Скачать презентацию Mgr Markéta Olbertová poskytnutí uceleného vzdělání dětem Скачать презентацию Mgr Markéta Olbertová poskytnutí uceleného vzdělání dětem

94fda581a5c1792114a5c6d2f063efbd.ppt

  • Количество слайдов: 36

Mgr. Markéta Olbertová Mgr. Markéta Olbertová

poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány do různých druhů škol. (J. Nováčková) opuštění mocenského, autoritativního vztahu vůči dětem (z ústředního herce režisérem), partnerský přístup jiná organizace a metody vyučování (kooperativní učení, projekty, integrace předmětů) rozvíjení zodpovědnosti žáků (ne manipulace, poslušnost)

týmová práce rozložení odpovědnosti jednoduché rozhodovací a komunikační cesty nastavení jednoznačných pravidel pro řízení týmová práce rozložení odpovědnosti jednoduché rozhodovací a komunikační cesty nastavení jednoznačných pravidel pro řízení školy dokumenty a formuláře postupně nahrazuje výpočetní technika využití dobré praxe, spolupráce mezi školami vliv kvalitního a efektivního vedení škol na kvalitu výuky a vytváření konkurence schopného vzdělávacího prostředí připravenost na získání certifikátu s evropskou platností dle normy ISO 9001

Výrazným motivátorem k dosahování kvalitních pracovních výsledků jsou zaměstnanecké vztahy na pracovišti. Zásady: Respektování Výrazným motivátorem k dosahování kvalitních pracovních výsledků jsou zaměstnanecké vztahy na pracovišti. Zásady: Respektování etických pravidel, vzájemná úcta, naslouchání si, spolupráce a pomoc. Rozvoj organizace jako celku je podmíněn tvůrčí prací a aktivitou každého jednotlivého zaměstnance

 Projekty napříč ročníky Spolupráce tříd (1. a 9. tř. , ŠVP 1. a Projekty napříč ročníky Spolupráce tříd (1. a 9. tř. , ŠVP 1. a 5. tř. ) Žákovský parlament Schránka důvěry Poradenská skupina na škole – metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog Spolupráce s odborníky – PPP, SPC, Středisko výchovné péče, OPD… Evaluace školy – SWOT analýza, dotazníkové šetření, Mapa školy Okamžité řešení problému Hodnocení a sebehodnocení žáků Úzká spolupráce s rodiči Třídy Montessori – pozitivní „nákaza“

Klasická škola Umí z paměti vyjmenovat kde co – třeba hlavní města všech států Klasická škola Umí z paměti vyjmenovat kde co – třeba hlavní města všech států světa Pamatuje si většinu letopočtů z dějepisu – třeba kdy byla bitva u Thermopyl Vyjmenuje názvy všech chemických prvků A další …………. .

 Bude odpovědný Bude samostatný Bude schopen spolupracovat v týmu Bude schopen prezentovat svoji Bude odpovědný Bude samostatný Bude schopen spolupracovat v týmu Bude schopen prezentovat svoji práci, sdělovat svoje myšlenky Bude schopen vyhledávat a zpracovávat informace, ….

Zkoušení u tabule Výklad učitele Diktování zápisu do sešitu Učení se ze sešitu nazpaměť Zkoušení u tabule Výklad učitele Diktování zápisu do sešitu Učení se ze sešitu nazpaměť Jednotný přístup ke všem žákům ve třídě, bez ohledu na jejich individuální potřeby Klasické metody - ne Aktivizace vyučování Práce s experimenty Práce s pracovními listy Prezentace myšlenek, nápadů, projektů, vlastních prací Práce s informačními zdroji Skupinová práce Práce ve třídách Montessori a rozvíjení prvků v běžných třídách Moderní metody

 Jsou dána jasná kritéria hodnocení Je dána dostatečná příležitost k nápravě výsledků – Jsou dána jasná kritéria hodnocení Je dána dostatečná příležitost k nápravě výsledků – konzultace, opravy testů apod. Kvalitní učebnice a pomůcky K výuce se využívá různých zdrojů informací (encyklopedie, knihovna, počítače) Úzká spolupráce s rodiči – různé možnosti komunikace (SMS, e-mail, zprávy elearningového systému, elektronická žákovská knížka, časté hovorové hodiny, …)

 motivující využívat popisného jazyka sebehodnocení průběžné mapování, sledování pokroku (posunu) provádět vzhledem k motivující využívat popisného jazyka sebehodnocení průběžné mapování, sledování pokroku (posunu) provádět vzhledem k předchozímu a očekávaného stavu hodnotit směrem k individuálním schopnostem každého žáka

Slovní hodnocení Popis toho, co dítě zvládlo Sdělení dítěti, ne o dítěti Neposuzuje osobnost Slovní hodnocení Popis toho, co dítě zvládlo Sdělení dítěti, ne o dítěti Neposuzuje osobnost dítěte Portfolio Pokroky dítěte shromážděné v deskách, krabici… Práce dítěte, záznamy učitele Posiluje odpovědnost dětí za vlastní učení Sebehodnocení Práce s chybou – „chyba je přítel“

Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit: co Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit: co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat, co se chce učit a o čem chce získat další informace kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat kdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho polarita pozornosti; každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

Žáci nejsou za chyby trestáni nebo záporně hodnoceni, ale má jim být ukazatelem toho, Žáci nejsou za chyby trestáni nebo záporně hodnoceni, ale má jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

 S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

I. Praktický život péče o vlastní osobu a své tělo, o okolí a společnost, I. Praktický život péče o vlastní osobu a své tělo, o okolí a společnost, cvičení sociálních vztahů, cvičení kontroly pohybu II. Smyslový materiál procvičuje rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování III. Jazykový materiál tj. materiály podporující rozvoj řeči, materiály k výuce čtení a psaní IV. Kosmická výchova integrace témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu V. Matematický materiál

Estetické kvality Atraktivnost předmětu je silnou motivací, přitahuje pozornost dítěte a vyzývá ho k Estetické kvality Atraktivnost předmětu je silnou motivací, přitahuje pozornost dítěte a vyzývá ho k činnosti. Estetické kvality ovlivňují také vývoj estetického cítění. Vedou k vytváření pocitu zodpovědnosti. Podněcování aktivity Pomůcka má podněcovat činnost. Dítě pomůcka přitahuje, pokud s ní může manipulovat, brát ji do rukou, ne ji pozorovat a obdivovat. Kontrola chyb Materiál je konstruován tak, aby dítě samo poznalo chybu. Kontrola chyby spočívá v materiálu samém. Dítě okamžitě zná výsledek, opravuje se samo, není tak závislé na hodnocení autorit.

 Pomůcky pro český jazyk, které využívají žáci ve třídách Montessori, jsou velmi dobře Pomůcky pro český jazyk, které využívají žáci ve třídách Montessori, jsou velmi dobře využitelné pro práci s dětmi , které mají specifickou vývojovou poruchu učení. Jejich specifikem je to, že si žák okamžitě provede sám kontrolu a učí se pracovat s chybou. Pomůcky propojují tematicky okruhy, které se probírají např. v předmětech Člověk a jeho svět a rozvíjí čtenářskou gramotnost.

 Děkuji za pozornost. Mgr. Markéta Olbertová Základní škola, Brno, Gajdošova 3 www. zsgajdosova. Děkuji za pozornost. Mgr. Markéta Olbertová Základní škola, Brno, Gajdošova 3 www. zsgajdosova. cz [email protected] cz