Скачать презентацию Мікросередовище маркетингових компаній Підготувала Яцко Н Т Студентка Скачать презентацию Мікросередовище маркетингових компаній Підготувала Яцко Н Т Студентка

Яцко Н. Т.pptx

  • Количество слайдов: 12

Мікросередовище маркетингових компаній Підготувала: Яцко Н. Т. Студентка ГРС -41 Мікросередовище маркетингових компаній Підготувала: Яцко Н. Т. Студентка ГРС -41

Вступ Для успіху в сучасному бізнесі маркетинг повинен допомогти підприємству знайти його місце на Вступ Для успіху в сучасному бізнесі маркетинг повинен допомогти підприємству знайти його місце на ринку, яке ще не зайнято або не до кінця використовується конкурентами. Будь-яка фірма, перш ніж почати успішно функціонувати на ринку, повинна ретельно вивчити соціально-політичні, економічні та інші умови зовнішнього середовища підприємства, в яких їй належить діяти. Другою неодмінною умовою виходу на ринок і роботи на ньому є вивчення потенційних можливостей самого підприємства, тобто внутрішнього середовища. Обидва ці напрями досліджень взаємопов'язані, і складають навколишнє середовище маркетингу підприємства.

Мікросередовище маркетингу - область діяльності постійно мінливих сил і чинників, що мають переважно оперативний Мікросередовище маркетингу - область діяльності постійно мінливих сил і чинників, що мають переважно оперативний (операційний) характер. Мікросередовище маркетингу - це ті елементи в оточенні фірми, які контрольовані нею і які вона може вибрати за певних умов. До мікросередовища маркетингу відносяться: q фірма та підрозділи її управління; q постачальники, тобто особи та організації, що продають товари фірмі; q маркетингові посередники, тобто особи й організації , які допомагають фірмі купувати і продавати товари; q клієнти, тобто покупець або замовник товару; q конкуренти, тобто особи та організації, які вступили в боротьбу за право придбати товар за найбільш вигідною ціною; q громадськість.

Мікросередовище маркетингу Мікросередовище маркетингу

Внутрішнє середовище (фірма і її підрозділи) - це середовище всередині підприємства, яка повністю або Внутрішнє середовище (фірма і її підрозділи) - це середовище всередині підприємства, яка повністю або частково може контролюватися керівництвом підприємства або службою маркетингу, тобто самим підприємством. Внутрішнє середовище підприємства представляє інтереси керівників, виробничників, фінансовоекономічних працівників, тобто в цілому всього колективу підприємства і складається головним чином з учасників цього господарського суб'єкта і факторів внутрішнього середовища, як-то: наявність грошей на рахунку, обсягу продажів, рівня складських запасів, стану НДДКР та інші, а також організаційної культури та філософії підприємства.

Постачальники Події в середовищі постачальників - серйозні чинники, що впливають на маркетингову діяльність фірми Постачальники Події в середовищі постачальників - серйозні чинники, що впливають на маркетингову діяльність фірми (ціни на товари постачальників, страйки у постачальників і ін. фактори). Постачальниками є ділові фірми і окремі особи (юридичні та фізичні), що забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, виробничими запасами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг, випуску готової продукції. Вплив постачальників на маркетингову діяльність підприємства значний і може привести до негативних результатів. Підвищення цін на предмети постачання багато в чому обумовлює підвищення цін на готову продукцію підприємства. Непостачання тих чи інших виробничих запасів, їх неритмічність, будь-які негативні події на підприємствах-постачальниках призводять до порушення графіків відвантаження готової продукції підприємства.

Клієнти бувають наступних видів: Ø Ø Ø покупці споживчого ринку - фізичні особи, які Клієнти бувають наступних видів: Ø Ø Ø покупці споживчого ринку - фізичні особи, які отримують товари чи послуги з метою особистого споживання; покупцями ринку виробників є організації, які отримують товари або послуги для подальшого використання в процесі виробництва і випуску іншої продукції; покупці ринку проміжних продавців - фізичні та юридичні особи, які отримують товари або послуги для наступного перепродажу й отримання власного прибутку в сфері обігу; покупці ринку державних установ купують товари чи послуги з метою власного споживання, а також для використання у сфері комунальних послуг або з метою благодійності; покупці міжнародного ринку знаходяться за межами країни виробництва товарів або послуг.

Маркетингові посередники Маркетингові посередники

Маркетингові посередники Посередники бувають такі: торговельні (дилери). Дилери представляють організації, які допомагають даному підприємству Маркетингові посередники Посередники бувають такі: торговельні (дилери). Дилери представляють організації, які допомагають даному підприємству знаходити покупців і безпосередньо продавати їм готову продукцію. q фірми - спеціалізуються з організації руху товару. Допомагають виробникові готової продукції створювати запаси власних виробів та здійснювати їх транспортування від місць виробництва до місць призначення. До них відносяться складські та транспортні організації. q агентства з надання маркетингових послуг - це фірми маркетингових досліджень, рекламні агентства, організації засобів реклами і консультаційні фірми з маркетингу, а також фірми, що займаються проблемами підприємницького ризику, консалтингові фірми, рекламні агентства. q фінансово-кредитні установи. Банки, кредитні установи, страхові компанії, основне призначення яких, допомагати виробнику фінансувати операції з придбання виробничих запасів і збуту власної готової продукції і (або) страхувати себе від підприємницького ризику. q

Під громадськістю або контактною аудиторією розуміють будь-яку групу, яка проявляє інтерес до діяльності даного Під громадськістю або контактною аудиторією розуміють будь-яку групу, яка проявляє інтерес до діяльності даного підприємства і може вплинути на його здатність отримувати дохід від реалізації готової продукції (послуг) у процесі господарської діяльності.

Громадськість За характером впливу контактні аудиторії бувають: q благотворні аудиторії; q шукані аудиторії; q Громадськість За характером впливу контактні аудиторії бувають: q благотворні аудиторії; q шукані аудиторії; q небажані аудиторії. За змістом контактні аудиторії класифікуються на: q фінансові кола; q групи засобів інформації; q групи державних установ; q цивільні групи дій; q місцеві групи; q широку публіку; q внутрішні групи.

Висновок Зовнішнє середовище або те оточення, в якому діє підприємство, полягає, головним чином, з Висновок Зовнішнє середовище або те оточення, в якому діє підприємство, полягає, головним чином, з учасників ринкових відносин. Від їх поведінки, цільових установок та інтересів в більшій чи меншій мірі залежать благополуччя підприємства, результати його господарської та комерційної діяльності. Мікросередовище маркетингу - частина маркетингового середовища, що включає фізичних та юридичних осіб, а також ринкові фактори, що безпосередньо впливають на маркетингову діяльність організації.