% 60% 50% / 45% 35% 25% / C A - podložno učinkovitoj suradnji - podložno opsežnom širenju znanja Eksperimentalni razvoj Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao Partner na projektu i ne. Korisnik državne potpore) 100% 85% 85%

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA § Prihvatljiv Prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA § Prihvatljiv Prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. § Prihvatljiv Prijavitelj je onaj koji ima dostatne financijske, stručne, iskustvene i administrativne kapaciteta za provedbu projekta, samostalno ili u suradnji sa Partnerima § Prihvatljiv Prijavitelj je onaj koji je zajedno sa svojim Partnerima u mogućnosti provesti projekt pravovremeno § Prihvatljiv Prijavitelj je onaj koji zajedno sa svojim Partnerima može osigurati održivost projekta i održivost projektnih rezultata. N A C T R 13

PRIHVATLJIVOST PARTNERA T R § Prihvatljivi Partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i PRIHVATLJIVOST PARTNERA T R § Prihvatljivi Partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i Partnera. § Prihvatljivi Partneri su oni koji uz Prijavitelja doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu. § Prihvatljivi Partner je i onaj koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav Partner. N A C 14

KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE PRIJAVITELJA/PARTNERA U OKVIRU OVOG POZIVA POTPORA SE NE MOŽE DODIJELITI: T KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE PRIJAVITELJA/PARTNERA U OKVIRU OVOG POZIVA POTPORA SE NE MOŽE DODIJELITI: T R § Poduzetnicima od kojih je, kako je navedeno u članku 1. , točka 4. a) Uredbe 651/2014, temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava; § Poduzetnicima u teškoćama kako je definirano u članku 2. , točki 18. Uredbe 651/2014 i članku 6. točke 3. , Programa; § Poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 ); § Poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije Sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, 71/15); § Ako se radi o Prijavitelju, poduzetniku koji nema poslovni nastan u RH, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH; § Poduzetnicima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH, odnosno u slučaju Partnera koji nema poslovni nastan u RH, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani; § Poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi; N A C 15

KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE PRIJAVITELJA/PARTNERA U OKVIRU OVOG POZIVA POTPORA SE NE MOŽE DODIJELITI: T KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE PRIJAVITELJA/PARTNERA U OKVIRU OVOG POZIVA POTPORA SE NE MOŽE DODIJELITI: T R § U slučajevima u kojima je protiv Prijavitelja/Partnera ili osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, protuzakonito posredovanje, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja i zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti sukladno odredbama Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15); § Poduzetnicima koji su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta; § Poduzetnicima koji se nalaze u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti; § Poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje ekonomske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga; § Poduzetnicima koji su krivi za teške povrede poslovanja dokazane bilo kojim sredstvima koje Ugovorno tijelo može opravdati; § Poduzetnicima koji nisu izravno odgovorni za pripremu, upravljanje, provedbu i rezultate projekta u smislu da se upravljanje projektom ne može prenijeti bilo kojoj trećoj strani. N A C 16

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Potpore za projekte istraživanja i razvoja Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI Potpore za projekte istraživanja i razvoja Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) A Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore. T R Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. C Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: : 1) temeljno istraživanje, 2) industrijsko istraživanje, 3) eksperimentalni razvoj, 4) studije izvedivosti. N Regionalne potpore za ulaganje Prijavitelj kojem je odobrena regionalna potpora mora osigurati održivost projekta, odnosno da ulaganje ostaje u području koje prima potporu, što znači da tijekom razdoblja od pet godina za velike poduzetnike, odnosno tri godine za MSP od završetka projekta. 17

 BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU T R § Prijavitelj može prijaviti više projektnih BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PO PRIJAVITELJU T R § Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. § Broj pojedinih potpora koje mogu biti dodijeljene jednom Prijavitelju nije ograničen. N A C 18

PRIHVATLJIVI IZDACI Prihvatljivi izdaci za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru potpora za projekte PRIHVATLJIVI IZDACI Prihvatljivi izdaci za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru potpora za projekte istraživanja i razvoja: T Ø Troškovi plaća osoblja: istraživača, tehničara i ostalog Ø Neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, pomoćnog osoblja, koji su 100% zaposleni na odvoz otpada i telekomunikacije) nastali izravno kao istraživačkom projektu a ne dobivaju plaću iz proračuna posljedica provedbe istraživačkog projekta ako se RH i koji se temelje na stvarnim troškovima i predviđeni izračunavaju primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih su inicijalnim proračunom. izravnih troškova osoblja bez potrebe da se vrši Ø Troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u računanje radi utvrđivanja važeće stope, sukladno članku kojem se koriste za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema 68. Stavku 1. (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i ostale ne upotrebljavaju za projekt tijekom njihova čitavog vijeka izdatke poslovanja, poput troškova upravljanja projektom, trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s troškova materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, koji općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo su nastali izravno kao posljedica projektnih aktivnosti i troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. temelje se na stvarnim troškovima. Ø Troškovi ugovornog istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih iz vanjskih izvora po tržišnim Ø Dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih uvjetima, kao i troškovi savjetovanja (konzalting, pomoć i proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta. usavršavanje u područjima prijenosa znanja, stjecanja, zaštite i iskorištavanja nematerijalne imovine, uporabe Ø Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo kao nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i standarda i propisa koji ih sadržavaju) i sličnih usluga eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog (banaka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, prijedloga. laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga) koje se upotrebljavaju isključivo za projekt. A R C N 19

PRIHVATLJIVI IZDACI Prihvatljivi izdaci kod materijalnih i nematerijalnih ulaganja u okviru regionalnih potpora: T PRIHVATLJIVI IZDACI Prihvatljivi izdaci kod materijalnih i nematerijalnih ulaganja u okviru regionalnih potpora: T Ø Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti istraživanja i razvoja (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema). R C Ø Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljiva je za izračun troškova ulaganja ako ispunjava sljedeće uvjete: a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu; b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira; c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina ili tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća. Za velike poduzetnike troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za početno ulaganje. N A 20

PRIHVATLJIVI IZDACI Ostali prihvatljivi izdaci Prijavitelja i Partnera ako je primjenjivo – uvjetno prihvatljivi PRIHVATLJIVI IZDACI Ostali prihvatljivi izdaci Prijavitelja i Partnera ako je primjenjivo – uvjetno prihvatljivi (u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014) za sve vrste potpora: T R § PDV na prihvatljive troškove za koje Prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu PDV-a (prijavitelj i Partner dostavljaju izjavu kojom traže PDV kao prihvatljiv trošak a iz koje je vidljivo da nemaju pravo na povrat, po kojoj osnovi te za koje troškove); § Izdaci jamstava za pred-financiranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija; § Troškovi amortizacije, u slučaju da: Ø trošak amortizacije za nove instrumente i opremu kupljene za vrijeme trajanja provedbe projekta i koja se koristi isključivo za potrebe provedbe projekta ; Ø javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju takve amortizirane imovine; Ø iznos izdataka treba propisno pravdati pratećom dokumentacijom koja ima istu dokaznu vrijednost kao i računi za prihvatljive troškove kada se nadoknađuju u obliku nadoknade prihvatljivih troškova, nastalih i plaćenih; Ø troškovi amortizacije izračunavaju se u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom korisnika, a dokumentacija koja pokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i kako se moraju evidentirati mora se čuvati; Ø troškovi amortizacije alociraju se proporcionalno korištenju dugotrajne imovine. Ø Izdaci povezani s uslugom revizije projekta za projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta premašuju 1. 500. 000, 00 kn Prihvatljivi izdaci Prijavitelja i Partnera (ako je primjenjivo) smatraju se izdaci nastali od datuma prijave projektnog prijedloga na predmetni Poziv do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, što ne može biti kasnije od 36 mjeseci od dana početka provedbe Projekta. N A C 21

NEPRIHVATLJIVI IZDACI T R § Trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz NEPRIHVATLJIVI IZDACI T R § Trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta); § Izdatak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje; § Izdatak povezan sa ulaganjem radi postizanja smanjene emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I Direktive 2003/87/EZ; § Izdatak povezan sa ulaganjem u stambeni sektor; § Izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda; § Izdatak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama; § Kupnja zemljišta i zgrada; § Kupnja korištene opreme; § Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom; § Plaćanja bonusa, božićnica, regresa, darova za djecu i sl. zaposlenima, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu; § Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora; N A C 22

NEPRIHVATLJIVI IZDACI T R § Operativni troškovi (obuhvaćaju stalne, tekuće troškove koji se odnose NEPRIHVATLJIVI IZDACI T R § Operativni troškovi (obuhvaćaju stalne, tekuće troškove koji se odnose npr, na opće upravljanje, održavanje, plaće zaposlenih koji nisu vezani za projekt, iznajmljivanje, zakup, komunalne naknade i sl. ): § Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj; § Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode, osim za trošak jamstva za pred-financiranje koje izdaje banka ili druga financijska institucija; § Izdatak povezan s ulaganjem u aerodromsku infrastrukturu; § Kamate na dug (izuzev subvencija naknada za jamstvo) § Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti. N A C 23

Početak/trajanje provedbe projekta Početak provedbe projekta Ø provedba projekta započinje danom potpisa Ugovora. T Početak/trajanje provedbe projekta Početak provedbe projekta Ø provedba projekta započinje danom potpisa Ugovora. T R Trajanje provedbe projekta Ø je do 36 mjeseci od dana kada je ugovor stupio na snagu. Ø razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje predajom projektnog prijedloga do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, što ne može biti kasnije od 36 mjeseci od dana početka provedbe Projekta. A C Korisnik može izgubiti pravo na bespovratna sredstva, odnosno davatelj bespovratnih sredstava može s Korisnikom raskinuti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ako Korisnik ne započne s projektnim aktivnostima u roku od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. N 24

 SADRŽAJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA OBRASCI PRILOZI Obrazac 1. Prijavni obrazac A; (https: //esif-wf. mrrfeu. SADRŽAJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA OBRASCI PRILOZI Obrazac 1. Prijavni obrazac A; (https: //esif-wf. mrrfeu. hr ) Obrazac 2. Prijavni obrazac B; Obrazac 3. Proračun aktivnosti; Obrazac 4. Financijska konstrukcija projekta; Obrazac 4 a. Troškovi i likvidnost razvoja projekta Obrazac 5. Popis obaveznog sadržaja Sporazuma o partnerstvu Korisnika i Partnera; Obrazac 6. Izjava o korištenim potporama; Obrazac 7. Izjava Prijavitelja; Obrazac 8. Izjava Partnera; Obrazac 9. Izjava o usklađenosti s Uz. P; Obrazac 11. Infrastrukturna komponenta projekta; Obrazac 12. Studija izvodljivosti Obrazac 13. Skupna izjava Prijavitelja; Obrazac 14. Skupna izjava Partnera; Obrazac 15. Izjava o nekažnjavanju; Obrazac 16. Analiza troškova i koristi; Obrazac 16 a. Minimalni sadržaj poslovnog plana; ; C N A T R Prilog 1. Opći uvjeti Nacrt ugovora; Prilog 2. Posebni uvjeti Nacrt ugovora; Prilog 3. Postupak dodjele sredstava; Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi; Prilog 5. Plan nabave; Prilog 6. Zahtjev za predujam; Prilog 7. Završno Izvješće i Kontrolna lista; Prilog 8. Izvješće nakon provedbe projekta; Prilog 9. Zahtjev za nadoknadom sredstava; Prilog 10. Minimalni sadržaj garancije za predujam; 25

 SADRŽAJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA OSTALA POPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ TREBA DOSTAVITI PRILIKOM PODNOŠENJA PROJEKTNOG SADRŽAJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA OSTALA POPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ TREBA DOSTAVITI PRILIKOM PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA: Ø Ø Ø Ø Ø 1. 2. 3. 4. 5. T R BON PLUS; Potvrda porezne uprave u izvorniku; Obrazac JOPPD; Godišnje financijsko izvješće (GFI-POD) za prethodne tri fiskalne godine(ovjereno pečatom od strane relevantne financijske institucije); Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države; Za Prijavitelje koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, DOH za obrtnike; Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u 2007. od Državnog zavoda za statistiku; Obvezujuće pismo namjere banke, ukoliko je primjenjivo; Ako je primjenjivo, dokaze vezani uz gradnju kako slijedi: Dokumentacija o identifikaciji nekretnina u vezi s provedbom projekta; zemljišno knjižni izvadci, posjedovni list, kopija katastarskog plana s vidljivim brojevima katastarskih čestica i drugi dokumenti s opisom pravnog statusa imovinsko pravnih odnosa; Lokacijska informacija za čestice koje se nalaze u obuhvatu zahvata u prostoru (od nadležnog Upravnog Odjela za prostorno uređenje i gradnju); Dokaz pravnog interesa; Glavni projekt; Važeća građevinska dozvola N A C 26

Podnošenje projektnih prijedloga T R KADA? indikativno od 31. ožujka 2016. do iskorištenja raspoloživih Podnošenje projektnih prijedloga T R KADA? indikativno od 31. ožujka 2016. do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 31. prosinca 2019. GDJE? HAMAG-BICRO Ksaver 208 10 000 Zagreb KAKO? A C N Ø Projektni prijedlozi podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom; Ø Projektni prijedlog se podnosi u 4 istovjetna primjerka, koja se sastoji od 1 izvornika i 3 preslike u A 4 formatu. Na prvoj stranici izvornika mora se jasno naznačiti „IZVORNIK”, a na prvim stranicama preslika mora se jasno naznačiti „PRESLIKA”; Ø Projektni prijedlog također mora biti podnesen u 1 primjerku u elektroničkom formatu (CD/R, DVD/R) koji je istovjetan papirnatoj verziji. Ø Glavni projekt dostavlja se isključivo u pdf formatu u 1 primjerku na zasebnom CD/R, DVD/R 27

FAZE POSTUPKA DODJELE T R FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA 1. faza C Zaprimanje FAZE POSTUPKA DODJELE T R FAZE POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA 1. faza C Zaprimanje i registracija (PT 2) 2. faza Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti Prijavitelja i, ako je primjenjivo Partnera (PT 2) 3. faza Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete (PT 1) 4. faza Provjera prihvatljivosti izdataka (PT 2) 5. faza Donošenje odluke o financiranju (PT 1) N A 28

3. FAZA - Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete (PT 1) Cilj 3. FAZA - Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete (PT 1) Cilj provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti je provjera usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima prihvatljivosti za projekt i aktivnosti koji su navedeni u Uputama za prijavitelje. Projektni prijedlog mora udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti kako bi mogao biti upućen u sljedeću fazu postupka dodjele. C T R Cilj kvalitativne procjene je ocjenjivanje projektnog prijedloga prema pitanjima metodologije odabira. PT 1 će osnovati Odbor za odabir projekata koji može sam izvršiti ocjenu projektnih prijedloga ili proces ocjenjivanja može povjeriti neovisnim procjeniteljima. U slučaju da se proces ocjenjivanja svih kriterija odabira ili samo dijela kriterija odabira povjeri neovisnim procjeniteljima, uloga Odbora bit će provjera usklađenosti procjena s metodologijom odabira i potvrđivanje rezultata odabira A Kriteriji za odabir operacija i pripadajuću metodologiju u okviru Investicijskog prioriteta 1 b Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1 b 1 i 1 b 2 OPKK (IRI) usvojeni su 18. lipnja 2015. godine na 3. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. “ N 29

SPECIFIČNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI UNUTAR INVESTICIJSKOG PRIORITETA 1 b Naziv specifičnog kriterija prihvatljivosti R. br SPECIFIČNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI UNUTAR INVESTICIJSKOG PRIORITETA 1 b Naziv specifičnog kriterija prihvatljivosti R. br 1. A C N Usklađenost s tematskim i podtematskim područjima definiranim u Strategiji pametne specijalizacije T R Primjenjivo na Specifični cilj Vrsta kriterija: obavezan ili izborni obavezan Specifični cilj 1. b. 1 , 1. b. 2 30

S 3 TEMATSKA I POD-TEMATSKA PODRUČJA I ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA a. Farmaceutika, biofarmaceutika, S 3 TEMATSKA I POD-TEMATSKA PODRUČJA I ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA a. Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji a. Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike b. Nutricionizam N T R C A II ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ a. Energetske tehnologije, sustavi i oprema b. Ekološki prihvatljive tehnologije i oprema i napredni materijali IV SIGURNOST a. Kibernetička Sigurnost b. Obrambene tehnologije i proizvodi “dvojne namjene” c. Protuminski program V HRANA I BIOEKONOMIJA a. Održiva proizvodnja i prerada hrane b. Održiva proizvodnja i prerada drva III PROMET I MOBILNOST a. Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila b. Ekološki prihvatljiva prometna rješenja c. Inteligentni transportni sustavi i logistika 31

SPECIFIČNI KRITERIJI ODABIRA UNUTAR INVESTICIJSKOG PRIORITETA 1 b R. br. Naziv specifičnog kriterija odabira SPECIFIČNI KRITERIJI ODABIRA UNUTAR INVESTICIJSKOG PRIORITETA 1 b R. br. Naziv specifičnog kriterija odabira Primjenjivo na Specifični cilj 1. b. 1 , 1. b. 2 Vrsta kriterija Način primjene kriterija Težinski faktor obavezan ocjenjivanje < 35% > obavezan ocjenjivanje < 30 %> 1. Značaj rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti za nacionalno/globalno gospodarstvo 2. Doprinos povećanju konkurentnosti određenog S 3 prioritetnog tematskog područja 3. Učinkovita suradnja s partnerima Specifični cilj 1. b. 1 , 1. b. 2 obavezan ocjenjivanje < 5 %> 4. Ostali primjenjivi kriteriji za odabir Specifični cilj 1. b. 1 , izborni ocjenjivanje 30% Specifični cilj 1. b. 1 , 1. b. 2 32

Primjenjivost i metodologija ocjenjivanja specifičnih kriterija odabira na specifične ciljeve 1. b. 1. i Primjenjivost i metodologija ocjenjivanja specifičnih kriterija odabira na specifične ciljeve 1. b. 1. i 1. b. 2. Kriterij 1. Značaj rezultata IR aktivnosti za nacionalno/globalno gospodarstvo T R Kriterij se odnosi na razinu inovativnosti koja se očekuje od rezultata ostvarenih kroz aktivnosti istraživanja i razvoja (I&R) poslovnog sektora te posljedičnog učinka na povećanje prodaje na nacionalnom ili globalnom tržištu. C Ocjenjivat će se na temelju: §Inovacijskog potencijala koji ovisi o tome da li očekivani rezultati istraživanja predstavljaju novi iskorak u području istraživanja i razvoja ili su rezultat primjene novih znanja i vještina ili primjene postojećih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda i usluga (ovisno o razini inovativnosti rezultat aktivnosti istraživanja i razvoja bit će proizvod ili usluga koji je nov za poduzetnika, nov za nacionalno tržište ili nov za globalno tržište – omogućena pozicija lidera); §Procijenjenog povećanja prihoda od prodaje novih za tržište i novih za firmu proizvoda nastalih kao rezultat I&R aktivnosti §Blizine tržišta i usmjerenosti na primijenjena istraživanja (u kategorijama istraživanja i razvoja sukladno razinama tehnološke spremnosti 2 -8); §Očekivanog povećanja prijava patentnog vlasništva (patenata, žigova ili industrijskog dizajna); §Doprinosa rješavanju ključnih društvenih izazova; N A 33

Primjenjivost i metodologija ocjenjivanja specifičnih kriterija odabira na specifične prioritete 1. b. 1. i Primjenjivost i metodologija ocjenjivanja specifičnih kriterija odabira na specifične prioritete 1. b. 1. i 1. b. 2 Kriterij 2. Doprinos povećanju konkurentnosti određenog S 3 prioritetnog tematskog područja T R Kriterij se odnosi na doprinos rezultata aktivnosti istraživanja i razvoja povećanju konkurentnosti određenog S 3 prioritetnog područja kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj. C Ocjenjivat će se na temelju: §Doprinosa povećanju ulaganja poslovnog sektora u aktivnosti istraživanja i razvoja; §Jačanja pozicije u globalnom lancu vrijednosti i stvaranja veće dodane vrijednosti; §Doprinosa jačanju S 3 prioritetnog tematskog područja putem povećanog prihoda od prodaje, izvoza i zapošljavanja; §Stupnja povezanosti sa ostatkom nacionalne ekonomije (multi-sektorski učinak); §Doprinosa stvaranju jedne ili više strukturnih promjena (modernizacija, diversifikacija, tranzicija ili radikalna promjena) N A 34

Primjenjivost i metodologija ocjenjivanja specifičnih kriterija odabira na specifične ciljeve 1. b. 1. i Primjenjivost i metodologija ocjenjivanja specifičnih kriterija odabira na specifične ciljeve 1. b. 1. i 1. b. 2. Kriterij 3. Učinkovita suradnja s partnerima T R Kriterij se odnosi na stupanj učinkovite suradnje među poduzećima i/ili s istraživačkim organizacijama. Ocjenjivat će se na temelju: C §Broja partnera koji svojim financijskim, tehničkim i znanstveno-tehnološkim kapacitetima aktivno sudjeluju u provedbi kolaborativnog projekta; §Broja poduzeća koja surađuju sa istraživačkim organizacijama; §Uključenosti međunarodnih partnera; §Rezultat učinkovite suradnje (broj patenata i novih proizvoda za poslovni sektor i broj publikacija za znanstveni sektor). N A 35

KRITERIJI ODABIRA – 1 B 1 (IRI) Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti sljedeće kriterije: KRITERIJI ODABIRA – 1 B 1 (IRI) Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti sljedeće kriterije: • za kriterij Vrijednost za novac koju projekt nudi ( Kriterij 1. 1. i Kriterij 1. 2. ) minimalno 45 bodova, • minimalni ukupni zbroj od 70 bodova Kriterij odabira Maksimalan broj bodova T R Kriterij 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi ima težinski 65 faktor 65% Kriterij 1. 1. Značaj rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti za nacionalno/globalno gospodarstvo ima težinski faktor 35% - max 35 bodova Kriterij 1. 2. Doprinos povećanju konkurentnosti određenog S 3 prioritetnog tematskog područja ima težinski faktor 30% - max 30 bodova Kriterij 2. Financijska održivost projekta ima težinski faktor 7% 7 C A Kriterij 3. Provedbeni kapaciteti Prijavitelja i, ako je primjenjivo, 13 Partnera ima težinski faktor 13% Kriterij 4. Dizajn i zrelost projekta ima težinski faktor 6% 6 N Kriterij 5. Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti 1 ima težinski faktor 1% Kriterij 6. Promicanje održivog razvoja ima težinski faktor 3% 3 Kriterij 7. Učinkovita suradnja s Partnerima težinski faktor 5% 5 UKUPNO 100 36

POKAZATELJI NEPOSREDNIH REZULTATA - IRI Investicijski prioritet Pokazatelj Oznaka CO 01 CO 02 CO POKAZATELJI NEPOSREDNIH REZULTATA - IRI Investicijski prioritet Pokazatelj Oznaka CO 01 CO 02 CO 26 CO 27 CO 28 Produktivno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju Poduzeća 200 potporu Proizvodno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju Poduzeća 200 bespovratna sredstva Istraživanje, inovacije: Broj poduzeća koja surađuju sa znanstveno–istraživačkim Poduzeća 50 institucijama Istraživanje, inovacije: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori za inovacije ili projekte EUR 90. 000 istraživanja i razvoja Istraživanje, inovacije: broj poduzeća podržanih za Poduzeća 35 uvođenje novih proizvoda na tržište Istraživanje, inovacije: broj poduzeća podržanih za Poduzeća 165 uvođenje novih proizvoda za poduzeće A N CO 29 1 b 11 1 b Ciljna Mjerna vrijednost jedinica (2023. ) Ukupno Broj podržanih projekata istraživanja i razvoja C Broj 250 T R Specifični cilj 1 b 1 1 b 1 37

4. FAZA: PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA – PT 2 T R Cilj provjere je provjeriti 4. FAZA: PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA – PT 2 T R Cilj provjere je provjeriti prihvatljivost izdataka i nadležan je PT 2. C 5. FAZA: ODLUKA O FINANCIRANJU – PT 1 Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnim fazama postupka dodjele. A Odluku o financiranju donosi čelnik tijela PT 1. N PT 1 će pripremiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju. 38

HVALA NA PAŽNJI! T R Sve informacije i dokumentaciju vezanu uz predstavljani Poziv možete HVALA NA PAŽNJI! T R Sve informacije i dokumentaciju vezanu uz predstavljani Poziv možete pronaći na mrežnim C stranicama: A www. strukturnifondovi. hr www. mingo. hr N 39