Скачать презентацию Mieszkania socjalne i komunalne — finansowanie projektowanie budowanie Скачать презентацию Mieszkania socjalne i komunalne — finansowanie projektowanie budowanie

c0f67f8349916e9163e7b9553cc803b7.ppt

  • Количество слайдов: 17

Mieszkania socjalne i komunalne - finansowanie, projektowanie, budowanie Obligacje jako instrument finansowania Pruszków, dnia Mieszkania socjalne i komunalne - finansowanie, projektowanie, budowanie Obligacje jako instrument finansowania Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku

Finansowanie mieszkań socjalnych i komunalnych Operator projektu ◦ przygotowanie wstępnych analiz ◦ pozyskanie finansowania Finansowanie mieszkań socjalnych i komunalnych Operator projektu ◦ przygotowanie wstępnych analiz ◦ pozyskanie finansowania w tym emisja obligacji ◦ ewentualne wprowadzenie obligacji na giełdę ◦ koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji Koszty budowy ◦ finansowanie oparte o obligacje do 100 proc. kosztów bezpośrednich i pośrednich

Obligacje Papiery wartościowe emitowane w serii ◦ emitentem m. in. JST, ich związki i Obligacje Papiery wartościowe emitowane w serii ◦ emitentem m. in. JST, ich związki i spółki komunalne ◦ obligacje reprezentują prawa majątkowe ◦ podzielone są na określoną liczbę równych jednostek Sprzedawane / emitowane na rzecz inwestorów ◦ emitent staje się dłużnikiem właścicieli obligacji ◦ emitent zobowiązuje się do określonego świadczenia w przypadku JST co do zasady pieniężnego Mogą być notowane na giełdzie W terminie zapadalności wykupywane i umarzane przez emitenta

Emisja obligacji Powołanie Operatora projektu Przygotowanie wstępnych analiz ◦ możliwości budżetowe JST ustawowe limity Emisja obligacji Powołanie Operatora projektu Przygotowanie wstępnych analiz ◦ możliwości budżetowe JST ustawowe limity zadłużenia JST wolne środki na równoległe inwestycje horyzont spłaty zadłużenia ◦ wielkość niezbędnego finansowania ◦ zakres i struktura finansowania ◦ rozwiązania zawsze „szyte na miarę”

Emisja obligacji ◦ uchwała rady na podstawie wstępnych analiz kwota emisji, nominał i waluta Emisja obligacji ◦ uchwała rady na podstawie wstępnych analiz kwota emisji, nominał i waluta oraz próg emisji (PLN) typ obligacji (na okaziciela) struktura emisji (transze, serie, termin emisji i wykupu) cena emisyjna (dyskonto) źródło spłaty emisji sposób emisji (emisja prywatna lub publiczna) cel emisji (realizacji projektu rewitalizacji) ◦ pozytywna opinia RIO

Emisja obligacji c. d. ◦ przygotowanie dokumentacji emisyjnej ◦ plasowanie emisji i pozyskanie środków Emisja obligacji c. d. ◦ przygotowanie dokumentacji emisyjnej ◦ plasowanie emisji i pozyskanie środków oferta prywatna maks. 99 oznaczonych adresatów, bez pośrednictwa mediów oferta publiczna możliwość skierowania oferty do mieszkańców ◦ rejestracja i dematerializacji obligacji w KDPW ◦ wprowadzenie obligacji na Catalyst

Emisja obligacji Orientacyjny czas trwania etapów pozyskiwania środków ◦ ◦ Operator / analizy wstępne: Emisja obligacji Orientacyjny czas trwania etapów pozyskiwania środków ◦ ◦ Operator / analizy wstępne: 2 -6 mies. uchwała rady, opinia RIO, dokumentacja: 1 -2 mies. plasowanie emisji i pozyskanie środków: 1 mies. wprowadzenie na Catalyst: 1 -2 mies. Na wszystkich etapach wsparcie dla JST ze strony specjalistów z Nobilis Counsels ◦ sporządzanie analiz finansowych i budżetowych JST ◦ emisja obligacji

Finanse i zamówienia publiczne Finanse publiczne ◦ typowa emisja obligacji podlega limitom zadłużenia JST Finanse i zamówienia publiczne Finanse publiczne ◦ typowa emisja obligacji podlega limitom zadłużenia JST art. 169 i 170 u. f. p. z 2005 roku art. 243 u. f. p. z 2009 roku planując emisje długoterminowe trzeba uwzględnić zmiany w sposobie liczenia limitów od 2014 roku ◦ możliwość nieuwzględnienia emisji obligacji w ustawowych limitach zadłużenia JST obligacje przychodowe Zamówienia publiczne ◦ wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych

Standard obligacji Na okaziciela, zdematerializowane Emitowane w transzach i seriach Terminy zapadalności nawet do Standard obligacji Na okaziciela, zdematerializowane Emitowane w transzach i seriach Terminy zapadalności nawet do 15 lat ◦ typowe terminy zapadalności 7 -8 lat Świadczenia wyłącznie pieniężne ◦ półroczny okres odsetkowy, bez kapitalizacji odsetek ◦ oprocentowanie zmienne: WIBOR 6 M + marża Niezabezpieczone Emisja prywatna na rynku krajowym Autoryzowane lub notowane na Catalyst

Przykładowe warunki emisji Operator projektu: JST Cel: programu budownictwa socjalnego Czas trwania inwestycji: 2 Przykładowe warunki emisji Operator projektu: JST Cel: programu budownictwa socjalnego Czas trwania inwestycji: 2 lata Kwota emisji: 10, 0 mln PLN Struktura emisji ◦ transza w 2012 roku – 6, 0 mln zł seria A 11 – 1, 0 mln PLN z terminem wykupu w 2016 roku seria B 11 – 2, 0 mln PLN z terminem wykupu w 2018 roku seria C 11 – 3, 0 mln PLN z terminem wykupu w 2020 roku ◦ transza w 2013 roku – 4, 0 mln zł seria D 12 – 4, 0 mln PLN z terminem wykupu w 2021 roku

Przykładowe warunki emisji Oprocentowanie (szacunki wg danych bieżących) ◦ zmienne, WIBOR 6 M + Przykładowe warunki emisji Oprocentowanie (szacunki wg danych bieżących) ◦ zmienne, WIBOR 6 M + średnio 1, 0 pkt proc. marży WIBOR 6 M obecnie 4, 97 proc. typowe marże na rynku na poziomie 0, 5 -2, 5 pkt proc. Emisja niezabezpieczona Plasowana w ofercie prywatnej Wprowadzona do obrotu w ASO na Catalyst

Ograniczenie marży i kosztów Czynniki obniżające marżę ◦ ◦ ◦ wielkość JST dobry stan Ograniczenie marży i kosztów Czynniki obniżające marżę ◦ ◦ ◦ wielkość JST dobry stan finansów JST krótszy termin wykupu obligacji kompletna, przejrzysta dokumentacja ofertowa konkurencja między nabywcami obligacji planowane wprowadzenie do obrotu na Catalyst Czynniki obniżające pozostałe koszty ◦ ostrożny dobór firmy doradczej ◦ optymalna struktura emisji ◦ rezygnacja z usług subemisji

Zalety emisji obligacji Elastyczność ◦ ◦ terminy emisji i wykupu ustalenie okresu karencji wybór Zalety emisji obligacji Elastyczność ◦ ◦ terminy emisji i wykupu ustalenie okresu karencji wybór okresów odsetkowych dostosowanie do możliwości budżetu Długi okres zapadalności ◦ nawet do 15 lat ◦ możliwość rolowania emisji Uproszczona procedura ◦ wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych Możliwość notowania na giełdzie

Zalety emisji obligacji Aspekty wizerunkowe ◦ prestiż dla władz JST ◦ lepszy odbiór społeczny Zalety emisji obligacji Aspekty wizerunkowe ◦ prestiż dla władz JST ◦ lepszy odbiór społeczny ◦ możliwość obejmowania emisji przez mieszkańców Mniejsze obciążenia dla budżetu ◦ ◦ spłata tylko rat odsetkowych długie okresy odsetkowe niskie marże dzięki konkurencji między inwestorami niższy koszt pieniądza w przyszłości Możliwość nieuwzględnienia emisji w ustawowych limitach zadłużenia JST

Obligacje vs. kredyt bankowy Większa elastyczność ◦ lepsze dostosowanie struktury do możliwości budżetu ◦ Obligacje vs. kredyt bankowy Większa elastyczność ◦ lepsze dostosowanie struktury do możliwości budżetu ◦ luźniejsze wymogi dotyczące określenia celów emisji Niższy koszt obsługi zadłużenia ◦ ◦ niższe lub porównywalne marże, brak zabezpieczeń mniejsze obciążenia w czasie trwania inwestycji dłuższe okresy odsetkowe – niższe odsetki konkurencja między podmiotami obejmującymi emisję Wyłączenie z Prawa zamówień publicznych Łatwa możliwość rolowania zadłużenia Lepiej odbierane społecznie

Kontakt Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp. k. w Warszawie ◦ Błażej Kontakt Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp. k. w Warszawie ◦ Błażej Gładysz, Partner Założyciel ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00 -071 Warszawa Hotel Europejski, I p. , lok. 148 -154 tel. : (22) 826 05 00 faks: (22) 826 02 66 e-mail: [email protected] com internet: www. nobiliscounsels. com

Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!