Скачать презентацию МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПРИМЕНА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006 У ОБЛАСТИ Скачать презентацию МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПРИМЕНА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006 У ОБЛАСТИ

5f7f6ceae1adb76416649484f709a7a5.ppt

  • Количество слайдов: 11

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПРИМЕНА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006 У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ Београд, 2011. године МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПРИМЕНА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006 У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ Београд, 2011. године

ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА УТВРЂЕНИ СУ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДНОСТИ ДОМАЋИМ ПОНУЂАЧИМА И РОБИ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА УТВРЂЕНИ СУ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДНОСТИ ДОМАЋИМ ПОНУЂАЧИМА И РОБИ ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 1. ПРЕДНОСТ ДОМАЋИМ ПОНУЂАЧИМА ДАЈЕ СЕ: 1. 1. У случају јавне набавке радова или услуга применом критеријума «економски најповољније понуде» • Ако су понуде поднели домаћи и страни понуђачи • Ако је након оцене и рангирања понуда утврђено да је најповољнија понуда страног понуђача у односу на најповољнију понуду домаћег понуђача повољнија највише за 20 пондера 1. 2. Ако је примењен критеријум «најниже понуђене цене» услов за избор домаћег понуђача је да најнижа понуђена цена домаћег понуђача није већа од 20% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача

2. ПРЕДНОСТ РОБИ ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА ДАЈЕ СЕ: 2. 1. У случају јавне набавке добара 2. ПРЕДНОСТ РОБИ ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА ДАЈЕ СЕ: 2. 1. У случају јавне набавке добара применом критеријума “економски најповољније понуде” Ako је најповпљнија понуда понуђача који нуди добра страног порекла у односу на најповољнију понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла повољнија највише за 20 пондера 2. 2. Ако је примењиван критеријума најниже понуђене цене, наручилац је дужан да изабере понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла ако његова понуђена цена није преко 20 % већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла У наведеним случајевима порекло понуђача (страни или домаћи понуђач) није од значаја. Предност се даје роби која је домаћег порекла што значи да је могуће да оба понуђача буду домаћа с тим што један нуди робу страног порекла, а други нуди робу домаћег порекла

ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ПРЕДНОСТ ДАТА ДОМАЋИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈЕ УТВРЂЕНО ДА ПРЕДНОСТ ДАТА ДОМАЋИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ ПОНУЂАЧИ ИЗ ДРЖАВА ПОТПИСНИЦА СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ (ЦЕФТА 2006) ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ СХОДНО ОДРЕДБАМА ТОГ СПОРАЗУМА Споразум је ратификован 2007. године Законом о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи-ЦЕФТА 2006 („Службени гласник РС -Међународни уговори“, бр. 88/07) Према Споразуму (члан 35. ) • Свака стрaнa ће, од дaнa ступaњa овoг спoрaзумa на снагу, обезбедити да сe набавке њихових органа обављају на транспарентан и разуман начин, да ће обезбедити једнак третман свим понуђачима других страна, и да ће бити засноване на принципима отворене и делотворне конкуренције. • Свака страна ће, најкасније до 1. маја 2010. године, обезбедити прогресивно и ефикасно отварање тржишта јавних набавки, тако да, у складу са свим одговарајућим законима, прописима, процедурама и праксом, роба, услуге и понуђачи услуга других страна имају обезбеђен третман који није мање повољан од третмана који имају домаћи производи, услуге и понуђачи. Конкретно, стране ће обезбедити својим органима да: а) не третирају локално основаног снабдевача мање повољно од локално основаног снабдевача на основу степена нјегове повезаности са страним лицем друге стране, или његовог власништва у рукама страног лица друге стране; и

б) да не дискриминишу локално основаног снабдевача на основу тога што су роба и б) да не дискриминишу локално основаног снабдевача на основу тога што су роба и услуге које тај снабдевач нуди за одређену набавку, робе и услуге друге стране Локално основани понуђачи у смислу одредаба Споразума за Републику Србију, као једну од страна потписница Споразума, су привредни субјекти (понуђачи) основани на територији Републике Србије, односно уписани у регистар надлежног органа (Агенције за привредне регистре). • Ако једна страна у будућности понуди трећој страни додатне предности у погледу приступа њеном тржишту набавки више од оног што је договорено овим споразумом, та страна ће понудити одговарајуће могућности другим странама да обаве консултације у циљу проширења тих предности на све њих на бази узајамности

 • Стране у овoм спoразуму прихватaју дa унапредe развој елeктронсkе трговине мeђу собoм, • Стране у овoм спoразуму прихватaју дa унапредe развој елeктронсkе трговине мeђу собoм, нарочитo кроз сарaдњу по питањимa приступа тржишту и регулативе коју пoдстиче eлeктронсkа трговина. • Стране ће оцењивати у оквиру Заједничког комитета, редовно, достигнути напредак у погледу отварања њихових тржишта јавних набавки. Прва оцена ће се извршити најкасније до 1. маја 2008. године и односиће се на испуњавање обавеза из члана 35. став 1. . На основу ове оцене, Заједнички комитет ће препоручити даље деловање како би се испунили циљеви Споразума • Одредбе споразума којима се уређују јавне набавке неће се примењивати на мере које се тичу царина, или других мера било које врсте које су уведене на увоз или су са њим у вези, на метод увођења таквих дажбина и мера, остале прописе о увозу, укључујући ограничења и формалности, нити на мере које утичу на трговину услугама осим оних мера које специфично регулишу набавку. • А

ПРАВИЛНА ПРИМЕА СПОРАЗУМА У СРБИЈИ ЗНАЧИ ДА СЕ: 1) Одредбе Закона (члан 52. ) ПРАВИЛНА ПРИМЕА СПОРАЗУМА У СРБИЈИ ЗНАЧИ ДА СЕ: 1) Одредбе Закона (члан 52. ) којима се даје предност понудама домаћих понуђача у односу на понуде страних понуђача у случају набавке услуга и радова, односно предност понудама којима се нуде добра домаћег порекла у односу на понуде којима се нуде добра страног порекла се не примењују у односу на понуде понуђача из држава потписница Споразума и на понуде којима се нуди роба пореклом из држава потписница Споразума, 2) На тржишту јавних набавки не могу се третирати мање повољним : • понуде привреднх субјеката (понуђача) из земаља потписница Споразума, • понуде привредних субјеката основаних на територији Републике Србије, а у власништву су страног лица државе потписнице Споразума и • понуде привредних субјеката основаних на територији Републике Србије, a повезани су са страним лицем друге државе потписнице Споразума (повезани су на основу Закона о порезу на добит правних лица), • понуде привредних субјеката основаних на терторији Републике Србије који нуде робу пореклом из земаља потписница Споразума.

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ПОНУДУ ДОСТАВИО ПОНУЂАЧ ИЗ ДРЖАВЕ ПОТПИСНИЦЕ СПОРАЗУМА • • КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ПОНУДУ ДОСТАВИО ПОНУЂАЧ ИЗ ДРЖАВЕ ПОТПИСНИЦЕ СПОРАЗУМА • • У поступку јавне набавке услуга или јавне набавке радова није потребно достављати документ о пореклу понуђача Порекло понуђача се види из података које понуђач, о себи, уписује у образац понуде, који је саставни део конкурсне документације, и Из извода из регистра надлежног органа којим се доказује испуњеност обавезног услова за учеђће у поступку јавне набавке (достављају га сви понуђачи) У поступку јавне набавке добара понуђач из државе потписнице Споразума доставља копију одговарајућег документа (сертификат о пореклу и царинску декларацију) којим доказује да добро или добра која нуди су пореклом из његове државе или друге државе потписнице Споразума Ако је добро или добра које нуди састављено и од материјала која су увезена из државе која није потписница Споразума потребно је да вредност тог добра или добара није већа од 50% цене „франко фабрика“ (ex-works)(цена плаћена за производ произвођачу у земљи у којој је обављена последња обрада или прерада, укључује вредност свих употребљених материјала умањену за порез)

ПРЕДНОСТИ КОЈЕ ИЗ СПОРАЗУМА ПРОИЗЛАЗЕ ЗА ДОМАЋЕ ПРИВРЕДНИКЕ • Да се благовремено могу обавестити ПРЕДНОСТИ КОЈЕ ИЗ СПОРАЗУМА ПРОИЗЛАЗЕ ЗА ДОМАЋЕ ПРИВРЕДНИКЕ • Да се благовремено могу обавестити о поступцима јавних набавки који ће се спроводити у страним државама потписницама Споразума (принцип транспарентности поступака) • Да под једнаким условима са страним понуђачима учествују у поступку јавне набавке • Да положај привредних субјеката који су основани на нашој територији, а у власништву су страних лица или су повезани са страним лицима буде једнак са осталим привредним субјектима на домаћем и страном тржишту јавних набавки • Да привредни субјекти који на домаћем и страном тржишту нуде робу увезену или произведену од увезеног репроматеријала и сировина из земаља потписница Споразума имају једнак третман као и привредни субјекти који нуде домаћу робу

 • Да захтевају додатне предности у погледу приступа тржишту набавки државе потписнице споразума • Да захтевају додатне предности у погледу приступа тржишту набавки државе потписнице споразума ако је она те предности дала некој другој држави (више погодности од онога што је договорено Споразумом ) • Могућност електронске трговине (електронска понуда, електронска лицитација тамо где је то омогућено на основу информационих система)

ДА ЛИ СЕ СПОРАЗУМ ПРАВИЛНО ПРИМЕЊУЈЕ • Према процени система јавних набавки у Србији, ДА ЛИ СЕ СПОРАЗУМ ПРАВИЛНО ПРИМЕЊУЈЕ • Према процени система јавних набавки у Србији, из марта 2011. године (Сигма вршила процену) стопа учесника из иностранства у поступцима јавних набавки је ниска 1) због одређене предности коју Закон даје домаћим понуђачима и домаћој роби, и 2) због других препрека (нпр: у сектору набавке лекова према Закону о лековима и медицинским средствима иностране компаније могу своје понуде да поднесу преко званичних посредника регистрованих у Републици Србији) • Понуђачи из држава потписница Споразума жале се на проблеме у вези доказивања порекла робе која је предмет јавне набавке • Споразум се не примењује или се лоше примењује у Републици Србији и Б и Х, док се у осталим државама примењује