Скачать презентацию Miasta po przejściu nawały tatarskiej 1 Скачать презентацию Miasta po przejściu nawały tatarskiej 1

880104ca7b816bf260a2b59b8a85db8c.ppt

  • Количество слайдов: 41

Miasta po przejściu nawały tatarskiej. . . 1 Misjonarz John de Plano Carpini, przejeżdżający Miasta po przejściu nawały tatarskiej. . . 1 Misjonarz John de Plano Carpini, przejeżdżający przez tereny Rusi Kijowskiej w 1246 r. , zanotował, że Kijów to niewielkie miasteczko, liczące ok. 200 domów. Свидетельство миссионера Плано Карпини, который, проезжая в 1246 г. через Киевскую землю, «нашел Киев маленьким городком, в котором было около 200 домов. . . » . Oprócz Kijowa zniszczeniu uległy takie m. in. Miasta, jak Murom, Niżny Nowogród, Włodzimierz, a Riazań, który był pierwszą ofiarą tatarskich hord, został spalony do szczętu i odrodził się po wielu latach, ale na innym miejscu. Кроме Киева были разгромлены такие города, как Муром, Нижний Новгород, Владимир. Рязань, которая стала первой жертвой нашествия, была сожжена дотла и город возродился только через много лет, но на другом месте.

По подсчетам историков из 74 городов Руси XII – XIII вв. войска Батыя сожгли По подсчетам историков из 74 городов Руси XII – XIII вв. войска Батыя сожгли и разорили 49, причем в 14 из них жизнь не вознобновилась (в их числе была «старая» Рязань), а 15 превратилось в села. Wg wyliczeń historyków z 74 miast staroruskich XII-XIII w. wojska Batu-chana spaliły i obróciły w perzynę 49, spośród których aż 14 nigdy się nie odrodziło (wśród nich był stary Riazań), a 15 na zawsze utraciło status miast. 1237 (koniec) - wiosna 1238 – Riazań, i inne miasta ziemi riazańskiej (Moskwa, Suzdal, Włodzimierz ), później Rostów, Jarosław, Perejasław Zaleski, Juriew Polski, Twer legły w gruzach, Torżok (zniszczony do cna po 2 -tygodniowym oblężeniu), Nowogród cudem ocalały (wiosenne roztopy i powodzie utrudniły wojskom przemieszczenie się). 1239 - po uzupełnieniu posiłków Batu-chan uderzył na południowe dzielnice Rusi (Perejasław, Czernihów). grudzień 1240 - zdobycie i zburzenie Kijowa.

Upadek budownictwa kamiennego i rzemiosł, załamanie wymiany handlowej. Szczególna pozycja Nowogrodu Wielkiego. Następstwa najazdu Upadek budownictwa kamiennego i rzemiosł, załamanie wymiany handlowej. Szczególna pozycja Nowogrodu Wielkiego. Następstwa najazdu odcisnęły się we wszystkich dziedzinach życia. Załamały się kontakty handlowe pomiędzy Rusią i jej zagranicznymi partnerami, a także wewnątrz kraju, wiele rzemiosł, w tym budownictwo kamienne prawie przestało istnieć (najeźdźcy zabierali do niewoli lub fizycznie niszczyli najlepszych rzemieślników). Последствия татаро-монгольского нашествия сказались на жизни всей Руси. Расстроились торговые связи, пришло в упадок ремесло, в том числе и архитектурное. В самом выгодном положении оказались Новгород Великий и Псков, расположенные на северных окраинах и не так сильно пострадавшие от набегов татаро-монголов. Новгород становится на рубеже XIII – XIV вв. одним из крупнейших городов Руси. Этому способствует развитие торговли с Ганзой – союзом тороговых 3 городов западной Европы.

Sala Granowita Nowogrodzkiego pałacu biskupiego Примером связей Новгорода Великого с западными землями в области Sala Granowita Nowogrodzkiego pałacu biskupiego Примером связей Новгорода Великого с западными землями в области архитектуры может быть Грановитая (Владычная) палата новгородского Кремля. О ее постройке сообщала Новгородская летопись: «Того же лета (т. е. 1433 г. – Э. М. ) постави преподобный владыка Еуфимей палату в дворе у себя, а дверей у нее 30; а мастера делали немецкие из Заморья, с новгородскими мастерами» . Стоит отметить, что Грановитая палата выстроена в готическом стиле. Jako przykład kontaktów Nowogrodu z miastami niemieckimi może posłużyć budowa jednej z piękniejszych komnat nowogrodzkiego pałacu biskupiego, znajdującego się w obrębie Kremla. O jej budowie tak pisał kronikarz: „Tego roku (tj. 1433) zbudował wielebny biskup Eutemiusz komnatę w swoim pałacu, a drzwi w tej komnacie było 30, a robili je majstrowie niemieccy z Zamorza z nowogrodzkimi majstrami”. Zbudowana w stylu gotyckim (por. wspaniałe gwiaździste sklepienia i resztki florystycznej dekoracji) była salą reprezentacyjną: tu biskupi mogli przyjmować swoich gości, urządzać świąteczne uczty, przyjmować posłów. 4

Historycy przypuszczają, że w tej właśnie sali odczytano ukaz moskiewskiego księcia Iwana III o Historycy przypuszczają, że w tej właśnie sali odczytano ukaz moskiewskiego księcia Iwana III o przyłączeniu ziem nowogrodzkich do księstwa Moskiewskiego (1478). Przypuszczalnie w styczniu 1570 r. Iwan Groźny urządził tu swoją „krwawą ucztę”. Nie zachowały się galerie otaczające pierwotnie pałac, wnętrze również wielokrotnie przebudowywano. Dzisiaj jest tu kolekcja muzealna. 5

Pałac biskupi – widok ogólny 6 Pałac biskupi – widok ogólny 6

Wnętrze z gwiaździstym sklepieniem 7 Wnętrze z gwiaździstym sklepieniem 7

XV wiek Но время шло и новый подъем древнерусского зодчества связан с образованием Российского XV wiek Но время шло и новый подъем древнерусского зодчества связан с образованием Российского царства с центром в Москве. И хотя по размерам и богатству Москва конца XIV – середины XV в. всё ещё уступала Новгороду Великому и Пскову (Москва конца XIV – середины XV в. занимала территорию, очерченную сегодняшним Бульварным кольцом), то именно ей принадлежало будущее. 8

XVI wiek По подсчетам историков к середине XVI в. в Московской Руси было ок. XVI wiek По подсчетам историков к середине XVI в. в Московской Руси было ок. 160 крупных городов. Самым большим из них была, разумеется, стольная Москва, насчитывающая около 100 000 жителей. По значению и количеству населения уступали ей древние русские города: Новгород Великий и Псков, в которых проживало до 30 000 человек, не говоря о таких, как Можайск (с ок. 8 000 жителей), Серпухов и Коломна, где жило примерно по 3000 человек. (Киев к тому времени входил в состав. Великого княжества Литовского). Москва времён Ивана III (1462 -1505) и Василия III (1505 -1533) стала столицей большого централизованного государства, а её престиж возрос также за счёт перенесения 9 митрополичьей кафедры.

Rekonstrukcja bogatej zagrody moskiewskiej XVI w. 10 Rekonstrukcja bogatej zagrody moskiewskiej XVI w. 10

Miasto – wieś Однако в целом в XVI в. городское население Московского царства (территория Miasto – wieś Однако в целом в XVI в. городское население Московского царства (территория которого достигала 4 300 тыс. км, а население – 7 млн. человек) составляло не более 2% населения всей страны (подавляющее большинство попрежнему составляли крестьяне, которые проживали в небольших селах и деревнях, насчитывающих от 5 до 50 дворов. 11

Plan Moskwy Z. Herbersteina (pocz. XVI w. ) 12 Plan Moskwy Z. Herbersteina (pocz. XVI w. ) 12

В. Н. Аралов, Старая Москва XVII в. 13 В. Н. Аралов, Старая Москва XVII в. 13

Rzemiosło i handel Крупные русские города были центром развития разнообразных ремесел и торговли. Так, Rzemiosło i handel Крупные русские города были центром развития разнообразных ремесел и торговли. Так, например, Новгород славился мастерами по обработке металла, кожи, серебра и других металлов. Ремесленники работали не только по заказам местного населения, но кое-что производили и для торговли. Развитие торговли ремесленными изделиями и продуктами промысловых хозяйств, поставляющих хлеб, пушнину, рыбу и т. п. , способствует обогащению купечества. 14

 В Москве, Новгороде, Нижнем Новгороде и др. городах строятся гостиные дворы, в которых В Москве, Новгороде, Нижнем Новгороде и др. городах строятся гостиные дворы, в которых русские и иностранные гости (т. е. купцы) продают свои товары. Окном в Западную Европу становится Архангельск, из которого выплывали корабли в города Ганзы и Англию. Разбогатевшие представители знати и купечества заказывают для себя постройку дворцов и особняков, украшенных узорной кладкой, цветными изразцами. 15

Pałac Borysa Godunowa na Kremlu Grawiura XVII w. 16 Pałac Borysa Godunowa na Kremlu Grawiura XVII w. 16

 17 До XVII в. царские покои по своим размерам и убранству немногим отличались 17 До XVII в. царские покои по своим размерам и убранству немногим отличались от крестьянских. На этом фоне ярко выделялись команты дворца Лжедмитрия и Марины Мнишек. По свидетельству Исаака Массы Лжедмитрий построил в Кремле новый дворец, в котором «велел позолотить очень дорогие балдахины, стены обить дорогою парчою и рытым бархатом; [. . . ] внутри сделать превосходные печи и украсить их разнообразными произведениями искусства (по дневнику Марины, печи были зелёные и некоторые обведены серебряными решетками); занавесы у окон сделать из отличной ткани алого цвета. Он приказал выстроить роскошные бани, красивые башни и конюшню рядом со своим дворцом, хотя в нем уже была одна большая конюшня» . Лжедмитрий ориентировался на польскую королевскую и великокняжескую традицию. После злополучной смерти Лжедмитрия (в 1606 г. ) его дворец пришел в полное запустение, а дворцы следующих царей, рубились из дерева.

Исключение составляли парадные палаты князей и царей. Так, например, на Соборной площади Московского кремля Исключение составляли парадные палаты князей и царей. Так, например, на Соборной площади Московского кремля еще в 1487 -1491 гг. итальянские мастера Марк Фрязин и Пьетро Антонио Солари построили обширный (площадью ок. 500 квадратных метров) дворцовый тронный зал, получивший название Грановитой палаты. Постройка вызывала восхищение москвичей и приезжих. Летописец записал: «Есть полата именуема Грановита, велика и высока, близ соборной великой церкви предивным мастерством устроена, из белово камени тесаны грани аки чешуя» (так хронист описал обработанный в технике «руста» , т. е. гранёного камня, восточный фасад здания). Со временем подобные постройки стали появляться и в других городах, напр. в Новгороде и Пскове. 18

Sala Granowita (Kreml, Moskwa) 19 Sala Granowita (Kreml, Moskwa) 19

Sala Granowita (Kreml, Moskwa) 1487 -1491 20 Sala Granowita (Kreml, Moskwa) 1487 -1491 20

Rezydencja biskupia w Nowogrodzie z Salą Granowitą (1433) 21 Rezydencja biskupia w Nowogrodzie z Salą Granowitą (1433) 21

Rezydencja biskupia w Nowogrodzie z Salą Granowitą (1433) 22 Rezydencja biskupia w Nowogrodzie z Salą Granowitą (1433) 22

XVII w. Начиная с середины XVII в. гражданское строительство в русских городах переживает новый XVII w. Начиная с середины XVII в. гражданское строительство в русских городах переживает новый подъём: растёт количество кирпичных построек (прежде всего дворцов, особняков знати), которые богато украшались узорной кладкой, цветными изразцовыми плитками и т. п. Но основным строительным материалом остаётся дерево, из которого строятся не только усадьбы простого населения, но и дворцы (см. ниже), усадьбы князей, бояр и богатых купцов. 23

Pałac-terem na Kremlu (1637) В 1637 г. был построен Теремный дворец в Московском Кремле, Pałac-terem na Kremlu (1637) В 1637 г. был построен Теремный дворец в Московском Кремле, который «по замыслу должен был стать не только жилым, сколько представительным государственным зданием, олицетворяющим величие царской власти. <. . . > В плане дворец походит на обычный относительно большой дом, жилые покои которого выходили в обширные сени, как бы связывающие его части в единую композицию. Лишь верхний ярус – «чердак» - представлял собой вытянутый большой зал. Жылые же помещения почти ничем не отличались от обычных. Входное – красное – крыльцо, необычайно эффектное <. . . >, играло в свое время весьма большую роль в архитектуре дворца 24

Новостью было внешне убранство дворца – его резные, в начале, видимо, расписные наличники, к Новостью было внешне убранство дворца – его резные, в начале, видимо, расписные наличники, к которым затем были добавлены многоцветные изразцовые пояса. <. . . > Высокая крыша, расписанная цветными ромбами «в шахматы» , играла немаловажную роль в облике здания. Внутренние дворцовые помещения были в большинстве украшены мелкоорнаментальными росписями, находившими себе отзвук в коврах, в резной мебе <. . . > Иными словами, как снаружи, так и внутри господствовал принцип повышенной орнаментальности, с блеском сказавшейся во входной «золотой» решетке, закрывавшей вход во дворец[1]» [1] Очерки русской культуры XVII века. Часть 2. Духовная культура, под ред. А. А. Арциховского, Москва 1979, с. 179 -180. 25

Zamiejskie rezydencje Aleksego Michajłowicza Алексей Михайлович (1645– 1676), подражая польским «магнатам» , чьи резиденции Zamiejskie rezydencje Aleksego Michajłowicza Алексей Михайлович (1645– 1676), подражая польским «магнатам» , чьи резиденции имел возможность увидеть во время войны Московии с Речью Посполитой в 1650 -х гг. , завел под Москвой несколько усадеб, среди которых выделялись роскошью Измайлово и Коломенское. Дворцовые постройки этих усадеб окружали сады, которые уже не имели чисто хозяйственного назначения. 26

Однако особое восхищение современников и потомков вызывал деревянный дворец (16671671 гг. ) в подмосковном Однако особое восхищение современников и потомков вызывал деревянный дворец (16671671 гг. ) в подмосковном селе Коломенское, представляющий собой здание из семи хором (для царя, царицы, царевича и четырёх царевен), связанных между собой сенями и переходами. Каждые из дву-трёх-этажных хором состояли из нескольких помещений со своими сенями и крыльцами, каждые завершались разнообразными по форме покрытиями (одни в виде бочки, другие – шатра, третьи – куба и т. д. ). 27

Kołomienskoje, czyli ósmy cud swiata 28 W w. XVII zbudowano tu dla cara Aleksego Kołomienskoje, czyli ósmy cud swiata 28 W w. XVII zbudowano tu dla cara Aleksego Michajłowicza drewniany pałac w barokowym stylu, uznany przez współczesnych za ósmy cud świata (z czasem popadł w ruinę i w 1768 został ostatecznie rozebrany).

 29 Во дворце было 270 комнат и 3000 окон и окошек. Коломенский дворец 29 Во дворце было 270 комнат и 3000 окон и окошек. Коломенский дворец завершает старую хоромную традицию древнерусского светского зодчества. В хоромах, как писал Забелин, «расположение частей не было подчинено никакому особенному, общепринятому плану; они ставлись совершенно произвольно, смотря по удобству и различным требованиям, которые условливались значением строившего лица, многочисленностью его семьи и т. д. Впрочем, как бы ни были обширны хоромы, они всегда сохраняли в своем составе общий тип клети и избы с их подклетами»

Над украшением фасадов дворца трудились лучшие зодчие, иконописцы и резчики по дереву. Не менее Над украшением фасадов дворца трудились лучшие зодчие, иконописцы и резчики по дереву. Не менее богато и затейливо были отделаны дворцовые интерьеры: их украшали росписи с «чюдными историями» , четырьмя частями света, «небесным зодием» (т. е. знаками зодиака) и др. Но во дворце, как и в более ранних хоромах, остались лавки вдоль стен и та же утварь. В 1673 г. перед дворцом были поставлены медные, обшитые кожей, фигуры львов, которые, благодаря специальному механизму, издавали «львово рыкание» . По словам Рейтенфельса, посетившего Коломенское вскоре по окончании работ, дворец напоминал «игрушку, только что вынутую из ящика» . 30

Symeon Połocki Седьм дивных вещей древний мир читаше, Осьмый див — сей дом — Symeon Połocki Седьм дивных вещей древний мир читаше, Осьмый див — сей дом — время имать наше. . . Аз сей обычай честный похваляю и сам усердно ему подражаю, Видя в дом новый ваше вселение, в дом, иже миру есть удивление, В дом зело красный, прехитро созданный, честности царстей лепо сготованный. Красоту его мощно есть равняти Соломоновой прекрасной палате. Аще же древо зде не есть кедрово, но стоит за кедр, истинно то слово. А злато везде пресветло блистает. . . 31

NB. В XVIII в. , когда в Россию пришла новая архитектура, дворец-терем пришел в NB. В XVIII в. , когда в Россию пришла новая архитектура, дворец-терем пришел в запустение и настолько обветшал, что в 1768 г. Екатерина II приказала его разобрать. В 1866 -1867 гг. резчиком Оружейной палаты Д. А. Смирновым была выполнена модель дворца, которую в настоящее время можно посмотреть в музее-заповеднике XIV — XVII вв. Коломенское. (Кстати, мэр Москвы Ю. Лужков заявил, что ко Дню города в 2007 г. дворец Алексея Михайловича будет полностью воссоздан). I słowa dotrzymał. Pałac odbudowano (choć nie na tym samym miejscu, gdzie stał poprzedni), można go już zwiedzać. 32

Kamienne domy i nowe wyposażenie wnętrz (posadzki, piece kaflowe, lustra, obrazy). Wzory cudzoziemskie В Kamienne domy i nowe wyposażenie wnętrz (posadzki, piece kaflowe, lustra, obrazy). Wzory cudzoziemskie В XVII в. в Москве (а также в Новгороде, Пскове, Нижнем Новгороде и в других городах) стали появляться каменные жилые дома, но, судя по источникам, они принадлежали, главным образом, иностранцам. Так, напр. , известно, что польский шляхтич, приехавший в 1646 г. на службу в Москву, жил в каменном доме, построенном на европейский манер, т. е. в таком, в котором зодчие учитывали ордерный принцип (porządek architektoniczny, zakładający harmonię układu elementów opartą na odpowiednich proporcjach pomiędzy poszczególnymi elementami) оформления архитектурных объёмов и интерьера. В нем был мощеный камнем пол, изразцовая печь, сюдяные оконца во всех комнатах. Менялось убранство домов, на стенах стали появляться картины западного письма, зеркала. 33

Angielski dwór kupiecki w Moskwie i dom rodu Romanowów Недалеко от Кремля был построен Angielski dwór kupiecki w Moskwie i dom rodu Romanowów Недалеко от Кремля был построен каменный Английски двор, здание которого сохранилось по сей день на ул. Варварке. Он служил английским купцам, занимавшимся торговлей с Россией. Почти рядом с ним бояре Романовы, давшие начало династии Романовых, царствующей в России до 1917 г. , построили каменный дом, выдержанный в подобном стиле. 34

35 35

Warunki życia Хотя плотность заселения древнерусских городов была относительно небольшая и возможность строить в Warunki życia Хотя плотность заселения древнерусских городов была относительно небольшая и возможность строить в них относительно обширные дома несмоненно была, ничего такого не наблюдаем. Видимо, русская пословица «в тесноте, но не в обиде» ведет начало именно оттуда. Мало того, жители Древней Руси, и в том числе городские жители, не очень заботились о том, чтобы окружать себя множеством вещей и всяческих удобств. 36

Do czego służył dom mieszkalny? В. Ключевский писал, что древние русичи «Дома жили неприхотливо, Do czego służył dom mieszkalny? В. Ключевский писал, что древние русичи «Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои достатки[1]» . Исследователь указал на пример князя Владимира Васильковича (XIII в. ), который на свои деньги строил города и церкви, а умер в своем тереме на вязанке соломы, и на Ивана Калиту (1325 -1341), личное имущество которого (судя по сохранившейся описи) было более, чем скудное. [1] В. О. Ключевский, Сочиншния в 9 т. , Москва 1990, т. IX, с. 109 -110. 37

Wyposażenie domów В домах держали деревянную мебель, изготовлявшуюся теми же плотниками, которые строили дома, Wyposażenie domów В домах держали деревянную мебель, изготовлявшуюся теми же плотниками, которые строили дома, и отличалавшуюся тяжеловатостью и монолитностью. Главное место в избе, в тереме и царском дворце занимали пристенные скамьи (лавки), на которых не только сидели, но и спали, а также длинные, преимущественно прямоугольные столы, и скрыни для хранения одежды. Обычно употреблялась деревянная посуда (ложки, миски, всевозможные ковши). 38

Wyposażenie domów 39 Wyposażenie domów 39

 Rosyjskie miasta zaczynaja stopniowo „oswajać” język zachodnioeuropejskiej architektury. W XVII w. Polegało to Rosyjskie miasta zaczynaja stopniowo „oswajać” język zachodnioeuropejskiej architektury. W XVII w. Polegało to głównie na tym, że do starego (staroruskiego) zaczęto dodawać elementy nowe, nie starając się zbytnio o kardynalne zmiany całego systemu budownictwa miejskiego. Później w Moskwie pojawiają się próby zbudowania dzielnic wg zachodnioeuropejskiego stylu na obrzeżach miasta nad rzeczka Jauzą i w obrębie tzw. Niemieckiej słobody. Tam młody Piotr kazał urzadzić piękny park, zbudował gmach Senatu, kilka pałaców dla swoich najbliższych współpracowników (сподвижников) i szpital wojskowy, poczym cały teren Niemieckiej słobody zaczął się intensywnie rozbudowywać. Nie wszystkim się to podobała, zbuntowani strzelcy próbowali nawet w 1698 r. spalić cała Niemiecką słobodę, ale – jak wiadomo – ich bunt został zdławiony.

 Ale Moskwie nie było sądzone przekształcić się w europejska metropolię. Piotr bowiem postanowił Ale Moskwie nie było sądzone przekształcić się w europejska metropolię. Piotr bowiem postanowił zbudować nową stolicę. Kiedy w r. 1713 car, carscy urzędnicy i cały dwór przenosi się do Sankt Petersburga (Санкт. Питебругх), a to, co było z takim trudem zbudowane w Moskwie, popada w ruinę. Prawdziwą rewolucję urbanistyczną polegającą na zastosowaniu nowego porządku architektonicznego, zakładającego harmonię układu elementów opartą na odpowiednich proporcjach pomiędzy poszczególnymi elementami, oraz nowego systemu urbanistycznego Piotr I zrealizuje najpierw na «пустом месте» , w nowej stolicy, a dopiero później (i oczywiście w mniejszym zakresie) będzie wprowadzał te zmiany w ju z istniejących miastach.