Скачать презентацию Методологія проектування організаційної структури підприємства ГРГ План 1 Скачать презентацию Методологія проектування організаційної структури підприємства ГРГ План 1

оргструктури.ppt

  • Количество слайдов: 36

Методологія проектування організаційної структури підприємства ГРГ План 1. 2. 3. 4. Ситуаційні фактори проектування Методологія проектування організаційної структури підприємства ГРГ План 1. 2. 3. 4. Ситуаційні фактори проектування організаційної структури підприємства Принципи побудови організаційних структур Основні типи оргструктур Основні види оргструктур в управлінні закладами ГРГ

Ситуаційні фактори проектування організаційної структури підприємства n n n Фактор 1. Стан зовнішнього середовища Ситуаційні фактори проектування організаційної структури підприємства n n n Фактор 1. Стан зовнішнього середовища Фактор 2. Типи ринків збуту та територіальне розміщення виробництва послуг Фактор 3. Технологія роботи Фактор 4. Стратегічний вибір керівництва Фактор 5. Поведінка робітників

Фактор 1. Стан зовнішнього середовища Складність – множина факторів безпосереднього та опосередкованого впливу n Фактор 1. Стан зовнішнього середовища Складність – множина факторів безпосереднього та опосередкованого впливу n Рухливість – динамізм зміни окремих факторів n Невизначеність – кількість інформації, що має підприємство щодо окремих факторів, а також впевненість у цій інформації n

Фактор 2. Типи ринків збуту та територіальне розміщення виробництва послуг Типи ринків збуту: n Фактор 2. Типи ринків збуту та територіальне розміщення виробництва послуг Типи ринків збуту: n n n місцевий; національний; міжнародний; міжконтинентальний Типи споживачів n n n За геодемографічною ознакою За соціальним станом За метою подорожі

Фактор 3. Технологія роботи повязана циклічна Фактор 3. Технологія роботи повязана циклічна

Фактор 3. Технологія роботи Підсумкова 1 2 п 4 Послідовна 3 1 2 3 Фактор 3. Технологія роботи Підсумкова 1 2 п 4 Послідовна 3 1 2 3

Фактор 4. Стратегічний вибір керівництва Формування нової стратегії Підвищення ефективності підприємства Зміна оргструктури Виникнення Фактор 4. Стратегічний вибір керівництва Формування нової стратегії Підвищення ефективності підприємства Зміна оргструктури Виникнення проблем в управлінні Зниження організаційної ефективності

Фактор 4. Стратегічний вибір керівництва n n n Організаційно- правова форма Форма власності Вид Фактор 4. Стратегічний вибір керівництва n n n Організаційно- правова форма Форма власності Вид підприємницької діяльності Розмір підприємства Стадія життєвого циклу організації Входження до альянсів

Фактор 5. Поведінка робітників Потреби n Мотивація n Кваліфікація n Організаційна культура n Фактор 5. Поведінка робітників Потреби n Мотивація n Кваліфікація n Організаційна культура n

Принципи побудови організаційних структур Виробнича структура Організаційна структура Структура управління Принципи побудови організаційних структур Виробнича структура Організаційна структура Структура управління

Принципи побудови організаційних структур n n n Організаційна структура - упорядкована сукупність взаємоповязаних елементів, Принципи побудови організаційних структур n n n Організаційна структура - упорядкована сукупність взаємоповязаних елементів, які знаходяться між собою в стійких відносинаї, забезпечуючи її функціонування та розвиток як єдиного цілого. Елементи структури – працівники, підрозділи, колективи Зв'язки – вертикальні, горизонтальні, формальні і неформальні, лінійні та фунціональні Рівні Повноваження

Принципи побудови організаційних структур n n n 1. Структура повинна відображати цілі організації 2. Принципи побудови організаційних структур n n n 1. Структура повинна відображати цілі організації 2. Слід передбачити оптимальний розподіл праці між органами управління і окремими робітниками, що забезпечує творчий характер роботи і нормальне навантаження, а також належну спеціалізацію. 3. Формування структури управління потрібно зв'язувати з визначенням повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі встановленням системи вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними. 4. Між функціями і обов'язками, з одного боку, і повноваженнями і відповідальністю з іншого, необхідно підтримувати відповідальність, порушення якого призводить до дисфункції системи управління в цілому. 5. Організаційна структура управління повинна бути адекватною соціальнокультурним умовам організації, що виявляє істотний вплив на рішення відносно рівня централізації і деталізації, розподілу повноважень і відповідальності, міри самостійності і масштабів контролю керівників і менеджерів

Вимоги до оргстуктури 1. Відповідність стратегії підприємства 2. Гнучкість 3. Адаптивність 4. Раціональність Вимоги до оргстуктури 1. Відповідність стратегії підприємства 2. Гнучкість 3. Адаптивність 4. Раціональність

3. Основні типи оргструктур n Механістичні оргстуктури характеризуються жорсткою ієрархією влади, формалізацією правил і 3. Основні типи оргструктур n Механістичні оргстуктури характеризуються жорсткою ієрархією влади, формалізацією правил і процедур, централізованим прийняттям рішень, об'єктивною системою добору кадрів n Органічні оргструктури характеризуються невеликою кількістю рівнів управління, формалізованих процедур, децентралізацією прийнятті рішень , амбіційною відповідальністю та неформальними міжособистісними стосунками

3. Основні типи оргструктур Механістичні оргстуктури n Лінійні n Функціональні n Лінійнофункціональні Дивізіо нальні 3. Основні типи оргструктур Механістичні оргстуктури n Лінійні n Функціональні n Лінійнофункціональні Дивізіо нальні Органічні оргструктури n Матричні n Проектні n На основі СОТ n Мережні

Лінійна організаційна структура являє собою систему управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного Лінійна організаційна структура являє собою систему управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов'язаних із його управлінням Керівник Підлеглий 1 Підлеглий 2 Підлеглий 3

Функціональна організаційна структура. - структура , в якій для виконання певних функцій управління утворюються Функціональна організаційна структура. - структура , в якій для виконання певних функцій управління утворюються окремі управлінські підрозділи, які передають виконавцям обов'язкові для них рішення, функціональний керівник в межах своєї сфери діяльності здійснює керівництво виконавцями

Функціональна організаційна структура n n Переваги спеціалізація функціональних керівників; інформаційна оперативність; ефект масштабу розвантаження Функціональна організаційна структура n n Переваги спеціалізація функціональних керівників; інформаційна оперативність; ефект масштабу розвантаження вищого керівництва. Недоліки n n n конкуренція між підрозділами порушення принципу єдиноначальності; недостатня гнучкість.

Лінійно - функціональна структура - комбінація лінійної та функціональної структур. Лінійно - функціональна структура - комбінація лінійної та функціональної структур.

Основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій n Переваги: лінійно-функціональної структури - поєднання переваг лінійних та функціональних структур. Недоліки: n складність взаємодії лінійних і функціональних керівників; n перевантаження керівників в умовах реорганізації; n опір змінам в організації.

Лінійно - функціональна ( шахтна) організаційна структура Лінійно - функціональна ( шахтна) організаційна структура

Лінійно- функціональна ( шахтна) структура Переваги. n чіткість і простота взаємодії; n надійний контроль Лінійно- функціональна ( шахтна) структура Переваги. n чіткість і простота взаємодії; n надійний контроль та дисципліна; оперативність прийняття та виконання управлінських рішень; економічність за умов невеликих розмірів організації. n n n Недоліки. потреба у керівниках універсальної кваліфікації; обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів; перевантаження вищого керівництва; можливість необгрунтованого збільшення управлінського апарату.

Лінійно – функціональна штабна структура Лінійно – функціональна штабна структура

Дивізіональна організаційна структура - продукт - географічне положення - кліент Дивізіональна організаційна структура - продукт - географічне положення - кліент

Дивізіональна організаційна структура n n n Переваги: оперативна самостійність підрозділів; підвищення якості рішень: внутрішньофірмова Дивізіональна організаційна структура n n n Переваги: оперативна самостійність підрозділів; підвищення якості рішень: внутрішньофірмова конкуренція. n n Недоліки: дублювання функцій управління на рівні підрозділів; збільшення витрат на управління.

Проектна організаційна структура Проектна організаційна структура

Матрична організаційна структура Матрична організаційна структура

Матрична організаційна структура Переваги: • висока адаптивність до змін середовища; ефективні механізми координації. n Матрична організаційна структура Переваги: • висока адаптивність до змін середовища; ефективні механізми координації. n Недоліки: обмежена сфера застосування; конфлікти між функціональними керівниками і керівниками проектів.

Організаційна структура на базі стратегічних одиниць бізнесу Переваги n n n Єдина торгова марка Організаційна структура на базі стратегічних одиниць бізнесу Переваги n n n Єдина торгова марка Єдині виробничі потужності Багатофункціональне використання ресурсів Недоліки n Складність комунікацій, інформації та контролю СОБ

Мережева організаційна структура n а п в центр а с е д Використання всередині Мережева організаційна структура n а п в центр а с е д Використання всередині організації принципів вільного підприємництва – “Дженерал Моторс”, “Форд”, “ВМW” тощо

Організаційна структура , зорієнтована на клієнта n КЛІЄНТ службовці Керівники служб n n n Організаційна структура , зорієнтована на клієнта n КЛІЄНТ службовці Керівники служб n n n Генеральні менеджери Вище керівництво У звичайній організації службовець працює на свого начальника, а у клієнт орієнтованій – на клієнта Рітц – Карлтон Маріотт 4 Сезони

Методи вибору оргстуктури на підприємстві n n Метод аналогій - полягає у застосуванні організаційних Методи вибору оргстуктури на підприємстві n n Метод аналогій - полягає у застосуванні організаційних форм, що виправдали себе в організаціях із схожими організаційними характеристиками (середовищем, стратегією, технологією, розмірами). Експертно-аналітичний метод — полягає в обстеженні і аналітичному вивченні організації кваліфікованими фахівцями експертами, які і розробляють відповідну організаційну структуру управління. Метод структури цілей - передбачає розробку системи цілей організації, включаючи їх кількісне та якісне формулювання і наступний аналіз базових організаційних структур з точки зору їх відповідності системі цілей 4 Метод організаційного моделювання — базується на розробці різних варіантів можливих організаційних структур для конкретних об'єктів управління з наступним їх порівнянням (співставленням) і оцінкою за певними критеріями.

Проектування організаційної структури в закладах ГРГ n n n n Основні служби готелю: Фінансово-економічна Проектування організаційної структури в закладах ГРГ n n n n Основні служби готелю: Фінансово-економічна служба Кадрова служба Маркетингова служба Служба прийому та розміщення Служба обслуговування номерного фонду Служба безпеки Інженерно- технічна служба n n n n Основні служби ресторану Фінансово-економічна Кадрова служба Маркетингова служба Обслуговування банкетного залу Кейтерінгова служба Служба постачання Приготування страв і напоїв

Голова правління Заступник голови правління Фінансовий директор Головний бухгалтер Бухгалтерія Заступник фінансового менеджера Плановоекономічний Голова правління Заступник голови правління Фінансовий директор Головний бухгалтер Бухгалтерія Заступник фінансового менеджера Плановоекономічний відділ Відділ кадрів Перший заступник голови правління Генеральний директор Служба прийому та обслуговуванн я Портьє, касири, швейцари Служба маркетингу та реклами Завідуючі секціями Покоївки кастельники Склади, вантажники Головний інженер Заступник голови правління Директор ресторану Торгові зали ресторану Цех енергетики КВП, ТГО Заступник директора Цех сантехніки Торгова мережа Ремонтно – відновлювальни й цех АТС Інженер з пожежної безпеки Постачання, склади, вантажники Господарськ а служба

На основі організаційної структури розробляється штатний розпис № Назва посади К-ть одиниць Посадовий оклад На основі організаційної структури розробляється штатний розпис № Назва посади К-ть одиниць Посадовий оклад Фонд заробітної плати 1. Директор 1 5000 60000 2. Головний бухгалтер 1 4500 54000 3. Касир 2 2000 48000 Всього

n Дякую за увагу!!!!!!! n Дякую за увагу!!!!!!!